GETUIGENISSEN - ERVARINGEN
van mantelzorgers 105-jarige met OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen

(Het opladen  van deze uitgebreide pagina vraagt eventjes geduld...)

 

20/09/2013

RANCUNEUZE OCMW-PESTERIJEN EINDELIJK AFGELOPEN
VOOR MANTELZORGERS 105-JARIGE?

 

CORRECTIONELE RECHTBANK ONBEVOEGD INZAKE DRUKPERSMISDRIJF

Mantelzorgers oudste Limburger gaan vrijuit na jarenlange procedures wegens 'laster en eerroof'
door OCMW-Houthalen-Helchteren

OCMW-secretaris veroordeeld tot betalen gerechtskosten


De Correctionele Rechtbank van Hasselt heeft bij vonnis van 20 september 2013 zichzelf onbevoegd verklaard in twee dossiers welke al jarenlang aanslepen en waarin Zonhovenaar Herman Bielen als mantelzorger van de ondertussen oudste Limburger Antonia Nouwens (105) ervan beticht werd lasterlijke en eerrovende artikels te hebben gepubliceerd op zijn websites ouderenhart.be en deodata.be.

Een eerste onderzoek dateert reeds van 2009, toen het OCMW, en korte tijd later gevolgd door OCMW-secretaris Marc Doumen, klacht met burgerlijke partijstelling indienden in handen van Onderzoeksrechter Lommelen te Hasselt.
Een tweede dossier betreft een rechtstreekse strafrechtelijke dagvaarding van Marc Doumen, opnieuw voor zogenaamde feiten van laster en eerroof die niet zouden zijn opgenomen in het eerder gerechtelijk onderzoek en welke hij via deze ongebruikelijke weg eveneens wenste aanhangig te maken voor de Correctionele Rechtbank.

drukpersmisdrijf
De Correctionele Rechtbank heeft zich in deze nu onbevoegd verklaard, aangezien ze van oordeel is dat het om zogenaamde drukpersmisdrijven gaat welke voorbehouden zijn voor het Hof van Assisen. De rechtbank veroordeelde de Houthalense OCMW-secretaris tot het betalen aan Bielen van een rechtsplegingvergoeding van 500 euro.
In 1831 koos de Belgische grondwetgever er specifiek voor om dergelijke misdrijven toe te vertrouwen aan de belangrijkste Rechtbank, het Hof van Assisen. Specifiek omdat aan de vrijheid van meningsuiting een dergelijk groot belang werd gehecht, zodoende dat elke eventuele inbreuk dan ook beoordeeld diende te worden door het belangrijkste Hof.
Precies hierin ligt het uitgangspunt van de mantelzorgers Bielen en Cornelissen die al jarenlang ijveren om het publiek en beleidsmakers gevoelig te maken voor een vooral psychosociale verbetering van de ouderenzorg. In deze context maakten ze ook hun ervaringen met het OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen kenbaar, waar diens beschermelinge Antonia Nouwens gedurende elf jaar verbleef.


helaas niet ten gronde
“Ondanks het vonnis resten ons gemengde gevoelens, aangezien wij omwille van het maatschappelijk belang maar al te graag een discussie ten gronde hadden aangegaan. Niet in het minst omdat wij nog steeds voor 100% achter onze uitspraken en publicaties staan”, aldus Bielen en zijn vrouw Hildegard Cornelissen die zich al jaren samen inzetten voor eeuwelinge Antonia Nouwens en een betere ouderenzorg. “Er is volstrekt geen sprake van laster of eerroof en onze teksten die zowel terug te vinden zijn in onze klachtenbundels gericht aan Zorginspectie als in onze internetpublicaties op ouderenhart.be en deodata.be, stroken volkomen met onze vaststellingen”, zo stellen Bielen en Cornelissen uitdrukkelijk.

OCMW-pesterijen
“Vooral de intentie van het rusthuis Vinkenhof en toenmalig hoofdverpleger Lynen om onze beschermelinge reeds in 2004 naar een gesloten afdeling voor zwaar dementerenden te muteren, zorgde voor een ernstige vertrouwensbreuk met het rusthuis. Ook medici beschouwden deze mutatie als ongegrond. Nu, negen jaar later, zou deze ingreep nog steeds compleet onverantwoord zijn en kan onze beschermelinge Antonia Nouwens nog steeds bijzonder lucide uit de hoek komen. Ook al wordt ze op 13 november a.s. maar liefst 106. Mediafragmenten op deze website deodata.be spreken hierbij voor zich.
“Georkestreerd door diens rancuneuze secretaris trachtte het OCMW-Houthalen ons op allerhande wijzen het zwijgen op te leggen en elke mogelijkheid bleek daartoe gewetenloos aanvaardbaar. Intimidaties allerhande en eindeloze gerechtelijke procedures volgden elkaar op en in 2010 werd aan zowel aan Bielen als aan Cornelissen zelfs een toegangsverbod tot het rusthuis opgelegd, met veel menselijk leed tot gevolg. Daardoor diende de toen 102-jarige na elf jaar verblijf in Vinkenhof plots te verhuizen naar een ander rusthuis en haar vrienden achter te laten. En wijzelf konden geen afscheid meer nemen van een aantal ondertussen overleden en nauw bevriende bewoners…”, zo getuigen de mantelzorgers. (zie hier meer)

 


faxte vertrouwelijk klachtenbundel meteen door naar rusthuisdirectie, die het vervolgens misbruikte...
zie bijlage

Zorginspectie faxte klachtenbundel naar OCMW
“In 2005 maakten we een 25-pagina tellend vertrouwelijk klachtenbundel over aan Zorginspectie Vlaanderen, inclusief een aantal getuigenissen van (ex-)personeelsleden en bewoners.”, zo getuigen Bielen en Cornelissen verder. “Maar pas meerdere jaren nadat de OCMW-klacht wegens laster en eerroof tegen ons werd ingediend, werd een grondige studie van het gerechtelijk dossier eindelijk mogelijk en stelden we bij deze klachtindiening onregelmatigheden vast.”
“Zo maakte het OCMW aantoonbaar misbruik van ons vertrouwelijk klachtenbundel, zo bleek. En tot onze consternatie moesten we vaststellen dat Zorginspectie als officiële instantie waar we onze klachten deponeerden, ons vertrouwelijk klachtenbundel op 7/11/2005 om 11:37 uur integraal per fax overmaakte aan de diensten van het OCMW. Dit zelfs nog vooraleer er een inspectiebezoek of ander gevolg aan onze klachten had plaatsgevonden.”, zo stellen Bielen en Cornelissen verontwaardigd.
“Uiteraard kan daarbij de vraag gesteld worden naar het algemeen nut van een klachtinspectie, wanneer deze dienst het haar taak vindt om onmiddellijk nadat een vertrouwelijk klachtenbundel aan haar wordt overgemaakt, de integrale inhoud hiervan overmaakt aan de dienst opzichtens wie klacht wordt ingediend. Immers wordt elk objectief navolgend onderzoek hierdoor uitgesloten.”
“Via onze raadsman mr. Luk Delbrouck reageerden wij daarop met een klacht met burgerlijke partijstelling lastens OCMW-secretaris Doumen en Zorginspectie, met name voor misbruik van vertrouwen, heling en schending van het beroepsgeheim, inclusief het navolgend gebruik ervan. Een gerechtelijk onderzoek lastens OCMW-secretaris Doumen en Zorginspectie volgde, maar nog vooraleer de Raadkamer zich ten gronde boog over deze strafrechtelijke feiten, werd de verjaring vastgesteld”, aldus Bielen.


vastberadenheid blijft…
“Ongeacht het correctioneel vonnis ontaardde ons engagement aangaande ouderenzorg in een jarenlange nachtmerrie, die ons duizenden euro’s en onnodig veel energie kostte”, zo besluiten Herman en zijn vrouw Hildegard die ondanks alles toch vastberaden aangeven, zich op een gedreven wijze te blijven inzetten voor de belangenverdediging van ouderen en rusthuisbewoners.

zie ook HBVL:
Correctionele rechtbank verklaart zich onbevoegd in lasterzaak tegen mantelzorger

 

 

 

 

VOORWOORD

Via een jarenlange mantelzorgfunctie raakten we actief betrokken met ouderenzorg in het algemeen en het verblijf van residenten in een rusthuis. Daarbij leidde onze bezorgdheid aangaande het welbehagen van onze dierbare bejaarde tot een nauwgezet opvolgen van allerlei indicatoren die, zowel in positieve als in negatieve mate, (on)rechtstreeks bijdroegen aan het welzijn van niet enkel 'onze' ouderling, maar meestal ook eenzelfde invloed hadden op medebewoners.
Gezien onze specifieke beschermelinge
Antonia Nouwens (106) heel wat jaren (1999 - 2010) verbleef in rust- en verzorgingstehuis Vinkenhof te Houthalen en onze duizenden bezoekuren aldaar tevens leidden tot (vriendschaps)banden met bewoners en medewerkers, zal het begrijpelijk zijn dat, afgezien van getuigenissen van derden, onze persoonlijke ervaringen in belangrijke mate aldaar gestoeld zijn, en dit OCMW-rusthuis onze speciale aandacht wegdraagt.
Tegen kritische opmerkingen en informatie die een gebrek aan het centraal stellen van de belangen van de rusthuisbewoners aan de kaak stellen, bleek het OCMW-bestuur van Houthalen-Helchteren als beheersinstantie van van rusthuis Vinkenhof evenwel niet opgezet en leidde tot eindeloze pesterijen. Om tenslotte te eindigen in een immoreel toegangsverbod dat ons als klokkenluiders en nauwste intimi en mantelzorgers brutaal moest isoleren van de leefomgeving van onze eeuwelinge in dit rusthuis. Op een laffe wijze waarbij geen enkele mogelijkheid werd voorzien tot enig weerwoord tegen een aantal lasterlijke beschuldigingen, beoogde het OCMW-bestuur een communicatiestop naar de buitenwereld, aangaande het rusthuis of het OCMW.
Gezien wij door deze 'ordemaatregel' onze taken als vertegenwoordiger en mantelzorgers niet meer naar behoren konden vervullen, maakten wij op 27 mei 2010 noodgedwongen een einde aan de overeenkomst met dit rusthuis en zochten wij een nieuwe thuis voor onze hoogbejaarde eeuwelinge.
Naast een informatieve functie kan deze pagina ook persoonlijke bemerkingen, kritische interpretaties of overtuigingen weergeven, waaraan u als lezer uiteraard een eigen beoordeling kan koppelen...

Herman Bielen,  Hildegard Cornelissen en sympathisanten

Lees deze pagina a.u.b. van beneden naar boven,
voor een chronologisch verloop van de gebeurtenissen
 

WIE IS WIE?


Antonia NOUWENS 104-jarige Antonia Nouwens
(verbleef 11 jaar in OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen)
(10/08/1999 - 4/06/2010)
Herman BIELEN en
Hildegard CORNELISSEN
wettelijk vertegenwoordiger, mantelzorgers en
vertrouwenspersoon van Antonia Nouwens
dr. Bart VERSCHELDE huisarts A. Nouwens sinds 09/2005
(voordien CRA of rusthuisarts dr. M. Mattens)
mr. Hubert BERGHS advocaat Bielen, Cornelissen en Nouwens (burgerlijke gedingen)
mr. Luk DELBROUCK advocaat Bielen en Cornelissen
(inzake strafklacht 'laster en eerroof' van secretaris Marc Doumen en OCMW)

VINKENHOF OCMW-rusthuis te Houthalen-Helchteren waar de 104-jarige Antonia Nouwens gedurende 11 jaren verbleef
Rob GEURTS - rusthuisdirecteur Vinkenhof sinds 16/06/2009 (voordien F. Cluyssen)
(wordt geëvalueerd door OCMW-secretaris M. Doumen als personeelshoofd)
- zijn aangekondigde opendeurpolitiek werd een 'secretarispolitiek' en als
  kersvers rusthuisdirecteur werkte hij ijverig mee aan het toegangsverbod
Henri LYNEN hoofdverpleger Antonia Nouwens  in rusthuis Vinkenhof
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Houthalen-Helchteren
als beheersinstantie van rusthuis Vinkenhof
Eefje VAN WORTSWINKEL OCMW-voorzitter (sp.a) te Houthalen-Helchteren sinds 8/01/2009
(voordien Guido Bulen - sp.a)
Marc DOUMEN OCMW-secretaris te Houthalen-Helchteren
- personeelshoofd van alle OCMW-werknemers, inclusief rusthuisdirectie
- verleent informatie aan stemgerechtigde raadsleden
- dossierbeheerder
- leidde in persoonlijke naam vordering in voor burgerlijke rechtbank en
  correctionele dagvaarding van Bielen wegens zogenaamde laster en
   eerroof'
- architect van het toegangsverbod voor Bielen en Cornelissen
mr. Lena DE GROOTE advocaat OCMW Houthalen-Helchteren
Alain YZERMANS burgemeester (sp.a) te Houthalen-Helchteren

MENSURA Externe dienst ter preventie en bescherming op het werk
(maakte rapport in opdracht van OCMW dat als klant betaalt...)

 


INDEX VAN DEZE PAGINA

 

27/07/2012

Rusthuisdirecteur Rob Geurts van Vinkenhof gunt oudste Limburger zelfs geen groet...

27/04/2012 Proces over mantelzorgers 104-jarige uitgesteld tot 15/02/2013
in afwachting onderzoek strafklacht lastens OCMW-secretaris
21/03/2012 OCMW-secretaris tracht via nieuwe rechtstreekse dagvaarding kaart van slachtofferrol  te trekken
6/03/2012 Vertegenwoordiger en mantelzorger 104-jarige Antonia Nouwens legt strafklacht neer lastens OCMW-secretaris en onbekenden, wegens schending van beroepsgeheim en heling.
29/01/2012 HYPOCRISIE TEN TOP
Op ouderenpsycholoog gestoelde opmerkingen eerst correctioneel vervolgd door OCMW,
maar professor Luc Van de Ven nu voor voordracht uitgenodigd
27/01/2012 dossier - 'LASTER & EERROOF'
OCMW-secretaris vraagt na 2,5 jaar uitstel aan correctionele rechtbank
15/01/2012 Oppositiepartij S&D hekelt OCMW-bestuur Houthalen
7/10/2011 Hof van Beroep wijst vordering van OCMW-Houthalen en secretaris Doumen ter onmiddellijke verwijdering van artikels op deze webpagina af als ongegrond
11/10/2011

"Ons engagement met ouderenzorg en mantelzorg ontaardde in een  jarenlange lijdensweg"
●  Mantelzorgers Herman Bielen en Hildegard Cornelissen herkennen zich helemaal in  Panorama-reportage: 'Voor wie de kok luidt'
●  Justitieminister De Clerck wil speciaal statuut dat klokkenluiders beschermt

2/02/2011

TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Burgemeester Yzermans (sp.a): "rusthuisbezoek van Hildegard als mantelzorgster 102-jarige schaadt financiële belangen van gemeente Houthalen-Helchteren..."

6/01/2011 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF::
Minister Bourgeois wijst argumenten burgemeester Yzermans en rusthuisdirecteur Geurts af
OCMW-Houthalen moet toegangsverbod rusthuis Vinkenhof alvast opheffen voor Hildegard
OCMW-secretaris wil gezichtsverlies vermijden via manipulatief personeelsbericht...
4/12/2010

TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Van bizar toegangsverbod over OCMW-wisselmeerderheid, tot financiële onzekerheid over aangevat prestigeproject van 27.000.000 euro?

26/10/2010

OCMW-secretaris opnieuw aan basis van ontslagname rusthuisarts (CVA) Vinkenhof?

13/10/2010 TOEGANGSVERBOD RUSTHUIS VINKENHOF:
Psychische ontreddering door verhuis en brutaal afsnijden van sociale contacten zorgen voor zware belasting voor gedesoriënteerde hoogbejaarde
1/09/2010

TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
OCMW-Houthalen achtervolgt 102-jarige met deurwaardersbezoek na verhuis ander rusthuis

25/08/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF::
OCMW-bestuur Houthalen stuurt bewust incorrect en misleidend persbericht de wereld in
22/06/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Boemerangeffect toegangsverbod treft na 102-jarige Antonia en mantelzorgers Herman en Hildegard nu ook de politiek zelf

OCMW-raad is meerderheid kwijt
20/06/2010

TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
"Toegangsverbod voor Herman en Hildegard is geen sanctie voor mantelzorgers, maar gevolg van deze website ouderenhart.be"
●  De valstrik van de kunstmatig opgezette klachtencarrousel
● 
Externe dienst MENSURA: rapport op bestelling

3/06/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Geen afscheid van medebewoners voor 102-jarige Antonia  en haar persoonlijke spullen moeten door vreemden ontruimd tijdens verhuis
27/05/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF::
OCMW-Houthalen-Helchteren  pest oudste inwoonster van gemeente weg na 11 jaar verblijf uit rusthuis Vinkenhof
22/05/2010 Al +18.000 euro gemeenschapsgeld om klokkenluiders Herman Bielen en Hildegard Cornelissen monddood te maken...
Ook belastingbetaler dupe van OCMW-machtsspel?
20/05/2010 OCMW-Houthalen ontmoedigt rusthuisbewoners om stem uit te brengen bij verkiezingen
 'Wij zorgen voor ALLE BEWONERS een medische verklaring  dat u niet kan deelnemen aan de verkiezingen'
●  'Indien u in rusthuis Vinkenhof gedomicilieerd bent en u gaat niet stemmen, dan moet u niets doen. Zo bent u steeds in orde.'
17/05/2010 Ook vertrouwensarts van 102-jarige op de vlucht voor intimidatiestress van OCMW-secretaris?
15/05/2010 Ook gemeenteraadslid Ludo Diliën hekelt houdingOCMW:
"In de OCMW-raad worden kritische vragen zelden beantwoord en afgedaan als onethisch"
12/05/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Familielid medebewoonster van 102-jarige doorbreekt taboe en komt op voor geschonden rechten van eeuwelinge en mantelzorgers
11/05/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Oudste inwoonster van Houthalen in isolement geworpen, maar OCMW-voorzitster Van Wortswinkel (sp.a) is 'zeer tevreden'
Eindhovens Dagblad volgt toegangsverbod op de voet
7/05/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Kortgedingrechter verklaart zich onbevoegd - Toegangsverbod naar Raad van State
2/05/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Geëmotioneerde 102-jarige weet zich geen raad meer met toegangsverbod voor mantelzorgers
Tranen, onmacht en boosheid wisselen elkaar af... (videogetuigenis)
28/04/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Nederlanders reageren geschokt op toegangsverbod
voor mantelzorgers van 102-jarige van Nederlandse origine
27/04/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Eindhovens Dagblad maakt filmpje over toegangsverbod mantelzorgers
20/04/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
OCMW-toegangsverbod zorgt voor pijnlijke maar voorspelde desoriëntatie van 102-jarige

(beluister telefoongesprek)
17/04/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Ouderenbescherming Nederland:
'102-jarige wordt in Belgisch rusthuis Vinkenhof in Houthalen gemangeld in bizar conflict
'
12/04/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Praktische noodzaak dwingt na 6 weken verblijf van 102-jarige in gezin mantelzorgers Herman en Hildegard tot noodoplossing: huisarts zorgt tijdens toegangsverbod voor verplaatsingen van 102-jarige Antonia tussen rusthuis en mantelzorgers
26/03/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Toegangsverbod kost OCMW-raad Houthalen-Helchteren meerderheid
25/03/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
OCMW-voorzitster Van Wortswinkel (sp.a) lapt vertrouwelijkheid van MENSURA-rapport aan  haar laars op TV Limburg (Lees bezwaarschrift aan externe dienst MENSURA)
16/03/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Na toegangsverbod voor mantelzorgers nu ook 'beleefde oprotbrief' voor 102-jarige
13/03/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Eerste dode als gevolg van toegangsverbod?
Beste vriendin (99) overlijdt na amper 3 weken afwezigheid van Tonia (102).
Opnieuw zware klap voor eeuwelinge en afscheid nemen was niet mogelijk...
5/03/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Antonia Nouwens: "Liever dood of ander rusthuis"
102-jarige ontkracht in videoboodschap duiding van OCMW als zouden haar mantelzorgers en vertegenwoordiger Herman en Hildegard slechts gewone 'bezoekers' zijn
...
9/02/2010 Bewoonster Vinkenhof hele nacht op de grond tot ochtendploeg haar vindt
27/02/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Moeten peperdure veiligheidsagenten een kunstmatige angstpsychose scheppen ter diabolisering van auteurs van deze website en mantelzorgers van eeuwelinge?

Zie infonota voor OCMW-personeelsleden
19/02/2010 TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF:
Bizar
toegangsverbod tot rusthuis Vinkenhof voor mantelzorgers 102-jarige en  auteurs van OUDERENHART.BE
24/01/2010 Secretaris bewonersraad rusthuis Vinkenhof dreigt met ontslag
●  omdat er te weinig gevolg wordt gegeven aan wat er gezegd wordt
●  omdat gemaakte afspraken niet worden nagekomen
21/01/2010 rusthuis Vinkenhof: FAMILIESAMENKOMST 2
Agendapunten oppervlakkig benaderd en geen ruimte voor dialoog of interactie
19/01/2010 Verpleegster rusthuis Vinkenhof weigert zelfs haar voornaam kenbaar te maken aan 102-jarige bewoonster, op diens eigen kamer
15/01/2010 TV-schermen in nieuwbouw Vinkenhof te klein en te hoog gemonteerd
9/01/2010 Op eigen (slaap)kamer roken of buiten in de vrieskou
Verluchting kamer onmogelijk door vergrendelde ramen
24/12/2009 Anonieme tevredenheidsmeting lovenswaardig initiatief maar vragenlijst peilt onvoldoende psychosociaal welbehagen van bewoners
7/12/2009 Hof van Beroep: OCMW-secretaris of voorzitter niet gerechtigd tot procederen zonder precieze beslissing van OCMW-raad
6/12/2009 Privacy van eigen rusthuiskamer erg relatief
Gezelschap mag afgesloten kamer van afwezige rusthuisbewoner gewoon binnen
20/11/2009 OCMW-Houthalen verstuurt aangetekend schrijven met wettelijke vervaldag voor beroep enkel aan 102-jarige, die het niet kan lezen
Vertegenwoordiger en vertrouwenspersonen worden niet geïnformeerd
20/11/2009 Rusthuis Vinkenhof schaft individuele vieringen van jarige 100-plussers af
"Besparingen om budgettaire redenen...", zo vertelt rusthuisdirecteur Geurts
7/10/2009 rusthuis Vinkenhof: FAMILIESAMENKOMST 1:
OCMW
misbruikt familiesamenkomst om kritische mantelzorgers te diaboliseren
●  Verborgen agendapunt als prioritair onderwerp opgedrongen aan 120 aanwezigen
●  Lastering van Bielen tijdens familiesamenkomst in rusthuis was slechts 'dienstmededeling'
9/09/2009 Ramen van alle rusthuisbewoners Vinkenhof dag en nacht vergrendeld ter zelfmoordpreventie
Ook bij + 30°C geen mogelijkheid tot wat frisse lucht door collectieve vrijheidsbeperkende maatregel
3/09/2009 Na anderhalf jaar nieuwbouw nog steeds geen telefoonaansluiting voor bewoners
C
ontactmogelijkheden bejaarden met buitenwereld geen prioriteit voor OCMW-beleid?
3/08/2009 dossier - WEIGERING INZAGE/KOPIE ZORGDOSSIER
Socialistische Mutualiteit ondersteunt beroepsprocedure van vertegenwoordiger en vertrou-wenspersonen Bielen-Cornelissen m.b.t. toepassing wet patiëntenrecht in rusthuizen,
gezien het principieel karakter en algemeen belang
27/07/2009

dossier - WEIGERING INZAGE/KOPIE ZORGDOSSIER
'Inzage' van 101-jarige in eigen zorgdossier = schijnvertoning
●  Eeuwelinge verklaring laten ondertekenen om afstand te doen van onderwerp juridische procedure  is een onaanvaardbaar misbruik van een niet-weerbare hoogbejaarde
●  hoofdverpleger wilde eeuwelinge Antonia Nouwens al in 2004 naar gesloten afdeling sturen wegens 'zover afgegleden in haar dementiemaar laat haar 5 jaar later (2009) zonder leesbril  een voorgetypte verklaring ondertekenen  dat ze 'geen afschrift hoeft van haar zorgdossier'

07/2009 dossier - WEIGERING INZAGE/KOPIE ZORGDOSSIER
Chronologie van een lijdensweg om zorgdossier van 101-jarige rusthuisbewoonster
OCMW-bestuur Houthalen-Helchteren boycot inzage zorgdossier van eeuwelinge
24/07/2009

dossier - WEIGERING INZAGE/KOPIE ZORGDOSSIER
kortgedingrechter: Patiëntenwetgeving NIET van toepassing in rusthuizen!
Rusthuisbewoners hebben geen recht op kopie of inzage van hun zorgdossier
Ziekenfonds en FOD Volksgezondheid: "Deze uitspraak is schandalig"

6/07/2009 dossier - 'LASTER & EERROOF'
Hoogdringendheid 2x kortgeding OCMW-secretaris door rechter afgewezen
22/06/2009

dossier - 'LASTER & EERROOF'
OCMW-secretaris eist met hoogdringendheid verwijdering van elke informatie betreffende het OCMW-Houthalen en rusthuis Vinkenhof
  2 nieuwe burgerlijke procedures + strafklacht met gemeenschapsgeld

20/06/2009 "Ook huisartsenkring protesteerde al meermaals tegen intriges en zorgobstructies van OCMW-secretaris"
16/06/2009 dossier - WEIGERING INZAGE/KOPIE ZORGDOSSIER
krantenartikel HBVL: '101-jarige dagvaardt OCMW'
Rusthuis wil oudste inwoner van Houthalen  geen kopie geven van haar zorgdossier
29/05/2009 dossier - WEIGERING INZAGE/KOPIE ZORGDOSSIER
OCMW-leugens ontkracht door huisarts
24/05/2009 OCMW-werking
Voorzitter en raadsleden komen en gaan, maar secretaris blijft altijd bestaan
Leidt informatieafhankelijkheid tot volgzaamheid aan OCMW-secretaris?
18/05/2009 dossier - WEIGERING INZAGE/KOPIE ZORGDOSSIER
Huisarts ontkent eeuwelinge te hebben bijgestaan bij inzage van haar zorgdossier
OCMW-leugens ontkracht en pingpongspelletje doorprikt met dagvaarding
15/04/2009 dossier - WEIGERING INZAGE/KOPIE ZORGDOSSIER
101-jarige Antonia Nouwens moest 5 jaar geleden naar gesloten afdeling voor zwaar dementerenden, maar wordt nu door OCMW volledig wilsbekwaam geduid
om vertegenwoordiger monddood te maken en geen inzage te geven in zorgdossier?
1/04/2009

dossier - WEIGERING INZAGE/KOPIE ZORGDOSSIER
3 kopietjes moeten volledig zorgdossier voorstellen na 10 jaar verblijf in rusthuis Vinkenhof
Onvolledig + onwaardig zorgdossier volstrekt onaanvaardbaar...

12/03/2009 OCMW-schrijven, achter de rug om van de bewoners, aan mantelzorgers Bielen en Cornelissen:
"Wij vragen met aandrang om een  terughoudende houding aan te nemen  met de bewoners van ons rusthuis"
18/02/2009 Rookbeleid mag niet leiden tot vereenzaming en marginalisering van rusthuisbewoners
30/01/2009 Aanpassing huishoudelijk reglement rusthuis Vinkenhof dekt vooral belangen OCMW-bestuur
8/01/2009 Laat Eefje Van Wortswinkel als OCMW-voorzitster een nieuwe wind waaien door Vinkenhof?
8/11/2008

NAGELTJESVERBOD NIEUWBOUW
Nastreven van habitat wilde dieren meer vanzelfsprekend dan inrichting rusthuiskamer volgens eigenheid van bewoner? Rusthuisbewoners nog steeds verplicht om levensherinneringen en foto's van meest dierbaren te laten bengelen aan 2 touwtjes...

30/10/2008 Verjaardagsfeestje 101: rusthuis Vinkenhof bepaalt lijst van genodigden uit privéomgeving van 101-jarige zonder één woord overleg met mantelzorgers en vertrouwenspersonen
12/10/2008 Permanent aan elkaar geketende terrasmeubelen niet bevorderlijk voor gastvrij gevoel
15/09/2008 Bewoners kennen niet eens de voornaam van wisselend verplegend personeel
Minimale duiding van personeel is noodzakelijk...
18/08/2008 OCMW-schrijven aan vertegenwoordiger en mantelzorgers Bielen en Cornelissen:
"Waar haalt u de morele of enige andere autoriteit om op te treden voor ouderlingen en rusthuisbewoners?"
1/07/2008 NAGELTJESVERBOD NIEUWBOUW
86-jarige bewoonster verplicht om ook met tape bevestigde foto's te verwijderen op haar kamer
1/06/2008 NAGELTJESVERBOD NIEUWBOUW
Na 2 maanden nog steeds geen nageltje in muur van miljoenenbouw
25/05/2008 Vrijwillige medewerkster rusthuis Vinkenhof op matje geroepen wegens contact met mantelzorgers van 100-jarige Antonia
13/04/2008 Niet elke bewoner onverdeeld gelukkig in nieuwbouw... (+ videogetuigenis)
8/04/2008 NIEUWBOUW VINKENHOF
Fors meer betalen en minder vrijheden remt enthousiasme verhuis Vinkenhof
13/11/2007 OCMW-bestuur en co zorgen voor onnodige spanningen daags voor en tijdens eeuwfeest
13/04/2004

Rusthuis Vinkenhof wil 96-jarige Antonia Nouwens onterecht muteren naar gesloten afdeling voor zwaar dementerenden
Volstrekt irreëel rapport van hoofdverpleger zorgt voor verontwaardiging en vertrouwensbreuk

   

rechtstreekse link naar deze index

 

!!!  Andere browsers dan Internet Explorer, zoals bv Google Chrome, gingen ongewild over tot
 een automatisch opstarten van geluidsfragmenten op deze pagina. Dit technisch euvel is verholpen. !!!

 

 

 

27/07/2012

RUSTHUISDIRECTEUR MET WEINIG STIJL

 


104-jarige oud-bewoonster geen goeiedag
meer waard voor rusthuisdirecteur?

Rusthuisdirecteur Rob Geurts van Vinkenhof maakt zich
snel uit de voeten en gunt oudste Limburger zelfs geen groet...

>>> lees hier meer <<<
 

terug naar boven

 

27/04/2012

PROCES OCMW-HOUTHALEN / MANTELZORGERS UITGESTELD

 


Proces over mantelzorgers 104-jarige uitgesteld tot 2013
in afwachting onderzoek strafklacht lastens OCMW-secretaris

Tonia (104): "Wat dragen ze sjieke uniformen hier"

uitgesteld
De correctionele rechtbank van Hasselt heeft vrijdag de behandeling van een dossier van mantelzorgers Herman Bielen en Hildegard Cornelissen van de 104-jarige Antonia Nouwens uitgesteld tot 15 februari 2013. Dit in afwachting van het resultaat van het onderzoek n.a.v. een strafklacht die door Bielen en Cornelissen werd ingediend lastens Houthalens' OCMW-secretaris Marc Doumen en onbekenden, wegens misbruik van vertrouwen, schending van het beroepsgeheim en heling.

'laster en eerroof'
Mantelzorgers Bielen en Cornelissen zijn door het het OCMW van Houthalen-Helchteren gedagvaard wegens laster en eerroof, omdat ze op de website www.ouderenhart.be kritiek uitten op dat OCMW. De hoogbejaarde Antonia Nouwens moest na een verblijf van elf jaar het OCMW-rusthuis Vinkenhof verlaten, nadat het OCMW een toegangsverbod uitvaardigde tegen haar twee mantelzorgers. Op hun website ouderenhart.be penden die niet alleen hun bekommernissen over ouderenzorg neer, maar onderworpen ook de werking van het rusthuis aan een kritische blik. Het OCMW aanzag die bewering als laster en eerroof. "Wij werden gewoon weggepest", stellen Bielen en Cornelissen overtuigd.

Eerder had de OCMW-secretaris en voorzitter al procedures opgestart met onder meer een eis tot het verwijderen van webpublicaties maar het Hof van Beroep in Antwerpen wees die eis af. Nog op 21/03/2012 poogde de OCMW-secretaris Doumen via een nieuwe en bijkomende rechtstreekse dagvaarding de onmiddellijke verwijdering van de artikelen op ouderenhart.be en een schadeclaim van 5.000 euro af te dwingen (zie lager of klik hier)

sjieke uniformen
Als rechtstreekse gedupeerde van het hele dossier vergezelde eeuwelinge Antonia Nouwens Hildegard vrijdag solidair om in eigen persoon aanwezig te zijn op de rechtszitting in Hasselt, hetgeen voor haar resulteerde in een indrukwekkende ervaring. Niet alleen het grote gebouw en de hoge plafonds impressioneerde haar, maar vooral de beroepskledij van advocaten en voorzitter maakten indruk. "Wat een sjieke uniformen dragen die mensen hier", fluistert Tonia Hildegard toe :-).
Maar Tonia voelt zich meteen meer op haar gemak wanneer ze mr. Luk Delbrouck herkent van eerdere afspraken op zijn kantoor en hij een sociabel woordje met haar wisselt. Spontaan direct verwelkomt Tonia ook de advocaat van de tegenpartij. Bij haar aankomst is mr. Lena De Groote duidelijk verrast met de vriendelijke "goeie morgen...", waarmee Tonia haar begroet. In de rechtszaal is er duidelijk enig tumult waar te nemen bij tegenpartij, wanneer mr. Delbrouck alvast aangeeft de bevoegdheid van de rechtbank in dit dossier in vraag te stellen...


klik op afbeelding voor groter  -   bron: Het Laatste Nieuws - 28/04/2012
(zie ook website van Het Belang van Limburg)

terug naar boven  -  rechtstreekse link naar dit artikel

 

21/03/2012

RECHTSTREEKSE DAGVAARDING BOVENOP LOPENDE PROCEDURE

 


OCMW-secretaris Houthalen poogt via nieuwe
 rechtstreekse dagvaarding
de kaart te trekken van
slachtoffer en eist 5.000 euro schadevergoeding

Inclusief een machtsvertoon met veiligheidsagenten was OCMW-secretaris Doumen in 2010 de architect van een bizar toegangsverbod tot het rusthuis Vinkenhof, als 'verdoken sanctie' voor beide mantelzorgers van een stokoud vrouwtje. Dat noodzaakte de 102-jarige Antonia Nouwens op einde van haar leven tot een verhuis, waardoor ze na 11 jaar brutaal onttrokken werd aan haar vertrouwde leefomgeving. En in het kader van de lopende procedure wegens zogenaamde laster & eerroof, bezondigde de OCMW-secretaris zich verder aan de meest walgelijke aantijgingen en insinuaties bij de gerechtelijke politie, met de intentie mantelzorgers Bielen en Cornelissen zwart te maken.
Naast energievretende bekommernissen en waakzaamheid om de schade van de sociale en praktische ontwrichting als gevolg van het toegangsverbod voor de hoogbejaarde zoveel mogelijk op te vangen, werden mantelzorgers Herman Bielen en zijn partner Hildegard Cornelissen bovendien door het OCMW-bestuur in een juridische uitputtingsslag gedreven. Dit alles als afschrikmiddel van de OCMW-secretaris als antwoord op de kritische uitlatingen van Bielen en Cornelissen op deze webpagina, als belangenverdediging van bewoners of hun enige mogelijkheid tot verweer tegen de leugens die door secretaris Doumen over hen de wereld werden ingestuurd.

wie is slachtoffer?
Prikkelbaarheid, stress op het werk, slaapstoornissen, hoofdpijn, angstgevoelens, concentratiestoornissen, werkonbekwaamheid,.. Wij dachten even dat de secretaris plots empathisch enkele kenmerken van ONZE reeds jarenlange lijdensweg sommeerde. Maar we vallen achterover als we vaststellen dat hij met talloze ambtshalve toebedeelde bevoegdheden, machtsmiddelen; een functie als personeelshoofd; betrokken dossierbeheerder/informant van raadsleden en als architect van het toegangsverbod, inclusief machtsvertoon met veiligheidsagenten met een prijskaartje van zo'n 6.000 euro gemeenschapsgeld, enkel in een eigen gekwetst ego een slachtoffer kan herkennen.
Tenminste zo blijkt uit zijn nieuwe rechtstreekse dagvaarding lastens Bielen, die u hieronder integraal kan lezen. En..., OCMW-secretaris Doumen meent daarvoor een schadevergoeding van 5.000 euro te mogen eisen.

zoveelste dagvaarding...
Naar ons gevoel toont OCMW-secretaris Doumen met deze zoveelste nieuwe dagvaarding bovenop de nog huidig lopende procedure enkel maar aan, hoezeer hij persoonlijk en rancuneus de mantelzorgers en auteurs van ouderenhart.be viseert. Of wil de secretaris met de nieuwe dagvaarding ook een uitstel van de correctionele zitting van 27/4/2012 voorkomen, zodat de resultaten van het onderzoek aangaande de strafklacht lastens hemzelf wegens misbruik van vertrouwen, schending van het beroepgeheim en heling, er liefst geen impact op kunnen hebben (zie artikel 6/03/2012)?
In zijn nieuwe rechtstreekse dagvaarding goochelt de OCMW-secretaris overvloedig met allerhande uit hun context geïsoleerde uitspraken op deze webpagina, met weglating van voor hemzelf belastende feitelijkheden. Een misleidende sfeermakerij kan nauwelijks ontkend worden. Opvallend is ook dat de secretaris in zijn nieuwe rechtstreekse dagvaarding zich plots onthoudt van referenties naar andere bronnen dan deze webpagina. Maar dat zal zeker wel een reden hebben...lees hierboven de functieomschrijving van de OCMW-secretaris of klik op afbeelding

 

terug naar boven

 

6/03/2012

STRAFKLACHT LASTENS OCMW-SECRETARIS HOUTHALEN

 


Vertegenwoordiger en mantelzorger
104-jarige Antonia Nouwens legt strafklacht neer
lastens OCMW-secretaris en onbekenden

Advocaat en strafpleiter Luk Delbrouck heeft namens de wettelijke vertegenwoordiger en mantelzorger Herman Bielen van de ondertussen 104-jarige Antonia Nouwens een strafklacht ingediend lastens Houthalens' OCMW-secretaris Marc Doumen en onbekenden. De aantijgingen omvatten misbruik van vertrouwen, schending van het beroepsgeheim en heling.

Omwille van hun kritische uitlatingen op hun website ouderenhart.be kregen Bielen en zijn partner Hildegard Cornelissen op 19/02/2010 een toegangsverbod opgelegd tot het OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen, waardoor eeuwelinge Nouwens na 11 jaar verblijf, noodgedwongen diende te verhuizen.

Een eis van het OCMW-bestuur om de webpublicaties te verwijderen, werd eerder op 7/10/2011 door het Hof van Beroep afgewezen.
"Omwille van het geheim van het onderzoek is een verdere toelichting taboe, maar de nieuwe klacht zal een rechtstreeks belang hebben voor de correctionele behandeling van een klacht wegens zogenaamde laster en eerroof, die door OCMW-secretaris Doumen lastens mijn cliënt Bielen werd ingeleid.", aldus mr. Delbrouck.

terug naar boven

 

29/01/2012

OCMW-bestuur Houthalen: HYPOCRISIE TEN TOP

 


Op ouderenpsycholoog gestoelde opmerkingen
eerst correctioneel vervolgd door OCMW, maar professor
Luc Van de Ven nu voor voordracht uitgenodigd

OCMW-Houthalen uiteindelijk toch gevoelig voor kritische opmerkingen
van weggepeste mantelzorgers en auteurs van ouderenhart.be?

Reeds jarenlang achtervolgt OCMW-secretaris Marc Doumen, Herman Bielen en Hildegard Cornelissen als auteurs van deze webpagina van ouderenhart.be met juridische procedures wegens zogenaamde laster en eerroof.  Uiteindelijk werden zij als mantelzorgers samen met de oudste inwoonster van de gemeente, via een toegangsverbod tot het rusthuis Vinkenhof, weggepest. Maar terwijl de door de OCMW-secretaris Doumen ingediende strafklacht en correctionele procedure wegens laster en eerroof nog lopende zijn, veranderen de architecten van het toegangsverbod nu het geweer van schouder en krijgen significante aandachtspunten van ouderenhart.be, nu plots toch aandacht. Zij het nu evenwel voorgesteld als credit van het OCMW-bestuur...

gewaardeerd gerontopsycholoog met vernieuwende visie
Reeds van bij het opstarten van de website OUDERENHART.BE verwezen Bielen en Cornelissen uitgebreid naar interviews en artikels met gerontopsycholoog Luc Van de Ven, als kernschetsend autoriteitsfiguur met een vernieuwende blik aangaande ouderenzorg. De auteurs van OUDERENHART.BE kunnen zich helemaal vinden in de ervaringsgestoelde en professionele benadering van prof. Luc Van de Ven als klinisch ouderenpsycholoog en brachten zijn gedachtegoed, ter aanzwengeling van een maatschappelijk debat, dan ook met overtuiging onder de aandacht in ondermeer onderstaande artikelen:

brief aan OCMW-voorzitter Van Wortswinkel
Hoewel talloze kritische opmerkingen van de jarenlange mantelzorgers Bielen en Cornelissen volkomen parallel lopen met de visie van deze gewaardeerde ouderenpsycholoog, werden ze vooreerst steevast door het OCMW-bestuur gehekeld en juridisch aangeklaagd als laster en eerroof. Zo'n drietal jaar geleden nodigden Bielen en Cornelissen in een schrijven aan OCMW-voorzitter Eefje Van Wortswinkel d.d. 12/03/2009, deze laatste zelfs uit om, met het oog op meer begrip, kennis te nemen van hun publicaties m.b.t. prof. Luc Van de Ven. Maar naar gewoonte liet het OCMW-bestuur ook dit schrijven onbeantwoord.

12/03/2009 - fragment uit brief van Bielen aan OCMW-voorzitter Eefje Van Wortswinkel

... Indien u onze visies aangaande ouderenzorg, betutteling en het louter somatisch zorgdenken nog beter wenst te begrijpen, nodigen wij u van harte uit om een bezoek te brengen aan onze website OUDERENHART.BE, en meerbepaald inzage te nemen van de interviews met Luc Van de Ven, gerontopsycholoog bij de KU Leuven...

>>> lees hier de volledige brief <<<

hypocrisie ten top
Terwijl het OCMW-bestuur de op deze klinische ouderenpsycholoog gestoelde alarmkreten op ouderenhart.be nog steeds correctioneel blijft achtervolgen, wordt ouderenpsycholoog dr. Luc Van de Ven in eigen persoon nu door het OCMW-bestuur uitgenodigd. Zij het dan nu voorgesteld als een geëngageerde initiatiefname van het OCMW.
Hypocrisie ten top dus...


>>> zie hier de integrale uitnodiging aan familieleden <<<

positief
Maar wat het uitgangspunt ook moge zijn: hoe meer invloed er van prof. dr. Van de Ven als autoriteitspersoon aangaande ouderenzorg mag uitgaan, hoe meer dit kan bijdragen tot een bewustzijnproces, waarbij een psychisch welbevinden van ouderen voorop mag/kan staan. Precies de betrachting van OUDERENHART.BE.


eindelijk organigram personeel met foto

   

Ook aangaande de herkenbaarheid van het personeel door residenten en betrokken familieleden speelt zich eenzelfde verhaal af. Reeds 4 jaar geleden trachtten Bielen en Cornelissen aandacht te vragen van het OCMW-bestuur voor enige herkenning van tenminste het verzorgend personeel. Gezien hun duizenden bezoekuren aan het rusthuis Vinkenhof stelden zij voortdurend vast dat noch de bewoners, noch hun naaste betrokkenen, personeelsleden konden duiden met naam. Enkel een vage beschrijving van gestalte, haarlengte en kleur of al dan niet brildragend, moest definiëren welke verzorgende de meest intieme handelingen uitvoerden. En persoonsgebonden klachten gleden aldus af in de 'ongeloofwaardigheid' van ongespecificeerde, mistige omschrijvingen...

Gedurende het 11-jarig verblijf van hun hoogbejaarde beschermelinge werden Bielen of Cornelissen ook hier steevast enig antwoord onthouden. Maar niet lang nadat zij samen met de eeuwelinge via het toegangsverbod waren weggepest uit rusthuis Vinkenhof, verscheen er plots een uitgebreid en prachtig organigram, inclusief foto's en functieomschrijving van het personeel. En netjes opgedeeld per afdeling, die ondertussen eveneens een naam kreeg...


desktop gsm als schaamlapje

Nog nooit sinds het bestaan van het rusthuis Vinkenhof konden bewoners beschikken over een private telefoonaansluiting op hun kamer. Maar helemaal te gortig wordt het als zelfs 4 jaar na een verhuis naar een splinternieuwe nieuwbouw, deze elementaire en noodzakelijke voorziening nog steeds onthouden blijft aan de rusthuisbewoners. En dit anno 2012! Onbegrijpelijk en onverantwoord gezien deze elementaire en eenvoudige voorziening vaak als enige mogelijkheid rest om een levensnoodzakelijk sociaal contact en verbondenheid met de buitenwereld te onderhouden. Zeker voor minder mobiele rusthuisbewoners.

Veelvuldig hekelden wij het ontbreken van deze onontbeerlijke nutsvoorziening, zoals o.m. in onderstaande artikelen:

desktop gsm als schaamlapje
Nochtans kondigde kersvers rusthuisdirecteur Rob Geurts 2,5 jaar geleden (!) nog tijdens de familiebijeenkomst van 7/10/2009  met veel poeha en onder de rubriek 'goed nieuws' aan, "dat er binnen enkele weken telefoonaansluitingen actief konden zijn op de kamers van de residenten. Maar net zoals zijn opendeurpolitiek al snel een 'secretarispolitiek' werd, bleek ook dit item een loze belofte.

 

aangeboden info aan balie Vinkenhof:

 


zie: internet link 1


 zie: internet link 2

En anno 2012 en 132 jaar nadat Graham Bell in 1876 een patentaanvraag indiende van de telefoon, verwijst rusthuis Vinkenhof de bejaarde residenten en hun naasten nu als noodoplossing naar het evenmin voor hande zijnde internet, om zich aldaar te vergewissen van de aankoop van een desktop gsm.
Een voor het rusthuis uiteraard makkelijk lapmiddel, vermits ze hiervoor niets hoeven te doen. Maar voor de bewoners en familieleden blijft het natuurlijk een oplossing met een extra kostenplaatje en veel aandacht en inzicht voor de (veilige) instellingen van het toestel...

Toevallig of niet, maar het infoblaadje aangaande de desktop gsm komt zowat gelijktijdig uit te hangen aan de balie van het rusthuis Vinkenhof, als onderstaand artikel werd geplaatst op deodata.be

zie: 18/11/2011 - Desktop gsm vormt perfecte oplossing voor 104-jarige Tonia'

telefoonaansluiting verplicht vanaf 1/01/2014
Nogmaals jarenlang wachten om de residenten van rusthuis Vinkenhof te onthouden van deze elementaire voorziening, zal het OCMW-bestuur zich evenwel toch niet meer veroorloven. Want vanaf 1 januari 2014 moet er in elke woongelegenheid minimaal de aansluiting voor tv, radio en telefoon mogelijk zijn (WZC, bijlage XII, art..48, 14°)


De gehekelde en juridisch vervolgde kritische opmerkingen van Bielen en Cornelissen waren dus zeker zinvol, zij het dat de credits voor de invullingen ervan exclusief diende voorbehouden aan het OCMW-bestuur en de rusthuisdirectie. Precies de gemaskeerde reden van het toegangsverbod voor Bielen en Cornelissen?

terug naar boven  -  rechtstreekse link naar dit artikel

 

27/01/2012

'LASTER & EERROOF'

 


OCMW-secretaris vraagt na 2,5 jaar
uitstel aan correctionele rechtbank

Tweeënhalf jaar nadat OCMW-secretaris Marc Doumen zowel in eigen naam als in naam van het OCMW-Houthalen-Helchteren een strafklacht indiende tegen Herman Bielen wegens zogenaamde 'laster & eerroof' op deze webpagina van ouderenhart.be, vraagt de secretaris aan de rechtbank om uitstel. "Dit omwille van ziekte tot 16/01/2012", aldus OCMW-raadsvrouw mr. Lena De Groote aan de rechtbank op 27/01/2012.

De rechtbank aanvaardt het uitstel maar wijst, na tussenkomst van mr. Luk Delbrouck erop dat de OCMW-raadsvrouw ditmaal wel tijdig haar besluiten dient over te maken. "Mijn besluiten zijn klaar, maar ik maak ze pas over nadat ik deze van tegenpartij heb ontvangen", stelt mr. Delbrouck vastberaden.

Op verzoek van mr. Delbrouck wordt, gezien de principiële aard van de betwisting, een pleidooitijd voorzien van twee uur, vastgelegd op 27 april aanstaande.

Dossier van OCMW Houthalen tegen
 twee mantelzorgers uitgesteld
bron: HBVL - 27/01/2012

De correctionele rechtbank in Hasselt heeft vrijdag een dossier, waarin het OCMW van Houthalen-Helchteren een strafklacht wegens laster en eerroof heeft ingediend tegen twee mantelzorgers van een intussen 104-jarige vrouw, uitgesteld naar vrijdag 27 april.

Herman Bielen en Hildegard Cornelissen zijn de twee wettelijke vertegenwoordigers van Antonia Nouwens, die na een verblijf van elf jaar het OCMW-rusthuis Vinkenhof in Houthalen moest verlaten.

De twee mantelzorgers openden een website en spuiden via die weg onder meer hun bekommernissen over ouderenzorg en allerlei kritiek op de werking van het OCMW rusthuis in Houthalen-Helchteren. Het OCMW aanziet dat als laster en eerroof en diende een klacht in.

Volgens de mantelzorgers werden ze weggepest. Het reilen en zeilen van het rusthuis werd gepubliceerd op de website, net als de kritische opmerkingen.

Eerder waren er al procedures van de voorzitter van het OCMW opgestart met onder meer een eis tot het verwijderen van webpublicaties, maar het hof van beroep heeft die eis afgewezen. De twee mantelzorgers kregen in 2010 ook een toegangsverbod tot het rusthuis opgelegd, waardoor ze zich genoodzaakt zagen om Antonia Nouwens naar een ander rusthuis te verhuizen.

 

terug naar boven

 

15/01/2012

OPPOSITIEPARTIJ S&D HEKELT OCMW-BESTUUR

 


Laksheid OCMW-bestuur Houthalen zorgt ervoor dat
project 'Thuiscompagnie'
niet wordt uitgebouwd

Klik hier voor meer


Vinkenvreugde wordt Vinkentriest
Klik hier voor meer

terug naar boven

 

12/11/2011

RUSTHUIS TRISTESSE: VERKOMMEREN VOOR 44 EURO PER DAG

 


Rusthuisbewoners zijn bang om te klagen
Ook familie terughoudend om wantoestanden te melden
bron: De Standaard - 12/11/2011

BRUSSEL - De Zorginspectie en de Rusthuisinfofoon merken dat er een probleem is met de klachtencultuur in rusthuizen. Bewoners durven niet te klagen omdat ze bang zijn dat ze op straat worden gezet. Familieleden dienen anoniem een klacht in om te voorkomen dat de bewoner er de dupe van is.

'Mensen hebben schrik om te klagen over een rusthuis. Ze laten liever betijen als er problemen zijn omdat ze de weerslag vrezen', zegt Sabine De Brabanter van de Rusthuisinfofoon. Dat is een meldpunt waar om het even wie met vragen of klachten over woonzorgcentra terecht kan. Het aantal oproepen schommelt er al jaren rond hetzelfde peil: tussen de 900 en 1.100 per jaar. Dat rijmt niet met de stijgende populatie in de woonzorgcentra. Het aantal telefoontjes of mails door rusthuisbewoners daalde vorig jaar zelfs met vier procent, tot een dieptepunt van 2,8 procent.

Bovendien gaat nauwelijks één op de tien oproepen over een klacht, de rest zijn meestal vragen om informatie.

De meeste oproepen bij de Rusthuisinfofoon komen uit de omgeving van de bewoners, maar ook die bellers zetten niet snel genoeg de stap. 'Wanneer familieleden ons contacteren, vragen ze bijna altijd of hun vader of moeder geen last zal hebben van de klacht', zegt De Brabanter. 'We voelen dat ze een drempel moeten overwinnen.'

De Zorginspectie, die soms na een melding via de Rusthuisinfofoon langsgaat bij een voorziening, merkt dezelfde vrees op. 'Wij betreuren dat ook', zegt teamverantwoordelijke Leen Goossens. 'Door die terughoudendheid worden rusthuizen niet rechtstreeks gewezen op wat beter kan en wordt er geen oplossing gevonden. Dikwijls kan die vrees onterecht zijn. En als dat nodig is, kunnen mensen anoniem klagen. Maar als het gaat over een heel specifiek aspect van de werking, wordt het moeilijk voor ons om dat aan te pakken op basis van een anoniem verhaal. Soms raden voorzieningen ook van wie de klacht komt wanneer we een bezoek brengen.'

Voor veel rusthuizen is het moeilijk om geen steken te laten vallen. 'Personeelstekort', luidt de verklaring van de sector. De problemen zijn divers: van voeding die niet is aangepast aan een dieet over onbegrijpelijke facturen tot het verwaarlozen van een gebroken heup of een beroerte.

terug naar boven

 

7/10/2011

UITSPRAAK HOF VAN BEROEP ANTWERPEN m.b.t. 'Laster & eerroof

 


HOF VAN BEROEP
wijst vordering van
OCMW-Houthalen en secretaris Marc Doumen
 
af als ONGEGROND

HOF VAN BEROEP:
"Op het eerste zicht betreft het een kritische website,
maar misschien is ook alle kritiek niet onterecht"

vordering OCMW-Houthalen en secretaris Doumen afgewezen
Gelijktijdig en naar aanleiding van deze publicatie aangaande de getuigenis van een arts, leidde OCMW-secretaris Marc Doumen op 22/06/2009 zowel in zijn persoonlijke naam als in naam van het OCMW-Houthalen-Helchteren voor de Burgerlijke rechtbank een  procedure in  wegens zogenaamde 'laster en eerroof'.  Dit met het oog op een onmiddellijke verwijdering van een aantal kritische publicaties op deze webpagina aangaande het OCMW-Houthalen-Helchteren en diens rusthuis Vinkenhof, met een geëiste dwangsom van maar liefst 500 EURO per dag. Het Hof van Beroep te Antwerpen wees op 7/10/2011 de vordering van het OCMW af en bevestigde daarmee de uitspraak van de kortgedingrechter te Hasselt op  6/07/2009.
De rechtbank motiveerde zich in dit eindarrest o.a. met:
"Op het eerste zicht betreft het een kritische website, maar misschien is ook alle kritiek niet onterecht".

toegangsverbod rusthuis Vinkenhof
Samen met deze vorderingen die door het Hof van Beroep werden afgewezen, werd er, eveneens voor 'laster en eerroof', ook een strafklacht neergelegd jegens Bielen, als auteur van ouderenhart.be en vertegenwoordiger/mantelzorger van de eeuwelinge Antonia Nouwens. In afwachting van een ondertussen nakende correctionele behandeling van deze zaak, werd op 18/02/2010 een toegangsverbod tot het rusthuis Vinkenhof uitgevaardigd voor zowel Bielen als zijn partner Cornelissen, hoewel deze laatste niet eens het onderwerp uitmaakte van deze strafklacht. Toch werden daardoor in één klap beide mantelzorgers brutaal onttrokken van de leefomgeving van de hoogbejaarde Antonia Nouwens (103), hetgeen haar op het einde van haar leven noopte te verhuizen naar een ander rusthuis. Een noodgedwongen ingreep die op een pijnlijke wijze haar sociale leefwereld verstoorde, met een ernstige desoriëntatie tot gevolg...

>>>  lees hier het eindarrest Hof van Beroep  <<<
 

terug naar boven

 

11/10/2011

HAZODI-KLOKKENLUIDERS vs MANTELZORGERS EEUWELINGE

 


Mantelzorgers eeuwelinge herkennen zich helemaal in
beleving van klokkenluiders in de Panorama-reportage
:
'Voor wie de klok luidt'

Vier klokkenluiders die de graaicultuur en de vriendjespolitiek bij het Hasseltse politiekorps aan de kaak willen stellen, worden systematisch weggepest, gebroodroofd, zelfs gerechtelijk vervolgd. Het lijkt niet van deze tijd, maar het gebeurt, in 2011. De camera van Panorama doorbreekt de ons-kent-ons-sfeer in het vredige Hasselt en toont hoe het werkelijk toegaat in en rond het politiecommissariaat. De korpsleiding kent zichzelf een maandelijks supplement bovenop zijn loon toe, tegen de wettelijke voorschriften in. Wie goed staat met de bazen kan allerlei premies krijgen. Een sollicitante zakt voor het schriftelijk toegangsexamen, maar wordt als bij wonder wel aangeworven. Het personeelslid dat dit voorval meldt aan het Comité P, krijgt een klacht voor heling en valsheid in geschrifte aangesmeerd. Panorama spreekt met de geviseerde klokkenluiders. Ook met de Hasseltse burgemeester, zij het na lang aarzelen van haar kant. De korpsleiding, die overigens net vervangen is, weigert elke medewerking. Ook bij het Hasseltse parket en andere gezaghebbende stemmen vangt Panorama bot. Dat strookt met de ervaring van veel Limburgse journalisten: zij die in het verleden een tip van de sluier probeerden op te lichten, werd “sterk afgeraden” daarmee door te gaan...
(Herbekijk hier de Panorama-reportage)

OCMW-beleid te Houthalen-Helchteren

Een 102-jarige werd op het einde van haar leven samen met haar mantelzorgers en vertegenwoordiger door het OCMW-Houthalen weggepest uit rusthuis Vinkenhof, waar ze 11 jaar verbleef. Kritische opmerkingen van de mantelzorgers op deze webpagina van ouderenhart.be werden niet geduld en na jarenlange intimidaties en pesterijen, met een strafklacht voor zogenaamde 'laster en eerroof' beantwoord. Zij herkennen zich volkomen in de vormen van een onbehoorlijk bestuur en de beleving van de klokkenluiders in de Panorama-reportage: 'Voor wie klok luidt'.
 


"Ons engagement met ouderenzorg
en mantelzorg ontaardde in een
 jarenlange lijdensweg"

"Een rancuneus (weg)pestgedrag door het
OCMW-Houthalen is perfect vergelijkbaar"

Als door het OCMW-Houthalen-Helchteren uit het rusthuis Vinkenhof weggepeste mantelzorgers van de 104-jarige Antonia Nouwens en auteurs van deze website ouderenhart.be herkennen we ons helemaal in de beleving van de klokkenluiders in de ontluisterende Panorama-reportage van 6/11/2011. (Herbekijk hier de reportage)

Reeds gedurende jaren nemen ikzelf (Herman Bielen) en mijn partner Hildegard Cornelissen een vertrouwensmandaat als vertegenwoordiger en onze mantelzorgfunctie jegens onze ondertussen 104-jarige beschermelinge Antonia Nouwens, bijzonder ernstig.

Door de duizenden bezoekuren aan het OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen, waar Antonia gedurende elf jaar verbleef, groeiden er ook (vriendschaps)banden met andere bewoners en kregen wij een goed zicht op het reilen en zeilen in het rusthuis, alsook op de verzuchtingen van medebewoners die ons in vertrouwen namen.

Op deze webpagina publiceerden wij onze persoonlijke ervaringen met het rusthuis en allerhande indicatoren die naar onze overtuiging rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed hadden/hebben op het welbehagen van de rusthuisbewoners.
Het OCMW van Houthalen-Helchteren was en is echter niet gediend met deze publicaties en vooral de kritische opmerkingen die hierop worden geuit. Het OCMW ondernam dan ook al meerdere pogingen om hieraan een einde te stellen, doch is hier tot op heden niet in geslaagd.

Intimidaties; een bewust verspreiden van leugens en misleidende persberichten; verdachtmakingen tot zelfs degoutante insinuaties geuit door OCMW-secretaris Doumen bij de Federale Gerechtelijke Politie; het publiekelijk diaboliseren van onze persoon als mantelzorgers en auteurs van ouderenhart.be (o.a. tijdens georganiseerde familiebijeenkomsten in het rusthuis); machtsmisbruik;  selectief belanghebbende getuigen aanbieden aan een externe dienst MENSURA en vervolgens in de media verwijzen naar diens vertrouwelijk verslag; geen enkele mogelijkheden tot verweer bieden;
bedrieglijke manipulaties m.b.t. inzage van het zorgdossier van onze eeuwelinge, die het OCMW-rusthuis reeds in 2004 naar een gesloten afdeling voor zwaar dementerenden wilde muteren; misbruik van een niet-weerbare hoogbejaarde; tergende procedures voeren;...  Alle middelen mochten dienstig zijn.

Hoewel OCMW-secretaris Doumen in zijn persoonlijke naam een procedure inleidde wegens zogenaamde 'laster en eerroof' op deze pagina  en daarmee ook persoonlijk belanghebbende werd, bleef deze man ook in deze zaak zowel dossierbeheerder en informant voor de OCMW-raadsleden. In zijn hoedanigheid van OCMW-secretaris is hij tevens het personeelshoofd van alle werknemers, inclusief de rusthuisdirectie en het personeel van rusthuis Vinkenhof. Het elementair rechtsbeginsel 'Nemo iudex in causa sua' oftewel 'niemand kan rechter zijn in zijn eigen zaak', werd hierdoor uiteraard een lachertje.

Via allerhande vormen van trucs en machtsmisbruik slaagde deze bijzonder gedreven OCMW-secretaris er tenslotte in ons op 19/02/2010 een toegangsverbod tot het rusthuis op te leggen, waardoor in eerste plaats een stokoud vrouwtje op het einde van haar leven zwaar werd gedupeerd en tenslotte onttrokken aan haar sociale omwereld als levensbelangrijk houvast. Als vertegenwoordiger, mantelzorgers en nauwste intimi die dagelijks in de weer zijn en in contact staan met de toen oudste inwoner van Houthalen-Helchteren, omschrijft het OCMW ons in de media bedrieglijk en denigrerend als 'geen familie maar een goede kennis van een rusthuisbewoner...'. Een omschrijving die het bizar en gewetenloos karakter van het toegangsverbod enigszins moet maskeren voor de publieke opinie. En terwijl een onderzoek aangaande de OCMW-strafklacht voor zogenaamde 'laster en eerroof' nog lopende is en zich enkel baseerde op een subjectief MENSURA-rapport waarbij Bielen en Cornelissen niet eens werden gehoord, voerde  OCWM-voorzitster Van Wortswinkel (sp.a) ondertussen Bielen en zijn partner op als veroordeelde schuldigen, aan volstrekt onware en tergende aantijgingen.

In één klap werd de toen 102-jarige haar nauwste intimi, vertegenwoordiger en vertrouwenspersonen waarvan ze erg afhankelijk is, de toegang tot haar leefomgeving ontzegd. Een voorspelbare en pijnlijke desoriëntatie van onze hoogbejaarde bleef niet uit en haar beste vriendin en overbuurvrouwtje Marieke R. overleed amper drie weken na Tonia's afwezigheid. En hoewel het toegangsverbod als georkestreerde 'ordemaatregel' vervolgens haar fundament moest vinden in de lopende strafklacht 'laster en eerroof' waarvan enkel Bielen het onderwerp was, zou dit toegangsverbod tot het rusthuis ook gewetenloos worden opgelegd aan diens partner Hildegard. Het opzet van het toegangsverbod was duidelijk: het moest dienstig zijn om elke communicatie aangaande het OCMW-Houthalen, het rusthuis Vinkenhof en bestuursverantwoordelijken, de kop in te drukken.
Om een diabolisering van de mantelzorgers Bielen en Cornelissen aan te scherpen en zelfs een kunstmatige angstpsychose t.o.v. hun persoon als auteurs van ouderenhart.be aan te wakkeren, werden gelijktijdig met het toegangsverbod door de OCMW-secretaris met veel machtsvertoon zelfs wekenlang verschillende veiligheidsagenten (!!!) gepositioneerd bij het rusthuis.
En om het wegpestgedrag tenslotte te voltooien, stuurde het OCMW de 102-jarige Antonia enkele dagen later een 'beleefde oprotbrief', met 7 bladzijden adressen van andere rusthuizen.

Wanneer het toegangsverbod ook de directe aanleiding vormt voor een wisselmeerderheid binnen de OCMW-raad, zorgt het tevens voor een boemerangeffect voor politiek Houthalen. Door de plotse wisselmeerderheid dreigde immers de (financiële) toekomst van het Nieuw Administratief Centrum (NAC), als prestigeproject van burgemeester Yzermans (sp.a) in aanloop van de verkiezingen 2012, op de helling te komen staan.
Omwille van politieke belangen moet ook een smet op het blazoen van OCMW-voorzitter Van Wortswinkel (sp.a) zoveel mogelijk voorkomen worden, gezien haar grote verantwoordelijkheid in het ondertussen gehekeld toegangsverbod.
Een mogelijke opheffing ervan zou immers het uitgangspunt van gebrek aan een ernstige motivering, enkel kunnen aanwakkeren. Toch konden, noch burgemeester Yzermans, noch rusthuisdirecteur Geurts (die overigens wordt geëvalueerd door OCMW-secretaris Doumen als personeelshoofd), in een ultieme poging de opheffing van het verbod voor Hildegard niet tegenhouden. Bizar argumenteerde burgemeester Yzermans aan minister Bourgeois (Binnenlands Bestuur) dat de bezoeken van Hildegard aan het rusthuis, de financiële belangen van de gemeente zouden schaden (???).

Omwille van sociale redenen, onze bekommernissen over haar welbevinden en haar virtuele dakloosheid zat er voor ons vervolgens niets anders op dan Antonia onvoorzien en continu op te nemen in ons gezin, ondanks de enorme praktisch impact die daarmee gepaard ging.
Dag en nacht bleef ons gezinsleven gedurende maanden ontwricht, tot Antonia een huisvesting vond in een ander rusthuis. Maar het toegangsverbod verstoorde brutaal en definitief de sociale leefwereld van de hoogbejaarde, op het einde van haar leven...

Niet enkel onze eeuwelinge werd onterecht zwaar gedupeerd. Naast de eindeloze energie, stresstoestanden, publieke vernederingen, valse beschuldigingen (zoals bedreigend voor het personeel...) en de negatieve impact op onze gezondheid en gezinsleven, dienden we tot op heden reeds zo'n 15.000 euro van onze spaargelden te onttrekken, om ons via juridische weg ook een weg naar de waarheid te banen.
Ons engagement met ouderenzorg en mantelzorg ontaardde in een jarenlange lijdensweg. Een zwarte periode in ons leven, maar we blijven vastbesloten geloven in rechtvaardigheid...

Antonia Nouwens (104)
Herman Bielen
Hildegard Cornelissen
TAGS: Hasselt politie HaZoDi procureur Rubens burgemeester Hilde Claes korpschef Michel Beckers commissaris Francis Balaes klokkenluiders Vera Vrancken Antia Vanoppen Serge Delvaux Marianne Vonckx Panorama-reportage Voor wie de klok luidt Wim Van den Eynde Antonia Nouwens 103 Herman Bielen Hildegard Cornelissen mantelzorgers OCMW-Houthalen-Helchteren OCMW-secretaris Marc Doumen OCMW-voorzitter Eefje Van Wortswinkel pesterijen toegangsverbod Lena De Groote Luk Delbrouck Raad van State strafklacht laster en eerroof

 


UITZENDING GEMIST OF HERBEKIJK de

Panorama-reportage: 'VOOR WIE DE KLOK LUIDT'
Van klokkenluider tot paria...
bron: deredactie.be - 6/10/2011


VRT - Panorama: 'Voor wie de klok luidt - 6/10/2011
bron: deredactie.be - 6/10/2011
 

burgemeester Hilde Claes (sp.a):
"Ik heb geen excuses aan te bieden..."

bron: VRT 'Reyers Laat' - 6/10/2011

 
bron: VRT 'Reyers Laat' - 6/10/2011

VRT: "Deontologisch goedgekeurd"

Op de kritiek dat de reportage veel te eenzijdig was, zoals onder meer procureur Marc Rubens die formuleerde, antwoordde hoofdredacteur Kris Hoflack gisteren in een persbericht: ‘Alle betrokkenen hebben ruimschoots de kans gekregen om te reageren en hun versie van de feiten te geven. Als dat niet gebeurd is, was dat omdat betrokkenen niet op die vraag zijn ingegaan. De reportage is op voorhand goedgekeurd door de deontologische adviesraad van de VRT.'


Klokkenluiders vrijgesproken
bron: HBVL - 11/10/2011


VRT-journaal - 11/10/2011

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft dinsdagmorgen Mary-Ann Vonckx en Vera Vrancken, twee van de zogenaamde klokkenluiders die in de Panorama-reportage getuigden over wanpraktijken bij de politiezone Hazodi, vrijgesproken van de betichting dat ze onrechtmatig een dossier zouden bekomen hebben.
Het parket van Hasselt, meer bepaald Procureur des Konings Marc Rubens, had beide klokkenluiders gedagvaard omdat ze een dossier zouden gestolen hebben bij het verzamelen van bewijslast over de corruptie, fraude en pesterijen in de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek. Mary-Ann Vonckx en Vera Vrancken werden dus zelf beticht in de zaak die ze aan het licht hebben gebracht.
De correctionele rechtbank van Hasselt oordeelde dinsdagmorgen echter dat beide dames niet schuldig zijn aan de feiten die hen ten laste werden gelegd. Ze werden dan ook over de hele lijn vrijgesproken en moeten niet opdraaien voor de gemaakte kosten van het proces. Vrancken en Vonckx waren zelf niet aanwezig op de zitting, maar lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaat.
Namens de politiezone Hazodi was advocaat Hugo Lamon aanwezig, de man die afgelopen week nog hard uithaalde naar de klokkenluiders en de journalist van de VRT-reportage.

 >>>  lees hier de lezersreacties op de website van HBVL  <<<


Justitieminister De Clerck wil speciaal
statuut dat klokkenluiders beschermt

bron: De Standaard - 12/10/2011

 

BRUSSEL - Wie mistoestanden aanklaagt, moet altijd op bescherming kunnen rekenen, vindt minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V).

‘De afgelopen dagen hebben duidelijk gemaakt dat “klokken luiden” zijn eigen specifieke logica heeft', vindt de minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V). De heisa die is losgebarsten rond de Hasseltse politie en het parket is hem niet ontgaan.
De Panorama-reportage van vorige donderdag schetste een beeld van graaicultuur en intimidatie binnen het Hasseltse politiekorps. Justitie zou niets hebben gedaan met de klachten die vier administratieve medewerkers doorspeelden aan het Comité P.
Eén ding is volgens De Clerck nu al duidelijk: klokkenluiders verdienen een bijzondere behandeling. ‘Ze zitten per definitie in een tegenstrijdige situatie', zegt hij. ‘Wie zaken naar buiten brengt die de rest van zijn omgeving liever verborgen houdt, weet dat hij zal worden uitgestoten. Daarna kunnen ze vaak nergens meer terecht omdat ze “besmet” zijn. De polarisatie die de jongste dagen in Hasselt opduikt, wekken klokkenluiders altijd op.'
De minister vindt dat er nood is aan een nationaal beschermingsstatuut voor klokkenluiders. Dat bestaat al binnen de Vlaamse overheid en op Europees niveau. ‘We kunnen ons baseren op die procedures, maar moeten het breder bekijken dan louter een bescherming van de ambtenaren in de federale administraties. Iedereen die wantoestanden aanklaagt, moet op steun kunnen rekenen, ook in de privésector. Het kan geen kwaad dat justitie hierin voortrekker speelt.'

terug naar boven  -  rechtstreekse link naar dit artikel

 

6/07/2011

VERANTWOORDELIJKHEID OCMW-RAADSLEDEN...

 

Ook 13 OCMW-raadsleden gedagvaard na klacht
 Liga van Mensenrechten?
bron: De Standaard - 6/07/2011

Arbeidsauditeur dreigt alle 13 OCMW-raadsleden van Brussel voor de correctionele rechtbank te brengen na een klacht van de Liga voor Mensenrechten. De aantijgingen betreffen onmenselijke behandeling, schuldig verzuim en samenspanning van ambtenaren om de OCMW-wet te overtreden...
(klik op artikel om te lezen)

terug naar boven   -   directe link naar dit artikel

 

4/04/2011

WARME ZORG: VELE RUSTHUIZEN IN ZELFDE BEDJE ZIEK?

 

"Het ligt natuurlijk allemaal heel 'gevoelig' als je opmerkingen hebt bij de
manier waarop je oude mama of papa in het rusthuis worden verzorgd..."

radio-uitzending Peeters & Pichal ontlokt massaal reacties van naaste betrokkenen rusthuisbewoners

 >>>  Herbeluister de uitzending en lees de reacties van luisteraars  <<<

terug naar boven

 

2/02/2011

HANDUITREIKING BURGEMEESTER YZERMANS SCHONE SCHIJN?

 


HOUTHALENSE BURGEMEESTER ALAIN YZERMANS:

"Rusthuisbezoek mantelzorgster 102-jarige
schaadt financiële belangen van gemeente" (?)

Burgemeester Yzermans (sp.a) 'roept iedereen tot de orde', maar tracht ondertussen
 zelf OCMW-raadsbesluiten van nieuwe wisselmeerderheid te boycotten
 


klik voor groter

"Handuitreiking naar oppositie..., gebakkelei moet stoppen..., gezond verstand moet weerkeren...", aldus luiden de officiële woorden van burgemeester Alain Yzermans. Maar ondertussen tracht hijzelf een stok in de wielen te steken van raadsbesluiten die hem niet 'passen' of vecht hij ze uit loyaliteit met de huidige minderheidscoalitie aan, bij binnenlands bestuur. Zoals ondermeer zijn verzet tegen het raadsbesluit tot opheffing van het toegangsverbod voor een mantelzorgster van de 103-jarige Antonia Nouwens, zijnde nog niet zo lang geleden de oudste inwoner van zijn gemeente... Gelukkig werden de onzinnige argumenten van Yzermans door het ministerie van Geert Bourgeois niet ernstig genomen, gezien natuurlijk nergens uit bleek, dat 'de financiële belangen van de gemeente daardoor geschonden zouden worden', evenmin de beginselen van behoorlijk bestuur'.
(zie lager of klik hier)

zie ook bloggen.be/STEKKE:
OCMW-raadsleden wisselmeerderheid lichten hun beslissing toe

 

terug naar boven   -   directe link naar dit artikel

 

16/01/2011

TONIA NA 10 MAANDEN TERUG IN VINKENHOF...

 


Opheffing toegangsverbod Hildegard zorgt voor

blijdschap en omhelzingen bij vreugdevol weerzien
tussen Tonia (103) en ex-medebewoners Vinkenhof
 

 

Tonia nog lang niet
vergeten  in voormalig OCMW-rusthuis

klik hier voor meer op DEODATA.BE

 

terug naar boven

 

6/01/2011

TOEGANGSVERBOD OPGEHEVEN

 


OCMW-Houthalen moet toegangsverbod rusthuis
 Vinkenhof alvast opheffen voor Hildegard

103-jarige Tonia kan eindelijk vrienden terugzien

Burgemeester Yzermans (sp.a) en rusthuisdirecteur
    Rob Geurts teruggefloten door minister Bourgeois (NVA)
 

Weliswaar met wat vertraging omwille van een foutje van de post en foutief adres, ontvingen we op 6/01/2011 een op 27/12/2010 gedateerd schrijven van het OCMW-bestuur, dat het toegangsverbod tot het rusthuis Vinkenhof alvast voor Hildegard Cornelissen is opgeheven. Reeds op 19/08/2010 besliste de OCMW-raad alvast tot de opheffing van het toegangsverbod voor Hildegard Cornelissen, die samen met partner Herman Bielen de mantelzorg waarneemt over de ondertussen 103-jarige Antonia Nouwens. Maar 'derden' (lees: burgemeester Yzermans en rusthuisdirecteur Geurts) dienden evenwel een beroep en klacht in tegen het OCMW-raadsbesluit, om het toegangsverbod op te heffen. Dit zorgde voor vertraging, maar evenwel zonder resultaat, gezien deze klachten op 16/12/2010 werden afgewezen door Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois...

raadsbeslissing van 19/08/2010
Al vier maanden geleden werd binnen de OCMW-raad d.d. 19/08/2010 met meerderheid van stemmen beslist, om alvast het toegangsverbod tegen Hildegard Cornelissen op te heffen. Niet verwonderlijk overigens, vermits het toegangsverbod stoelde op een lopende strafklacht wegens zogenaamde 'laster en eerroof' op deze webpagina, ingediend door OCMW-secretaris Doumen. Hoewel deze nog lopende strafklacht enkel gericht was tegen Herman Bielen, en zijn partner Hildegard daar niet eens deel van uitmaakte, kreeg ook zij eveneens een toegangsverbod opgelegd...
Ondertussen, en nadat de rechter in kortgeding zich onbevoegd verklaarde, blijft het toegangsverbod ten gronde aangevochten bij de Raad van State.

verzet van burgemeester Yzermans en rusthuisdirecteur Geurts afgewezen
Te gek om los te lopen maar zogenaamd omwille van 'financiële belangenschade van de gemeente' (???) diende burgemeester Yzermans en schepenen echter klacht in tegen het besluit van de OCMW-raad, tot opheffing van het toegangsverbod. Ook de rusthuisdirectie van Vinkenhof (lees: Rob Geurts) poogde de opheffing van toegangsverbod tegen te houden, evenwel zonder resultaat. Want op 16/12/2010 reageert minister Geert Bourgeois (binnenlands bestuur) dat het beroep van deze 'derden' moet worden afgewezen, wegens een gebrek aan dragende argumenten.

Of zou er een verband kunnen bestaan tussen de boosheid van sp.a-burgemeester Yzermans omwille van de nieuwe wisselmeerderheid (als gevolg van het toegangsverbod), die binnen het OCMW niet blindelings in zijn  NAC-avontuur (Nieuw Administratief Centrum) wil stappen? Of moet het imago van zijn partijgenote Eefje Van Wortswinkel (sp.a), die het mandaat van OCMW-voorzitter kreeg toebedeeld, gevrijwaard blijven na haar gedreven inzet om het toegangsverbod tot stand te brengen?
En kan de klacht van rusthuisdirecteur Rob Geurts geïnspireerd kan zijn door zijn personeelshoofd (OCMW-secretaris Marc Doumen), die als belanghebbende partij (wegens zijn persoonlijke procedure tegen auteurs ouderenhart.be) en architect van het toegangsverbod toch dossierbeheerder was en bleef? Lang leve de 103-jarige Tonia..., toch?

 

In het kader van de openbaarheid van bestuur ontvangen we van
 het ministerie van binnenlands bestuur de antwoorden aan burgemeester
Yzermans en rusthuisdirecteur Geurts, die we als volgt samenvatten

  


Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Afdeling lokale en regionale besturen -
regelgeving en werking
Boudewijnlaan 30 - 1000 Brussel
 


Aan het college van burgemeester en
 schepenen van de gemeente Houthalen
Grote Baan 112
3530 Houthalen-Helchteren

Aan de directie van residentie Vinkenhof
Lunstraat 19
3530 Houthalen-Helchteren


Datum: 16/12/2010

Betreft: Houthalen-Helchteren: beroep tegen OCMW-raadsbesluit van 19 augustus 2010 en klacht directie Vinkenhof

... /...
Op de klacht van het college van burgemeester en schepenen is artikel 257 van het OCMW-decreet van toepassing. Het college van burgemeester en schepenen moet derhalve concreet motiveren waarom de financiële belangen van de gemeente worden geschonden door het besluit van de OCMW-raad.

Aangezien het college van burgemeester en schepenen die financiële belangenschade niet aantoont of aannemelijk maakt, ben ik van mening dat het beroep moet worden afgewezen en er geen redenen zijn om het besluit te vernietigen.
.../...
 

De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurzaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,

Geert Bourgeois
 


Datum: 16/12/2010

Betreft: Houthalen-Helchteren: beroep tegen OCMW-raadsbesluit van 19 augustus 2010 en klacht directie Vinkenhof

... /...
Volgens de directie van het rusthuis Vinkenhof zijn de beginselen van behoorlijk bestuur geschonden, omdat de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het toegangsverbod niet gewijzigd zijn.

De klacht bevat echter geen concrete feiten of bezwaren waaruit blijkt dat het opheffen van het toegangsverbod tegen mevrouw Cornelissen de goede werking van het rusthuis in het gedrang kan brengen en dat het continuïteitsbeginsel of zelfs het redelijkheidsbeginsel werd geschonden.

Gelet op wat voorafgaat zijn er geen argumenten voorhanden om het bestreden besluit te vernietigen.
.../...

De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurzaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,

Geert Bourgeois
 

Tonia alvast blij...
Door de opheffing van het toegangsverbod voor alvast één van de mantelzorgers van de 103-jarige Antonia Nouwens komt er na 10 maanden eindelijk een einde aan het brutaal isolement, dat de hoogbejaarde afsneed van haar vriendschappen die ze gedurende 11 jaar in rusthuis Vinkenhof had opgebouwd. Immers leidde het toegangsverbod voor haar beide mantelzorgers noodgedwongen tot een verhuis naar een ander rusthuis.
Tonia verheugt er zich uitermate op om, in menswaardige omstandigheden en na bijna een jaar, weldra haar beste vrienden te kunnen terugzien.

 


OCMW-secretaris Doumen wilde gezichtsverlies
door opheffing toegangsverbod vermijden

 met bedrieglijk en manipulerend bericht aan medewerkers:
'Positieve afloop van juridische
 procedure Bielen & co'

Gelijktijdig met de beslissing van de OCMW-raad op 19/08/2010 om het toegangsverbod alvast tegen Hildegard Cornelissen op te heffen, richten OCMW-secretaris Doumen en OCMW-voorzitster Van Wortswinkel (sp.a) een schrijven aan de personeelsleden en medewerkers binnen het OCMW. Op een manipulatieve en bedrieglijke wijze willen zij daarin het gezichtsverlies dat samengaat met de opheffing van het gecontesteerd toegangsverbod beperken en stellen ze het triomfantelijk voor alsof het OCMW juridisch haar gelijk haalde...
Het is de OCMW-secretaris ten tijde van zijn schrijven aan de medewerkers echter zeer goed geweten, dat de belangrijkste burgerlijke en strafrechtelijke procedures waarbij hij BIELEN ook in zijn persoonlijke naam beticht van zogenaamde 'laster en eerroof', nog moeten behandeld worden.
Op 7/10/2011 wijst het Hof van Beroep te Antwerpen alvast de vorderingen van het OCMW en secrataris Doumen af

Maar achter de schermen en in een ultieme poging om de raadsbeslissing van 19/08/2010  tot opheffing van het toegangsverbod alsnog te boycotten, pogen rusthuisdirecteur Rob GEURTS en burgemeester Alain YZERMANS (sp.a) dit te bereiken door een klacht te richten aan minister Bourgeois. Daardoor wordt de opheffing pas vier maanden later op 27/12/2010 betekend aan Hildegard Cornelissen.

Radio 2 Limburg
Eveneens gelijktijdig stuurde OCMW-secretaris Doumen ook een persbericht de wereld in met een gelijkaardige misleiden inhoud (zie lager of klik hier)

datum: 19.08.2010
toestelnummer: 011 60 09 60

'Positieve afloop van juridische procedure Bielen & co. - stand van zaken

Geachte medewerker

Aansluitend op onze eerdere communicatieronde delen wij u mee dat het OCMW - behoudens enkele nog lopende procedures - een punt wil zetten achter het dossier "Bielen & co". Reden daartoe is het arrest van de Raad van State dd. 10 augustus 2010 waardoor de eis van H. Bielen en diens partner om het toegangsverbod tot de instelling Vinkenhof op te heffen, verworpen is. Met andere woorden, de Raad van State - zowat het belangrijkste administratieve rechtscollege van ons land - heeft de beslissing van de OCMW-raad (februari 2010: opleggen van een tijdelijk toegangsverbod lastens 2 regelmatige bezoekers van Vinkenhof als collectieve beschermingsmaatregel) niet geschorst.

Eerder al, op 6 mei 2010, oordeelde in kortgeding de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt dat de beslissing van de OCMW-raad genomen werd "in overeenstemming met de geldende regelgeving en niet berust op een machtsafwending of op een machtsovertreding".

De heer H. Bielen & co. kon dus noch bij de Raad van State noch bij de Rechtbank van Eerste Aanleg een actueel belang of een subjectief recht aantonen.

Meer nog, onze vroegere rusthuisbewoner zélf, A.N., werd het slachtoffer van de procedureslag. "Haar eis" om een kopie van haar zorgdossier te ontvangen, werd zowel door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt op 9 juli 2009 als door het Hof van Beroep te Antwerpen op 17 maart 2010 afgewezen. De rechters oordeelden op basis van de patiëntenrechtenwet en de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Inmiddels vernemen wij dat A.N. het goed stelt in haar nieuw onderkomen en we zijn oprecht verheugd hierover.

Zoals u weet heeft de heer H. Bielen ook bij de rusthuisinspectie meermaals klachtenbundels over de werking van Vinkenhof en over de dagelijkse verzorging van A.N. neergelegd. Na grondig onderzoek werden deze klachten telkens inhoudelijk als ongegrond beoordeeld. We verwijzen o.m. naar de brieven van het Vlaams Agentschap Inspectie Welzijn van 31 januari 2006 en 9 maart 2010.

Geachte medewerker, indien u nog vragen heeft bij dit dossier kan u deze stellen tijdens de eerstvolgende personeelsvergaderingen. De directie, mevrouw S. Meylaers en/of de heer R. Geurts, maken dan samen met u nog een korte evaluatie op waarna wij dit dossier definitief willen afsluiten. Indien gewenst kan u dan ook inzage nemen in de vonnissen, arresten en briefwisseling waarover sprake hierboven.

Tenslotte brengen we de enkele tips van onze vorige brief even in herinnering.

Wanneer u wordt aangesproken door derden over de houding of het gedrag van een collega of over de werking van Vinkenhof of het OCMW in het algemeen:

- Probeer rustig te blijven en erken de ernst van de vraag/opmerking.
- Bewaar zelf een neutrale houding en laat je niet verleiden om een standpunt in te nemen tégen een collega, de directie of het beleid.
- Verwijs de betrokkene steeds door naar de hoofdverpleegkundige of de directie om het probleem te
bespreken (eventueel toepassing van de klachtenprocedure).
- Registreer eventueel onaangepast gedrag of agressie van de derde in een boek.

Uw directie verzocht ons om in de toekomst bij gelijkaardige voorvallen - namelijk incidenten die de rust en de sereniteit op de verpleegafdeling ernstig verstoren en/of die het welzijn van de werknemers schaden - even adequaat op te treden. Wat dat betreft kan u zeker op ons rekenen!

Hoogachtend
Namens het OCMW-bestuur

Marc Doumen                                             Eefje Van Wortswinkel
secretaris                                                   voorzitter

 

Klik HIER voor het origineel OCMW-schrijven

 

 

terug naar boven   -   directe link naar dit artikel

 

4/12/2010

NIEUWE WISSELMEERDERHEID BINNEN OCMW NIET VOLGZAAM

 

Van bizar toegangsverbod over OCMW-wisselmeerderheid,
tot financiële onzekerheid over aangevat prestigeproject
 van 27.000.000 euro?


OCMW-raadslid Mantels:
"Ik laat me geen dossiers meer door mijn strot rammen, ik wil mijn werk goed doen"

Boze burgemeester Yzermans start procedure tegen democratische
 OCMW-beslissing om niet in het NAC-avontuur te stappen
 

HOUTHALEN-HELCHTEREN - Op 19/02/2010 vaardigde het OCMW van Houthalen-Helchteren voor de mantelzorgers van de 102-jarige Antonia Nouwens (en auteurs van deze website) een bizar, immoreel en gemanipuleerd toegangsverbod uit tot het rusthuis Vinkenhof. Schaamteloos werd daardoor een stokoud vrouwtje in haar leefomgeving brutaal geïsoleerd van haar nauwste betrokkenen. Dit toegangsverbod vormde voor OCMW-raadslid Jean-Pierre Mantels de spreekwoordelijke druppel om een maand later, op 26/03/2010, als onafhankelijk te gaan zetelen. Daardoor ontstond binnen het OCMW een wisselmeerderheid die zich kritisch opstelt en het beu is om ja te knikken zonder over voldoende, objectieve en verifieerbare informatie te kunnen beschikken.  "Ik laat me geen dossiers meer door mijn strot rammen. Ik wil mijn werk goed doen", aldus Mantels.
Een en ander heeft nu ook zware gevolgen voor het prestigeproject van burgemeester Yzermans, die in het verkiezingsjaar 2012 graag wil uitpakken met een Nieuw Administratief Centrum (NAC). Een groteske realisatie van 27.000.000,00 euro (méér dan 1 miljard oude BEF!) op kap van de inwoners van Houthalen-Helchteren?

'goede huisvader' bouwt niet zonder financiële garanties
Zonder enige financiële garantie bouwt de burgervader van Houthalen-Helchteren ondertussen gewoon verder. Ook zonder dat het OCMW, dat voor zo'n slordige 8.000.000,00 euro diende te participeren in het project en daarvoor zowat heel haar patrimonium diende van de hand te doen, wenst mee te gaan in het avontuur. Deze letterlijke en figuurlijke streep door de rekening drijft een in het nauw gedreven en boze Yzermans dan maar tot heil zoeken in een juridische procedure tegen het democratisch tot stand gekomen OCMW-besluit. Een schrijnend voorbeeld van onbehoorlijk bestuur om een dergelijk project met gebrekkig draagvlak toch koppig te willen forceren? Of... hoe 'goede huisvader' toch een groot huis wil bouwen zonder financiële zekerheid...

Lees meer in onderstaande krantenartikels en op www.bloggen.be/stekke
 


klik voor groter om te lezen


klik voor groter om te lezen

terug naar boven  -  directe link nar dit artikel

 

26/10/2010

 HOUDING OCMW-SECRETARIS HOUTHALEN OPNIEUW GECONTESTEERD

 

OCMW-secretaris opnieuw aan basis van
ontslagname rusthuisarts (CVA) Vinkenhof?

secretaris meer bedreigend voor goede OCMW-werking
 dan weggepeste mantelzorgers van 103-jarige?
 

Coördinerend rusthuisarts (CVA) dr. Mattens van het OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen heeft zijn ontslag ingediend omwille van aanhoudende conflicten met de OCMW-secretaris te Houthalen-Helchteren. Dat vernemen we uit verschillende bronnen. Omwille van het ontbreken van andere gegadigden en onder voorwaarden zou de arts weken later zijn ontslag terug hebben ingetrokken.
Reeds eerder leidde de houding van de secretaris tot protesten en ontslagname van artsen zoals we dat kenbaar maakten op 20/06/2009.
Dat kenbaar maken leidde toen overigens tot een onmiddellijke en dubbele klachtindiening wegens 'laster en eerroof', inclusief een strafklacht vanwege secretaris Doumen en het OCMW. Toch bleef deze (rancuneuze?) secretaris als betrokken partij functioneren om, als dossierbeheerder en informant, het toegangsverbod tot het rusthuis Vinkenhof manipulatief te motiveren. Dit moest de auteurs van dit bericht en tevens de mantelzorgers van de eeuwelinge Antonia Nouwens die in dit OCMW-rusthuis 11 jaar verbleef, weren en leidde uiteindelijk tot een noodgedwongen verhuis van een stokoud 102-jarig vrouwtje naar een ander rusthuis.

Zonder enige vorm van verweer voor de mantelzorgers en auteurs van deze website, maar dictatoriaal en door middel van veel machtsvertoon en het verzamelen en opzetten van bedenkelijke anonieme getuigenissen en sluwe constructies als zouden de mantelzorgers een 'bedreiging' inhouden voor het rusthuispersoneel, haalde de secretaris zijn slag thuis. Maar enkele maanden later leidde het toegangsverbod zelfs tot een wisselmeerderheid binnen het OCMW-bestuur, met ingrijpende gevolgen allerhande.

wie is bedreigend voor goede OCMW-werking?
Dat de OCMW-secretaris wel meermaals zijn boekje te buiten gaat en geen middel schuwt om niet-sympathisanten of hekelaars van zijn houding het zwijgen op te leggen, daar kunnen wij overvloedig van getuigen. Maar we kunnen enkel hopen dat een bewustwording, dat niet de boodschappers maar misschien wel deze man himself dient geduid te worden als een bedreiging voor een betere OCMW-werking met een groter draagvlak, bij de overheden verder groeit. En dat een diepgaande en onafhankelijke evaluatie van de secretaris zich opdringt...

terug naar boven

 

20/10/2010

RUSTHUIZEN: THUISGEVOEL, MAAR OOK AANDACHT VOOR ZINGEVING!

 

Stijn Van Dingenen geeft mantelzorgers 103-jarige Tonia het woord in
interview met Herman en Hildegard

N.a.v. het toegangsverbod tot het OCMW-rusthuis Vinkenhof werd het afgelopen jaar heel wat over ons als mantelzorgers van de bijna 103-jarige Antonia Nouwens en verdedigers van de belangen van rusthuisbewoners verkondigd. Jammerlijk en vaak volkomen in strijd met de realiteit of geïnspireerd op foutieve informatie of vluchtige interpretaties van derden. Stijn Van Dingenen, freelance journalist en auteur van de website bloggen.be/stekke met dagelijks nieuws over de gemeente Houthalen-Helchteren,  benaderde ons meer open-minded en op een neutrale wijze.
 

Integraal interview op bloggen.be/stekke

De voorbije jaren volgden velen onder ons de perikelen over Tonia Nouwens. Deze dame van 102 verbleef in rusthuis Vinkenhof in onze gemeente, maar de relatie tussen haar mantelzorgers Herman en Hildegard en de directie van het rusthuis raakte vertroebeld. Dat leidde uiteindelijk tot de verhuis van Tonia naar een ander rusthuis.
Via deze website hebben we altijd getracht om een zo objectief mogelijk beeld te brengen van de situatie, zonder al te diep in te gaan op de grond van de zaak. Maar de zaak prikkelde menigeen onder ons, dat konden we uit de verschillende reacties afleiden. Daarom dat een babbel met Herman en Hildegard me verrijkend leek. En los van alle feiten die zich in het verleden mogelijk hebben afgespeeld, los van oordelen of veroordelen, los van heel de situatie eigenlijk, ontdekte ik twee mensen die een heel bewuste kijk hebben op ouderenzorg. Ik geef jullie dan ook graag het interview integraal mee, simpelweg omdat ik het boeiend vind…

Herman en Hildegard, jullie staan in voor de zorg van de 102-jarige Tonia Nouwens. Ik weet dat de zorg dragen voor een oudere persoon niet eenvoudig is en een hele inzet vergt. Tonia verblijft geregeld bij jullie thuis, maar over het algemeen woont Tonia in een rusthuis.
Waar moet volgens jullie een rusthuis aan voldoen om een gezellige 'thuis' te zijn voor haar bewoners?

 
“Een verhuis naar een rusthuis houdt meestal een groot afscheid en emotionele verwarring in” aldus Herman. “Qua huisvesting dient de bewoner in de eerste plaats de mogelijkheid te krijgen om zijn of haar oude leefomgeving zoveel mogelijk te reconstrueren in de nog enige resterende privéruimte, de kamer, die een rusthuis biedt. Dat gaat sowieso gepaard met grote beperkingen en regelgevingen. Maar die regelgeving mag niet te ver gaan. Regels als een nageltjesverbod, een vaste plaats voor het bed of het meubilair of een opgedrongen standaardvergrendeling van alle ramen, hoort daar volgens ons niet bij. Het zorgt voor een ziekenhuissfeer of een internaatgevoel.”
“Uniformiteit kan dienstig zijn voor het beleid, maar we stellen ons de vraag of het de individuele eigenheid van de bewoner niet aantast” vult Hildegard aan. “Praktische voorzieningen op gebied van bv. ventilatie en zonwering zijn niet onbelangrijk en de beschikking over een eigen telefoontoestel op elke rusthuiskamer zou verplicht moeten worden. Zo’n telefoon is immers de meest eenvoudige mogelijkheid tot sociaal contact. Zelfs een bedlegerige bewoner kan een hoorn opnemen en daarmee zijn gevoel van verbondenheid met de buitenwereld versterken. Ook polyvalente of gemeenschappelijke ruimtes moeten een gevoel van sfeer en gezelligheid uitstralen.”


Herman en Hildegard, door jullie jarenlange inzet en zorg hebben jullie ervaring in de ouderenzorg. Wat ontbreekt er vaak in rusthuizen waardoor er volgens jullie minder 'woonkwaliteit' is voor de oudere bewoners?
 
Vooreerst zijn woon- en leefkwaliteit onmiskenbaar met elkaar verbonden. Grootschaligheid, uniformiteit, kille grote ontmoetingsruimtes, een gebrek aan individuele benadering en zorg op maat vormen in vele rusthuizen nog steeds grote obstakels. Begrippen als kleinschalige leefgroepen, gezelligheid en huiselijkheid, gemoedelijkheid, respect, oprechte luisterbereidheid en empathie... , ze zullen allen in belangrijke mate bijdragen tot een betere levenskwaliteit.”
 
Tonia verhuisde het voorbije jaar naar een nieuw rusthuis, een nieuwe omgeving. Ik leerde Tonia recent kennen als een 102-jarige die nog heel erg bij de les is en pientere opmerkingen maakt. Die verhuis moet voor haar dan ook een impact hebben. Hoe schatten jullie die in, wat vertelt Tonia er over?
 
“Na elf jaar verhuisde Tonia recentelijk gedwongen naar een ander rusthuis. Zoals voorzien en voorspeld door artsen en geriaters zorgde het ontrukken van haar noodzakelijke houvasten in een vertrouwde leefomgeving voor een ernstige desoriëntatie. 
Tonia's bijna dagelijkse vragen als: "Hoe zou het met Maria Stevens zijn?"; Ik heb verpleegster Marie-Jeanne niet meer gezien!"; "Is dit mijn kamer?"; "Ik vind mijn weg hier nog niet, het is allemaal vreemd"..., duiden ook na maanden nog steeds op de ernstige desoriënterend impact van de verhuis. Hetzelfde stellen we vast bij haar depressieve buien als gevolg van angsten die met de verhuis gecorreleerd zijn.”

“Een van de belangrijkste steunpunten van een hoogbejaarde is zonder twijfel het houvast aan zijn 'eigen plekje' en vertrouwde personen. Zeker bij het begin van dementie of met een nalatend geheugen vormen deze factoren een noodzakelijke wegwijzer en een belangrijk oriënteringspunt. Een verhuis of ernstige verstoring in deze houvasten zal de angst doen toenemen en een beklemmend gemis aan zelfredzaamheid vergroten. Dat merken we bij Tonia heel erg en maakt die verhuis dubbel pijnlijk en jammer.”

 
Denken jullie dat een goed werkend rusthuis de levenskwaliteit en de levensduur van haar bewoners kan verlengen?

“Absoluut!  Meermaals en vooral bij meer sociaal geïsoleerde bewoners stelden wij reeds na enkele maanden opname de totale ontreddering en het afglijden in een zware depressie vast. In sommige gevallen leidde dit volgens ons zelfs tot overlijden. Overmedicatie en gebrek aan psychische hulpverlening waren hierbij naar ons gevoel ook tekenend.”
 
“Vormen van fysieke of chemische fixatie zijn uit den boze, zijn vernederend en lokken agressie uit. Vasthouden is niet vastbinden! Vooral een louter somatische zorgverlening en ontbreken van aandacht voor het psychisch welbehagen heeft in veel gevallen een nefaste uitwerking. Het heeft geen zin iemand nieuwe hartkleppen te steken en hem vervolgens te laten verkommeren op zijn kamer. Ook moeten rusthuizen dringend ophouden met bewoners te infantiliseren. Infantiliseren is mishandeling en hen levend begraven. Erg belangrijk is ook hun isolement met de buitenwereld voorkomen (telefoon, internet, busdiensten,...). Het aantrekkelijker maken van bezoek zou een kerntaak moeten zijn voor elk rusthuis.”
 
We zijn er van overtuigd dat nieuwe mogelijkheden scheppen die het sociaal klimaat in en om een rusthuis verbeteren, een unieke kans is op een meer menswaardig bestaan van de rusthuisbewoners. Tientallen ideeën hebben we hierrond: laat bezoekers mee dineren in een rusthuis samen met de bewoners, mits afspraak vooraf of voorzie een rokersruimte in de cafetaria, gezellige ontvangstruimtes, aantrekkelijke terrassen met groen, kind- en diervriendelijkheid,... Dàt zou een meerwaarde zijn!”
 
“Een en ander vereist natuurlijk een ruimere, sociale visie en een oprechte betrokkenheid vanuit het bestuur of beleid gekoppeld aan een sterke motivatie van het personeel. Directieleden en personeel dienen aangesteld te worden op grond van een reële knowhow en betrokkenheid met de jobessentie. Louter gepolitiseerde aanstellingen in beleidsfuncties of sleutelposities bieden vaak geen enkele garantie voor kwaliteit.”

 
Herman en Hildegard, afrondend: waar mankeert het momenteel nog aan in de ouderenzorg? Waar moet volgens jullie op ingezet worden om 'wonen' voor bejaarden een (nog) betere invulling te geven?
 

Budgettaire voorzieningen moeten realistischer worden. Een schaarse of ondermaatse personeelsbezetting zal zich rechtstreeks vertolken op de werkvloer en niet enkel de zorgverlening van bewoners zal er negatief door beïnvloed worden, maar ook de werkdruk van het personeel.”
 
“Tevens moeten ouderen meer inspraak krijgen, volwaardig benaderd en betrokken worden bij het beleid. Ook het zingevingsdeficiet bij ouderen moet aandacht krijgen. Zorgafhankelijke ouderen verliezen steeds meer hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid, hetgeen vaak gepaard gaat met het inleveren van hun trots, eigenwaarde en betrokkenheid bij het leven.
Er heerst nog steeds een stereotype beeldvorming over ouderen als zorgbehoevende en oninteressante mensen, die contraproductief zijn en zonder toekomst. Ze worden vaak als inferieur en als ‘ballast’ beschouwd. Maar, zoals het een geciviliseerde samenleving past, moet er noodgedwongen voor hen worden gezorgd en wordt er aldus aan hun primaire behoeften voldaan. Maar een dergelijke leeftijdsdiscriminatie is onaanvaardbaar en zulke benaderingswijze kan natuurlijk ook voor een opgroeiende generatie geen voedingsbodem vormen tot erkentelijkheid, respect of waardering. Noch een open staan voor de specifieke talenten of vaardigheden, die de oudere in potentie kan bezitten…”
 
“Vanuit onze welvaartsmaatschappij moeten wij onze morele krachten aanscherpen om af te stappen van de zienswijze om economische en materiële belangen te blijven cultiveren tot een hoogste goed. Enkel op die wijze kunnen er andere soorten ontmoetingen ontstaan en kunnen wij onszelf tot een hoger niveau tillen.
En laat ons vooral niet vergeten, dat wijzelf de ouderen van morgen zijn...”

En speciaal omwille van die laatste woorden van Herman en Hildegard in dit interview, stond ik er op dit hele verhaal integraal te publiceren. Achter elke deur, schijnt een ander licht.
Stijn

Wie meer wil weten over Tonia, kan terecht op www.deodata.be.
Een kritische blik op ouderenzorg vindt u op www.ouderenhart.be.

 

terug naar boven

 

13/10/2010

ZWAAR IMPACT VAN VERHUIS LAAT ZICH VOELEN BIJ HOOGBEJAARDE

 

Psychische ontreddering door verhuis en brutaal
afsnijden van sociale contacten zorgen voor
zware belasting voor gedesoriënteerde hoogbejaarde

Neen, het is niet de handdoek op de foto die Tonia cadeau kreeg op haar 102de verjaardag in het voormalig OCMW-rusthuis Vinkenhof die haar parten speelt, maar wel het brutaal afsnijden van voor haar belangrijke sociale contacten en vriendschappen, die ze tijdens haar 11-jarig verblijf aldaar had opgebouwd...

>>> lees hier het volledig artikel <<<

terug naar boven

 

1/09/2010

DEURWAARDERSEXPLOOT VOOR 102-JARIGE

 

OCMW-Houthalen achtervolgt 102-jarige met deurwaardersbezoek na verhuis ander rusthuis

met dreiging van uitvoerend beslag op onroerende bezittingen van
102-jarige, na verloop van de termijn van EEN DAG VANAF HEDEN...

Niet enkel de mantelzorgers van de 102-jarige Antonia Nouwens worden geviseerd door het OCMW-Houthalen, maar ook de hoogbejaarde zelf. Hoewel bijzonder goed op de hoogte van Tonia's gebrek aan financiële draagkracht (Tonia's rusthuisfactuur wordt reeds jaren deels gedragen door het OCMW) en zonder enige voorafgaande communicatie of overleg met haar raadsman mr. Libeer of haar vertegenwoordiger Bielen, krijgt de eeuwelinge op 1/9/2010 in haar nieuwe verblijfplaats onverwacht bezoek van gerechtsdeurwaarder Bart Heines. In opdracht van het OCMW-Houthalen-Helchteren komt voornoemde Tonia een exploot overhandigen, waarin haar bevolen wordt om onmiddellijk 1388,94 euro te betalen. Het exploot stelt dreigend aan de 102-jarige dat 'bij ingebreke aan dit bevel te voldoen, de verschuldigde sommen geïnd zullen worden via een uitvoerend beslag op onroerende bezittingen van Tonia, zulks   na verloop van de termijn van EEN DAG VANAF HEDEN'...
"Ik begrijp er niet veel van, maar het zal toch wel in orde komen, he?", zucht Tonia.

Een en ander betreft de rechtsplegingvergoeding aangaande de door Tonia ingeleide procedure tegen het OCMW-Houthalen, om een afschrift van haar zorgdossier te bekomen van het rusthuis Vinkenhof waar zij elf jaar verbleef. Omwille van het algemeen belang steunde het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten Tonia in deze procedure, maar de eis werd door het Hof van Beroep afgewezen.
Volkomen tegenstrijdig aan de bedoeling van de patiëntenwetgeving zou deze in België niet van toepassing zijn in rusthuizen en ook een onduidelijke opsplitsing van regionale en federale bevoegdheden zou tot dit arrest van 17/03/2010 inzake geding 2009/RK/301 geleid hebben. (Later meer hierover...)

 

bekijk het deurwaardersexploot voor de 102-jarige dat deurwaarder
Bart Heines de eeuwelinge kwam overhandigen, in opdracht van het OCMW-bestuur van Houthalen-Helchteren

terug naar boven

 

Lees meer
eeuwelinge Antonia Nouwens

op www.deodata.be

 

8/09/2010

MEDIA-AANDACHT ipv TOEGANGSVERBOD IN NEDERLAND

 

Toegangsverbod en veiligheidsagenten voor rusthuis Vinkenhof (BE) omwille van verbale opmerkingen en kritische uitlatingen op website ouderenhart.be

maar...

GEEN toegangsverbod tot rusthuis St.- Elisabeth (NL) voor boze dochter van dementerende bewoonster, die na 'ongeoorloofde controle' in ijskast en herhaalde klachten over oud voedsel vervallen appelsap uitgiet over hoofd van belerende verpleegkundige

>>> zie ook nieuwsreportages <<<


toegangsverbod en veiligheids-
agenten  rusthuis Vinkenhof

terug naar boven

 

25/08/2010

OPNIEUW MANIPULERENDE BERICHTGEVING OCMW-HOUTHALEN ...

 


OCMW-bestuur Houthalen stuurt incorrect
 en misleidend persbericht
de wereld in


• Toegangsverbod Bielen en Cornelissen helemaal
niet
ten gronde beslecht
voor Raad van State


• Radio 2 Limburg zendt na verificatie van OCMW-
persbericht opnieuw gecorrigeerd nieuwsbericht uit


 

Beluister hieronder de

RECHTZETTING

 

Beluister hieronder het
OORSPRONKELIJK NIEUWSBERICHTRadio 2 Limburg op 27/08/2010 Radio 2 Limburg op 25/08/2010

• rechtzetting na bezwaar en toelichting raadsman Bielen en Cornelissen..:

De juridische strijd tussen het OCMW van Houthalen-Helchteren en de bewindvoerder en mantelzorgers van een hoogbejaarde vrouw uit het rusthuis Vinkenhof in die gemeente duurt voort. Het OCMW heeft de man en zijn partner de toegang tot het rusthuis ontzegt omdat het personeel zich door hen bedreigd zou voelen. Maar volgens beide mantelzorgers kan het OCMW niet leven met hun kritische opmerkingen over het rusthuis op hun website. Het koppel stapte naar Raad van State om het toegangsverbod aan te klagen. De raad doet over een paar maanden uitspraak. In een eerder aangespannen rechtszaak tegen het toegangsverbod verklaarde de rechter zich onbevoegd.

 

• eerste nieuwsbericht berust louter op incorrecte en manipulerende broninformatie

De Raad van State heeft het OCMW van Houthalen-Helchteren gelijk gegeven in zijn dispuut rond het bezoekrecht in rusthuis Vinkenhof. Een koppel bracht geregeld een bezoek aan een bejaarde vrouw maar het kwam tot conflicten met het personeel, dat zich bedreigd voelde. Daarop verbood de directie de twee de toegang tot het rusthuis. Die spande in mei al een kortgeding aan, maar ook toen kreeg het OCMW gelijk. De vrouw is ondertussen naar een andere instelling verhuisd.

misleidend persbericht pure sfeermakerij
Volkomen incorrect en misleidend stuurt het OCMW-bestuur van Houthalen-Helchteren een persbericht de wereld in, als zou de eis van H. Bielen en diens partner om het toegangsverbod tot de bejaardeninstelling Vinkenhof op te heffen, definitief afgewezen zijn door de Raad van State. 'Het belangrijkste administratieve rechtscollege van ons land', zo voegt het OCMW eraan toe. Het oorspronkelijk OCMW-persbericht stelt eveneens dat, n.a.v. de (voorlopige) uitspraak van de RvS, het OCMW een punt zou hebben gezet hebben achter het 'dossier Bielen' en de bewerkstelliging van een afschrikeffect voor kritische benaderingen t.o.v. het OCMW-bestuur, kan er duidelijk uit begrepen worden.

ook manipulatief bericht voor OCMW-personeelsleden
Later blijkt dat de OCMW-secretaris voornoemd persbericht gelijktijdig aan de raadsbeslissing op 19/08/2010 de wereld instuurde. Tijdens deze OCMW-raad werd de opheffing van het toegangsverbod voor Hildegard Cornelissen met meerderheid van stemmen goedgekeurd. En om gezichtsverlies m.b.t. het opgeheven toegangsverbod te vermijden, maakte OCMW-secretaris Doumen ook nog dit schrijven over aan zijn personeelsleden.

niets ten gronde beslist
De Raad van State heeft enkel de kortgedingprocedure wegens hoogdringendheid afgewezen, gezien de 102-jarige Antonia Nouwens naar een ander rusthuis is verhuisd, en dit om sociale redenen als gevolg van het toegangsverbod.
Het OCMW-bestuur begrijpt heel goed dat er nog helemaal geen uitspraak ten gronde is en er pas een definitief arrest over enkele maanden te verwachten is.
Evenmin gaf, zoals door het OCMW-bestuur foutief de wereld werd ingestuurd, de rechter in kortgeding (Rechtbank van Eerste Aanleg) het OCMW gelijk, maar verklaarde deze zich na twee maanden onbevoegd op 6/05/2010.
Ook een uitspraak in een burgerlijke procedure namens OCMW-secretaris Doumen wegens 'laster en eerroof', wordt pas volgende maand verwacht, en aan de bewuste strafklacht van 2009 (eveneens voor 'laster en eerroof)' werd tot op heden nog geen gevolg verleend.
Zelfs ongeacht of er gevolg zou gegeven worden aan deze strafklacht en deze enkel tegen Bielen werd neergelegd, diende deze bovenop ook nog een toegangsverbod tegen Cornelissen te motiveren! Aldus konden beide mantelzorgers als klokkenluiders in één klap geïsoleerd worden uit de leefomgeving van de hoogbejaarde en het OCMW-rusthuis...

diaboliseren mantelzorgers o.w.v gezichtsverlies
Ook de aantijging dat Bielen en zijn partner 'bedreigend' zouden zijn geweest naar het personeel van het rusthuis is pure onzin en stoelt louter op rancuneuze getuigenissen die overigens door geen enkele juridische autoriteit werden bekrachtigd. In de door het OCMW-bestuur kunstmatig opgezette hetze tegen Bielen en zijn partner, werden zijzelf als meest betrokken personen zelfs nooit gehoord  (zie lager op deze pagina).
Bizar stelt het OCMW via de besluiten van haar raadsvrouw aan de RvS zèlf, dat 'het toegangsverbod niets te maken heeft met de houding van de 2 bezoekers'.
Het OCMW blijft hiermee de geëngageerde mantelzorgers diaboliseren en hen met gemeenschapsgeld juridisch uitputten, terwijl een en ander louter draait om het bestaan van de website www.ouderenhart.be, meerbepaald de
informatie die u op deze pagina terugvindt.
Het opnemen voor de rechten van rusthuisbewoners kostte ook de mantelzorgers al duizenden euro's, maar met dit verschil dat zij alles uit eigen zak betalen.

mantelzorgers en vertegenwoordiger door OCMW
bedrieglijk gedegradeerd tot occasionele bezoekers

Als vertegenwoordiger, mantelzorgers en nauwste intimi vormen Bielen en Cornelissen het belangrijkste houvast in het leven van de 102-jarige Antonia Nouwens. Zij bezoeken de eeuwelinge zo'n drie maal per week, onderhouden dagelijks met haar telefonisch contact via gsm (telefoonaansluiting is nog steeds niet beschikbaar in Vinkenhof) en nemen allerlei praktische taken waar in het dagdagelijkse leven van Antonia.
Dat alles is het OCMW zeer goed bekend maar om het mensonwaardig impact van het toegangsverbod voor de hoogbejaarde enigszins te verdoezelen voor de buitenwereld en wat minder onaanvaardbaar voor te stellen, duidt het OCMW op een bedrieglijke wijze Bielen en Cornelissen in de pers als occasionele bezoekers.
Met het toegangsverbod
dupeerde het OCMW vooral de oudste inwoonster (102) van haar gemeente, die na 11 jaar verblijf in rusthuis Vinkenhof op het einde van haar leven noodgedwongen nog een ander onderkomen moest gaan zoeken.

rechtzetting - gebrekkige journalistiek
Het is ronduit schandalig dat OCMW-verantwoordelijken een dergelijk incorrect en misleidend persbericht verspreiden en anderzijds dat diverse media dat zomaar blindelings overnemen, zonder enige vorm van verificatie.
Radio 2 Limburg excuseert zich alvast voor het blindelings overnemen van de berichtgeving van hun 'correspondent' en zendt na contactname met onze raadsman prompt een corrigerend nieuwsbericht uit, zoals u hierboven kan beluisteren.
(HB/HC)
 

"Wij danken Het Belang van Limburg om ons, als onderwerp van het bericht, 
minstens eerst te contacteren alvorens tot publicatie van een OCMW-persbericht over te gaan..."

 

terug naar boven  -  directe link naar dit artikel

 

22/06/2010

BOEMERANGEFFECT VAN TOEGANGSVERBOD VOOR OCMW-HOUTHALEN

 


Boemerangeffect van toegangsverbod
 treft na 102-jarige en mantelzorgers
 nu ook de politiek zelf


OCMW-secretaris duldt geen kritiek en loopt boos weg
 na interpellatie over favoritisme bij benoemingen


bron: Het Belang van Limburg - 27/03/2010 + 22/06/2010

Sinds OCMW-raadslid Jean-Pierre Mantels uit protest tegen het immoreel toegangsverbod, dat op 18/02/2010 door het OCMW werd opgelegd aan de mantelzorgers tot het OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen waar de 102-jarige Antonia Nouwens verbleef,  is de meerderheid binnen de OCMW-raad gebroken.
Daardoor krijgt het toegangsverbod nu ook een onaangenaam staartje op politiek vlak en komt de financiering van het nieuw administratief centrum (NAC) als prestigeproject van burgemeester Yzermans (sp.a) op de helling te staan. Ook "de normale werking van het OCMW komt door de wisselmeerderheid in het gedrang", aldus OCMW-voorzitster Eefje Van Wortswinkel (sp.a) als 'vurige voorstander' van het toegangsverbod.

niet overgelopen naar CD&V
"Er is inderdaad een nieuwe meerderheid binnen de OCMW-raad, maar de geruchten dat ik zou overlopen naar de CD&V zijn niet correct. Ik sympathiseer met iedereen die de zaken op een ernstige en eerlijke manier aanpakt en een partijkeuze is vandaag niet aan de orde. Momenteel vragen meer belangrijke zaken aandacht", aldus Mantels via vertrouwelijke bron.

boemerangeffect
Via een lastercampagne elementaire rechten van een 102-jarige en haar mantelzorgers met de voeten treden en daardoor een stokoud vrouwtje op het einde van haar leven ernstig duperen, kan geen vorm zijn van een behoorlijk bestuur. Ook al is de 102-jarige ondertussen noodgedwongen verhuisd naar een ander rusthuis, toch blijkt de weerslag van een boemerangeffect niet te overzien. En dat OCMW-secretaris Marc Doumen eindelijk wat meer kritisch wordt benaderd, nadat hij zelfs als betrokken partij nog dossierbeheerder en drijvende kracht achter het toegangsverbod kon zijn, kan enkel maar een goede zaak zijn en manipulaties voorkomen...


klik op artikel voor groter

> zie ook bloggen.be/stekke: Mantels nuanceert persberichten
> zie ook
Het Nieuwsblad: Oppositie in OCMW-raad vormt alternatieve meerderheid

 

OCMW-raad wil voorlopig niet instappen in Nieuw Administratief Centrum

bron: www.bloggen.be/STEKKE

Het gemeentebestuur is boos op het OCMW-bestuur. Oorzaak van de ruzie is de weigering van het OCMW om in te stappen in het Nieuw Administratief Centrum dat het gemeentebestuur via een AGB momenteel bouwt.

Op de OCMW-raad van november besliste het OCMW-bestuur om niet in te stappen in dit verhaal. Hiermee komt de hele financiering van het Nieuw Administratief Centrum op de helling te staan.

Sinds begin dit jaar hebben de oppositiepartijen CD&V, S&D, Vlaams Belang en onafhankelijk raadslid Mantels de meerderheid binnen het OCMW-bestuur. Deze ongeziene situatie zorgt nu voor een rel tussen het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur. Zopas besliste de nieuwe ‘OCMW-meerderheid’ immers om niet in te stappen in het Nieuw Administratief Centrum (NAC) dat het gemeentebestuur momenteel bouwt op de mijnterreinen. De OCMW-raadsleden halen hierbij aan dat er nog teveel onduidelijkheden zijn rond de werking en financiering van dit NAC. Zij willen niet in een onzeker verhaal stappen en vrezen voor de werkzekerheid voor het OCMW-personeel en een verminderde dienstverlening. Bijkomend vinden ze het ook ongehoord dat het gemeentebestuur hen de instap in het NAC wil opdringen. Het OCMW-bestuur zou onvoldoende betrokken zijn bij de uitwerking van het NAC-dossier en heeft bovendien bedenkingen bij de snelle realisatie van dit groot project. Ook de verkoop van OCMW-eigendommen, eveneens nodig in het kader van de realisatie van het NAC en het bekomen van extra beleidsruimte, kan op weinig begrip rekenen binnen het OCMW-bestuur. Deze verkoop stelde het gemeentebestuur bij de presentatie van de NAC-plannen voor.

Burgemeester Yzermans start een procedure tegen de OCMW-beslissing.

De beslissing van de 'nieuwe' OCMW-meerderheid is bij burgemeester Yzermans in het verkeerde keelgat geschoten. Immers, bij de bouw van het NAC was een serieuze financiële inspanning vanuit het OCMW noodzakelijk. Nu het OCMW niet instapt, betekent dit een dikke streep door de rekening en komt de hele financiering op de helling te staan. Erg vervelend, want de fundamenten voor het nieuw complex zijn al gegoten en de bouwwerken zijn volop aan de gang.
Het schepencollege besliste deze week dan ook om een procedure te starten om het OCMW alsnog te verplichten in te stappen. De burgemeester roept het personeel van de gemeentelijke diensten, de politie en van het OCMW ook op om wél achter de plannen te staan. Bovendien reikt hij de hand nog steeds uit naar de 'nieuwe' meerderheid binnen het OCMW-bestuur en hoopt hij hen alsnog over de streep te kunnen halen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Recht op correcte informatie aangaande kostenplaatje van het NAC?

Financiering NAC 2012


Lees hier het totaalverhaal van het kostenplaatje aangaande het Nieuw Administratief Centrum.
 

Lachfestival en verzurend (gemeente)beleid
Dat het beleid in de gemeente Houthalen-Helchteren het transparant openbaar maken van rechtmatige informatie of kritische opmerkingen boycot en bestraft met allerhande pesterijen, bleek al eerder op deze webpagina. Maar haast meelijwekkend blijkt de eis tot verwijdering van een geminimaliseerde affiche van het lachfestival op www.bloggen.be/stekke, dat het festival bovendien nog promootte. Of was het bedoeld om te lachen...?

terug naar boven  -   directe link naar dit artikel

 

20/06/2010

TOEGANGSVERBOD: DE VALSTRIK...

 

"Toegangsverbod is geen sanctie
voor mantelzorgers
, maar gevolg van
deze website ouderenhart.be"

●  Verweer OCMW-Houthalen voor Raad van State even bizar als toegangsverbod zelf: begrijpe wie begrijpen kan...

●  Externe dienst MENSURA: 'Rapport op bestelling?'

●  De valstrik van de kunstmatige klachtencarrousel


Omwille van het toegangsverbod dat aan Herman Bielen en Hildegard Cornelissen op 18/02/2010 door het OCMW van Houthalen werd opgelegd, konden zij als vertegenwoordiger, vertrouwenspersonen en mantelzorgers geen toegang meer krijgen tot het rusthuis Vinkenhof, waar hun 102-jarige beschermelinge Antonia Nouwens reeds 11 jaar verblijft. Hoewel hun cruciale functie als jarenlange mantelzorgers en nauwste intimi van de hoogbejaarde, werden zij in de media door OCMW-voorzitster Van Wortswinkel geduid als '2 bezoekers die geen familie zijn'. Het impact van het toegangsverbod was groot en dupeerde en desoriënteerde schaamteloos vooral de 102-jarige, op het einde was haar leven. Omwille van de onhoudbare en immorele situatie verbleef de eeuwelinge wekenlang in het gezin van de mantelzorgers, om uiteindelijk een nieuwe thuis te zoeken en noodgedwongen te verhuizen naar een ander rusthuis.

Enig verweer voor de mantelzorgers tegen het toegangsverbod werd door het OCMW-bestuur geboycot of onmogelijk gemaakt. En op grond van een zogenaamde 'vertrouwelijkheid' werden lasterlijke getuigenissen, die vooral een rancuneuze en persoonlijk betrokken OCMW-secretaris dienstig moesten zijn, door hem niet nader gespecificeerd en bleven ze zelfs voor inzage- en stemgerechtigde OCMW-raadsleden anoniem.

Bielen en Cornelissen leidden meteen bij hoogdringendheid een kortgedingprocedure in,  maar de rechter verklaarde zich op 6/05/2010 onbevoegd. Vervolgens wendden Bielen en Cornelissen zich tot de Raad van State.
Pas op
11/06/2010 en na 4 maanden toegangsverbod kunnen Bielen en Cornelissen eindelijk enige inzage krijgen van stukken. Op het verzoek tot opschorting en nietigverklaring van het toegangsverbod bij de Raad van State reageert het OCMW volgens Bielen en Cornelissen met een even bizar verweer, zoals het toegangsverbod zelf is.


I.  De valstrik van de klachtencarrousel

OCMW-secretaris
Het engagement van Bielen en Cornelissen m.b.t. de belangenverdediging van ouderen en rusthuisbewoners werd hen door het OCMW-bestuur van Houthalen-Helchteren niet in dank afgenomen. Belangenconflicten leidde tot allerhande OCMW-pesterijen en pogingen tot het omlaag halen van de auteurs van OUDERENHART.BE.  Maar het hek is helemaal van de dam als op 20/06/2009  deze verklaring van een arts wordt gepubliceerd op OUDERENHART.BE, die de houding van de OCMW-secretaris ernstig in vraag stelt. Binnen de 48 uren reageerde de secretaris furieus op de klokkenluiders met een dubbele dagvaarding voor de Burgerlijke Rechtbank, zowel ingediend in eigen naam als in naam van het OCMW, inclusief een strafklacht wegens laster en eerroof. Het doel hiervan was, om met hoogdringendheid, de onmiddellijke verwijdering te vorderen van elke informatie betreffende het OCMW en rusthuis Vinkenhof. Ondanks dit immens wapengekletter lukte het OCMW-secretaris Doumen na een jaar nog steeds niet om zijn doel te bereiken. Het is voor de mantelzorgers onomstotelijk duidelijk dat het toegangsverbod als rancuneuze genoegdoening kon tot stand komen via machtsmisbruik en een onbehoorlijk bestuur. Ondanks zijn persoonlijke betrokkenheid wist de secretaris als dossierbeheerder en informant  de OCMW-raadsleden op 18/02/2010 te manipuleren (?) om met hoogdringendheid een immoreel toegangsverbod tot het rusthuis voor de mantelzorgers van de 102-jarige mevrouw Nouwens goed te keuren...
'Niemand kan rechter kan spelen in zijn eigen zaak' (Nemo iudex in causa sua), een fundamenteel rechtsbeginsel dat hier duidelijk werd geschonden...

hoe werkte het?
Liefst zoveel mogelijk klachten jegens Bielen en Cornelissen moesten worden verzameld om de geloofwaardigheid aan te sterken. Zelfs tijdens de familiesamenkomst van 7/10/2009 werd daarvoor publiekelijk een oproep gedaan, nadat OCMW-voorzitster Van Wortswinkel eerst Bielen en Cornelissen in een kwaad daglicht had gesteld. Alle soorten klachten waren daarbij welkom. Persoonlijke frustraties mochten daarbij gekanaliseerd worden en de waarheid diende niet getoetst.  Zelfs terechte opmerkingen aan een paar personeelsleden door de mantelzorgers Bielen en Cornelissen aangaande een respectloos behandelen van bewoners en een ernstige inbreuk op de privacyrechten, werden oneigenlijk omgebogen tot klachten van het personeel jegens de mantelzorgers. Bielen en Cornelissen dienden daarbij nooit te worden gehoord. Integendeel werd hen elk weerwoord ontzegd en elke verdediging geboycot.
Erg betekenisvol daarbij is natuurlijk het gegeven dat de personeelsleden OCMW-secretaris Doumen als hun personeelshoofd, niet onwillig wensten of durfden te zijn en dat ook rusthuisdirecteur Rob Geurts in zijn nieuwe job, door deze man geëvalueerd wordt.

Om een eigen persoonlijke betrokkenheid van de OCMW-secretaris enigszins te maskeren en klachten geloofwaardiger te maken en aan te dikken, werd vervolgens de externe dienst MENSURA ingeschakeld, tegenover wie dezelfde selectieve getuigen zich nog eens mochten 'ventileren'. Op basis daarvan maakte MENSURA op 15/02/2010 een vertrouwelijk verslag over aan rusthuisdirecteur Rob Geurts. Deze laatste kon dan weer 'op grond van dit extern verslag'  op 16/02/2010 een officieel verzoek indienen bij OCMW-voorzitster Van Wortswinkel, gepresenteerd als een 'verzoek tot dringende maatregelen'. Vervolgens kon Van Worstwinkel dan het verzoek van Geurts weer aanwenden om 2 dagen later op 18/02/2010 de OCMW-raadsleden te overtuigen, om met hoogdringendheid een toegangsverbod goed te keuren.
Hoewel dit gebeurde omstreeks 22:00 uur 's avonds, verscheen het toegangsverbod de volgende morgen reeds in krant, nog voor Bielen en Cornelissen in kennis werden gesteld. Dat toont aan dat alles reeds intern tot in detail in scène was gezet, nog voor het aan de raadsleden werd voorgelegd.

Door telkens dezelfde klachten te laten formuleren door derden, kon het dossier imposanter lijken, de persoonlijke betrokkenheid en rancune van de secretaris verbergen, en manipulerend de OCMW-raadsleden overtuigen, om het toegangsverbod snel snel goed te keuren. Onder het mom van vertrouwelijkheid werden de klachten bovendien door de secretaris geanonimiseerd.
Slechts één OCMW-raadslid (Jean-Pierre Mantels) voelde de valstrik aan en onthield zich bij de stemming. Latere pogingen om het toegangsverbod terug op de agenda te plaatsen, werden tegengewerkt...
Bijzonder frappant daarbij is dat Bielen en Cornelissen geen enkel weerwoord werd gegund en dat geen enkele klacht door enige juridische autoriteit werd bekrachtigd.

geen rechtsmacht - toegangsverbod niet bekrachtigd door rechter - geen politioneel optreden mogelijk
Het OCMW heeft geen rechtsmacht en een OCMW-raad of een vertrouwelijk verslag van een externe dienst zoals Mensura, verandert daar niets aan. De beslissing van het toegangsverbod werd dus door het OCMW als orgaan zonder rechtsmacht eenzijdig opgelegd als zogenaamde dringende ordemaatregel, om het personeel na 11 jaar te beschermen tegen de bezoekjes van de mantelzorgers aan de 102-jarige.

Het Proces-verbaal van de OCMW-raad van 18/02/2010 vermeld in art. 14 blz. 97 het volgende:
.../... "De nodige stappen dienen onverwijld worden genomen om via gerechtelijke weg het toegangsverbod te laten bekrachtigen, teneinde een overtreding door dhr. Bielen en/of mevr. Cornelissen dwingend politioneel sanctioneerbaar te maken."

Ondanks het toegangsverbod niet door een rechter werd bekrachtigd en een politioneel optreden tegen Bielen en Cornelissen daardoor niet mogelijk was, verkozen deze laatsten ondanks de tergende en immorele maatregel ervoor, om de rust bij de bewoners zeker niet te verstoren en een eventuele door het OCMW uitgelokte confrontaties in het rusthuis, uit de weg te gaan.

elk verweer laf geboycot
Ondanks de verstrekkende gevolgen van het toegangsverbod dat zelfs een 102-jarige in haar leefomgeving isoleerde van haar nauwste intimi en de publieke naamsbezoedeling van Bielen en Cornelissen, werd elke vorm van verweer op een laffe wijze geboycot en werden 'beklaagden' als onderwerp van de hetze niet eens gehoord. Erger nog: Bielen of Cornelissen werden ook na het toegangsverbod niet eens in kennis gesteld of enige inzage verleend in stukken, zoals de lasterlijke getuigenissen of het Mensura-verslag dat het toegangsverbod diende te motiveren.
Zo stelt OCMW-raadsvrouw mr. Lena De Groote op 31 maart nog steeds het rapport van Mensura niet te willen overhandigen, gezien de vertrouwelijkheid van de inhoud. Zware aantijgingen mogen dus het daglicht of hun oorsprong niet zien, maar tezelfdertijd wel dienstig zijn om Bielen en co als auteurs van deze website ouderenhart.be zwaar te duperen en hen bovendien door gebrek aan informatie beletten, om zich te kunnen verweren. Uiteraard versterkt dit het standpunt dat het toegangsverbod onvoldoende werd gemotiveerd.

eindelijk inzage in stukken...
Pas op 11/06/2010 en dus bijna vier maanden (!) na het toegangsverbod kunnen Bielen en Cornelissen eindelijk afschriften van dossierstukken in handen krijgen, zij het nog steeds niet via het OCMW. Bewuste stukken bevatten o.a. een overzicht van de onderwerpen van meldingen en klachten en het Mensura-verslag. Ook het verzoekschrift d.d. 16/02/2010 van rusthuisdirecteur Rob Geurts aan OCMW-voorzitster Van Wortswinkel tot adequaat ingrijpen wegens het 'voor het personeel onhoudbaar en laakbaar' gedrag van Bielen en Cornelissen, met opnieuw referentie naar het vertrouwelijk Mensura-rapport dat werd opgemaakt ten dienste van het OCMW. Verder nog de volledige notulen van de OCMW-raad van 18/02/2010.
Het vermoeden van leugens, machtsmisbruik, manipulatie en belangenvermenging wordt daarbij voor Bielen en Cornelissen op een weerzinwekkende wijze bevestigd...

II.  De klachten of meldingen
 

Enkel de onderwerpen van de geanonimiseerde meldingen of klachten vinden wij op 11/06/2010 terug in de stukken, maar het is duidelijk dat persoonlijke belangen, frustraties, jaloezie en rancunes hier de kans moesten krijgen om gekanaliseerd te worden tot lasterlijke en bedrieglijk misleidende aantijgingen. Het is ons bekend dat de meeste klachtindieners zelf een slechte band met hun familielid of bewoners onderhouden (of onderhielden) en ze vrezen dat terechte grieven van deze laatsten ons zouden toevertrouwd worden. De OCMW-secretaris en verantwoordelijken maakten daar op een laaghartige en onverantwoorde wijze handig gebruik van.

Tot zelfs vijf maal toe wordt één onderwerp (alcoholisch drankje betalen aan medebewoonster in het rusthuiscafetaria) door dezelfde twee familieleden van twee bewoners herhaald. Kritische opmerkingen die ook op deze webpagina werden gepubliceerd worden omgebogen tot verbale intimidatie en bedreigingen; het vaststellen van de identiteit van een verpleegster die haar naam niet wilde kenbaar maken aan de 102-jarige in haar eigen kamer wordt geduid als een ongeoorloofde controle; het melding maken van het overlijden van een medebewoonster zou een schending van de persoonlijke levenssfeer zijn (hoewel dezelfde gegevens in de krant en website van HBVL werden gepubliceerd); twee maal klacht over verbale intimidatie aan het begin en einde van de familiebijeenkomst van 21/01/2010; een reeds lang geseponeerde klacht van 2005 van een hoofdverpleger (laster en eerroof) die onze ouderling reeds in 2004 wilde muteren naar een gesloten afdeling voor zwaar dementerenden; klacht vanuit het OCMW (laster en eerroof) die reeds voor de rechtbank van eerste aanleg werd afgewezen; nog veel 'laster en eerroof' en tenslotte een verwijzing naar het rapport van Mensura (zie hieronder) waarin zelfs bizar wordt gesuggereerd dat de bezoekjes van beklaagden aan hun eeuwelinge en hun vertoeven in het rusthuiscafetaria een groter impact op het personeel zou hebben, dan deze van hun personeelshoofd (lees: OCMW-secretaris)...
Gezien Bielen reeds gedurende 11 jaar (aug. 1999) zijn beschermelinge met grote regelmaat bezoekt in rusthuis Vinkenhof is het bijzonder merkwaardig dat de meeste klachten werden geronseld in 2010, als voorbereiding op het toegangsverbod van 18/2/2010.

Zoals reeds vermeld, werd het waarheidsgehalte van de klachten of meldingen door geen enkele juridische autoriteit bekrachtigd en behoort het tot ieders mogelijkheid om PV's te laten opstellen. In feite zouden Bielen en Cornelissen op hun beurt ook weer eens talloze PV's kunnen laten opmaken ten overstaan van al de leugens en laster, die jegens hen in deze klachten werden verkondigd.
Maar tot op heden vond geen enkele onderzoeksrechter het nodig, om 'beklaagden' aangaande deze klachten te horen...

Van geen enkele bewoner is ook maar één spoor van klacht terug te vinden. Niet verwonderlijk natuurlijk, gezien zij met enthousiasme de 'beklaagden' steeds warm verwelkomden. De hartelijkheid tussen de bewoners en de 'beklaagden' is trouwens elk personeelslid heel goed bekend.... Overigens schendt het toegangsverbod de privacyrechten van ALLE bewoners, die Bielen en Cornelissen wèl in hun nog enige resterende privévertrek wensen te ontvangen.

III.  Externe dienst MENSURA: 'rapport op bestelling?'
 

Gemotiveerd omwille van eigen persoonlijke frustraties als gevolg van onze alertheid aangaande een respectvolle bejegening van ouderen en rusthuisbewoners en al dan niet gesterkt en gestimuleerd door een personeelshoofd, mogen alle uitverkoren getuigen zich nog eens gaan ventileren t.o.v. de externe dienst MENSURA, dat zich blijkbaar blindelings en eenzijdig door deze selectief aangereikte getuigen laat inspireren, en daar nog een schepje bovenop doet in een vertrouwelijk verslag.
 
 

PREVENTIEADVISEUR AFHANKELIJK VAN OPDRACHTGEVER DIE BETAALT

Myriam Vanlerberghe:
"Stel dat de baas betrokken is bij het pestgedrag, dan wordt het helemaal mooi..."
 
bron: VRT-journaal - 13/07/2011

Kleinere bedrijven huren een preventiedienst in, wat eigenlijk betekent dat de preventieadviseur afhankelijk is van de werkgever die hem betaalt.
Stel dat de baas betrokken is met het pestgedrag, dan wordt het helemaal mooi. Hij moet betalen om zijn eigen klacht te lezen. Daar zit iets niet goed in die basiswet...

OCMW misbruikt vertrouwelijkheid rapport
De vertrouwelijkheid van het Mensura-rapport wordt echter meteen verkracht door het OCMW, dat het snel gebruikt en misbruikt om het toegangsverbod goedgekeurd te krijgen bij de OCMW-raadsleden, in een ultieme poging om een kritische communicatiestroom aangaande het OCMW-bestuur te Houthalen en rusthuis Vinkenhof naar de buitenwereld te stoppen. Bovendien refereert OCMW-voorzitster Van Wortswinkel in de media en zelfs op TV Limburg luidkeels naar het vertrouwelijke Mensura-rapport en maakte zij de inhoud ervan deels openbaar, waarbij de goede naam van Bielen en Cornelissen als belangenbehartigers van ouderen nogmaals publiekelijk en oneigenlijk in diskrediet werd gebracht.

'geen uitspraak over gegrondheid klachten'
Hoewel Heidi Henkens als adviseur van Mensura in het verslag duidelijk stelt geen uitspraak te kunnen doen over de gegrondheid van de klachten (!), vormt het verslag dat op 15/02/2010 vertrouwelijk werd overgemaakt aan rusthuisdirecteur Rob Geurts, een monotone en sfeervolle weerspiegeling van de lasterlijke getuigenissen, alsof het waarheidsgehalte een objectief vaststaand of bewezen feit zou zijn. Overigens is de eenzijdigheid van het verslag dermate groot, dat het haast niet eens de bedoeling kan geweest zijn om enige objectiviteit of neutraliteit na te streven.

niet eens gehoord...
Het is een externe dienst als
MENSURA onwaardig dat, Bielen en Cornelissen als 'aangeklaagden' en onderwerp van de hetze tegen hun persoon, niet eens werden gehoord. Evenmin kon Mensura zich een beeld vormen vanuit welke context een en ander naar voren werd geschoven.
Klant is koning, maar de vraag naar het hanteren van enige ethiek en omzichtigheid bij het tegemoet komen aan een rancuneuze intentie van de klant als belanghebbende opdrachtgever en dossierbeheerder, laat zich stellen. En het niet eens willen horen van de geviseerde beschuldigden, is tendentieus en onaanvaardbaar.

rapport na 3 dagen misbruikt voor toegangsverbod
Wij stellen MENSURA en Heidi Henkens als auteur van het verslag de vraag of zij, ondanks geen uitspraak te kunnen doen over de gegrondheid van de lasterlijke en belangenvermengende verklaringen, waarbij het rapport overigens steek houdt of waardeloos wordt, toch mede de verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor de ernstige gevolgen en het impact van het toegangsverbod, als rechtstreeks gevolg van het rapport?
Vooral als dit rapport ook nog leidde tot het ernstig duperen en groot verdriet van een niet-weerbaar 102-jarig vrouwtje en haar op het einde van haar leven noodzaakte tot het zoeken van een nieuwe leefomgeving en thuis?
Slechts drie dagen na overhandiging moest dit 'extern' Mensura-verslag immers dienstig zijn om raadsleden te overtuigen, om het toegangsverbod goed te keuren...

Met de logo-slagzin 'Protecting your human capital' out Mensura zich als beschermer van menselijk kapitaal. Als mantelzorgers van onze 102-jarige en auteurs van OUDERENHART.BE, leggen wij liever een accent op 'capital human’…                                                                            x


 lees hier onze klachtenbrief aan MENSURA over
irreëel rapport en gebrekkige werking

directe link naar dit artikel

IV.  Verzoekschrift Raad van State tot schorsing en nietigverklaring van toegangsverbod

klik hier voor het
 VERZOEKSCHRIFT TOT SCHORSING EN
NIETIGVERKLARING VAN HET TOEGANGSVERBOD

(ingediend door mantelzorgers Bielen en Cornelissen)

toevoeging op 19/08/2010:
Gezien mevr. Nouwens ondertussen noodgedwongen verhuisd is naar een ander rusthuis ontbreekt het aan actueel belang en wijst de RvS de hoogdringendheid van de schorsing af op 10/08/2010.
Dit is iets geheel anders dan het foutief persbericht dat door het OCMW-Houthalen op 25/08/2010 de wereld werd ingestuurd, als zou de RvS het toegangsverbod hebben bevestigd. Pas over een aantal maanden zal de RvS zich ten gronde uitspreken.(zie hoger of klik
hier)

V.  OCMW-verweer: begrijpe wie begrijpe kan...
 

●  Het toegangsverbod is van tijdelijke duur totdat er duidelijkheid is over de strafklacht (onderwerp = laster en eerroof) m.b.t. de website OUDERENHART.BE, die niets te maken heeft met de houding van Bielen of Cornelissen.

toelichting BIELEN en CORNELISSEN: Het betreft hier een door de OCMW-secretaris in juni 2009 neergelegde strafklacht (ref. 2009/539) wegens laster en eerroof n.a.v. deze publicatie op OUDERENHART.BE aangaande het meermaals contesteren van de houding van de OCMW-secretaris door de huisartsenkring van Houthalen-Helchteren. De bewuste (straf)klacht werd overigens enkel neergelegd tegen dhr. Bielen en niet tegen mevr. Cornelissen (!) zodat het toegangsverbod tegen haar hier totaal geen steek houdt. Pas anderhalf jaar later (jan. 2011) werd Bielen voor het eerst gehoord m.b.t. de strafklacht,

●  De taken van de mantelzorgers werden door het toegangsverbod niet verhinderd. De 'hinder' die zij ondervonden, was enkel het gevolg van hun eenzijdige beslissing om de 102-jarige in hun gezin op te nemen. Het toegangsverbod had daar in het geheel niets mee te maken.
●  De mantelzorgers konden hun omgangsrecht en taken als mantelzorgers gewoon blijven uitoefenen, zij het niet op dezelfde locatie

toelichting BIELEN en CORNELISSEN: Om het desoriënterend en isolerend impact en het verdriet van de 102-jarige als sociale gevolgen van het toegangsverbod enigszins te beperken, namen Herman en Hildegard noodgedwongen de hoogbejaarde gedurende zo'n tweeënhalve maand op in hun gezin. Dat deze continue 24/24 zorgsituatie echter ook een ernstige ontwrichting van hun privéleven en takenbeheer inhield, zal voor een redelijk denkend mens geen betoog behoeven. Hoewel de mantelzorgers alle kosten voor dit onverwacht logement voor eigen rekening namen (inclusief medicatie, aansterkende bijvoeding na ziekenhuisverblijf, incontinentiemateriaal,...), werden ondertussen  de verblijfsrekeningen gedurende de afwezigheid van mevr. Nouwens ongewijzigd door het OCMW gefactureerd en werd er zelfs gedreigd met een extra kostenplaatje bij haar afwezigheid.

●  Aangezien het in casu geen strafklacht betreft kunnen de mantelzorgers geen recht van verdediging inroepen.

●  De mantelzorgers dienden in deze zaak niet gehoord te worden vermits de maatregel (toegangsverbod) die werd getroffen niet steunt op hun persoonlijk gedrag en niet van aard is om hun belangen (omgang en mantelzorgtaken t.o.v. de 102-jarige) zwaar aan te tasten.

●  Bezoekers vormen niet de 'bedreiging' en het toegangsverbod vormt een collectieve beschermingsmaatregel ter vrijwaring van de continuïteit van de zorgverlening en is geen sanctie voor het gedrag van bezoekers.

●  Het toegangsverbod tot het rusthuis heeft nooit het omgangsrecht van de mantelzorgers met de 102-jarige verhinderd, integendeel.   Het omgangsrecht verliep dan ook even vlot, gezien de 102-jarige door haar huisarts of een andere derde werd afgehaald of teruggebracht.

●  De mantelzorgers hebben niet het persoonlijk en rechtstreeks belang om de schending van artikelen 39 en 40 van het OCMW-decreet van 19/12/2008 in te roepen
          OCMW-decreet:
          Art. 39. Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als
          het geringste  uitstel gevaar zou kunnen opleveren.
          Art. 40. § 1. De leden van de OCMW-raad hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het OCMW-bestuur
          betreffen.
(zie: OCMW decreet)

●  De mantelzorgers stellen dat zij door het toegangsverbod steeds meer gediaboliseerd en gestigmatiseerd worden. Door wie of door wat verzoekers worden gestigmatiseerd, is niet duidelijk. Het toegangsverbod is immers niet bedoeld als sanctie ten opzichte van verzoekers

toelichting BIELEN en CORNELISSEN: Nog voor de mantelzorgers persoonlijk in kennis werden gesteld van hun toegangsverbod lazen zij op 19/02/2010 in de krant HBVL reeds de zware en volstrekt onzinnige beschuldigingen aan hun adres, als zouden zij verantwoordelijk zijn voor  'angst- en onveiligheidsgevoelens (!) van het personeel' en dat zij er zelfs de oorzaak van zijn dat het 'personeel niet meer zou kunnen functioneren in hun eigen hoedanigheid'. Er werden zelfs wekenlang veiligheidsagenten in het rusthuis gepositioneerd voor het geval de mantelzorgers zouden komen opdagen en op 25/03/2010 uitte OCMW-voorzitster Eefje Van Wortswinkel deze laster zelfs op TV Limburg.

Herman Bielen
Hildegard Cornelissen

terug naar boven   -   directe link naar dit artikel

 

16/06/2010

NIEUWE THUIS VOOR 102-JARIGE

 


Welkom in
rusthuis Immadi

 102-jarige ex-kloosterlinge vindt opnieuw een thuis in gelovige omgeving

lees meer op Tonia's website deodata.be

terug naar boven

 

3/06/2010

KAMER 102-JARIGE  DOOR VREEMDEN ONTRUIMD

 


Geen afscheid van medebewoners voor 102-jarige
en persoonlijke spullen moeten door vreemden ontruimd

Bizar OCMW-afscheidsgeschenk voor 102-jarige na 11 jaar Vinkenhof
 

niet overleden maar weggepest
Niet omdat de 102-jarige Antonia Nouwens na 11 jaar verblijf in het OCMW-rusthuis Vinkenhof is overleden als gevolg van haar hoge leeftijd, maar wel omdat de hoogbejaarde en afhankelijke eeuwelinge op het einde van haar leven nog werd weggepest door een toegangsverbod dat haar nauwste betrokkenen en vertrouwenspersonen moest isoleren van haar leefomgeving. Het lijkt wel een bizarre thriller over ouderenmishandeling, maar het is helaas de droevige realiteit zelve.

afscheidsgeschenk na 11 jaar Vinkenhof
Als afscheidsgeschenk van het OCMW-bestuur moeten vreemden de laatste oprotklus klaren om haar hebben en houden te ontruimen op haar kamer. Gewapend met een aanhangwagen maar overmand  door triestheid en verontwaardiging om deze onbegrijpelijke toestanden, kweten Harrie en Daisy zich als vrijwilligers van deze bedroevende gebeurtenis.

rusthuisdirecteur Rob Geurts: "Het is jammer dat het zo is moeten lopen"
"Het is jammer dat het zo is moeten lopen", fluistert Rob Geurts, als nieuwe directeur van rusthuis Vinkenhof, de verhuizers toe bij hun aanvang met het ontruimen van de kamer van Antonia Nouwens. Een bijzonder hypocriete houding van de heer Geurts, want  Geurts was zijn personeelshoofd (lees: OCMW-secretaris Doumen)  bijzonder gedienstig bij het aansterken van de hetze en het diaboliseren van Herman en Hildegard als mantelzorgers van de 102-jarige. Althans blijkt overtuigend uit stukken die ons via onze raadsvrouw werden overgemaakt. Of zijn ijverige medewerking aan het oprotcomplot  voor Geurts beloond kan worden met een positieve evaluatie door de OCMW-secretaris als zijn personeelshoofd,  kunnen wij geen uitspraak doen...

zelfs enig afscheid van medebewoners onmogelijk
Blijkbaar is de angst van het OCMW-bestuur dat Tonia samen met haar mantelzorgers nog enig contact konden hebben met - of afscheid nemen van - bevriende bewoners groter, dan een vrees om elke moraliteit en waardigheid van bestuur te verliezen.
Een lang afwegen van de beslissing ging eraan vooraf, maar meer dan drie maanden toegangsverbod dat naar onze volste overtuiging op een laffe wijze via machtsmisbruik, lasterlijke beschuldigingen en leugens tot stand kwam, blies elk elementair vertrouwen in het OCMW- en rusthuisbestuur van Houthalen definitief op.
In afwachting van haar intrek in een ander rusthuis verblijft Antonia ondertussen opnieuw al drie weken bij haar mantelzorgers.


Werkte rusthuisdirecteur Rob Geurts ijverig en gedienstig mee
aan het complot van OCMW-secretaris Marc Doumen?

terug naar boven   -   directe link naar dit artikel

 

27/05/2010

MANTELZORGERS 102-JARIGE MAKEN EINDE AAN OCMW-TERREUR

 


OCMW-Houthalen-Helchteren
 pest oudste inwoonster van gemeente weg
na 11 jaar verblijf uit rusthuis Vinkenhof

102-jarige verhuist samen met vertrouwensarts naar ander rusthuis

mantelzorgers vragen hoogdringend extern onderzoek naar houding
OCMW-secretaris en verantwoordelijkheid bestuur

 

tolerantiegrens bereikt voor mantelzorgers
Wij zijn ons goed bewust van de rol die we spelen in Tonia's leven. Zeker nu haar geheugenverlies en desoriëntatie alsmaar meer hun tol eisen en zij houvasten broodnodig heeft. Een zowat dagelijks moeten verzaken aan Tonia's verzoek: "Wanneer komen jullie?" en herhalend telefonisch uitleggen dat ons de toegang werd verboden, bleef telkens opnieuw een pijnlijk gegeven. Ook de gedachte dat ons de toegang tot het rusthuis zou worden ontzegd als Tonia ons nodig heeft of in levensgevaar zou zijn, is onaanvaardbaar en volstrekt absurd.

met hoogdringendheid extern onderzoek naar houding van OCMW-secretaris gevraagd
Wij kunnen niet langer tolereren dat onze 102-jarige beschermelinge op het einde van haar leven de speelbal moet zijn van een mensonwaardig en dictatoriaal OCMW-bestuur. Dit onder leiding van een rancuneuze OCMW-secretaris die de verwijdering van dit artikel op deze webpagina na een jaar wapengekletter niet kon waarmaken. Het is schandelijk en in strijd met elk rechtsbeginsel dat deze secretaris als betrokken partij toch nog manipulerend informant en dossierbeheerder mag blijven zijn. Ook een volgzame (en incompetente?) OCMW-voorzitster, het negeren van een aantal OCMW-decreten en op lucht gestoelde bizarre getuigenissen (die niemand mag inzien of waarbij enig weerwoord werd voorzien), hielpen deze secretaris om het toegangsverbod voor de kritische mantelzorgers te bewerkstellingen. Ook al dupeert deze maatregel op een gewetenloze wijze een stokoud 102-jarig vrouwtje. In tegenstelling tot de hetze die o.l.v. deze secretaris tegen onze persoon werd gevoerd, zijn wij de volste overtuiging toegedaan dat ons niets ten laste kan worden gelegd, tenzij onze bijzondere inzet voor de belangen van ouderen en rusthuisbewoners misschien sommigen hun belangen kruist... Of vormde net onze goede band met de bewoners een doorn in het oog voor het OCMW of een paar familieleden?
Met eenzelfde hoogdringendheid als waarmee dit toegangsverbod zonder inzage van dossiers snel-snel door de keel van de stemgerechtigde raadsleden moest  worden geduwd, vragen wij een extern onderzoek naar de houding en intimidaties van deze OCMW-secretaris. Het met gemeenschapsgeld  wekenlang positioneren van veiligheidsagenten in het rusthuis bij de uitvaardiging van het toegangsverbod, vormt hier daarbij een schrijnend voorbeeld van intimidatie en een verder diaboliseren van de geëngageerde, maar kritische mantelzorgers en auteurs van
de websites OUDERENHART.BE en DEODATA.BE.
Omdat we door het toegangsverbod ons mandaat als vertegenwoordiger, vertrouwenspersonen en mantelzorgers niet meer naar behoren kunnen vervullen, ontnemen we het OCMW-bestuur van Houthalen-Helchteren definitief enige zeggenschap of bemoeienis aangaande en halen we noodgedwongen onze hoogbejaarde voorgoed weg uit het OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen. Aansluitend bij de lopende procedure bij de Raad van State, zullen wij het onrechtvaardig en immoreel toegangsverbod verder blijven aanvechten en de waarheid transparant maken, zodat we terug in de mogelijkheid kunnen verkeren om de vriendschappen tussen Antonia, andere rusthuisbewoners, een aantal personeelsleden en onszelf, te onderhouden.

 


1930: toegangsverbod voor vader en moeder door de oversten van Cenakel opgelegd

1930: Tijdens haar kloosterleven in de gesloten en strenge Franse orde van Cenakel mochten vader en moeder, zuster Deodata (Tonia) niet komen bezoeken. Zelfs hun overlijden kon geen reden zijn om de begrafenis van hen buiten het klooster bij te wonen. Dat zorgde destijds voor veel verdriet.

L'histoire se répète

Anno 2010, tachtig jaar later, verbiedt het OCMW-Houthalen-Helchteren opnieuw de toegang voor de nauwste betrokkenen tot de leefomgeving van de ondertussen 102-jarige Tonia. Het lijkt wel of de tijd in Houthalen is blijven stilstaan...


2010: toegangsverbod voor Herman en Hildegard door OCMW-Houthalen opgelegd

zie ook levensverhaal van Antonia Nouwens op www.deodata.be

Tonia's onmacht en verdriet
"De mensen die me het meest dierbaar zijn op het einde van mijn leven, worden hier van me afgenomen en ik begrijp niet eens waarom. Nooit werd er in het rusthuis met mij één woord over gewisseld, hoewel ikzelf het grootste slachtoffer ben. En ik kan er hier nergens mee terecht, want niemand wil of mag erover spreken. Een bezoekverbod voor Herman en Hildegard, mijn dokter die me wordt afgenomen, mijn beste vriendin Marieke die is overleden zonder dat ik er afscheid kon van nemen, allerlei aangetekende brieven die me worden toegestuurd en die ik niet kan lezen of begrijpen... Het wordt me allemaal teveel en het kan zo niet langer. Ik heb geen rust meer en voel me hier steeds meer onveilig zonder het toezicht van Herman en Hildegard, die ik zelf niet kan bereiken. Ze zijn de enigen die ik vertrouw. De gedachte dat mij iets zou overkomen, zonder dat Herman en Hildegard naar me toe kunnen komen, maakt me bang. Ik huil vaak daarvoor als ik in mijn kamer ben of alleen door de gangen van het rusthuis loop.
Mijn geluk is hier van geen tel en alles wordt achter mijn rug beslist, zelfs als dat voor mij levensbelangrijk is. Het zal zeker een grote aanpassing zijn, want ik ben al oud. Maar slechter dan nu kan het niet worden..."

dank aan personeel
Zowel in naam van onszelf als van Tonia danken wij hen die als verplegende, verzorgende, medewerk(st)er of vrijwilliger Tonia op een respectvolle, affectieve en ontvankelijke wijze wisten te benaderen. Ook al betrof het geen fysieke noden. De contacten met hen waren en blijven ons dierbaar en het zorgde voor een gerust gevoel als zij van dienst waren en we onze dierbare bejaarde bij hen konden achterlaten. Héél erg bedankt en ook voor jullie zullen we het rusthuis Vinkenhof zeker opnieuw bezoeken, liefst met Tonia..

enthousiast over nieuwe leefomgeving
Om een broodnodige rust na al de turbulenties te garanderen, maken we voorlopig het aanstaande woonadres van Tonia nog niet bekend. Maar we willen alvast hopen dat Tonia heel binnenkort in een warme, huiselijke en veilige leefgemeenschap zal terechtkomen, waar ook haar naastbetrokkenen worden gerespecteerd. Na een uitgebreide kennismaking met aanstaande medebewoners, personeel en accommodatie is Tonia alvast erg enthousiast. "Kan ik hier dan blijven tot het einde van mijn leven?", polst Tonia hoopvol maar onzeker door haar recente ervaring met rusthuis Vinkenhof. En van onschatbare waarde: Tonia's vertrouwensarts dr. Verschelde zal Tonia verder medisch blijven omhullen in het nieuwe rusthuis! In afwachting van de verhuis, verblijft Tonia bij Herman en Hildegard.

  opzegbrief aan
OCMW-voorzitster Eefje Van Wortswinkel

terug naar boven   -   directe link naar dit artikel

 

22/05/2010

KLOKKENLUIDERS MONDDOOD MAKEN OP KOSTE
VAN BELASTINGBETALER TE HOUTHALEN-HELCHTEREN

 

OCMW-Houthalen-Helchteren verspilde al minstens

18.000 €
gemeenschapsgeld

 om klokkenluiders van onbehoorlijk bestuur en belangenverdedigers van rusthuisbewoners te diaboliseren en monddood te maken?

Ook belastingbetaler dupe van bizar OCMW-machtsspel?
 

18.000 euro bovenop een immoreel toegangsverbod dat stokoud vrouwtje mag isoleren
Naast een immoreel (en onwettig?) toegangsverbod tot het rusthuis dat een stokoud vrouwtje van 102 mag isoleren van haar nauwste betrokkenen, zou het OCMW op koste van de belastingbetaler van Houthalen-Helchteren ook al zo'n 18.000 euro of 720.000 oude Belgische franken (!) verspild hebben om te pogen de mantelzorgers van de hoogbejaarde eeuwelinge Antonia Nouwens en klokkenluiders van een onbehoorlijk bestuur, monddood te maken en te criminaliseren. Aldus werd OUDERENHART.BE vanuit verschillende bronnen toegefluisterd.
Naast de kosten voor gerechtelijke procedures en advocaatkosten zou dit bedrag ook zo'n 6.000 euro omvatten voor het intimiderend positioneren van veiligheidsagenten die de geviseerde mantelzorgers na het toegangsverbod buiten het rusthuis moesten houden, en dit in afwachting dat een
rechter het verbod zou bekrachtigen. Dit gebeurde echter niet, want bij een kortgedingprocedure dat door de mantelzorgers werd ingeleid, verklaarde de rechter zich onbevoegd. De mantelzorgers trokken dan naar de Raad van State...

terug naar boven

 

20/05/2010

STEMRECHT RUSTHUISBEWONERS VINKENHOF NIET BELANGRIJK

 

 
OCMW-Houthalen ontmoedigt rusthuisbewoners
Vinkenhof om stem uit te brengen bij verkiezingen

OCMW schrijft familieleden rusthuisbewoners aan met:

'Wij zorgen voor ALLE BEWONERS een medische verklaring
 dat u niet kan deelnemen aan de verkiezingen'

'Indien u in rusthuis Vinkenhof gedomicilieerd bent en u gaat
niet stemmen, dan moet u niets doen
. Zo bent u steeds in orde.'

 

 


"Op geen enkele wijze ben ik persoonlijk benaderd of aangeschreven aangaande mijn wens om mijn stem uit te brengen. Wij tellen als ouderen  immers niet meer mee!"
Maria Stevens (86), bewoonster rusthuis Vinkenhof

wij tellen als ouderen niet meer mee
"Neen ik heb geen stembrief ontvangen en ook geen formulier om volmacht te geven of wat dan ook.
Op geen enkele wijze ben ik persoonlijk benaderd of aangeschreven aangaande mijn wens om mijn stem uit te brengen. Misschien hebben ze daarover wat naar mijn zoon gestuurd, maar ik weet van niets. Wij tellen als ouderen immers niet meer mee! ", aldus bewoonster M.S (87) verontwaardigd op 7 juni, de dag van de verkiezingen van 2009.
Ook dit jaar gaat het dezelfde kant op in het OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen.
OUDERENHART.BE vecht het niet centraal staan van de belangen van ouderen in dit OCMW-rusthuis al jaren aan. Dat een tevredenheidsenquête over hun verblijf in het rusthuis of praktische informatie aangaande het uitoefenen van hun stemrecht enkel achter hun rug om wordt verstuurd aan derden of familieleden, is betuttelend en zal zeker niet bijdragen tot een gevoel van eigenwaarde.

ontmoedigend: niet stemmen = volledig in orde voor iedereen
Zonder in het minst persoonlijk te worden benaderd over hun wens om hun stem al dan niet uit te brengen, kunnen de verkiezingen dus aan ALLE BEWONERS voorbij gaan en hen als afhankelijke ouderen maar weer eens het gevoel geven dat zij nog maar weinig meetellen in onze maatschappij. Een informatief schrijven richten aan familieleden of derden dat er NIETS moet gedaan worden en alles in orde is als de oudere NIET gaat stemmen, is een ontmoedigende formulering en een subtiel aantrekkelijk maken om niets te doen.
De toevoeging van 'Wij stimuleren echter dat de bewoners die zich kunnen verplaatsen hun stem zullen uitbrengen' is daarbij weinig overtuigend en zal voor de ontvangers van het schrijven niet opwegen tegen een gemaksoplossing om niet te reageren.

>>> Lees hier de 'OCMW-regeling' voor de rusthuisbewoners aangaande de verkiezingen van 2010 en van 2009 <<<

medische verklaring
Naast de betuttelende bejegening van deze rusthuisbewoners stelt OUDERENHART.BE overigens de legaliteit in vraag om voor 'ALLE BEWONERS' een medische verklaring op te stellen dat ze niet in de mogelijkheid zouden verkeren om aan hun stemplicht te voldoen en dit zelfs zonder dat ze daarbij persoonlijk benaderd werden. Het kan niet zijn dat verantwoordelijken zomaar alle bewoners van een rusthuis collectief invalide verklaren om hun stemplicht/stemrecht te verzaken.

ik zou niet wensen dat mijn zoon uitmaakt of ik al dan niet ga stemmen
Ook OCMW-raadslid Mantels ondersteunt deze overtuiging van OUDERENHART.BE: "
Ouderen zijn voor mij evenwaardig als anderen en naast een stemplicht, is er ook een stemrecht. Je kan naar valide bewoners geen houding aannemen van: als je niet wil gaan stemmen, hoef je niets te doen en ben je toch volledig in orde. Overigens lijkt het me moeilijk voor bewoners om hun wens tot stemmen kenbaar te maken, als ze hierover niet persoonlijk worden bericht. Evenmin zou ik als oudere wensen dat mijn zoon zou uitmaken of ik al dan niet zal gaan stemmen.

 

Slechts 10 procent
van rusthuisbewoners brengen stem uit
Radio 1 - Peeters & Pichal - 9/06/2009

Onderzoek toont aan dat bij verkiezingen slechts 10% van de Vlaamse rusthuisbewoners hun stem uitbrengen. Naar aanleiding van de verkiezingen van 13 juni 2010 roept de Vlaamse Ouderenraad de gemeentebesturen op om het kiesrecht van de zorgbehoevende en minder mobiele thuiswonende en residentieel wonende ouderen te ondersteunen

 
Beluister de uitzending van Radio 1 - Peeters & Pichal - 19/05/2009

 

Achterhouden van
kiesbrieven geen probleem...

19/06/2009  - Minister De Padt weigert op te treden tegen de blijkbaar courante praktijk om rusthuisbewoners geen oproepingsbrief te bezorgen. Zo kunnen de betrokken bejaarden niet eens kiezen of ze al dan niet hun stem willen uitbrengen. Ondanks de verschillende getuigenissen in de media, ziet de minister het probleem niet. Nochtans werd de praktijk veroordeeld door een woordvoerder van De Padts eigen ministerie van Binnenlandse Zaken. N-VA-Kamerlid Weyts wil dat De Padt minstens de sector laat weten dat deze praktijken totaal onwettelijk zijn of een omzendbrief verstuurt naar de gemeenten.

(lees verder op politics.be)

 

Stemrecht, ook voor zorgbehoevende
ouderen een recht!

Op 13 juni trekken we met zijn allen opnieuw naar de stembus. Hoewel met zijn allen…. Onderzoek toont aan dat bij verkiezingen slechts 10% van de Vlaamse rusthuisbewoners hun stem uitbrengen. Naar aanleiding van de verkiezingen van 13 juni 2010 roept de Vlaamse Ouderenraad de gemeentebesturen op om het kiesrecht van de zorgbehoevende en minder mobiele thuiswonende en residentieel wonende ouderen te ondersteunen.

 

Ouderen moeten de kans krijgen om hun stemrecht op te nemen. Voor zorgbehoevende of minder mobiele ouderen is de stap naar de traditionele stembureaus soms te groot. De kieslokalen liggen te ver af, ze zijn slecht toegankelijk of vereisen elektronisch stemmen, iets waar veel ouderen nog niet vertrouwd mee zijn. De Vlaamse Ouderenraad vraagt daarom in een brief aan de gemeentebesturen om hun medewerking, zodat ouderen de mogelijkheid krijgen om hun stem uit te brengen en op deze manier hun burgerplicht te vervullen. Vanuit de ouderenzorgsector is er alvast bereidheid om de facilitering van het stemrecht voor oudere zorgbehoevenden mee te organiseren. Zo hebben al verschillende gemeenten in het verleden kieslokalen ingericht in een woonzorgcentrum/rusthuis. Tegelijkertijd maken de omwonenden kennis met de leefwereld van de bewoners. Een win-win situatie!

De Vlaamse Ouderenraad doet in haar brief een aantal suggesties en hoopt dat de inspanningen van de gemeentebesturen zullen leiden tot een meer actieve betrokkenheid van de minder mobiele en zorgbehoevende ouderen bij de verkiezingen.
 

●  Alle bewoners ontvangen hun oproepingsbrief persoonlijk
●  De oudere persoon beslist zelf of hij/zij gaat stemmen
●  Inrichting van een stemlokaal in het woonzorgcentrum/rusthuis of het dagver-
    zorgingscentrum of/en het lokaal dienstencentrum voor bewoners én buren
●  Een mobiel stembureau dat verschillende locaties aandoet die gemakkelijk
    bereikbaar en goed toegankelijk zijn
●  Vervoer voorzien, vb. het busje van het dagverzorgingscentrum, de dienst
     aangepast vervoer, de mindermobielen-centrale, enz.

lees hier de brief van Vlaamse Ouderenraad aan de gemeentebesturen

 

terug naar boven

 


 

 

Democratie, we kennen de spelregels al wel een beetje,
maar de finesses ervan beheersen we lang nog niet
 (Stijn Meuris)

 

Luister hier naar het verdriet van Tonia a.g.v. het toegangsverbod

 

terug naar boven

 

17/05/2010

BIZAR MACHTSSPEL DUURT VOORT BIJ OCMW-HOUTHALEN

 

Ook vertrouwensarts van 102-jarige op de vlucht
voor intimidatiestress van OCMW-secretaris?

●  huisarts trekt zich plots terug van 102-jarige patiënte na klacht
 van OCMW-secretaris wegens 'laster en eerroof'

●  na toegangsverbod voor mantelzorgers verliest stokoud vrouwtje
 nu ook vertrouwensarts op einde van haar leven

 

Met de woorden: "Omwille van een gerechtelijke procedure trek ik mij terug als huisarts van mevrouw Antonia Nouwens", vernemen de mantelzorgers van de eeuwelinge op 17/05/2010 schriftelijk het einde van de medische omhulling van dr. Verschelde als huis- en vertrouwensarts van de 102-jarige.

elke klokkenluider systematisch weggepest
Nadat OUDERENHART.BE op 20/06/2009 met de publicatie van onderstaande verklaring van een arts aan de bel trok aangaande de OCMW-werking en de houding van zijn secretaris te Houthalen-Helchteren, reageerde OCMW-secretaris Doumen nog dezelfde dag bijzonder rancuneus. Met gemeenschapsgeld werden 2 dagvaardingen (zowel in persoonlijke naam van de secretaris als door het OCMW) voor de Burgerlijke Rechtbank betekend en een strafklacht wegens zogenaamde 'laster en eerroof' tegen dhr. Bielen neergelegd, met als doel de verwijdering van deze publicatie binnen de 24 uur.
E
en jaar later werd Bielen hiervoor nog steeds niet verhoord, zodat het seponeren van de klacht met refertenummer 09/539 zich meer dan ernstig laat vermoeden. Voor de Burgerlijke Rechtbank werd de eis van de OCMW-secretaris in Eerste Aanleg afgewezen en een uitspraak van het Hof van Beroep wordt nog deze maand verwacht (indien geen uitstel).
Vervolgens en (noodwendig?) ter motivatie van het toegangsverbod dat door het OCMW reeds op 18/02/2010 werd opgelegd aan de mantelzorgers van de 102-jarige, komt er een nieuwe stroom klachten op gang. Zij het ditmaal plots ook tegen mevr. Cornelissen, want ook tegen haar is het toegangsverbod immers van kracht.
Dit blijkbaar onder leiding van de OCMW-secretaris die, ondanks dat hij duidelijk betrokken partij is, toch dossierbeheerder en (manipulerend?) informant mag zijn voor stemgerechtigde raadsleden.
Het is duidelijk dat hier het elementair rechtsbeginsel
''nemo iudex in causa sua' (niemand mag rechter zijn in zijn eigen proces) ernstig geschonden wordt. Wij stellen ons de vraag hoe lang deze secretaris zijn handen in onschuld kan blijven wassen en anderen voor de (politieke) gevolgen van zijn houding en opzet kan laten opdraaien.
Ter informatie vermelden wij dat een OCMW-secretaris tevens personeelshoofd is van alle personeelsleden die werkzaam zijn binnen dit OCMW en dat ook de rusthuisdirecteur door hem wordt 'geëvalueerd'.
 

DE GEWRAAKTE VERKLARING VAN ARTS OP 20/06/2009

"Ook huisartsenkring protesteerde al meermaals
tegen intriges en zorgobstructies van OCMW-secretaris"


Zelfs ziekteverschijnselen door intimidatiestress bij OCMW-personeelsleden?

Blijkbaar lopen niet alleen wij vast op het management van de OCMW-secretaris. Uit betrouwbare bron vernemen we dat ook de huisartsenkring Houthalen-Helchteren met regelmaat de houding van deze secretaris aanvecht. "Via woordvoerder dr. Paul Vandewiele en gericht aan de OCMW-voorzitter, werd reeds meermaals, zowel schriftelijk als mondeling, protest betekend aangaande de intriges en zorgobstructies van OCMW-secretaris Doumen", aldus onze bron.

ontslagneming en problemen

Zo zouden naar verluidt de aangekaarte problemen en protesten o.a. de ziekteverschijnselen van OCMW-personeelsleden door intimidatiestress betreffen en zelfs tot ontslagname van meerdere artsen geleid hebben, zoals ondermeer RVT-arts dr. Herman Kuppers; methadon-artsen dr. Bart Verschelde en dr. Martine Strybos; en S.I.T.*-artsen zoals voorzitter dr. Eric Luyten.
(* S.I.T. = 'Samenwerkings Initiatief Thuiszorg')

geen gevolg

Problematieken en ontslagnemingen zouden ook hier in belangrijke mate gecorreleerd zijn aan de houding van de OCMW-secretaris. Buiten een routinematig beleefdheidsantwoordje, leidden ook deze protestvoeringen die werden gericht aan de OCMW-voorzitter, helaas tot een zeroresultaat.

EENSLUIDENDE VERKLARING DOOR BETROKKEN HUISARTS AAN RECHTER  Bovenstaande tekst zoals deze is weergegeven op OUDERENHART.BE vormt een correcte weergave van mijn verklaring en een bevestiging van de door mij als huisarts ervaren feiten. Ik wens mij niet te distantiëren van deze tekst, die evenmin een beroeps- of briefgeheim schendt. (toegevoegd n.a.v. dagvaarding Bielen en strafklacht door OCMW-secretaris Doumen op 22/6/2009, m.b.t. 'leugens en laster')

toegangsverbod: OCMW speelt zelf rechter
Pas op 10/05/2010 en dus 3 maanden na het uitvaardigen van het toegangsverbod worden Bielen en Cornelissen voor de eerste maal uitgenodigd voor een verhoor bij de politie te Houthalen-Helchteren. Zich verheugend om eindelijk en voor een eerste maal hun verklaringen te kunnen afleggen, wensen zij dit om redenen niet te doen te Houthalen-Helchteren waar ook het rusthuis is gevestigd, maar in de gemeente Zonhoven waar zij woonachtig zijn. Tot op heden is dat nog niet gebeurd...
Zonder enige mogelijkheid van verweer, is het toegangsverbod dat vooral een 102-jarige ernstig dupeert, al 3 maanden van kracht en de kortgedingrechter verklaarde zich op 6/05/2010 onbevoegd. Enkel op basis van klachten die niet op enig waarheidsgehalte of subjectieve betrokkenheid konden worden getoetst en waarvoor geen enkel verweer voor de mantelzorgers werd voorzien, speelde het OCMW hier dus zelf rechter.

een jaar later plots ook arts als bron van verklaring geviseerd
Een jaar na de publicatie van bewuste verklaring op deze webpagina probeert de OCMW-secretaris dan nu maar de arts zelf aan te pakken, als bron van bovenstaande verklaring. Omwille van een (straf)klacht vanwege de OCMW-secretaris wegens zogenaamde 'laster en eerroof' en een daaruit voortvloeiend verhoor door de politie van Houthalen-Helchteren, meent deze arts zich genoodzaakt om zich terug te trekken als huisarts van de 102-jarige Antonia Nouwens, die in het OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen verblijft.

hoogbejaarde eeuwelinge verliest elk houvast
Het lijdt voor de mantelzorgers van de 102-jarige niet de minste twijfel, dat ook het toegangsverbod dat hen door het OCMW werd opgelegd, stoelde op de stuwende en rancuneuze kracht van de OCMW-secretaris, die als betrokken partij en ter motivatie van het toegangsverbod maar blijft verwijzen naar zijn (geseponeerde?) strafklacht van 2009 m.b.t. bovenstaande publicatie. Niet in het minst maakt het OCMW zich daarbij zorgen over de traumatische gevolgen voor de stokoude Tonia, die op het eind van haar leven elk belangrijk houvast wordt ontnomen.
"Wat erg! Ik had zo'n goede band met dr. Bart. Ik kon goed met hem praten en voelde me veilig bij hem... Hoe moet het nu?", reageert Tonia droef als we haar het ontslag van dr. Bart telefonisch kenbaar maken.

spreekwoordelijke druppel...
Ook voor Herman en Hildegard als mantelzorgers van Antonia vormt de terugtrekking van dr. Bart een groot verlies. Deze arts vormde voor hen een veilige garantie voor een correct medisch toezicht vanuit een warm engagement voor de belangen van de 102-jarige Antonia. Dit alles in een kader van respect, ontvankelijkheid en overleg.
"
Nog nooit heb ik meegemaakt dat een dokter zich voor mij interesseert", vertelde Tonia nog trots op 31/10/2008.
Het gedwongen wegvallen van ook dit cruciaal houvast zou, zowel voor de 102-jarige als haar mantelzorgers, wel eens de laatste spreekwoordelijke druppel kunnen zijn...

 

From: g.vervest  (kleindochter van Tonia's zus Jana)
To:
contact@deodata.be  
Sent: Wednesday, May 19, 2010 4:39 PM


Lieve Tante, Herman en Hildegard
Waar is men in hemelsnaam mee bezig? Je kunt nu duidelijk merken dat het hier gaat om macht en als ze hun zin niet krijgen gaan ze maar een klacht tegen de arts indienen wegens laster en eerroof.
Iedereen die Tante helpt en ondersteuning geeft zal moeten verdwijnen. Diep treurig dat dit over de ruggen van oudjes moet gaan waar men duidelijk niets om geeft. Ben zelf 63 jaar en krijg door dit alles angst om zelf ooit in een verzorgingshuis te belanden. Je zou gewoon niet oud willen worden om al deze ellende niet te moeten meemaken. Tante, Herman en Hildegard ik wens jullie heel veel sterkte in deze moeilijke strijd en bidden dat er gauw een positieve oplossing mag komen. Lieve groetjes Gerda.

Wilma jeweetwelwie 20-05-2010 19:18
Niemand reageert meer, het is te erg. Het is al gewoon dat een vrouw van 102 jaar haar laatste jaren in verdriet moet slijten. Hoe laf kun je zijn! Het is werkelijk te gek voor woorden, alle manipulaties indoctrinaties om dierbaren uit het zicht van Tonia te laten verdwijnen. Wat voor intriges zitten hier toch achter, om zo onmenselijk met een respectabele oudere om te gaan? Waar is OCMW bang voor? Hoogmoed komt ten val. Dit kan en mag niet langer duren, is er dan niemand die aan zo een onrecht een eind kan maken??

Wilma jeweetwelwie 20-05-2010 19:25
Ik begrijp dat er niemand meer reageert, iedereen weet het nu wel, maar het ergste is dat er geen actie ondernomen wordt en daarmee bedoel ik: acties in België, demonstraties enz., voor de deur van het zorgcentrum. Want hoeveel terreur accepteert een mens. "Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht." Citaat ter nagedachtenis van de 2e wereldoorlog op het Weteringplantsoen in Amsterdam. Geschreven door verzetsman van Randwijk.

Anja 21-05-2010 00:56
@Wilma, inderdaad Verwerpelijk!!!
Opsturen naar CNN? Wie kan de tekst vertalen in het Engels?

Christien Damman 21-05-2010 10:08
Natuurlijk is het erg als er niemand meer reageert. Maar hoe zit het met de Belgen hebben die geen belangstelling? Kunnen er toch voor het tehuis protesteren? De krant de media etc.mioet ingeschakeld worden.
"Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht." Een zeer mooi en ware uuitspraak.

terug naar boven

 

15/05/2010

OOK GEMEENTERAADSLID HEKELT OCMW-WERKING
van HOUTHALEN-HELCHTEREN

 


gemeenteraadslid Ludo Diliën:
"In de OCMW-raad worden kritische vragen zelden beantwoord en afgedaan als onethisch"
bron: HBVL - 15/05/2010

ook gemeenteraadslid hekelt OCMW-werking in krantenartikel

OUDERENHART.BE deelt al lang bovenstaande overtuiging van dhr. Diliën en ziet ook het gewetenloos en wansmakelijk toegangsverbod tot het OCMW-rusthuis voor de mantelzorgers van de 102-jarige, eveneens als een gevolg daarvan. De uitlatingen van dhr. Ludo Diliën bevestigen volkomen de wijze waarop ook de kritische bemerkingen op OUDERENHART.BE enkel worden bestraft met allerhande gerechtelijke procedures, intimidaties en pesterijen.
Het niet ernstig nemen van kritische opmerkingen, vraagstellingen onbeantwoord laten of ze als onethisch afwimpelen is een chanterend middel om misgroeide machtsverhoudingen oneigenlijk in stand te houden en fnuikt de mogelijkheid tot een behoorlijk bestuur.


OUDERENHART.BE meent stellig dat het OCMW van Houthalen-Helchteren hoogdringend toe is aan een
mentale en eigentijdse update, waarin een ontvankelijkheid voor suggesties of kritiek niet protectionistisch wordt geweerd als een bedreiging voor bestaande machten en krachten of persoonsgerelateerde belangen, maar als een  noodwendig, vanzelfsprekend en zelfs inspirerend gegeven beschouwd wordt, om tot een goed beleid en bestuur te kunnen komen. Dit samen met een duidelijke en transparante afbakening van bevoegdheden die worden waargenomen door een integer, geëngageerd en competent korps van mandatarissen, dat niet enkel mag, maar ook moet en durft kritisch te zijn.
Want een lakse, niet-kritische of belangenvermengende houding bij het nemen van verantwoordelijkheden met ernstige gevolgen voor derden, is pas ècht onethisch en een mandaat onwaardig...

(zie ook 'OCMW-raadsleden komen en gaan, maar secretaris blijft altijd bestaan')

terug naar boven

 

12/05/2010

SPONTANE STEUN VAN FAMILIELID MEDEBEWOONSTER

 


Familielid medebewoonster van 102-jarige
doorbreekt taboe en komt op voor geschonden
 rechten van eeuwelinge en mantelzorgers

"Wanneer ik Tonia tijdens mijn bezoeken aan het rusthuis daar zo ongelukkig zie,
protesteert mijn geweten tegen dit onrecht en wil ik haar helpen en bijstaan waar ik kan"

"Op geen enkele wijze kan ik me vinden in de lasterlijke beschuldigingen
zoals die werden geuit door OCMW-voorzitter"
 

VERKLARING

Ik, ondergetekende, S. J., wonende te xxxx wens het volgende te verklaren.

Gemiddeld zo’n 6 maal per maand bezoek ik mijn grootmoeder in het OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen. Zij verblijft op dezelfde afdeling waar ook de 102-jarige mevrouw Antonia Nouwens verblijft. Op deze wijze kan ik mij ook een oordeel vormen aangaande het door het OCMW gecontesteerd gedrag van de mantelzorgers Herman Bielen en Hildegard Cornelissen.
Op geen enkele wijze kan ik me vinden in de lasterlijke beschuldigingen, zoals die werden geuit door de OCMW-voorzitter, personeelsleden of wie dan ook.
Integendeel sluit ik me volledig aan met de getuigenis die op 9/05/2010 door een werkneemster anoniem werd gepost op een blog van de de Volkskrant
en met de volgende inhoud:

werkneemster rusthuis

Het doet me goed om hier anoniem wat te kunnen zeggen, want het gevaar voor ontslag zou groot zijn als men mijn identiteit zou kennen. Ik werk in het rusthuis waar de 102-jarige Tonia verblijft en kan enkel getuigen dat de mantelzorgers van Tonia zich al jaren met hart en ziel inzetten voor haar. Antonia is voor haar leeftijd nog uitzonderlijk goed te been en aanspreekbaar maar ik ben ervan overtuigd dat indien Herman en Hildegard er niet voor haar zouden geweest zijn, Tonia al lang was overleden. Op zoveel gebieden zorgen zij ervoor dat Tonia haar levenszin niet verliest en slaagden zij er in het verleden al dikwijls in om haar uit een gevaarlijk dal te halen. Ik ervaar het maar heel zelden dat zelfs eigen kinderen zo voor hun ouders opkomen. Het is voor mij zeker dat dankzij deze 2 mensen Tonia nog kan zijn wie ze is en Tonia beseft dat zelf ook heel goed. Zonder hen is ze snel helemaal verloren.
De beschuldigingen die de OCMW-voorzitter in de krant en op tvl aan het adres van Herman en Hildegard uitte zijn gewoon schandalig en onwaar. Zelfs veel andere bewoners zijn blij als ze op de afdeling binnenkomen omdat zij de sfeer op een positieve wijze beïnvloeden en voor iedereen tijd nemen om een babbeltje of vriendelijk woord. Als personeelslid heb ik me door deze mensen eerder begrepen gevoeld en zeker nooit bedreigd. Ik wens Herman en Hildegard veel sterkte en moed in hun strijd om meer rechtvaardigheid en een betere zorg voor ouderen, want niemand kan of durft zijn mond hier open te doen. Iedereen weet al lang dat het OCMW deze mantelzorgers liever kwijt dan rijk is, maar het toegangsverbod is er echt OVER!!! Het geeft me als werkneemster bij het OCMW een ongelooflijk goed gevoel te weten dat er tenminste één raadslid van het OCMW met wat verantwoordelijkheidsgevoel het lef heeft om tegen de stroom in te roeien. Ik zou nooit de laatste jaren van mijn leven willen slijten in het rusthuis waar ik werk en ik dank de makers van dit blog dat dit me hier van het hart kan.

Naar mijn persoonlijke overtuiging staat het toegangsverbod dat aan deze mantelzorgers van de 102-jarige mevr. Nouwens werd opgelegd in pijnlijk contrast met de hartelijkheid  waarop Herman en Hildegard niet enkel mevr. Nouwens, maar ook andere bewoners benaderen. Er is zelfs een gemis bij een aantal bewoners naar de regelmatige aanwezigheid van deze mantelzorgers en ik ervaar tevens een taboe en angst bij de bewoners om erover te durven spreken. Noch ikzelf, noch de bewoners waarmee ik sprak, kunnen zich een reden voor dit toegangsverbod voor Herman en Hildegard voorstellen. Tenzij dat ze het op een kritische en vaak volkomen terechte wijze opnemen voor de belangen van de rusthuisbewoners op hun website ouderenhart.be.
Evenmin kan ik me voorstellen dat deze mensen bedreigend zouden zijn geweest en ook mijn grootmoeder is deze mensen erg genegen.
Maar boven de verontwaardiging aangaande de onrechtvaardige houding van het OCMW t.o.v. Herman Bielen en Hildegard Cornelissen, choqueert het me dat OCMW-verantwoordelijken een stokoud vrouwtje van 102 op het eind van haar leven blijkbaar gewetenloos duperen.
Wanneer ik Tonia tijdens mijn bezoeken aan het rusthuis daar zo ongelukkig zie, protesteert mijn geweten tegen dit onrecht en wil ik haar helpen en bijstaan waar ik kan.

Opgemaakt te xxxxx op 12 mei 2010

ondertekend S. J.

OUDERENHART.BE werd in het bezit gesteld van deze door getuige onderschreven verklaring. en wij danken daarvoor van harte.  De links in deze verklaring werden toegevoegd door ouderenhart.be.
Wil je bijdragen om de lasterlijke beschuldigingen van het OCMW te ontkrachten, als zouden de mantelzorgers en auteurs van deze website angstgevoelens oproepen of bedreigend zijn, graag reactie via contact@ouderenhart.be

From: g.vervest  (kleindochter van Tonia's zus Jana)
To:
contact@deodata.be 
Sent: Saturday, May 15, 2010 7:09 AM

Lieve Tante, Herman en Hildegard
Goed om het verhaal te lezen wat S.J heeft onderschreven op 12 mei. Een lief mens dat ook haar hart op de goede plaats heeft voor de ouderen. Zo moeten er meerdere zijn die haar durven te volgen met hun verhaal, want er is er duidelijk iets mis (wat we al wisten) zoals in vele verpleeg- en verzorgingstehuizen.
Denkt de voorzitster er nooit over na hoe haar toekomst er zal uitzien als zij oud is en er anderen in het bestuur zullen zitten?
Het gaat hier gewoon om macht en niet om de oudere mens waar ze geen ogen voor hebben. Triest, diep triest, heb er geen woorden voor en ben alleen ontzettend kwaad over de gang van zaken.
Moet steeds aan Tante denken en hoop dat ze toch sterk genoeg is en er niet aan onderdoor gaat. Of is dat wat het bestuur wil? Wens jullie heel veel sterkte en liefs vanuit Hapert.
Groetjes Gerda.

From: Mia Wertelaers
To: contact@deodata.be
Sent: Saturday, May 15, 2010 11:35 PM

Ik begrijp niet dat volwassen mensen zo kunnen treiteren om hun gelijk te halen. Hier gaat het om een 102-jarige die niet lang meer te leven heeft. Ik dacht dat men er in een bejaardentehuis alles doet om de oudjes gelukkig te maken; om ze te omringen met personen die hun lief zijn en van ze houden... Als het zo is zal ikzelf nooit naar een bejaardentehuis gaan, dit staat vast. Personen die zo met bejaarden omgaan verdienen niet om in zo een instelling te werken, maar om geen enkele nacht nog rustig te kunnen slapen.

 

Imke 14-05-2010 21:05
Kan die voorziitster niet een paar jaar naar de Maan???

Luc 14-05-2010 21:27
Van mij mag ze gaan joggen in de omgeving van de Melkweg.

Anja 14-05-2010 21:35
Het is een teken van zwakte dat die voorzitster volhardt in haar wil opleggen. Voorts wil ik even kwijt dat de Telegraaf nadat ze Ruben hebben gebeld ook wel eens even met de secrtaris Doumen van de OCMW kan bellen en hem dan te vragen waarom hij niet ingrijpt en Tonia haar bezoek teruggeeft!

Smokey 14-05-2010 22:52
Goed idee van Anja. Kan de Telegraaf misschien iets goeds doen..
Aan de grote klok hangen van dit soort missstanden!!!

Anja 15-05-2010 21:36
Ik snap weinig hoe de organisatie structuur van een Belgische zorginstelling er uit ziet.
Mogelijk kan meneer Bielen dat eens uit de doeken doen?

Irma 16-05-2010 23:42
Ik denk dat de "discipline" in België en het gehoorzamen daaraan, nog erg overheerst. Wat ik lees is dat er totaal geen inspraak of kritiek mag zijn vanuit de bewoners of hun vertegenwoordigers. Dat wordt als een misdaad bestraft met ijzeren hand. Volgens mij moet er een "omslag" komen in het denken en doen van het bestuur en personeel van die instelling. Dat is heel simpel: houd ieder maar eens voor hoe hij/zij het zou vinden, dat dezelfde straf hen zou worden opgelegd, als zij afhankelijk zouden zijn van verpleeghuiszorg. En dan niet de mogelijkheid bieden af te dwalen van de gestelde vraag, niet allerlei vergelijkingen toelaten, maar concreet en duidelijk een antwoord afdwingen! Misschien kan ouderenhart.be geholpen worden door ouderenbescherming Nederland? Probeer eens contact te leggen! Succes!

Irma 17-05-2010 00:17
W.b. die dame, die haar hart mag luchten bij ouderenbescherming Nederland en daar blij om is. Dat gun ik die dame beroepskracht in het huis waar tante Nonneke verblijft. Het werkt absoluut verhelderend, bevrijdend en lucht op. Toch een prangende vraag voor deze dame. Wat zou er gebeuren als u uw mond roerde binnen de instelling, waar u werkt?  >>>

<<< Dat u meeleeft met tante Nonneke, dat u schandalig vindt wat er gebeurt, allemaal fantastisch. Maar wat heeft tante Nonneke daaraan? NIETS!!!!
Tante Nonneke heeft uw uitgesproken woorden nodig, tante Nonneke heeft nodig, dat u een gesprek aangaat met de zorg en het bestuur. Er zijn al 4!!!!!!!!! mensen die met tante Nonneke meeleven. Er zullen vast nog wel meer te vinden zijn en wellicht ook binnen de Belgische media.
Neem contact met elkaar op, ga met 4-en naar dat bestuur zonder je vooraf te melden. Laat je niet wegsturen, doe je zegje, maar doe het goed.
Daar heeft tante Nonneke iets aan.
Wat zou er gebeuren als Herman en Hildegard gewoon naar binnen gaan om tante Nonneke te bezoeken?
Is het niet mogelijk tante Nonneke gewoon weer mee naar huis te nemen?
Dame beroepskracht, u kunt wel spetteren op een anonieme plek, maar als u alleen wilt spetteren, helpt het niemand en zeker niet uzelf. Mijn geweten zou lelijk aan mij blijven knagen als ik mijn hart alleen maar wilde luchten, want dat zou ik dan doen voor mezelf, om mijn geweten juist schoon te poetsen omdat ik niets ondernam! Het is aan u!

Ayten 17-05-2010 01:50
Irma je zegt het onverbloemd en raak, pijl in de roos! Die beroepskracht had feitelijk beter niets kunnen zeggen. Nu heeft die ijzeren lady Wortswinkel een laffe troef in haar tang. En tante Nonneke en haar medebewoners zijn vogelvrij verklaard door dit bazige bestuur. Irma je hebt kennelijk niet alles gelezen maar Ouderenbescherming heeft al contact met tante Nonneke en haar mantelzorgers. Ik roep het zwijgende personeel van het OCMW op om de secretaris een brief te schrijven en te vragen of Wortswinkel niet vervangen kan worden door een betere robot!

Robert-Jan Janssens 17-05-2010 11:25
@Irma, u geeft een scherpe kijk op de situatie. Ook ik deel uw kijk. U heeft helemaal gelijk. Die beroepskracht moet inderdaad gewoon de naam noemen en collega's en andere familieleden alsmede andere bewoners moeten gewoon hun mond open doen, in plaats van zwijgen en toekijken. Zwijgers en toekijkers zijn eigenlijk hele enge mensen. Die houden namelijk de onzin van dit bestuur in stand en helpen zorgafhankelijke ouderen een rot oude dag te bezorgen in dat rusthuis, want ben zelf maar eens oud en afhankelijk en krijg dan maar eens te maken met een bestuur wat zichzelf nog roemt ook over besluiten die niet deugen en feitelijk een teken van angst en zwakte zijn.

terug naar boven

 

11/05/2010

EINDHOVENS DAGBLAD VOLGT TOEGANGSVERBOD OP DE VOET

 


Oudste inwoonster van Houthalen in isolement geworpen, maar OCMW-voorzitster Van Wortswinkel is 'zeer tevreden'

welbehagen bewoners rusthuis Vinkenhof staat niet centraal voor OCMW-bestuur


zie ook website Eindhovens Dagblad

terug naar boven

 

7/05/2010

VONNIS KORTGEDINGRECHTER m.b.t. TOEGANGSVERBOD

 


Toegangsverbod naar Raad van State

●  kortgedingrechter verklaart zich na 2,5 maand onbevoegd

 toegangsverbod NIET door rechter bekrachtigd
 

Op 19/02/2010 werd het leven van de 102-jarige Antonia Nouwens en Herman Bielen en Hildegard Cornelissen als haar vertegenwoordiger, mantelzorgers en vertrouwenspersonen op een ingrijpende wijze ontwricht door een gewetenloos toegangsverbod tot het rusthuis, dat door het OCMW van Houthalen-Helchteren aan deze laatsten werd opgelegd. De mantelzorgers leidde bij hoogdringendheid een kortgedingprocedure in,  maar de rechter verklaarde zich op 6/05/2010 onbevoegd. Herman en Hildegard besloten meteen om het toegangsverbod aan te vechten bij de Raad van State.

Met grote gedrevenheid en blijkbaar haast gelijktijdig met het einde van de raadszitting waar het agendapunt wegens 'hoogdringendheid' snel werd behandeld, contacteerde OCMW-voorzitster Van Wortswinkel de pers, zodat reeds de volgende morgen het toegangsverbod in de krant verscheen. Met veel bluf en om enige twijfel weg te nemen aangaande de rechtmatigheid van het toegangsverbod dat een stokoud vrouwtje mag duperen, suggereert Van Wortswinkel dat het verbod ook door de vrederechter zal worden onderstreept. Volstrekt onwaar dus! Vooreerst heeft het OCMW geen stappen daartoe gezet, maar leidde Bielen en Cornelissen een kortgeding in om aan deze bizarre en asociale toestand een eind te maken. Tenslotte verklaarde de rechter zich hierin onbevoegd. Gezien het toegangsverbod niet door de rechter werd bekrachtigd heeft dit tevens tot gevolg dat het OCMW alvast geen politioneel optreden kan vorderen, indien Bielen en/of Cornelissen zich toegang verschaffen tot het rusthuis.

102-jarige huilt
Omdat Herman en Hildegard hun hoogbejaarde beschermelinge niet onder mensonwaardige omstandigheden wilden afleveren en ophalen langs de straat, verbleef Nouwens zo'n anderhalve maand in hun gezin. Maar een continue 24/24 zorgsituatie in combinatie met andere verplichtingen waren voor hen onhoudbaar. Antoni's huisarts dr. Verschelde, die wekelijks zo'n 2 à 3 maal ten huize van de mantelzorgers op bezoek kwam, zag de noodwendigheid van hulp en bood zich aan om Tonia persoonlijk naar en van haar kamer in het rusthuis te begeleiden.
Om het impact van het toegangsverbod op de 102-jarige Nouwens zo beperkt mogelijk te houden, verblijft Tonia nog steeds verlengde weekends bij Herman en Hildegard, zijnde van vrijdagmiddag tot maandagmiddag. Ook onderhouden de mantelzorgers dagelijks telefonisch contact met Tonia. Via een voor haar ter beschikking gestelde gsm weliswaar, want en ondanks een recente nieuwbouw konden de bewoners nog nooit in 30-jarig bestaan van het rusthuis Vinkenhof beschikken over een private telefoonaansluiting op hun kamer.
Dat de hoogbejaarde Tonia erg lijdt en gedesoriënteerd is door het toegangsverbod blijkt duidelijk uit een aantal multimediagetuigenissen die hieronder of via YouTube zijn te bekijken en te beluisteren. Het huilen van de 102-jarige Tonia tijdens een gemonitord telefoongesprek op 2/05/2010 gaat door merg en been.

'mantelSzorg'
Gelukkig en in schril contrast met de houding van het OCMW-bestuur staat het engagement van OCMW-raadslid Jean-Pierre Mantels en zijn echtgenote. In overleg met Herman en Hildegard nemen Jean-Pierre en Jadwiga naar best vermogen een aantal taken en waakzaamheid van de mantelzorgers over. Als grappige woordspeling zouden we het als mantelSzorg kunnen omschrijven.
Mantels kon zich nooit vinden in het OCMW-toegangsverbod en ging o.a. hierdoor als onafhankelijke zetelen.

Raad van State
Bielen en Cornelissen zijn ervan overtuigd dat het toegangsverbod gestoeld is op lucht, enkele dubieuze getuigenissen en rancunes omwille van transparante publicaties op deze website
OUDERENHART.BE. Kritische opmerkingen vanuit hun betrokkenheid met de rusthuisbewoners en ouderenzorg zijn al lang een doorn in het oog van diegene die het niet zo nauw nemen met elementaire vormen van respect of rechten van deze kwetsbare en afhankelijke ouderen. "Wij zullen tot het uiterste doorgaan om niet enkel het schaamteloos toegangsverbod aan te klagen, dat een stokoud vrouwtje op het einde van haar leven gewetenloos mag duperen. Maar evenzeer de wèrkelijke verantwoordelijken voor een sinds jaren verziekte OCMW-werking in Houthalen-Helchteren als gevolg van incompetenties, vertroebeling van bevoegdheden, laksheid en slinkse manipulaties, die een behoorlijk bestuur en het welbehagen van kwetsbare en afhankelijke ouderen in de weg staat."
En de Raad van State is dan een logisch vervolg", aldus Bielen en Cornelissen.
  

Wim Vaessen 08-05-2010 18:16
1-0 voor Tonia en haar mantelzorgers!
Proficiat

Luc 08-05-2010 18:34
Inderdaad 1-0 en een Rode Kaart voor ocmw-secretaris Doumen.

Imke 08-05-2010 21:00
Zou wel eens willen weten of dit optreden van deze Belgische rechter van invloed is op Nederlandse gelijksoortige zaken?

Marianne van Dam 09-05-2010 00:59
Ik begrijp het niet zo goed. Waarschijnlijk mis ik informatie. Die mevrouw woont in een tehuis en heeft twee mensen die voor haar zorgen. Die twee mensen mogen van het tehuis niet bij haar in het het tehuis komen. Die twee mensen hebben een rechtzaak aangespannen bij wat wij in Nederland een kantonrechter zouden noemen. Hoe kan het nu gebeuren dat die rechter er twee en een halve maand over doet om te verklaren onbevoegd te zijn??? Had die rechter dit niet direct kunnen stellen toen de zaak op het bureau van de rechter kwam??? Ik vind het eigenlijk best wel kwalijk dat die oude mevrouw zelf van niets weet en niets wordt gevraagd. Die rechter kan dan stellen niet bevoegd te zijn, maar laat wel een dame van 102 in ongewis. Dat is toch ernstig!? En hoe kan een bestuur nu nog zwijgen??? Wat zijn dit voor mensen??? Ik vind het een tamelijk onsmakelijke vertoning! Ik begrijp ook niet dat Belgische organisaties voor mantelzorgers dit zomaar aan zich voorbij laten gaan. Dit kan kennelijk elke mantelzorger en elke oudere in een rusthuis in België overkomen??? Treedt zo een bestuur niet af???

Soraya 09-05-2010 08:13
Als het bestuur toch geen politie kan vorderen omdat een rechter het verbod niet heeft bekrachtigd dan kunnen de mantelzorgers het verbod toch gewoon aan hun laars lappen?

Chris H. 09-05-2010 08:55
Jeetje, wat een lijdensweg die de mantelzorgers reeds achter de rug hebben. Het is toch klaarhelder wat dat OCMW bestuur wil bereiken met hen de toegang tot het verzorgingstehuis te ontzeggen. Natuurlijk dat er vooral geen informatie meer kan lekken naar de buitenwereld over hetgeen die mantelzorgers terecht aanklagen. Want dat brengt verantwoordelijken misschien in nauwe schoentjes. Ik vind dat die mantelzorgers nog erg beleefd en keurig zijn. Het zijn dit soort mensen die uiteindelijk kunnen bijdragen tot verandering en verbetering van de ouderenzorg. Hoe het bestuur dat 102 jarige oudje daarbij achter haar rug benadeelt is walgelijk en tekenend voor de wijze waarop ze voor ouderen zorgen.

van Houthalen 10-05-2010 13:55
Het is onvoorstelbaar dat een OCMW zomaar mantelzorgers kan verbieden om hun dierbare in een rusthuis te bezoeken. Waar blijft in hemelsnaam de verantwoordelijkheid van de raadsleden die dit goedkeurden??? Dit getuigt eveneens van misbruik van macht en ego-tripperij bij bepaalde beleidspersonen. Hopelijk zal recht hier zegevieren en krijgt het een gepast staartje voor de verantwoordelijken en wordt Van Wortswinkel hierop afgerekend bij het kiespubliek!
Veel sterkte voor H & H !

werkneemster rusthuis 09-05-2010 20:23
Het doet me goed om hier anoniem wat te kunnen zeggen, want het gevaar voor ontslag zou groot zijn als men mijn identiteit zou kennnen. Ik werk in het rusthuis waar de 102-jarige Tonia verblijft en kan enkel getuigen dat de mantelzorgers van Tonia zich al jaren met hart en ziel inzetten voor haar. Antonia is voor haar leeftijd nog uitzonderlijk goed te been en aanspreekbaar maar ik ben ervan overtuigd dat indien Herman en Hildegard er niet voor haar zouden geweest zijn, Tonia al lang was overleden. Op zoveel gebieden zorgen zij ervoor dat Tonia haar levenszin niet verliest en slaagden zij er in het verleden al dikwijls in om haar uit een gevaarlijk dal te halen. Ik ervaar het maar heel zelden dat zelfs eigen kinderen zo voor hun ouders opkomen. Het is voor mij zeker dat dankzij deze 2 mensen Tonia nog kan zijn wie ze is en Tonia beseft dat zelf ook heel goed. Zonder hen is ze snel helemaal verloren.
De beschuldigingen die de OCMW-voorzitter in de krant en op tvl aan het adres van Herman en Hildegard uitte zijn gewoon schandalig en onwaar. Zelfs veel andere bewoners zijn blij als ze op de afdeling binnenkomen omdat zij de sfeer op een positieve wijze beïnvloeden en voor iedereen tijd nemen om een babbeltje of vriendelijk woord. Als personeelslid heb ik me door deze mensen eerder begrepen gevoeld en zeker nooit bedreigd. Ik wens Herman en Hildegard veel sterkte en moed in hun strijd om meer rechtvaardigheid en een betere zorg voor ouderen, want niemand kan of durft zijn mond hier open te doen. Iedereen weet al lang dat het OCMW deze mantelzorgers liever kwijt dan rijk is, maar het toegangsverbod is er echt OVER!!! Het geeft me als werkneemster bij het OCMW een ongeloofllijk goed gevoel te weten dat er tenminste één raadslid van het OCMW met wat verantwoordelijkheidsgevoel het lef heeft om tegen de stroom in te roeien. Ik zou nooit de laatste jaren van mijn leven willen slijten in het rusthuis waar ik werk en ik dank de makers van dit blog dat dit me hier van het hart kan.

Imke 10-05-2010 00:30
@werkneemster, ik bewonder uw moed! Er zouden meer van uw collega's de mond open moeten doen!

jannes 10-05-2010 13:18
Geweldig optreden van de Belgische rechter!!
Het zou erg fijn zijn als de rechters in Nederland ook eens na gaan denken over verschillende zaken. Hopelijk zullen ze daardoor een andere visie krijgen ten opzichte van een aantal zaken die nu nog lopen. En komt dit alles ten goede voor de zorg, voor de mensen die toch al zo afhankelijk zijn van zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers etc. Zal er misschien beter gekeken worden wat hulpbehoevende mensen echt nodig hebben, en zullen dit dan ook krijgen....? Voor mij mogen de managers wel verdwijnen, die zijn er toch alleen maar om zichzelf te promoten en in een hogere salarisschaal terecht te komen! In een team waar geen manager is en toch regelmatig contacten zijn over de gang van zaken, elkaar feedback geven etc. en er echt voor de mensen zijn zullen ook een hecht team worden, dit zou in principe dus ook kunnen zonder manager. Dit is dus ook nog eens een stuk goedkoper en kunnen er met het uitgespaarde geld van een manager andere activiteiten, zorg etc. voor gegeven worden Ja toch...? Geef mij de wekwijze van vroeger maar terug, gewoon een afdelingshoofd die er op de werkvloer ook was voor de verzorging, geen managers die hun handen liever niet bevuilen!

terug naar boven

 

2/05/2010

ONTHUTSEND TELEFOONGESPREK MET HUILENDE HOOGBEJAARDE

 


Geëmotioneerde 102-jarige weet zich geen raad
meer met toegangsverbod voor mantelzorgers


tranen, onmacht en boosheid wisselen elkaar af...

Op 2/05/2010 werd onderstaand telefoongesprek tussen de 102-jarige Antonia Nouwens en haar vertrouwenspersoon en mantelzorger Herman Bielen gemonitord. De geëmotioneerde hoogbejaarde weet zich geen raad meer met het toegangsverbod dat door het OCMW-Houthalen-Helchteren gewetenloos werd opgelegd aan haar mantelzorgers en vertrouwenspersonen.

102-jarige Tonia:
"Zij moesten hun eigen schamen,
 om zo voor de dag te komen
tegen een oude vrouw."

"Wie doet dat, dat gij
niet binnen moogt?

"Dat is tégen mij werken,
en dat verdien ik niet"

 

From: J. S.(naam mailzender bekend)
To: contact@deodata.be 
Sent: Wednesday, May 05, 2010 6:56 PM
Subject: Tonia

Zaterdag ging ik mijn oma bezoeken in Vinkenhof. Ze zat in de "zaal" met een hele bende tv te kijken. Tonia zat daar ook, helemaal alleen. Ettelijke meters van de anderen verwijderd en met haar rug naar de tv... Eenzaam tussen een paar honderd mensen... Ik vond dat zo erg! 

Anja Vaessen Weert 04-05-2010 00:05
Wat een drama! Hoe kan een bestuur zo een onmenselijk besluit verdedigen??? Waarom hoort het bestuur en de rechter niet wat deze vrouw hier feitelijk zegt??? Zelfs een hond doe je dit niet aan! Bizar! Ook al zouden er klachten zijn over de mantelzorgers, dan nog doe je dit niet, dan ga je met ze praten of regelt dat de oude mevrouw bezoek krijgt en niet in eenzaamheid weg moet kwijnen. Hier gaat ze aan dood! Welke bestuurder wil dit op zijn geweten hebben??? Ik begrijp ook niet dat de Belgische media dit zo voorbij laat gaan. We worden allemaal oud. Dit kan ieders voorland zijn. Ik ben echt geschokt! Is er dan niemand in België die zijn mond open durft te doen en zegt dat dit bestuur naar huis moet??? In en in triest dat dit anno 2010 kan gebeuren.

Wim Vaessen Weert 04-05-2010 00:12
Mijn zus vraagt of ik wil reageren. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik ben het met haar eens dat het onmenselijk is wat dit bestuur doet. Mijn maag draait om bij het horen van de huilende mevrouw. Ik hoop dat haar mantelzorgers snel weer langs kunnen komen en dat er iemand de moed, de macht en de wijsheid heeft om dit bestuur de oortjes te wassen, want hoe durf je iemand van 102 zo te behandelen!!!???

Luc 04-05-2010 00:31
Hier zijn geen woorden voor!

Marja 04-05-2010 00:47
Ik ben verbijsterd. Ze moeten die bestuurders verbieden met elkaar om te gaan, dan is het probleem zo opgelost.

Ayten 04-05-2010 08:40
Je zal het maar meemaken?!

rob 05-05-2010 12:35
@Luc 04-05-2010 11:38
Jij woont in België? Hoe kunnen we dit het beste organiseren? Pamfletten opsturen of iets anders? Bijv. een pamflet met: "wij steunen Tonia" met een foto van Tonia er op.

rob 04-05-2010 09:23
Je zou spontaan de neiging krijgen om die bestuurders persoonlijk aan te pakken. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om te achterhalen waar ze wonen en dan hun woonplaats op de hoogte te stellen van hun manier van werken. Massaal hen en hun gezin negeren en buitensluiten in de plaats waar ze wonen. Weigeren met hen om te gaan; de slager en bakker die ze niet meer wil leveren. Maak ze paria; deze mensen verdienen op dezelfde manier behandeld te worden als Tonia!

Wilma Jeweetwelwie 04-05-2010 11:17
@ Rob, ik ben het hier met je eens! Deze 'mensen' moeten zelf voelen wat ze een ander aandoen, anders leren ze niet. Een Oud Hollandsch spreekwoord: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet! We huilen met Tonia mee! Wat een pijn en verdriet wat een mens in zijn laatste levensjaren mee moet maken!

Gerda 04-05-2010 23:20
Verschrikkelijk weer je zou bang worden zelf oud te worden en dat allemaal nog op je pad komt.
Tante heel veel sterkte en hopen op een positieve uitslag 6 mei. Dat Herman en Hildegard maar weer gauw mogen komen.

Irma 05-05-2010 17:19
Anja, je vraagt wie zoiets op zijn geweten wil hebben. Dat wil natuurlijk geen MENS. Alleen mensen hebben een geweten en als deze behandeling van een oude dame doorgang vindt, kan ik niet spreken over mensen en dus is er geen geweten en heeft ook niemand haar eventuele dood daardoor op zijn/haar geweten. Probleem opgelost voor het bestuur.
Zaak is er zo snel mogelijk iets aan te doen. Misschien richting België, binnenvallen bij dat bestuur en zoveel mogelijk media meenemen.Of de mantelzorger of die fijne fam. neemt haar weer mee naar huis?Of doen wat Rob voorstelt?

Jan van Daalen 04-05-2010 01:01
Las dit bericht op Twitter. Niet te geloven! Ik zou als ik de mantelzorgers was gewoon op bezoek gaan.

Ayten 04-05-2010 08:40
Je zal het maar meemaken?!

rob 04-05-2010 09:23
Je zou spontaan de neiging krijgen om die bestuurders persoonlijk aan te pakken.
Het moet toch niet zo moeilijk zijn om te achterhalen waar ze wonen en dan hun woonplaats op de hoogte te stellen van hun manier van werken.
Massaal hen en hun gezin negeren en buitensluiten in de plaats waar ze wonen. Weigeren met hen om te gaan; de slager en bakker die ze niet meer wil leveren.
Maak ze paria; deze mensen verdienen op dezelfde manier behandeld te worden als Tonia!

Wilma Jeweetwelwie 04-05-2010 11:17
@ Rob, ik ben het hier met je eens! Deze 'mensen' moeten zelf voelen wat ze een ander aandoen, anders leren ze niet. Een Oud Hollandsch spreekwoord: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet! We huilen met Tonia mee! Wat een pijn en verdriet wat een mens in zijn laatste levensjaren mee moet maken!

Gerda 04-05-2010 23:20
Verschrikkelijk weer je zou bang worden zelf oud te worden en dat allemaal nog op je pad komt.
Tante heel veel sterkte en hopen op een positieve uitslag 6 mei.
Dat Herman en Hildegard maar weer gauw mogen komen.

rob 05-05-2010 12:35
@Luc 04-05-2010 11:38

Jij woont in België? Hoe kunnen we dit het beste organiseren? Pamfletten opsturen of iets anders?
Bijv. een pamflet met: "wij steunen Tonia" met een foto van Tonia er op.

Irma 05-05-2010 17:19
Anja, je vraagt wie zoiets op zijn geweten wil hebben. Dat wil natuurlijk geen MENS. Alleen mensen hebben een geweten en als deze behandeling van een oude dame doorgang vindt, kan ik niet spreken over mensen en dus is er geen geweten en heeft ook niemand haar eventuele dood daardoor op zijn/haar geweten. Probleem opgelost voor het bestuur.
Zaak is er zo snel mogelijk iets aan te doen. Misschien richting België, binnenvallen bij dat bestuur en zoveel mogelijk media meenemen. Of de mantelzorger of die fijne fam. neemt haar weer mee naar huis? Of doen wat Rob voorstelt?

rob 07-05-2010 16:02
Is het niet mogelijk om Tonia over te plaatsen naar een tehuis in Nederland? Die zijn weliswaar niet beter maar je hebt wel meer rechten, bijv. om je eigen dossier in te zien.

Anja 08-05-2010 15:17
Wat een gesol daar bij dat OCMW-Houthalen en zeker ook bij de rechtbank.
Deze mevrouw is 102 jaar! Hoe zit het met verantwoordelijkheden bij die mensen???

Ayten 08-05-2010 15:48
Hebben ze in België geen overkoepelende cliëntenraad die deze hele affaire eens gaat onderzoeken en het bestuur dwingt menselijk te handelen in plaats van een vrouw van 102 als een hond te behandelen.
En hoe zit het met de rol van de huisarts, want die is toch opmerkelijk. Durft die man niet op te komen voor de rechten van zijn patiënt? En hoe kan het dat de Belgische politici zich zo op de vlakte houden, dit is toch schadelijk voor het aanzien van België? Heeft deze mevrouw nog haar Nederlandse paspoort? Zo ja, waarom doet de Nederlandse politiek dan haar mond niet open in België?

Wim Vaessen 08-05-2010 16:44
@ Ayten, er zijn in Nederland slechts 2 partijen die de afgelopen jaren hun mond opendoen over problemen in de zorg aan ouderen. Dit zijn de SP en de PVV. Welnu mogelijk doet een van die twee om de Nederlandse Tonia te helpen de mond open?

 

Bezorgdheid om Tonia van OCMW-raadslid Mantels en zijn
echtgenote in schril contrast met houding OCMW-bestuur
?


Jean-Pierre en echtgenote Jadwiga nemen bezorgdheid om Tonia waakzaam op

Het voelt voor de mantelzorgers hartverscheurend aan om Tonia na bovenstaand telefoongesprek niet te kunnen gaan opzoeken ter ondersteuning en ze brengen OCMW-raadslid Jean-Pierre Mantels meteen op de hoogte van Tonia's verdriet. Via zijn bereidwilligheid om de 102-jarige te gaan ophalen in het rusthuis zit Tonia een paar uurtjes later toch samen met haar dierbaren aan tafel in de bistro 'Het Brouwershuis' in het centrum van Houthalen. Tonia herleeft zienderogen en is ontzettend blij met de zorgzame attenties van Jean-Pierre en zijn echtgenote Jadwiga. Dat zijn de mantelzorgers Herman en Hildegard natuurlijk ook en het is voor hen indrukwekkend contrasterend met de houding van het OCMW-bestuur...  "Van verdriet naar kermis op een paar uurtjes tijd", lacht Tonia.
Binnen de OCMW-raad blijft J.P. Mantels zijn bezwaar uiten tegen het toegangsverbod.

terug naar boven

 

29/04/2010

WEBLOG CRANENDONCK

 

Hub Dohmen (reporter Eindhovens Dagblad) over
zijn persoonlijk contact met de 102-jarige Antonia:
Toegangsverbod vooral gevolg van ego's?
 


klik hier of op artikel voor bron

bezorgde familie -  2010-04-29 16:36
Hartelijk dank voor de moeite en aandacht die u besteedt voor dit probleem. Mogelijk bent u binnenkort als krant ook aanwezig bij de uitspraak van de rechtbank?

 

terug naar boven

 

28/04/2010

LEZERSREACTIES OP TOEGANGSVERBOD

 

Eindhovens Dagblad maakt reacties los:
Nederlanders reageren geschokt
 
op toegangsverbod mantelzorgers 102-jarige
in OCMW-rusthuis te Houthalen 

Fam. Dekker - 27-04-2010 | 17:32
Schandalig! De bestuurders de laan uitsturen, want dit doe je een hond nog niet aan. En de rechter zou het bestuur een boete moeten opleggen wegens onmenselijkheid en de zaak aan een goed mediator moeten geven, want praten lost op. Wat ik helemaal schandalig vind is dat ze niet eens de pers laten praten met andere bewoners. Ze weten namelijk maar al te goed dat iedereen achter mevrouw Nouwens staat en dat ze niets van hun klachten kunnen onderbouwen. Je zal maar 102 zijn, krijg je deze flauwekul op je bordje!  Wel goed dat het raadslid een tegengeluid laat horen.

Erwin - 28-04-2010 | 15:48
Welke belangen zitten er werkelijk verborgen achter dit weerzinwekkend toegangsverbod dat een hoogbejaarde zonder schaamte mag duperen? Wie wil er voordeel halen uit dit verbod en wie is er verantwoordelijk voor? Ben nieuwsgierig of dit uiteindelijk ook de media zal halen... Veel sterkte voor de 102-jarige en haar mantelzorgers!

Martina - 28-04-2010 | 14:13
Hoi Herman en Hildegard,
Ik heb zo juist het artikel in het ED gelezen. Wat een ophef allemaal en dat omdat jullie opkomen voor het welzijn van Deotata.
Ik herken de situatie alsof het over onze ouders gaat. Ook ik heb (omdat ik het aanspreekpunt was) veel gedonder over mij heen gehad. Als je pleit voor iemand wordt dat ervaren door de directie en anderen als vervelend. Jammer want als je met z'n allen je neus dezelfde richting in zet krijg je gemotiveerd personeel en een prima verzorgingshuis met optimale mogelijkheden voor de bewoners. ENNNN die hebben daar recht op.  Ik wens jullie succes met je inzet voor de juiste verzorging/begeleiding. 

Fam de Vries uit Middelbeers 27-04-2010 16:45
Wat erg wat ze met onze dorpsgenote uithalen daar in België. Die bestuurster moet aftreden! En er moet heel snel een bemiddeling komen want dit doe je een hond nog niet aan. In wat voor een wereld leven we. Ik ben zelf mantelzorger en als mij dit zou overkomen denk ik dat ik heel erg boos zou worden.

rob 27-04-2010 17:11
In België halen instellingen dus dezelfde rot-trucs uit als in ons land. Dit kan er toe leiden dat mevrouw depressief wordt en op haar leeftijd kan dat verkeerd aflopen. Laten ze dan eens openlijk zeggen dat ze liever niet willen dat mensen zo oud worden!!

Mevrouw Pardon 27-04-2010 20:49
@Rob, mijn tante verblijft in hetzelfde tehuis als de mevrouw in het filmpje en krantenartikel. Het is in België zo dat ouderen in België in een rusthuis weinig rechtsbescherming kennen. Denise Van den Broeck schrijft er over haar boek ‘als de zorg ontspoort’. Ook in België vergrijst de bevolking en geraakt het personeel in de tehuizen net als in Nederland overbelast. Denise Van den Broeck noemt de rust- en verzorgingshuizen 'vergeetputten van de samenleving.'
Feitelijk maakt de situatie rond mevrouw Nouwens, (Tonia voor insiders) dit zichtbaar. Het gaat in de kern in het geheel niet om de problemen tussen de mantelzorgers en personeel. Dat gaat juist best goed samen. Waar het om gaat is dat het OCMW al jarenlang dezelfde secretaris heeft en dat zijn wil wet is. Wat die persoon zegt wordt als waarheid aangenomen. Anders dan in Nederland worden tehuizen zoals dat van mijn tante en tante Nonneke of Tonia zoals ze wordt genoemd, als het ware vanuit de locale politiek bestuurd. Ik vind de omschrijving van de krant goed. Ze noemen het een bizarre soap. Welnu het is ook een bizarre soap, alleen wel hartstikke reality tv!!! Nu ons kabinet gevallen is en men in Nederland met reces is is het nieuws rond Tonia niet echt nieuws. Maar dat is het natuurlijk wel, want het is groot leed wat hier gebeurt. Dit zou niet mogen gebeuren in beschaafde landen.
Ik teken niet met mijn eigen naam, want dan weten ze wie ik ben.
Ik wil wel kwijt dat ik het bestuur laf vind dat er niet gefilmd mocht worden in het tehuis.
Een groot deel van de bewoners zou dat heel erg leuk hebben gevonden, alleen durft denk ik niemand zijn mond open te doen, want dan volgen er mogelijk bij hen maatregelen.

Fan van Tonia 27-04-2010 17:27
nieuws uit België: zie ook de site over Tonia's leven:
http://www.deodata.be/TONIA_VANDAAG/Tonia_vandaag_2010.htm  

Carla van Halen 27-04-2010 16:49
Ik kom net van mijn werk en lees in het Eindhovens Dagblad dit schokkende bizarre nieuws. Ik ben het eens met de familie de Vries uit Middelbeers dat de bestuurster moet aftreden. Wat een ongelooflijke koude vrouw is die bestuurster!!!

Jannes 27-04-2010 17:55
Voor mij mag de bestuurster inderdaad ook vertrekken! Ze zou wat mij betreft beter in een fabriek kunnen gaan werken met weinig contact met de medemens. Zo iemand past voor mijn gevoel niet in de zorg!! Zeker niet met oudere mensen die al het nodige hebben meegemaakt, deze mensen hebben recht op een fijne oude dag!! Het liefst met veel bezoek. Bezoek wat ook kan bekritiseren indien nodig mocht zijn. Kritiek kun je natuurlijk ook opbouwend zien, dus positief. Ik zeg altijd maar zo: sprekende mensen zijn te helpen, ja toch??

rob 28-04-2010 09:40
@Mevrouw Pardon 27-04-2010 20:49
Dat er repercussies volgen als je openlijk klaagt is ook in Nederland een bekend gegeven. Daarom heb ik pas openlijk op TV mijn verhaal gedaan toen mijn schoonmoeder was overleden; die konden ze toen niet meer terugpakken.
Daarna kwamen wel de krokodillentranen van de instelling dat ze het zo moeilijk hadden en geen geld voor personeel, plus de woede van staatssecretaris Bussemaker.
Het is een feit dat een deel van het personeel niet geïnteresseerd is om goede zorg te verlenen; die lopen daar puur voor hun geld.
Het wel goedwillende deel wordt flink onderbetaald. En dat is vooral het gevolg van het verkeerd besteden van geld, de overdadige managementstructuur en de enorme bureaucratie.
Maar politici hebben niet de wil en het inzicht om daar eens serieus naar te kijken; want met fatsoenlijk ouderenbeleid scoor je niet in het buitenland!

mevrouw Pardon 28-04-2010 12:24
@Rob, dank voor je reactie.
Hier in België snappen wij even de Nederlanders niet zo goed. Jullie zijn zo mondig en dan toch dezelfde problemen als bij uw zuiderburen, begrijp dit niet goed.

Jean Emons 27-04-2010 19:03
Ik ben geschokt! Is dit de maatschappij die wij willen? Ouderen wegstoppen en als je zorgen uit als mantelzorg door een instellingsbestuurder buiten de deur gehouden? Wat heeft die bestuurder te verbergen??? 

Noud Smits uit Moergestel (NL)  - 2010-04-25  10:24
De wijze waarop ouderen soms gemanipuleerd worden en in het ergste geval geterroriseerd, geeft blijken van miskenning van "het mens zijn" en zegt ons heel veel over de arrogantie en onbegrip van de leidinggevenden van verzorgingshuizen, verpleeghuizen en rustoorden. Alleen gefundeerde kritiek en openheid in dezen kan het tij ten goede doen keren.

Jean Emon uit Antwerpen - 2010-04-25  09:14
Ik heb een bang vermoeden dat hier het bestuur leidt en lijdt aan tunnelvisie. Tonia zoek de media op dan ziet het volk wat er in de rusthuizen ziekmakend in stand gehouden wordt, namelijk een machtsstructuur die niet meer van deze tijd is en die ouderen vogelvrij maakt. Ernstige ontwikkeling vind ik.

Jean Emons  2010-04-25  08:55
Wek de suggestie dat het personeel klachten heeft over gasten en start als bestuur een ongekende achtervolging. Laat dit uitvoeren door een incompetent bestuur voorgezeten door een partijdige secretaris en je hebt de instrumenten om de media wijs te maken dat je je bewoners moet mogen beschermen. Doch tegen wie of wat? Speel personeel en families die onvrede uiten vooral tegen elkaar uit en je lijkt verzekerd van succes. In België hebben ouderen die minder goede zorg ontvangen een heel vet probleem. De regering zou eens aan die problemen moeten gaan werken in plaats van toe kijken en met elkaar ruzie maken over een probleem uit 1r00 zoveel. Ik steun de actie en roep heel België op Tonia te steunen!

Tilly van de Langenberg uit S-Hertogenbosch - 2010-04-25  22:17
Nou wat is dit voor kul, mensen die onze maatschappij groot hebben gebracht zo te kleineren. Of worden wij als Nederlanders nu in België gediscrimineerd?
Mensen blijf vechten.

Wilma Samuelsz uit Diemen (NL) - 2010-04-27  17:03
Lieve Tonia, wat vreselijk hoe ze jou behandelen! Je bent aangewezen op zorg en vervolgens laten ze jouw naasten niet meer toe in het Verpleeghuis. Een schande is het! De andere kant is dat je naasten het goed met je voor hebben, hou je hieraan vast. Er komt vast en zeker een oplossing, nu zoveel mensen zich ermee bezig houden. Sterkte lieve Tonia, hou je goed! Knuffel van André, Wilma en Roos.

Fam. Vink uit Middelburg (NL) - 2010-04-25  11:57
Sterkte met het bestrijden van dit bizarre pesten en onbeholpen gedrag van mismanagers!

Riet van Dam uit Den Haag (NL) - 2010-04-25  03:00
Het moet niet gekker worden.  Ben je 102 en krijg je stress van de zorgaanbieder! Zet 'm op Tonia!!!

Madelein Holm uit Maarssen (NL) - 2010-04-25  00:02
Diepe buiging dat u doorzet om contact te houden met uw mantelzorgers. Van harte hoop ik dat u er lang plezier van zult hebben.

Ans Vergeer uit Tilburg (NL) - 2010-04-25  12:51
Ik sluit mij aan bij de andere schrijvers!
Wat een absurde situatie en wat een afgang van het bestuur van deze instelling. Heel veel moed, wijsheid en kracht gewenst en vooral doorgaan, want u heeft alle recht om uw ongenoegens te uiten. Al was u 287 jaar!

Remco Gaastra uit Gouda (NL) - 2010-04-25  09:20
Net als Madelein maak ik voor u een diepe buiging? Tonia! Geef niet op en veel sterkte!

Gerda Vervest uit Hapert (NL) - 2010-04-23  08:22
Lieve mensen, Bijna elke dag ga ik naar uw site om te kijken of er nieuws is. Het doet me heel veel verdriet dat er zo in het rusthuis met Tante wordt omgesprongen. De tranen lopen dan vaak over mijn wangen. Is Tante daarom 102 geworden om dit door te moeten maken? Mensonwaardig gewoon! Ik wens jullie allen heel veel kracht toe. Lieve groetjes voor jullie allen, Gerda.

Sam & Christien (NL) - 2010-02-24  09:41
Lieve tante Tonia, Herman en Hildegard,  ... Een ander bericht echter vervulde ons met verbijstering, woede eigenlijk. Een toegangsverbod tot het domein Vinkenhof voor Herman en Hildegard. De 2 mensen die een steun en toeverlaat zijn voor onze tante Tonia. Hoe nu verder als tante Tonia het ziekenhuis mag verlaten. De straat op?  Dit kan en mag niet gebeuren.
Sterkte en hou vol. Sam en Christien.

Albert Jan Harkema uit Beverwijk (NL) - 2010-04-25  15:09
Terwijl we bestookt worden door allerlei liefdadigheidsinstellingen, die geld ophalen voor doelen, die populair bij de bevolking zijn, worden de versleten mensen vergeten. Ik roep de Postcode loterij op om ook eens geld vrij te maken om ook minder mondigen in onze samenleving een goed bestaan te geven. Deze hebben onze steun hard nodig, want de verpleging is soms minimaal, en pottenkijkers worden niet geduld. Daar moet een eind aan komen. Deze onmondigen zijn ook eens gelukkige spelende kinderen geweest en hebben recht op een zo gelukkig mogelijk bestaan. Ik zal niet rusten totdat deze vergeten groep behandeld zal worden op een meer dan een menselijke manier.( Ik bedoel met veel liefde )

Renate uit Roderkerken-Maas (NL) - 2010-04-25  10:17
Belachelijk: een toegangsverbod voor de mantelzorgers! Hopelijk wordt er snel een oplossing bedacht. Sterkte in ieder geval.

John Thissen uit Sittard (NL) - 2010-04-25  03:09
Bizar dat iemand een oude afhankelijke vrouw zo durft te behandelen.
Die directie moet zich schamen! Antonia is een mens en geen koe! Veel sterkte!

Fam Rietkerk uit Rotterdam (NL) - 2010-04-25  12:43
In Nederland gebeurt dit ook. Onlangs nog weigerde een rechter dat personeel die klachten over een zoon uitte gehoord werden. De advocaat van de zoon die een bezoekbeperking was opgelegd had hierom verzocht. Dat dit in België ook gebeurde heb ik nooit eerder bij stilgestaan. Maar dat het dan uitgerekend ook nog een Nederlandse in België moet overkomen dat vind ik een opmerkelijke samenloop.
Nederlanders zijn misschien wat meer assertief dan Belgen en mogelijk haalt dit daarom, naast het feit dat Tonia 102 jaar is, het nieuws. Maar het moet nu de landelijke politici gaan bereiken, zowel in België als in Nederland.  Want we hebben het hier over mensen die vanuit hun functie of bevoegdheid weerloze en zorgafhankelijke ouderen hun wil opleggen, en dat kan niet.  En net als in Nederland gaat het in de Belgische Rechtspraak hier ook om een dwaling die klakkeloos door de rechter gevolgd wordt. Je mag hopen dat Tonia een engeltje op haar schouder heeft en dat heel veel mensen via dit gastenboek hun onvrede over de afkeurenswaardige gang van zaken van het OCMW uiten.
Rest me nog om Tonia een hart onder de riem te steken en te schrijven dat ik haar een heldin vindt omdat ze door haar serene uitstraling toont dat je een 102 jarige niet voor de gek moet houden met laster en prietpraat over de mensen waar ze van houdt en die goed voor haar zijn.
Dat men daar in het OCMW Houthalen niet mee om weet te gaan is te gek voor woorden!! We leven is 2010 en niet meer in de Middeleeuwen!!!
Antonia heeel veel sterkte van de fam. Rietkerk uit Rotterdam!

Ayten Goelt uit Brussel - 2010-04-25  11:31
Ik geloof niet in kaboutertjes, niet in spoken , niet in de Kerstman en niet in het opleggen van onzinnige verboden. Sterkte!

Ellen van der Kallen uit Hengelo (NL) - 2010-04-25  14:49
Ik heb maar een woord over voor wat ik over het besluit van het rusthuis lees en dat is 'waardeloos'. Ik wens u rust toe en uw mantelzorgers dat het OCMW maar snel een ander bestuur aanstelt die de strijdbijl neer gaan leggen en gewoon als volwassenen problemen oplossen in plaats van ze te verdoezelen of hun macht te misbruiken.

Jos Vervest-Nersinger uit Eindhoven (NL) - 2010-04-28  15:52
Lieve Tante Tonia, Lieve Hildegard en Herman.
Gisteren las ik met verbijstering het verhaal in het Eindhovens Dagblad. Jammer dat je als 102- jarige op deze manier in de krant moet komen. Wat een gedoe om zo'n lieve schat. Het is mensonterend dat dit allemaal zo maar kan anno 2010. Er moet eens flink de bezem door het bestuur. Dat deze mensen zich maar eens gaan bekommeren om de zorg die deze ouderen zo nodig en verdiend hebben. Na een werkzaam leven en volledig in het teken van de medemens gesteld te hebben, mag je op je oude dag dit nog allemaal meemaken. Het wordt tijd dat deze vrouw rust krijgt. Het heet toch een RUSTHUIS, al is de betekenis van dit woord hier ver te zoeken.
Lieve tante Nonneke ik hoop dat u het Eindhovens Dagblad weer gaat halen maar dan op uw verjaardag of wanneer u kunt melden dat er een oplossing voor u gevonden is.
Blijf strijdbaar en laat de moed niet zakken. Heel de Benelux moet weten dat u dit niet verdiend hebt.
Voor alle duidelijkheid: ik ben een zoon van Piet van Peerke van de Heestert, de man van uw zus Jana. U wel bekend want je weet daar sappige verhalen over :-).
Lieve mensen heel veel sterkte in uw strijd en geef de moed niet op. Tante Tonia verdient beter!

terug naar boven

 

27/04/2010

KRANT 'EINDHOVENS DAGBLAD' BEZORGD OM TONIA (2)

 

Eindhovens Dagblad maakt filmpje
over toegangsverbod mantelzorgers
zie bron: Eindhovens Dagblad

 

Juridische strijd over
'tante Nonneke'

zie bron: Eindhovens Dagblad

Het welzijn van 'tante Nonneke' (102), de oudste inwoonster van Houthalen-Helchteren in Belgisch-Limburg, is de inzet van juridisch wapengekletter.

Rusthuis Vinkenhof in Houthalen weigert nog langer de beide mantelzorgers van Antonia Nouwens, geboren en getogen in Westelbeers, toegang te verlenen. Volgens Antonia wordt ze door de maatregel in een isolement geworpen. ,,Ik krijg maar weinig bezoek", zegt de eeuwelinge.

Ondertussen functioneert huisarts Bart Verschelde noodgedwongen als persoonlijk chauffeur van de uitgetreden zuster.

In een poging weer toegang te krijgen tot zijn voormalige buurvrouw, heeft mantelzorger Herman Bielen een kort geding tegen de directie van de instelling aangespannen.

 


OCMW-raadslid Jean-Pierre Mantels:

"Om wie gaat het hier nu eigenlijk? Antonia toch?"

"Het is heel cru om de zaak zo aan te pakken"


klik voor groter om te lezen

terug naar boven

 

26/04/2010

KRANT 'EINDHOVENS DAGBLAD' BEZORGD OM TONIA (1)

 

"Wil jij weten zonder wie Tonia echt niet verder kan?"

Lees hierover morgen meer in het Eindhovens Dagblad

Het toegangsverbod tot het rusthuis voor de mantelzorgers en vertrouwenspersonen van de 102-jarige Tonia beroert ondertussen ook Nederland. Na Ouderenbescherming Nederland  kwam vandaag ook een ploeg van het Eindhovens Dagblad zich vergewissen van het onrecht dat de hoogbejaarde Antonia en haar mantelzorgers wordt aangedaan...  

terug naar boven

 

20/04/2010

TOEGANGSVERBOD VERERGERT DESORIËNTATIE

 


OCMW-toegangsverbod zorgt voor
pijnlijke maar voorspelde desoriëntatie van 102-jarige

"Ik ben verloren, Herman"
"Ik ben nog niet thuis hier.
't Is allemaal vreemd"

 

Op 15/04/2010 werd onderstaand telefoongesprek tussen de 102-jarige Antonia Nouwens en haar vertrouwenspersoon en mantelzorger Herman Bielen gemonitord. Hopend op een snelle uitspraak van de kortgedingrechter aangaande het bizar toegangsverbod, vingen de mantelzorgers Antonia anderhalve maand op in hun gezin. Tonia's huisarts dr. Verschelde zorgde voor een aanvaardbare noodoplossing die een einde kon maken aan een onhoudbare 24/24u zorgsituatie. Maar maar ook al verblijft Antonia nog steeds van vrijdagmiddag tot maandagmiddag bij haar mantelzorgers; het is duidelijk dat de hoogbejaarde in het rusthuis pijnlijk gedesoriënteerd raakt door het bezoekverbod van Herman en Hildegard...

Vonnis toegangsverbod
 pas op 6 mei

Vandaag 20/04/2010 kwam het toegangsverbod dat werd ingeleid voor de kortgedingrechter te Hasselt op 9/03/2010 terug aan bod. Het OCMW-bestuur van Houthalen-Helchteren legde op 19/02/2010 aan de twee vertrouwenspersonen en mantelzorgers van de 102-jarige Antonia Nouwens dit toegangsverbod op tot het rusthuis, waar de eeuwelinge gehuisvest is.
De rechter dient uit te vlooien of zij al dan niet rechtsmacht heeft om uit te maken of de beslissing van het OCMW-bestuur voor het toegangsverbod voldoende gemotiveerd werd.
Ondertussen blijft het OCMW-bestuur de belastende getuigenissen als 'vertrouwelijk' duiden, zodat elk verweer door de gedupeerden tergend en laf onmogelijk wordt gemaakt en zij zich afvragen hoe ten gronde over het toegangsverbod kan worden beslist.
Gezien er pas op 6/05/2010 een vonnis zal uitgesproken worden, zal deze bizarre en schaamteloze dupering van een stokoud 102-jarig vrouwtje en haar vermoeide mantelzorgers minimaal bijna drie maanden hebben kunnen standhouden!

terug naar boven

 

17/04/2010

STEUN VAN OUDERENBESCHERMING NEDERLAND

 


Ouderenbescherming Nederland
reageert
op
toegangsverbod OCMW-rusthuis

●  hoopt dat de rechter het OCMW-bestuur flink op de vingers tikt en
wijst op de zorgplicht, de humaniteit en respect


 hoopt dat OCMW-voorzitster Eefje Van Wortswinkel zal aftreden
en dat een
opvolger het probleem middels mediation oplost
 

102-jarige wordt in Belgisch rusthuis Vinkenhof
in Houthalen gemangeld in bizar conflict

bron: vkblog Volkskrant

Het OCMW in Houthalen mangelt een 102 jarige door haar mantelzorgers de toegang te weigeren. Antonia Nouwens woont al elf jaar in rusthuis Vinkenhof in Houthalen-Helchteren. In 2007 vierde de gewezen zuster -haar kloosternaam was Deodata- er nog haar honderdste verjaardag. Maar het afgelopen jaar begon het fout te lopen.
OCMW-voorzitter Eefje Van Wortswinkel is nog niet zolang voorzitter en zegt weet te hebben van klachten door personeel over het gedrag van de mantelzorgers van Antonia Nouwens.
De 102 jarige is het niet eens met de gang van zaken en vertelt op TV waarom.
Desondanks drukt de bestuurder van OCMW in Houthalen haar wil door en heeft zij een brief geschreven aan de 102 jarige waarin ze aanstuurt op verhuismogelijkheden van de 102 jarige.
In de brief van het OCMW staat: 'Indien door omstandigheden het vertrouwen in onze werking ernstig geschaad is, dan begrijpen wij dat het voor u moeilijk is om u nog langer thuis te voelen in ons rustoord. Wij wensen u daarom mee te delen dat u op elk ogenblik de overeenkomst afgesloten tussen uzelf en het woonzorgcentrum kunt beëindigen, indien u dit wenst.'
Ouderenbescherming Nederland vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de bestuurder van het OCMW in Houthalen zo durft te reageren naar een 102 jarige?
De kwestie over het toegangsverbod komt 20 april aanstaande voor de rechter.
Ouderenbescherming Nederland hoopt dat de rechter het bestuur van de instelling flink op de vingers tikt en wijst op de zorgplicht, de humaniteit en respect.
Ouderenbescherming Nederland hoopt dat Eefje Van Wortswinkel de voorzitter van het OCMW af zal treden en dat een opvolger het probleem middels mediation weet op te lossen.
Ouderenbescherming Nederland wenst de 102 jarige Antonia Nouwens snel rust toe in het rusthuis!


Madelein Holm 17-04-2010 16:02
Gelukkig kan de 102 jarige zelf haar woordje nog doen.
Misschien kan het verpleeghuis eens overwegen om, zo als het hoort, goede zorg te gaan verlenen in plaats van het probleem dan maar buiten te bonjouren.
Wilma Jeweetwelwie 18-04-2010 22:19
Mantelzorgers weigeren naar hun naaste te gaan, is pure dictatuur in een verpleeghuis!
Respect voor ouderen heeft men in dit huis niet van gehoord. Vreselijk een bewoner "vogelvrij'' te verklaren alleen omdat de verzorgers kritisch zijn.

terug naar boven

 

14/04/2010

"MEER VOELING MET BEJAARDEN ZELF"

 


OCMW-raadslid Jean-Pierre Mantels met
echtgenote op bezoek bij 102-jarige Tonia
 

Na enig overleg met haar mantelzorgers Herman & Hildegard bracht OCMW-raadslid Jean-Pierre Mantels samen met zijn echtgenote Jadwiga vandaag een bezoek aan Tonia in het rusthuis Vinkenhof.
Met dit bezoek wilde Mantels zich in eerste plaats vergewissen van de situatie van de 102-jarige Antonia, die omwille van een toegangsverbod afgesloten wordt van elk bezoek van haar mantelzorgers.
Als enig raadslid wenste Mantels niet volgzaam te stemmen voor een toegangsverbod dat met 'hoogdringendheid' werd aangeboden, maar waarvan hij het dossier niet voldoende kon onderzoeken.

Mantels is van plan om in de toekomst meer bezoeken te brengen aan het rusthuis en daardoor meer voeling te krijgen met het reilen en zeilen op de werkvloer zelf en met het welbehagen of gelukscoëfficiënt van de rusthuisbewoners. "Dat kan mij enkel maar ten goede komen in een correcte uitoefening van mijn mandaat als OCMW-raadslid en mij helpen om de juiste beslissingen te nemen", aldus Mantels.

102-jarige Tonia
In een telefonisch gesprek vertelt Tonia ons achteraf blij te zijn geweest met het bezoek van Jean-Pierre en Jadwiga. "Ja... Het was heel leuk! We kennen elkaar nog niet zolang, maar houden toch al van elkaar", grapt Tonia in haar eigen woorden... :-)

terug naar boven

 

12/04/2010

NOODOPLOSSING TIJDENS TOEGANGSVERBOD

 

Huisarts Verschelde zorgt voor verplaatsingen
van 102-jarige Tonia tussen rusthuis en mantelzorgers, tijdens het toegangsverbod


Tonia na 6 weken verblijf bij mantelzorgers terug naar
Vinkenhof tijdens werkdagen, o.w.v. praktische noodzaak


toegangsverbod voor beide mantelzorgers in één klap
Sinds 19/02/2010 is er door het OCMW-bestuur van Houthalen-Helchteren een toegangsverbod tot het rusthuis Vinkenhof van kracht voor de mantelzorgers en vertrouwenspersonen van de 102-jarige Antonia Nouwens. Deze mogen Antonia nog enkel aan de straat af- of ophalen, na een telefonische afspraak gedurende de werkdagen en 24 uur op voorhand.
Zelfs tegen adviezen van medici in ontzegt het OCMW van Houthalen in één klap beide mantelzorgers (zowel Hildegard als Herman) de toegang tot hun hoogbejaarde in het rusthuis. Zonder enige scrupules en vreemd aan elke vorm van bezorgdheid voor de belangen van de 102-jarige Antonia, worden hierbij de belangrijkste sociale contacten en houvasten in de leefomgeving van een desoriënterende en niet-weerbare hoogbejaarde afgesneden.

communicatiestroom met buitenwereld verbreken
Ondanks de ingrijpende gevolgen van een toegangsverbod en de zwaar aangetaste rechten van de mantelzorgers die hun taken niet meer naar behoren kunnen uitvoeren, mochten zij na twee maanden nog steeds niet vernemen welke concrete aantijgingen het toegangsverbod zouden moeten verantwoorden. "Maar het is duidelijk dat het OCMW-Houthalen met het toegangsverbod poogt om onze kritische uitlatingen te bannen en een volledige communicatiestroom met de buitenwereld te verbreken. En d
at een hoogbejaarde daarmee in eerste plaats wordt gedupeerd, maakt voor het OCMW-beleid van Houthalen-Helchteren blijkbaar weinig uit.", aldus Herman en Hildegard.

rechtbank
Dat deze onvoorziene, noodgedwongen en continue 24/24 zorgsituatie ook het persoonlijk leven van de mantelzorgers zwaar belast en ontregelt,  spreekt voor zich. Op 9/03/2010 werd door hen voor de rechtbank een kortgeding ingeleid aangaande het toegangsverbod van het OCMW, maar dat werd door de rechter verschoven naar 20/04/2010.

"Hoe zou het met Maria en Rosa zijn?"
In een videogetuigenis gaf de 102-jarige Antonia haar afhankelijkheid van haar beide mantelzorgers reeds aan en om sociale redenen verbleef Tonia sinds het toegangsverbod bij Herman en Hildegard. Maar uiteraard mist Tonia na de bruuske scheiding ook wel wat haar vrienden-medebewoners in het rusthuis en het overlijden van haar beste vriendin Marieke, waar ze niet eens afscheid kon van nemen, deed haar erg pijn. Tonia's vragen als: "Blijf ik nu hier wonen? Hoe zou het met Maria en Rosa zijn? Zie ik hen nog terug? Wat gaat er met mij gebeuren? Zijn jullie vannacht speciaal moeten komen om mij naar het toilet te helpen? Zijn de verpleegsters weg? Ik ben helemaal de kluts kwijt!" spreken daarbij voor zich.

huisarts dr. Verschelde zorgt voor verplaatsingen van 102-jarige Tonia
Dat Tonia's huisarts dr. Verschelde spontaan de hoogbejaarde tot drie maal per week ten huize van de mantelzorgers bezocht, tekende reeds zijn mate van bezorgdheid. In het kader van een aanvaardbare noodoplossing en zolang het toegangsverbod voor Herman en Hildegard van kracht blijft, wil dr. Bart zich  nu ook persoonlijk inzetten voor de verplaatsingen van de 102-jarige, tussen de mantelzorgers en het rusthuis. Daarmee kan Tonia onder meer menselijke omstandigheden persoonlijk door dr. Bart naar haar rusthuiskamer worden begeleid, dan wel dat ze als een dier langs de straat moet worden afgezet of opgehaald.

"In tegenstelling tot de door het OCMW aangeboden 7 bladzijden met adressen van andere rusthuizen hopen wij via deze noodoplossing Tonia's sociale contacten met haar medebewoners niet verder te laten vervreemden. Tonia zal uiteraard nog steeds met regelmaat of tijdens weekends bij ons logeren, maar de dagen dat Tonia in het rusthuis zal verblijven, kan onszelf dan ook de nodige ruimte en bewegingvrijheid verschaffen", aldus Herman en Hildegard. Wij zullen deze nieuwe noodsituatie voor Tonia nauwgezet evalueren en ingrijpen indien dat noodzakelijk blijkt. Bij haar vertrek geeft Tonia ons en dr. Bart aan, niet zo enthousiast te zijn met haar terugkeer naar het rusthuis. "Eigenlijk niet. Ik ben hier goed bij jullie", aldus Tonia.

 

"Wij stellen OCMW-voorzitster Van Wortswinkel, OCMW-secretaris Doumen, de OCMW-raadsleden en rusthuisdirecteur Geurts in bijzondere mate verantwoordelijk voor het welbehagen van de 102-jarige Tonia, zolang  het toegangsverbod voor haar mantelzorgers en vertrouwenspersonen van kracht blijft."
(mantelzorgers Herman & Hildegard)

volle verantwoordelijkheid voor
OCMW-beleid en rusthuisdirecteur Geurts

Het toegangsverbod brengt met zich mee dat Herman & Hildegard niet meer hun gebruikelijke taken als mantelzorgers kunnen uitoefenen en zij stellen dan ook allen die verantwoordelijkheid dragen voor dit toegangsverbod persoonlijk aansprakelijk voor het welbehagen van hun dierbare eeuwelinge, zolang het toegangsverbod van kracht blijft. Met name OCMW-voorzitster Eefje Van Wortswinkel, OCMW-secretaris Marc Doumen, OCMW-raadsleden en rusthuisdirecteur Rob Geurts.

Omwille van het aan hen opgedrongen verbod om Tonia in het rusthuis te bezoeken, verwachten Herman & Hildegard dat bovenvernoemden hun taken als mantelzorgers consequent zullen overnemen of daarin voorzien.
"Wij leggen daarbij vooral de nadruk op enige gevoelsmatige omhulling en psychische ondersteuning, die wij als absoluut noodwendig ervaren voor het welbehagen van de hoogbejaarde Tonia.", aldus de mantelzorgers.

Gezien het nog steeds ontbreken van telefoonaansluitingen voor de bewoners van het rusthuis beschikt Tonia over een gsm-toestel dat regelmatig dient opgeladen in een daarvoor voorzien laadblokje op haar nachttafel. Omwille van de belangrijkheid van dit communicatiemiddel, dient ook voor deze goede werking zorg te worden gedragen.
En omdat de mantelzorgers zich omwille van het toegangsverbod zich niet ten alle tijden kunnen vergewissen van de (gezondsheids-) situatie van de 102-jarige Tonia, willen zij door de rusthuisverantwoordelijken bijzonder goed op de hoogte te worden gehouden van haar toestand.
"Wij laten onze raadsvrouw mr. Parroni een en ander officieel kenbaar maken aan het OCMW", besluiten Herman & Hildegard.


IN DE MARGE


OCMW-voorzitster: "Heel blij dat Tonia terug is"
Na de 7 bladzijden met adressen van andere rusthuizen die Van Wortswinkel verstuurde aan de 102-jarige Tonia  en het ontbreken van enige aanvaardbare oplossing voor een zelf gecreëerd probleem, blaast Eefje nu hypocriet warm en koud tegelijk met de woorden: "We zijn heel blij dat Tonia terug is". De realiteit ligt immers heel anders en het is voor ons overduidelijk dat het OCMW-bestuur zowel van Tonia als van haar mantelzorgers, zo snel mogelijk af wil zijn...

"Een huisarts"
Jammer dat de toegewijde en vertrouwde huisarts dr. Verschelde in de krant volkomen onpersoonlijk geduid wordt als 'een huisarts', als zou het voor Tonia een onbekende arts betreffen.

"graag terug"
Uiteraard mist Tonia ook haar medebewoners, maar haast huilend en met woorden "Ik ben hier goed bij jullie" werd de verplaatsing naar het rusthuis Vinkenhof aangevat.

Herman Bielen
Hildegard Cornelissen

terug naar boven

 

26/03/2010

TENMINSTE ÉÉN KRITISCH OCMW-RAADSLID...?

 


Toegangsverbod kost OCMW-raad
 Houthalen-Helchteren meerderheid


●  kritisch OCMW-raadslid Jean-Pierre Mantels
niet volgzaam akkoord
met toegangsverbod
voor mantelzorgers van 102-jarige


●  raadslid gaat
onafhankelijk zetelen uit protest tegen
OCMW-werking
en verbreekt bestaande
'regenboogcoalitie' in OCMW-raad


ouderen komen op eerste plaats!
Uit de notulen van de OCMW-raad van 18/02/2010 die het toegangsverbod voor de vertrouwenspersonen en mantelzorgers van de 102-jarige Antonia Nouwens begeleidden, werd reeds duidelijk dat OCMW-raadslid Jean-Pierre Mantels (Om-Nu) zijn mandaat ernstig neemt en zijn stemrecht niet volgzaam wenst te verkwanselen, zelfs ten koste van het welzijn van kwetsbare ouderen. Als enig raadslid stelde Mantels zich op de bewuste OCMW-vergadering kritisch op en maakte hij zelfs kenbaar 'niet in de mogelijkheid te zijn geweest om het voorliggende dossier voldoende te kunnen onderzoeken'. Maar uit goede bron vernemen we ook dat Mantels de ernst van de gevolgen voor de hoogbejaarde Nouwens als gevolg van een toegangsverbod voor haar mantelzorgers, van primair belang beschouwt.

onafhankelijk zetelen uit onmin met OCMW-werking en beslissingen
Dat het Mantels menens is en hij zijn (politieke) verantwoordelijkheden die hem gemandateerd zijn consequent en met overtuiging wil kunnen behartigen, blijkt uit zijn beslissing om met onmiddellijke ingang als onafhankelijke te gaan zetelen. Een pijnlijke ingreep voor de (regenboog)coalitie te Houthalen-Helchteren die nu geen meerheid meer heeft binnen het OCMW-bestuur. Het is duidelijk dat hiermee de druk op OCMW-voorzitster Van Wortswinkel behoorlijk zal verhoogd worden...
 

lees meer op bloggen.be/stekke 

 

Rob Vandeput  HOUTHALEN - 1/04/2010 om 07:52

De beslissing van Mantels hing al lang in de lucht. Ik had ze al veel eerder verwacht maar door de druk van de burgemeester en zijn volgelingen durfde hij aanvankelijk deze stap niet zetten. Proficiat, Jean-Pierre, voor deze moedige beslissing. Laat de bedreigingen die je ontving een reden te meer zijn om op een onafhankelijke en eerlijke manier het povere OCMW-beleid in vraag te blijven stellen. En laat ons hopen, voor het welzijn van onze gemeente en zijn inwoners, dat ook in de gemeentelijke meerderheid de mistevredenen de moed zullen hebben om bepaalde beslissingen aan te vechten. Alleen zo kunnen de burgemeester en enkele schepenen gestopt worden in hun machtswellust en hun onwelriekend beleid.

 

Eefje en OCMW-raadsleden: "Hoe zou het voor jullie (zelfs als valide volwassenen)
 aanvoelen als de 2 dierbaarste mensen in jullie leven, de toegang tot uw eigen leefomgeving zou worden ontzegd?"

"Een stokoud dementerend vrouwtje van 102 noodgedwongen ontrukken van haar noodzakelijke houvasten in haar eigen leefomgeving... Wil jij voor de medische gevolgen die daaraan verbonden zijn en zelfs tegen de adviezen van medici in, ook daarvoor de verantwoordelijkheid dragen, Eefje?"

'Een mooie oude dag' en 'Zorgen voor kwetsbare mensen' waren nog niet zo lang geleden toch verkiezingsbeloftes van je, niet? En waar blijft je frisse wind...?


klik hier voor meer propaganda van Eefje Van Wortswinkel

Op 22/03/2010 dreigt OCMW-voorzitster Van Wortswinkel via raadsvrouw mr. De Groote alweer met een nieuwe procedure, indien haar verkiezingsfoto niet binnen de 24 uren verwijderd wordt op deze website. Tienduizenden foto's van jezelf verspreiden en dan eisen stellen waar zo'n foto mag bekeken of getoond worden, kan dat zo maar? Wij denken van niet Eefje! Of illustreert ook dit incident alweer een tekenend voorbeeld van de wijze waarop het OCMW-bestuur van Houthalen-Helchteren met gerechtelijke procedures en gemeenschapsgeld omspringt? En genoot dit zoveelste wapengekletter overigens een precieze beslissing van de OCMW-raad? Onze, toen nog hoopvolle benadering op 8/01/2009, stoorde je blijkbaar minder...
Op 9/04/2010 en na een gepast antwoord van onze raadsvrouw blijkt Eefje echter tot bezinning te zijn gekomen en laat ze via OCMW-raadsvrouw De Groote weten, dat ze plots geen problemen meer heeft met bovenstaande afbeelding van zichzelf...

terug naar boven

 

25/03/2010

WE HEBBEN ONS NIET EENS KUNNEN VERDEDIGEN...

 

TOEGANGSVERBOD RUSTHUIS VINKENHOF

OCMW-voorzitster Van Wortswinkel lapt vertrouwelijkheid van Mensura-rapport aan
 haar laars op TV Limburg

Externe dienst MENSURA:
Wij kunnen geen uitspraak doen over gegrondheid
 van de klachten in ons rapport en
hebben de 'aangeklaagde' niet gehoord...

 

 


In deze videocompilatie en geven Herman en Hildegard enig weerwoord op de lasterlijke uitlatingen van OCMW-voorzitster Eefje Van Wortswinkel... Het origineel fragment uit de nieuwsuitzending van TVL kan je bekijken op dit adres van TV Limburg:

In een nieuwsuitzending van TV Limburg op 25/03/2010 lapt OCMW-voorzitster Van Wortswinkel tegen alle regels in, de vertrouwelijkheid van het MENSURA-rapport aan haar laars.

MENSURA: "Geen uitspraak over gegrondheid van klachten"
Dat rapport, waarin de 'externe' dienst MENSURA bij monde van Heidi Henkens zelf stelt geen uitspraak te kunnen doen over de gegrondheid van de klachten en de mantelzorgers als eerste betrokkenen niet eens werden gehoord, moest voor het OCMW manipulatief dienstig zijn om het toegangsverbod aanvaardbaar en ter goedkeuring voor te stellen aan de stemgerechtigde OCMW-raadsleden.

OCMW-secretaris Doumen en voorzitter Van Wortswinkel: "Wij wensen u een goede ontvangst van het toegangsverbod"
Amper 3 dagen nadat het OCMW op 15/02/2010 het MENSURA-rapport ontving, werd op 18/02/2010 het toegangsverbod uitgevaardigd. En nog dezelfde nacht van de raadszitting stuurde een bijzonder gedreven en rancuneuze OCMW-secretaris Marc Doumen een persbericht de media in, zodat Bielen en Cornelissen nog voor hen het toegangsverbod werd betekend, dit via de krant en media vernemen. "Wij wensen u tenslotte een goede ontvangst", eindigt secretaris Doumen uitdagend de betekening...

rapport op maat van opdrachtgever?
"Een tendentieus MENSURA-rapport op bestelling van de secretaris en ten dienste van de klant als opdrachtgever. Meer stelt het lasterlijk rapport, dat op een schrijnende wijze de waarheid en realiteit geweld aandoet, niet voor...", aldus Bielen en Cornelissen. "Het is schandelijk hoe Van Wortswinkel & co dit rapport oneigenlijk misbruiken om onze persoon verder te diaboliseren ten gunste van diens eigen imago."

102-jarige gewetenloos gedupeerd
"Dit bizar toegangsverbod besmeurt immers niet enkel onze goede naam, maar dupeert overigens gewetenloos en in eerste plaats onze 102-jarigebeschermelinge, op het einde van haar leven..."

 

terug naar boven

 

16/03/2010

BELEEFDE 'OPROTBRIEF' VOOR EEUWELINGE

 


Na toegangsverbod voor mantelzorgers nu ook 'beleefde oprotbrief' voor 102-jarige

OCMW-voorzitster Van Wortswinkel stuurt eeuwelinge
7 bladzijden met adressen van andere rusthuizen


"
Indien het vertrouwen in onze werking ernstig geschaad is, dan begrijpen wij
dat het voor u moeilijk is om u nog langer thuis te voelen in ons rustoord
"
 

"Het is voor ons belangrijk dat onze bewoners zich thuis voelen in ons woonzorgcentrum", aldus OCMW-voorzitster Eefje Van Wortswinkel in een aangetekend schrijven aan Tonia van 11//3/2010 (postdatum 15/3/2010). Blijkbaar hypocriete woorden vermits Van Wortswinkel de belangrijkste vertrouwenspersonen van deze 102-jarige voorstelt als gewone kennissen of bezoekers, die de toegang tot het rusthuis wordt ontzegd.
Maar... "Indien het vertrouwen in onze werking ernstig geschaad is, dan begrijpen wij dat het voor u moeilijk is om u nog langer thuis te voelen in ons rustoord", vervolgt Van Wortswinkel die de 102-jarige er tot slot provocerend aan herinnert dat ze, als ze dat wenst, op elk ogenblik haar verbintenis met het rusthuis kan verbreken. 'Bereidwillig' worden er aan het schrijven alvast 7 pagina's met adressen van andere rusthuizen toegevoegd...

Je als 102-jarige ergens thuis kunnen voelen als je nauwste vertrouwenspersonen en mantelzorgers de toegang tot je eigen leefomgeving wordt ontzegd? Hoe zou deze ethisch onverantwoorde ingreep kunnen werken voor een stokoud, afhankelijk vrouwtje, Eefje? Heb je de videoboodschap dan niet begrepen of zijn de nefaste gevolgen van een ingrijpende sociale desoriëntatie bij hoogbejaarden of dementerenden je niet bekend? Of minder belangrijk?
'Zorgen voor kwetsbare mensen' luidt nochtans de verkoopleuze van OCMW-voorzitster Van Wortswinkel tijdens de verkiezingen van 2009...

MEDISCH IMPACT TOEGANGSVERBOD

24/03/2010 - behandelende geriater:

"Het is aangewezen dat Antonia zo snel mogelijk terug in haar vertouwde omgeving kan verblijven.  De gevolgen van desoriëntatie door de recente verhuizing zijn voor haar erg belastend."

2/03/2010 - huisartsen:

"Als huisartsen van patiënte NOUWENS (An)Tonia (°13.11.1907) zijn wij van mening dat het toegangsverbod voor de mantelzorgers tot de terreinen van het rusthuis nadelig is voor onze patiënte.
Dit verbod is ingesteld zonder overleg met de huisartsen(kring)."
 

zelf rechter spelen
Op 20 april a.s. wordt het toegangsverbod aangevochten voor de kortgedingrechter te Hasselt en wij wachten nog meerdere uitspraken van de rechtbanken af. Jammer dat het OCMW-Houthalen-Helchteren dat niet wil doen en kennelijk ondertussen liever zelf voor rechter wil spelen, zelfs al heeft dit schaamteloos wegpestgedrag ernstige gevolgen voor kwetsbare en niet-weerbare hoogbejaarden...


(rode tekstmarkering toegevoegd door mantelzorgers van A. Nouwens)

 


 


klik op artikel voor groter of zie  Het Nieuwsblad online of De Standaard


OCMW weigert concrete aantijgingen aan betrokkenen kenbaar te maken

Ondanks de zware lasterlijke beschuldigingen en ingrijpende gevolgen die het toegangsverbod vooral een 102-jarige ernstig dupeert, weigert het OCMW haar precieze aantijgingen aan de betrokkenen mantelzorgers kenbaar te maken. Het is duidelijk dat het OCMW enig verweer onmogelijk wil maken en het stelt op zijn minst de motivatie van het toegangsverbod in vraag. Een rechtsbeginsel in onze democratische samenleving is toch dat iedereen onschuldig is tot zijn schuld aangetoond is, en elkeen het recht heeft om zich te verdedigen...?

"Ik ben nog maar sinds vorig jaar voorzitter"
'Ik ben nog maar sinds vorig jaar voorzitter, maar ik heb wel weet van nog eerdere klachten van meneer Bielen', aldus Van Wortswinkel in bovenstaand krantenartikel. 'Weet van...' of 'slechts een jaar voorzitter...' lijken ons erg magere argumenten voor iemand die belangrijke verantwoordelijkheden dient te nemen en elk OCMW-schrijven ondertekent ter goedkeuring en uitvoering. Vaak worden de meest kwetsbare in onze samenleving immers geconfronteerd met de gevolgen van een OCMW-beleidvoering en een goede dossierkennis, knowhow, overleg en gefundeerde motivatie is een minimum wat bij een waardige uitvoering van een dergelijk ambt toch mag verwacht worden, niet?
(zie ook: Voorzitter en raadsleden komen en gaan, maar OCMW-secretaris blijft altijd bestaan)

geen standaardbrief maar vertrouwensbreuk
In het krantenartikel tracht OCMW-voorzitster Van Wortswinkel het voor te stellen alsof de brief aan de 102-jarige Nouwens een standaardprocedure betreft, en aan elke bewoner wordt verstuurd die een tijd afwezig is. In tegenstelling tot deze bewering wordt echter duidelijk verwezen naar de 'vertrouwensbreuk' waarvan het OCMW bijzonder goed op de hoogte is. In feite vormt de brief een antwoord op de schrijnende videogetuigenis waarin de 102-jarige als noodkreet aangeeft zelfs liever dood te zijn of naar een ander rusthuis te verhuizen, als haar nauwste vertrouwenspersonen en mantelzorgers niet meer bij haar op bezoek mogen komen... Reeds eerder stelde Van Wortswinkel het in de pers oneigenlijk voor, alsof het toegangsverbod enkel gewone bezoekers of kennissen van de eeuwelinge betrof.
 

terug naar boven

 

13/03/2010

OPNIEUW ZWARE KLAP VOOR 102-JARIGE

 

Eerste dode als gevolg
van toegangsverbod?

beste vriendin (99) overlijdt na amper 3
weken  afwezigheid van Tonia (102)

Tonia (102):
"Zij kon niet zonder mij en ik niet zonder haar. Wat zal ik haar missen!"

 

Amper 3 weken nadat een toegangsverbod de mantelzorgers en vertrouwenspersonen van de 102-jarige Tonia de toegang werd ontzegd tot het OCMW-rusthuis te Houthalen, overleed Tonia's beste vriendin Marieke (99).  Sociale redenen als gevolg van hun toegangsverbod tot het rusthuis noodzaakte de mantelzorgers om Tonia onverwacht en continue in hun gezin op te nemen.

beste vriendin
Dagelijks trokken beide oudjes samen op en vonden ze steun en soelaas bij elkaar. De weg naar elkaars kamer vormde geen obstakel, want hun deuren bevonden zich recht tegenover mekaar. En zelfs de verpleging uitte meermaals hun ontroering over de nauwe betrokkenheid tussen deze oudste bewoonsters van het rusthuis. Marieke wees Tonia, die ruimtelijk meer gedesoriënteerd is, letterlijk de weg, terwijl Tonia met haar wat meer mobiele en fysieke vaardigheden Marieke trachtte bij te staan. "Zij kon niet zonder mij en ik niet zonder haar. Wat zal ik haar missen!", treurt Tonia aangeslagen door het zware verlies en "Ik heb niet eens afscheid van Marieke kunnen nemen",

moeilijk aantoonbaar? Ja
moeilijk te vatten? Neen

Stokoude mensjes van 99 en 102 jaar; kwetsbaar, afhankelijk en fragiel. En alsof hun ouderdom de dood, als wet der natuur, op elk moment hun overlijden mag rechtvaardigen, zullen weinigen zich nader afvragen of er mogelijk nog andere manipuleerbare implicaties een rol zouden kunnen gespeeld hebben.
Zoals misschien een bruuske verstoring van een belangrijk sociaal houvast dat een levensvlammetje brandend hield? Moeilijk aantoonbaar, maar makkelijk te vatten?

Met al wat onze draagkracht en omstandigheden toelaten, zullen we trachten Tonia te behoeden voor het risico van dergelijke valkuilen. Want we geloven dat aandacht voor het psychosociaal welbehagen net zo belangrijk is als een louter medische benadering of somatische zorgverlening.
 

terug naar boven

 

5/03/2010

102-JARIGE TONIA ONTKRACHT VOORSTELLING
VAN OCMW-VOORZITSTER VAN WORTSWINKEL

 

Antonia Nouwens (102):
"Liever dood of ander rusthuis"
102-jarige grootste dupe van bizar toegangsverbod voor mantelzorgers


 

Tonia (102) ingelicht...
Tonia herstelde ondertussen voldoende van haar ziekenhuisverblijf om haar in te lichten over het bizar toegangsverbod waarmee het OCMW-Houthalen Herman en Hildegard als vertrouwenspersonen en mantelzorgers wil buiten houden uit het rusthuis.

liever dood
Nog afgezien van een sterk vermoeden van de zoveelste OCMW-rancune omwille van kritische publicaties op deze webpagina, maakt Tonia in haar eigen woorden brandhout van de  voorstelling van OCMW-voorzitster Eefje Van Wortswinkel in de pers, als zouden Herman en Hildegard slechts gewone 'bezoekers' of goede 'kennissen' van haar zijn.
"Jullie zijn alles voor me! Zonder jullie wil ik liever dood of naar een ander rusthuis..."
, aldus Tonia.

toegangsverbod
Op geen enkele wijze werden beschuldigingen die het toegangsverbod aanvaardbaar moesten voorstellen concreet toegelicht, maar een en ander zou o.a. gerelateerd zijn aan het cafetariaverbod voor Tonia's vriendin Marieke(99) waaraan wij weigerde onze medewerking te verlenen en het ter verantwoording roepen van een verpleegster die weigerde haar naam kenbaar te maken aan Tonia. Blijkbaar tracht het OCMW van de frustraties van betrokkenen gebruik te maken om zichzelf verdoken te revancheren via een toegangsverbod.

huisartsen
Dat het OCMW, ondanks de ingrijpende gevolgen van een toegangsverbod voor de mantelzorgers van de hoogbejaarde Tonia, niet eens overleg pleegde met haar huisartsen, onderstreept ons inziens enkel maar een gebrekkige bekommernis van het OCMW-beleid om het welbehagen van de bewoners. Want in de realiteit maakt deze bizarre maatregel de 102-jarige virtueel dakloos....
 

Lees en kijk meer over Antonia Nouwens
op haar website www.deodata.be

terug naar boven


 

Lees meer over
OUDERENMISHANDELING
 IN RUSTHUIZEN

op deze pagina van ouderenhart.be


 

9/02/2010

VERSLAG BEWONERSRAAD RUSTHUIS VINKENHOF van 9/02/2009

 


Bewoonster Vinkenhof hele nacht op de
grond tot ochtendploeg haar vindt


 'nachtdienst toert 2 maal per nacht'
 


VERSLAG BEWONERSRAAD 9/02/2009

plaats en datum: 9/02/2010
aanwezige bewoners: 15 bewoners van de afdelingen niveau I; 11 bewoners van nieveau II en niveau II;  2 bewoners van de afdeling niveau III
aanwezige personeelsleden: Miek Vandebergh, ergotherapeute; Dirk Remans, sociale dienst; Petra Grosemans, stagiair sociale dienst

Werking nachtdiensten

De nachtdienst verzekert de permanentie op de afdeling. Zij zullen 2 maal per nacht toeren.

... 'Een bewoner van niveau 1 meldt dat zij in de vroege avond van het bed geschoven is en door onmacht zelf niet kon rechtstaan. Ze geeft aan dat ze op de grond gezeten heeft tot de ochtendploeg haar vond.'...
 

Nog maar enkele maanden geleden op 2/10/2009 kaartten wij de belangrijkheid van de
beschikbaarheid en herkenning van de alarmknop aan.

terug naar boven

 

27/02/2010

VERSPILLING OP KOSTE VAN BELASTINGBETALER?

 


Moeten peperdure veiligheidsagenten een
kunstmatige angstpsychose
scheppen ter
 diabolisering van auteurs van deze website?

Wie draagt (ook politieke) verantwoordelijkheid voor schokkend
en asociaal toegangsverbod
en OCMW-verspilling van tienduizenden
 euro's
gemeenschapsgeld te Houthalen-Helchteren?

INFONOTA
19 februari 2010

Beste medewerker

De Raad van Maatschappelijk Welzijn heeft beslist een tijdelijke ordemaatregel uit te voeren. Volgende maatregelen dienen door jullie toegepast te worden, ingaande vanaf vrijdag 19-02-2010 tot nader bericht.

Bij vragen door bewoners en/of familie met betrekking tot genomen maatregelen dienen jullie altijd te verwijzen naar de nota ter beschikking aan de ingang van het gebouw enerzijds en anderzijds de nota ter beschikking gesteld aan elke bewoner en/of zijn of haar familie.

Afspraken betreffende bezoekuren dienen strikt gehanteerd te worden. Dit wil zeggen opening van het gebouw vanaf 8h 's morgens tot 22h 's avonds. Bezoekers die zich buiten deze uren wensen te begeven in het gebouw dienen contact op te nemen met de verpleegafdeling of zich aan te melden aan de slagboom.

Ten einde de veiligheid van personeelsleden, bewoners en familie te garanderen zal er vanaf 19/02/2010 toezicht en controle aan de ingang van het gebouw georganiseerd worden door een externe bewakingsfirma.

Alle medewerkers dienen echter ook de nodige aandacht te besteden aan het sluiten van alle andere toegangsdeuren tot het gebouw (personeelstoegang kelderniveau en toegangsdeur leveranciers).

Bij onregelmatigheden dient u tijdens de kantooruren op weekdagen contact op te nemen met de politie (101).
Buiten de kantooruren en het gehele weekend neemt u contact op met de bewakingsagent.

Indien de personen waarvoor de ordemaatregel van toepassing is, telefonisch contact zoeken met de verpleegafdeling wordt er altijd doorverwezen naar hetzij de instellingsverantwoordelijke Rob Geurts, de hoofdverpleegkundige Leon Vandebergh of de maatschappelijk werkers (Dirk Remans en Ludwig Leyssens).

Na concrete afspraken met Rob Geurts, Leon Vandebergh en/of maatschappelijk werkers (Dirk Remans en Ludwig Leyssens) kunnen bewoners die dit wensen afgehaald en / of teruggebracht worden aan de slagboom door de personen waarvoor de ordemaatregel van toepassing is. De bewoner wordt altijd begeleid door 2 medewerkers.

Vriendelijke groet

Rob Geurts                                                 Sandra Meylaers
Instellingsverantwoordelijke                          Directeur nursing

 

Klik HIER voor het origineel OCMW-schrijven

 

moeten peperdure veiligheidsagenten in OCMW-rusthuis Vinkenhof een kunstmatige angstpsychose scheppen ter diabolisering van belangenverdedigers van ouderen en rusthuisbewoners?

moet intimiderend machtsvertoon op koste van de belastingbetaler voor iedereen een ontradende invloed hebben, om enige vorm van kritiek te uiten op de OCMW-beleidvoering te Houthalen-Helchteren?

 102-jarige moet ziekenhuis op pantoffels verlaten wegens toegangsverbod van mantelzorgers tot rusthuiskamer

 geldverslindende en (tergende?) OCMW-procedures staan in schril contrast met de afschaffing van verjaardagsvieringen van rusthuisbewoners o.w.v. 'budgettaire redenen' (zie hier)

zelfs spreekverbod aan personeel opgelegd, met vertrouwenspersonen en mantelzorgers van hoogbejaarde

toegangsverbod voor gecriminaliseerde mantelzorgers treft vooral niet-weerbare 102-jarige

terug naar boven

 

19/02/2010

BIZAR TOEGANGSVERBOD OCMW-RUSTHUIS HOUTHALEN

 


Toegangsverbod tot rusthuis Vinkenhof voor auteurs van OUDERENHART.BE

OCMW-secretaris grijpt 'anonieme getuigenissen' aan om 102-jarige in haar leefwereld brutaal te isoleren van haar nauwste intimi

●  mantelzorgers:  "We zijn alvast niet van plan om onze 102-jarige Tonia
als een dier af te leveren of op te halen langs de straat"

●  toegangsverbod tot rusthuis als tergende 'ordemaatregel' van OCMW-Houthalen
neemt bizarre proporties aan en dupeert schaamteloos 102-jarige
 

Dat de relatie tussen het OCMW van Houthalen-Helchteren en de vertegenwoordiger en vertrouwenspersonen van de 102-jarige rusthuisbewoonster Antonia Nouwens al geruime tijd verzuurd is, is geen nieuws meer. Kritische opmerkingen waarbij Bielen het op deze webpagina opneemt voor de belangen en het welbehagen van ouderen en rusthuisbewoners en de talloze gerechtelijke procedures die daarbij door het OCMW worden opgestart om deze pagina te verwijderen, spreken daarbij voor zich. Dat het OCMW nu Bielen en zijn partner, die ook belangrijke mantelzorgtaken over de 102-jarige Nouwens waarnemen, het bezoek tot de hoogbejaarde in het rusthuis willen verbieden, tart elke verbeelding.

schaamteloos
Het is het OCMW zeer goed gekend dat wij als vertegenwoordiger, mantelzorgers en vertrouwenspersonen het belangrijkste en voor de 102-jarige Antonia Nouwens het meest noodzakelijke contact vormen. Tonia logeert op jaarbasis minstens anderhalve maand in ons gezin, we onderhouden dagelijks telefonische contacten via haar gsm (telefoon voor bewoners is nog steeds niet beschikbaar); we bezoeken haar zo'n 3x per week en ook bij urgente zorgbehoefte wordt Tonia eveneens bij ons opgevangen. Bovendien mandateerde Tonia ons reeds jaren geleden als vertegenwoordiger en vertrouwenspersonen, hetgeen in rechte zelfs een familiale band overschrijdt. Bielen en Nouwens zijn al 25 jaar nauw bevriend en alvorens de opname in het rusthuis verbleef Tonia om sociale redenen zelfs anderhalf jaar in het gezin van Bielen. Nouwens heeft bij Bielen zelfs nog steeds een eigen kamer met verstelbaar ziekenhuisbed. (zie ook Tonia's website www.deodata.be).
Dat het OCMW ons tracht te duiden als 'goede kennissen of bezoekers' (!), is niet enkel misleidend, schaamteloos en respectloos, maar onderstreept ook de onverantwoorde houding t.o.v. deze 102-jarige.
 
Onderstaand medisch attest van Tonia's huisarts spreekt de OCMW-voorstelling aangaande de relatie tussen Nouwens en Bielen pertinent tegen:

raadsleden
Wij stellen tevens zeer in vraag of verantwoordelijken en raadsleden die deze beslissing goedkeurden, ook ten volle inzage namen of konden nemen van al de stukken die deze ernstige beslissing dienden te motiveren. En of hun evaluatie van deze stukken, die leidden tot deze onverantwoorde ingreep ten overstaan van een 102-jarige, kan verantwoorden. Zo vernemen we in de aan ons overgemaakte notulen van de bewuste OCMW-vergadering van 18/02/2010 de stemonthouding van raadslid Jean-Pierre Mantels, waarbij hij stelt vooraf niet in de mogelijkheid te zijn geweest, om het voorliggende dossier te onderzoeken.
De vraag naar de noodzakelijke en integrale dossierkennis van raadsleden om tot een verantwoord stemgedrag over te gaan, dan wel zich misschien gemakshalve te laten leiden door
volgzaamheid, dringt zich hierbij op. Deze webpagina waarop wij als eerste betrokkenen transparant onze ervaringen kenbaar maken,  zou hen alvast vanuit een andere hoek een hoop informatie kunnen verschaffen.
Maar het naar onze overtuiging 'intimiderend machtsvertoon' moest voor de OCMW-secretaris blijkbaar héél erg snel gaan. Zelfs een minimaal overleg met Tonia's huisarts aangaande het impact van deze mensonwaardige 'ordemaatregel' voor deze hoogbejaarde, was blijkbaar overbodig. En was de motivatie en gedrevenheid van deze secretaris dermate groot, dat hij er zelfs nachtwerk voor over had om reeds de volgende morgen na de RMW-raad een officiële betekening te laten overhandigen (inclusief uitgetypte RMW-notulen) aan Bielen en zijn partner, en om deze beslissing enkele uren later in de pers kenbaar te maken? Maar zou er ook iemand een (politiek) risico kunnen lopen om zijn handen te verbranden aan deze kunstmatig opgefokte 'ordemaatregel', waarbij een niet-weerbare hoogbejaarde niet enkel virtueel dakloos wordt gemaakt, maar ook gedesoriënteerd  en sociaal geïsoleerd raakt? En zou dat dan de voorzitter, de raadsleden of de secretaris kunnen zijn...?

pesterijen
Het manklopen van communicatie en het ontbreken van ontvankelijkheid leidde ondermeer tot deze pagina op ouderenhart.be. Talloze aangetekende schrijven van Bielen aan het OCMW bleven en blijven onbeantwoord, zelfs wanneer deze onderwerpen de medische zorgverlening  aan Nouwens betreffen, zoals bv. dit schrijven.
Dat het OCMW het tracht voor te stellen dat het in het verleden meermaals getracht heeft om de plooien met betrokkenen glad te strijken, maar dat daar nooit op werd ingegaan, doet op een schrijnend leugenachtige  wijze de waarheid geweld aan.
Integendeel.  Sinds Bielen zijn kritische opmerkingen en ervaringen met het rusthuis op deze website ouderenhart.be transparant kenbaar maakt, volgden de OCMW-pesterijen elkaar in snel tempo op.
Om zijn spreekrecht aan banden te leggen werd Bielen vooreerst zowel in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger als van vertrouwenspersoon steeds miskend en zelfs na 11 jaar nog steeds door het OCMW voorgesteld als 'zogenaamd' of 'zelf opgeworpen' vertegenwoordiger van Nouwens; Bielen kreeg geen afschrift van een volwaardig verpleegdossier; een strafklacht en een dubbele dagvaarding voor 'laster en eerroof' op deze pagina werd zowel in naam van de OCMW-secretaris als van het OCMW zelf betekend; intimiderende aanmaningen van het OCMW dat Bielen en zijn partner meer afstand van de bewoners moesten nemen; een door het OCMW georganiseerde familiesamenkomst van 7/10/2009 werd misbruikt om Bielen als onaangekondigd agendapunt publiekelijk als privépersoon te diaboliseren; zelfs een poging om een osteopaat een voor Bielen bezwarende verklaring te laten afleggen ten dienste van het OCMW; bizarre beschuldigingen en intimidaties allerhande;...

procedures
Bij de talloze procedures die het OCMW of haar secretaris tegen Bielen opstartte, werd het OCMW in eerste instantie steeds in het ongelijk gesteld en beroepsprocedures vanwege het OCMW zijn nog lopende. Ook de beschikking van de rechter in eerste aanleg op 6/07/2009 stelt dat er eerst ten gronde een uitspraak aangaande de strafklacht wegens 'laster en eerroof' dient te zijn, vooraleer er eventueel gevolg kan gegeven worden aan de eisen van de aanleggende partij.
Zonder evenwel de uitspraken van beroepsprocedures af te wachten, wil het OCMW nu Bielen en zijn partner het bezoekrecht aan hun 102-jarige beschermelinge in het rusthuis verbieden. Zelfs al heeft dat voor de hoogbejaarde Nouwens die momenteel in het ziekenhuis verblijft, een onaanvaardbaar impact.

'welzijn en veiligheid personeel'
De kunstmatige argumenten waarachter het OCMW-Houthalen-Helchteren zich verbergt, ervaren wij niet enkel als uitermate onzinnig en bedrieglijk, maar enkel dienstig om via machtsvertoon ons kritisch engagement aangaande ouderenzorg te weren.
Vooreerst onderhouden wij een goede relationele band met het overgrote deel van het personeel, met uitzondering van ons ernstig bezwaar dat wij recent uitten tegenover een verpleegster die weigerde haar naam kenbaar maken aan de 102-jarige rustbewoonster, toen zij haar kamer binnenkwam.
Bij monde van haar raadsvrouw lacht het OCMW dit incident n.a.v. dit respectloos gedrag weg als een futiliteit (!)

 

 

 

publicatie website houthalen-helchteren/ocmw

OCMW legt toegangsverbod op


Welzijn en veiligheid personeel rusthuis Vinkenhof krijgen voorrang

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste donderdagavond 18 februari 2010 om met onmiddellijke ingang 2 regelmatige bezoekers van het woonzorgcentrum Vinkenhof een ordemaatregel op te leggen. Beiden zijn geen familieleden maar wel een goede kennis van een rusthuisbewoner. De ordemaatregel bestaat uit een tijdelijk toegangsverbod tot het gebouw en domein Vinkenhof.

De beslissing om deze dringende maatregel te nemen, komt er nadat de externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk een reeks klachten registreerde die telkens over bovenvermelde 2 personen handelden. Uit het rapport van de externe preventiedienst blijkt dat het gedrag van de 2 bewuste bezoekers dermate zwaar doorweegt op het personeel dat er sprake is van ‘angstgevoelens, verhoogd onveiligheidsgevoel, twijfels over het eigen functioneren, aantasting van de integriteit, impact op de hulpverlening en op de onderlinge samenwerking’. Ook meerdere familieleden van andere rusthuisbewoners dienden officiële klachten in over de houding van de 2 bezoekers.

Het OCMW-bestuur benadrukt dat in het verleden meermaals getracht werd om de plooien met betrokkenen glad te strijken, maar dat hier nooit op werd ingegaan. De directie en het beleid van het woonzorgcentrum Vinkenhof betreuren dit ten zeerste en zien dan ook geen andere uitweg in dit dossier.

De rechtstreeks betrokken rusthuisbewoner(s) zal en mag echter niet de dupe zijn van de getroffen maatregel. Zo is contact tussen de 2 betreffende bezoekers en de bewoners toegestaan, maar enkel en alleen onder strikte voorwaarden.

 

Ook van dit gegeven stelden we zowel OCMW-voorzitster Van Wortswinkel, rusthuisdirecteur Geurts als Toezicht en Inspectie van de Vlaamse Gemeenschap in kennis, maar het OCMW lachte de respectloze houding van deze verpleegster weg als een futiliteit.
Aangaande de klachten van 2 familieleden betreft het onze weigering om hun respectievelijke moeder (99) en schoonmoeder (88) te verbieden om ons te vergezellen bij een bezoek aan het rusthuiscafetaria, indien zij dat wensen. Bedrieglijk wenden zij het daarbij voor, alsof wij deze bewoners alcohol zouden schenken.
Het is schrijnend en een beleidvoering van een OCMW als openbare instelling onwaardig, dat zij op een dubieuze wijze de frustratie van een paar familieleden en een ter verantwoording geroepen verpleegster willen aanwenden, om ons verder te diaboliseren en ons elementaire rechten, die zelfs nauw verband houden met het welbehagen van de 102-jarige Tonia, te ontzeggen.
Wij hebben daarbij een sterk vermoeden dat het zogenaamd rapport van Mensura, dat het OCMW als klant heeft en wiens rapport als belangrijkste stuk dienstig moet zijn om ons de toegang tot het rusthuis te verbieden, in belangrijke mate gestoeld is op selectieve getuigen die eenzijdig door het OCMW werden aangeboden en daardoor voor geen objectiviteit garant kan staan. Wijzelf als onderwerp van het rapport werden in geen enkele vorm betrokken bij dit rapport van Mensura en kregen er nooit inzage van.

geen kritische pottenkijkers geduld
We zijn er ten zeerste van overtuigd dat de huidige maatregel tot een toegangsverbod totaal niets te maken heeft met het 'welzijn en veiligheid van het personeel', dan wel met een rancuneuze en ultieme poging van beleidsverantwoordelijken, om ons te boycotten bij een transparate weergave van onze ervaringen met het rusthuis.
En blijkbaar kent naar ons gevoel de rancune van de OCMW-secretaris als personeelshoofd van zo'n 250 personeelsleden geen grenzen sinds onze publicatie van de verklaring van een huisarts op deze pagina: "Ook huisartsenkring protesteerde al meermaals tegen intriges en zorgobstructies van OCMW-secretaris".

uitleggen aan 'allerliefste bewoonster' en medebewoners
'Rusthuisbewoner(s) zullen en mogen echter niet de dupe zijn van de getroffen maatregel' en tijdens de familiebijeenkomst van 7/10/2009 werd de 102-jarige Antonia nog door OCMW-voorzitster geduid als 'onze allerliefste bewoonster van Vinkenhof''.
Wij nodigen beleidsverantwoordelijken alvast uit, om Antonia het toegangsverbod aangaande haar nauwste vertrouwenspersonen en mantelzorgers die zowat dag en nacht voor haar klaarstaan, kenbaar te komen maken... 
Ook wensen wij het OCMW veel succes om Tonia's medebewoners Marieke, Maria, Irma, Piedro, Madeleine, Anton, Jos, Janette, Jef, André, Louisa, Rosa, Nelly, Camilla, Jaak,... te overtuigen van de OCMW-argumenten voor dit toegangsverbod. En misschien kan Mensura wel de interviews van deze bewoners mee opnemen, ter vervollediging van hun rapport.
En dan noemen we bewust geen namen van talrijke verpleegkundigen of medewerkers, die zouden kunnen beschuldigd worden van 'collaboratie' en daarbij vrezen voor represailles.
We zijn alvast niet van plan om onze 102-jarige Tonia als een dier af te leveren of op te halen langs de straat en wij danken hierbij diegenen die ons hun steun betuig(d)en... (
HB/HC)

 


bron: Het Nieuwsblad - klik voor groter


klik voor groter


MEDEDELING VOOR PERS - Het huidig ziekenhuisverblijf en medische perikelen van mevrouw Nouwens vormen momenteel onze grootste bekommernis en occupatie. Daardoor blijft er weinig ruimte over voor bijkomende interviews. Bovenstaande teksten m.b.t. ons toegangsverbod in het rusthuis mogen evenwel inhoudelijk en als een dusdanig interview met onszelf zowel in hun geheel of gedeeltelijk worden overgenomen in de geschreven pers of andere mediakanalen, mits vermelding van deze website ouderenhart.be. Een passende foto in origineel formaat kan bekomen worden via dit e-mailadres en met vermelding van een telefoonnummer. Herman Bielen en Hildegard Cornelissen

 

24/01/2010

VERSLAG BEWONERSRAAD RUSTHUIS VINKENHOF van 1/12/2009

 


Secretaris bewonersraad Vinkenhof dreigt met ontslag

 omdat er te weinig gevolg wordt gegeven aan wat er gezegd wordt
 omdat gemaakte afspraken niet worden nagekomen
 

VERSLAG BEWONERSRAAD 1/12/2009

plaats en datum: rusthuiscafetaria - 1/12/2009 - van 10:00 tot 11:00 uur
aanwezige bewoners: 29 bewoners van de afdelingen niveau I en niveau II;  3 bewoners van de afdeling niveau III
aanwezige personeelsleden: Martine Sermon, ergotherapeute; Dirk Remans, sociale dienst; Dries Vandebeeck, stagiar sociale dienst

Verzoek tot ontslag van de secretaris van de bewonersraad

De secretaris van de bewonersraad wil haar ontslag indienden als secretaris. Ze vindt dat er te weinig gevolg gegeven wordt aan wat er gezegd wordt op de bewonersraad. Ze vindt dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Ze verwijst hierbij ondermeer naar de afspraken rond het keukenbezoek dat beloofd werd aan de bewoners en dat na twee bewonersraden nog steeds niet geregeld werd. Ze voelt zich hierover verantwoordelijk ten aanzien van de medebewoners. Wij verzochten de secretaris om haar ontslag nog even in beraad te houden totdat wij haar hieromtrent een aanvaardbaar voorstel formuleren, ten laatste tegen de volgende bewonersraad.

Herkenbare en duidelijke taal van bewoonster Mieke Mertens en haar mandaat volstrekt waardig. Raden en bijeenkomsten mogen niet dienen voor de schone schijn of enkel ter regularisatie van administratieve of wetgevende verplichtingen. Maar degenen die er hun energie insteken moeten ook ernstig genomen worden en afspraken moeten worden nagekomen.

positief
Positieve elementen zijn de relatief grote aanwezigheid (32 bewoners!) op de bewonersraad en dat de compromitterende woorden van secretaris Mieke een officiële vertaling vinden in het verslag. Ook de transparante vermelding door Dirk; dat er m.b.t. pestgedrag toch mensen hun beklag komen doen bij de sociale dienst over pestgedrag tussen bewoners onderling en dat deze bewoners hieronder erg lijden maar ze er weinig aan kunnen doen.

alle bewoners
Wij pleiten ervoor om alle bewoners automatisch in het bezit te stellen van een dergelijk verslag en niet enkel aan diegenen die aanwezig waren op de bewonersraad. Het uithangen op de prikborden verschaft in realiteit onvoldoende toegang voor de bewoners, die toch in eerste instantie belanghebbend zijn. Rustig op een eigen kamer, al dan niet met leesbril, leest beslist makkelijker dan het verslag te moeten benaderen via een looprekje of rolstoel tussen de tafels door...
 

terug naar boven

 

25/01/2010

TABOE OP OUDERENMIS(BE)HANDELING BLIJFT BESTAAN

 


Vormen van ouderenmis(be)handeling vinden evenzeer
 plaats door familieleden als door instellingen
 

 


Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling:
078 - 15 15 70

Het grootste probleem van klachten is dat ze niet worden ingediend!

Een klacht indienen en aantonen tegen hen waar je afhankelijk van bent, is voor ouderen bijzonder moeilijk of haast onmogelijk.

Sommige klachten zoals psychische vormen van geweld zijn soms erg moeilijk aan te tonen.

Alleen de meest hallucinante gevallen komen naar buiten of halen de pers.

 

 

Taboe op melding ouderenmis(be)handeling blijft
Afgelopen jaar behandelde het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 132 dossiers.
bron: Het Nieuwsblad - 28/01/2010

De overgrote meerderheid van de slachtoffers zijn vrouwen tussen de 70 en de 80 jaar. Het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling ontvangt vooral meldingen over fysieke, psychische en financieel/materiële mis(be)handeling.

‘Hoewel we 132 dossiers hebben, blijft er een taboe rusten op het onderwerp', zegt Brussels minister Grouwels. ‘De betrokken ouderen zijn immers niet snel geneigd om feiten van ouderenmis(be)handeling te melden. De redenen zijn divers: omdat ze daar fysiek en mentaal niet toe in staat zijn, omdat ze bang zijn of zich schamen of vanwege loyaliteit ten opzichte van de pleger van de ouderenmis(be)handeling. Het is daarom heel belangrijk dat dit gevoelige thema uit de taboesfeer wordt gehaald en bespreekbaar wordt. Naarmate mensen ouder worden, worden ze ook afhankelijker. Meer en meer zijn ze aangewezen op hulp van anderen, zoals bij het huishouden, de verzorging, het beheer van de financiën, enzovoort. Deze afhankelijkheid maakt hen ook kwetsbaarder voor allerlei vormen van ouderenmis(be)handeling: lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik, materieel of financieel misbruik, psychische mishandeling en verwaarlozing, schending van de rechten, enzovoort. Belangrijke nuance hierbij is wel dat dit in heel wat gevallen onbewust gebeurt. Daarom spreken we bewust over ouderenmis(be)handeling, en niet over ouderenmishandeling.'

 

zie ook: Ouderenmishandeling in rusthuizen - Betuttelen is mishandelen - Verplegend personeel

terug naar boven

 

21/01/2010

FAMILIESAMENKOMST 2  IN OCMW-RUSTHUIS HOUTHALEN

 


Agendapunten oppervlakkig benaderd
en geen ruimte voor dialoog of interactie


Het gevoel voor de zoveelste maal te zijn beetgenomen na het lezen van een roddelblad met ronkende titels die je interesse prikkelen, maar waarbij de uiteindelijke informatie het niveau van je adolescentie niet eens bereikt. Dat was zowat het sentiment dat ons restte na familiesamenkomst 2 in rusthuis Vinkenhof. De oppervlakkigheid waarmee beloftevolle agendapunten zoals huiselijkheid en klachtenprocedures werden benaderd, zal ons niet meer kunnen verleiden. Van een oprechte openheid, ontvankelijkheid of zinnige dialoog kon geen sprake zijn en bij het afsluiten van een onderwerp, informeerde de spreker zelfs niet of er bij de aanwezigen nog vragen bestonden.

 

huiselijkheid
Een kunstvoorwerp in de tuin en decoratieve elementen in de gang. We dachten dat dit enkel een intro zou vormen naar het werkelijke hete hangijzer, zijnde de zielloze en uniforme uitstraling van de private kamers, die door talloze restrictieve huisregels het de bewoners onmogelijk maakt, om naar hun individuele behoefte en smaak een laatste eigen nestje te creëren. Maar pijnlijk vreemd aan de essentie en de belangen van de bewoners, werd daarmee het onderwerp huiselijkheid afgesloten.
Een 'prestigieuze tuinkabouter' zal dus voorbijgangers moeten laten vermoeden, dat aan de laatste eigen intieme levensruimten van de bewoners binnen het gebouw, eenzelfde aandacht werd besteed...

klachtenprocedures
Gezien onze talloze uitingen van bemerkingen, visies, juridische procedures en klachtenmeldingen voelde het als een morele verplichting aan om aanwezig te zijn bij het aanbieden van dit agendapunt. Helaas bereikte ook dit item inhoudelijk niet meer niveau dan het vorige. Veel meer dan een aantal Van Dale-achtige omschrijvingen van termen zoals suggestie, opmerking, klacht,... en de verwijzing naar de respectievelijke bevoegdheden om deze te benaderen, hield ook deze monoloog niet meer in dan het vorige onderwerp en bleef er bijzonder weinig ruimte voor enige interactie. De wijze van voorstelling van de Rusthuis Info-foon als extern klachtenkanaal voelde eerder aan, alsof het een gemoedelijke informatiebron betrof waar de nieuwe rusthuisdirecteur 'Geurts zelf zijn mosterd haalde', dan wel dat dit officieel klachtenmeldpunt van de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is om inspecties uit te voeren, waar het OCMW of het rusthuis geen greep op heeft.

nieuwe rusthuisdirecteur
Tegenstrijdig aan zijn gepredikte opendeurpolitiek werd mijn eerste vraag door de nieuwe rusthuisdirecteur Rob Geurts nauwelijks en ontwijkend beantwoord. Deze vraag betrof zijn blijvend ontbreken van enig antwoord op een aan hem gerichte e-mail d.d. 8/12/2009 m.b.t. een eenvoudige vraagstelling, of er alsnog gemeenschappelijke vieringen van de verjaardagen van bewoners zijn voorzien in het rusthuis. Wanneer wij vragen om een meer duidelijke toelichting antwoordde Geurts grof: "Iedereen heeft het blijkbaar begrepen, dus ik ga het niet meer herhalen", daarbij verwijzend (?) naar de eerste 2 minuten van de vergadering, waarbij we nog niet aanwezig waren.
En met de directheid van een al dan niet door hemzelf voorgeprogrammeerde terechtwijzing "IK leid de vergadering", werd de kans op een bijkomende opmerking meteen en onredelijk ontnomen. (Of zouden dat goede punten moeten opleveren van de OCMW-secretaris, die Geurts weldra moet evalueren? :-) Zouden we ook hier onze positieve verwachtingen alweer moeten bijstellen?)

Dat Geurts deze leidinggevende capaciteiten nog niet volkomen beheerst, werd reeds enkele seconden later duidelijk bij een tweede poging om wat zinnigs naar voren te brengen, nl. dat het grote probleem bij klachten is, dat ze niet worden ingediend en vooral bewoners daarbij een grote drempelvrees ervaren.
Haast hysterisch vliegt de aanwezige schoondochter van de 88-jarige bewoonster M.S. ons daarbij aan met onzinnige aantijgingen, alsof ook zij angst heeft dat we het aangesneden onderwerp nog nader zouden toelichten. Terecht wijst een andere aanwezige dame daarbij op, dat ze geen boodschap heeft aan dergelijke persoonlijke twisten en ik herinner Geurts aan zijn leidinggevende rol, die hij even voordien opeiste.

schoondochter
We vinden het niet meer zinvol en we verlaten de vergaderruimte. Maar in de hal worden we letterlijk achternagezeten door de blijvend scheldende schoondochter van M.S., die nog enkel Hildegard in het vizier wil hebben. De enige duiding die we aan dit primitief en provocerend gedrag kunnen schenken is haar kwellende jaloezie omwille van onze nauwe vriendschapsband met haar schoonmoeder en dat ze zich blijkbaar bedreigd voelt, omdat de hardhorige M.S ons o.a. toevertrouwde, dat ze al lange tijd een hoorapparaat wenst om normale sociale contacten te kunnen onderhouden. Opmerkelijk dat de ook aanwezige zoon van M.S., zich er volkomen buiten hield...
Reeds eerder, via een 'dubieuze samenwerking met het OCMW', poogde deze schoondochter zelfs achter de rug om van bewoonsters M.S, en M.R., een wig te drijven tussen de vriendschapsrelatie van deze bewoonsters met onszelf.


Ondanks al de turbulenties willen we niet vergeten Els Driesen te danken voor haar vriendelijke en interessante rondleiding door de keuken van het rusthuis, hetgeen voor ons als de enige meerwaarde van deze familiesamenkomst kon zorgen.
Voor onszelf besluiten we dat dergelijke samenkomsten enkel de illusie moeten wekken van een OCMW-ontvankelijkheid en er geen sprake kan zijn van enige diepgang of ruimte voor interactie. Deze samenkomsten zullen onze interesse dan ook niet meer kunnen wegdragen. Op onze eigen transparante manier zullen we ons blijven inzetten voor de belangen van ouderen en rusthuisbewoners en er nog meer waakzaam op toezien dat de zorgverlening aan onze 102-jarige beschermelinge Tonia, op de meest correcte en humane wijze wordt uitgevoerd.

Herman Bielen
Hildegard Cornelissen

klachtenprocedures:
'Met de duivel te biecht gaan is zinloos'

Vertrouwen in een klachtenbehandelaar is een eerste vereiste. Klachtenprocedures die de illusie moeten wekken van ontvankelijkheid maar vooral dienstig moeten zijn om de inhoud binnenskamers te houden ten behoeve van het imago van de instelling of betrokken beleidvoerders, is een maat voor niets.  Schieten op de boodschapper is daarbij alvast makkelijker, dan een eigen beleid kritisch te beoordelen.

terug naar boven

 

19/01/2010

BRUTALE WEIGERING VAN ANTWOORD DOOR VERPLEEGSTER
AAN HOOGBEJAARDE IS VERNEDEREND MACHTSMISBRUIK

 


Verpleegster Vinkenhof weigert zelfs haar voornaam
aan 102-jarige rusthuisbewoonster kenbaar te maken


Tonia (102): "Hoe heet jij?"
verpleegster R.D.:
"Dat zeg ik niet"


VINKENHOF HOUTHALEN - ZONHOVEN - 19 januari 2010 - 18:10 uur - Het is precies 18:10 uur als Tonia me vanuit haar rusthuiskamer in Vinkenhof via haar gsm vertelt, dat ze zich al alleen aan het uitkleden is om naar bed te gaan. Ik stel in vraag of dat niet erg vroeg is, maar Tonia argumenteert dat er na het avondeten toch niets meer te beleven valt in het rusthuis en ze beter in bed kan kruipen dan zich te vervelen...

 

Het bizar gesprek tussen Tonia en de van dienst zijnde verpleegster verloopt letterlijk als volgt:

Tonia > Herman: "Er komt een verpleegster binnen"
Herman > Tonia: "Welke verpleegster komt er binnen?"
Tonia > Herman: "Dat weet ik niet"
Herman > Tonia: "Vraag even haar naam"
Tonia > verpleegster: "Hoe heet jij?"
verpleegster > Tonia: "Dat zeg ik niet"
Tonia > Herman: "Zij wil haar naam niet zeggen"
Herman > Tonia: "Vraag haar nog eens naar haar naam"
Tonia > verpleegster: "Hoe is je naam?"
verpleegster > Tonia: "Ik zeg mijn naam niet"
Herman > Tonia: "Vraag haar voornaam!"
Tonia > verpleegster: "Hoe is je voornaam?"
verpleegster > Tonia: "Neen, zeg ik niet"
Tonia > Herman: "Ze wil haar naam niet zeggen"
Herman > Tonia: "Zeg haar dat ik haar graag wil spreken"
Tonia > verpleegster: "Herman wil je graag spreken"
verpleegster > Tonia: "Neen, ik kom niet aan de telefoon"
Tonia > Herman: "Ze wil haar naam niet zeggen en ook niet aan de telefoon komen. Wat moet ik doen?"
Herman > Tonia: "Laat maar Tonia, ik bel naar de afdeling.
Leg maar af. Ik bel je straks terug..."

Op je oude dag in bed kruipen uit pure verveling lijkt me echter een gewaagde instelling die op termijn kan leiden tot een gelaten wegkwijnen door gebrek aan noodwendige prikkels. Overigens weet ik na 26 jaar nauw contact met Tonia erg goed dat ze een vroege vogel is, en ze dan morgenvroeg wel héél vroeg uit bed zal willen, zelfs nog voor de ochtendploeg gearriveerd is. Praktisch kan dat niet omwille van de zachte fixatie, waarbij de zijlingse onrusthekken van haar bed zijn omhoog geschoven, ter herinnering dat ze via de bel enig toezicht of hulp dient te vragen bij het opstaan en aankleden. Deze keuze werd gemaakt met toestemming van Tonia, na haar valpartij op 21/8/2009 om 6:30 uur in de morgen, waarbij ze zich zonder zonder enig toezicht of hulp wilde aankleden en viel, met een bovendijbeenbreuk als gevolg. (zie hier)

Net wanneer ik veiligheidshalve besluit om de verpleging daarover te contacteren, hoor ik op de achtergrond dat er iemand Tonia's kamer binnenkomt. Tonia bevestigt dat en, nog steeds via onze telefoonverbinding, hoor ik ook duidelijk de conversatie tussen Tonia en de verpleegster die binnenkomt... (zie kader)

Bijzonder geagiteerd om deze onbegrijpelijk infantiele en respectloze houding van deze verpleegkundige bel ik onmiddellijk naar niveau 1 van het rusthuis Vinkenhof, waar ik een collega van betreffende verpleegster aan de lijn krijg. Zij is niet op de hoogte en na een korte briefing begeeft ze zich meteen naar haar collega om de telefoon te overhandigen. Die wil nog steeds niet overnemen en verbiedt zelfs haar collega om haar naam kenbaar te maken. Verbijsterd wordt het gesprek met de collega afgesloten met het kenbaar maken van onze intentie om deze ervaring hier te publiceren en rusthuisdirecteur Geurts en OCMW-voorzitster Van Wortswinkel op de hoogte te brengen van deze bizarre en onwaardige gebeurtenis.

Deze argumenten bleken plots wel voldoende doorslaggevend om ons na een 10-tal minuten op te bellen, waarbij bewuste verpleegster zich dan toch eindelijk kenbaar maakt als R.D.. Een slechte dag en een te hoge werkdruk moesten als excuses de weigering om haar naam aan Tonia kenbaar te maken, rechtvaardigen (!).
Tegenover Hildegard, die ondertussen het fornuis uitschakelde en zich meteen naar het rusthuis begaf om persoonlijk vast te stellen welke verpleegster het betreft en Tonia op te vangen, stelt R.D. verder en onduidelijk dat het personeel geen gsm-contacten meer mag hebben (!?) en leugenachtig dat ze haar naam stilletjes tegen Tonia zou gefluisterd hebben.
Of de werkdruk de enige oorzakelijke link is naar de brutale weigering van R.D. om haar naam even kenbaar te maken aan de 102-jarige Tonia, is voor ons weinig overtuigend...

leeg potje Fortimel
Ook op 22/11/209 waren we eveneens getuige van een bijzonder dominant, respectloos en vernederend optreden van verpleegster R.D. t.o.v bewoonster Maria, een tafelgenote van Tonia.
Even voordien had Maria het leeg potje Fortimel met afsluitbaar schroefdopje gevraagd, dat Tonia net had opgedronken. Zij wilde dat graag bewaren om bloemenzaadjes in te verzamelen. Met plezier ontdoen we het potje van etiket en wassen het even voor haar uit onder de kraan, waarna Maria het bij haar andere spulletjes plaatst, die straks meemoeten naar haar kamer.
Tot grote ontsteltenis van ons allen rukt verpleegster R.D. evenwel het lege potje onder Maria's neus weg bij het afruimen van de tafel. En wanneer Maria daarover protesteert, krijgt ze belerend te horen dat ze al genoeg rommel op haar kamer heeft en haar zoon dat niet wil. Verontwaardigd en met een vergelijkbare directheid plaatsen we het potje terug waar het stond en voeren we een uitgebreid gesprek met R.D. over vormen van elementair respect t.o.v. de bewoners. Hoewel Maria het gebeuren met een glimlach tracht te maskeren, voelen we scherp haar onmacht en boosheid aangaande deze vernederende betutteling aan. In een poging om verpleegster R.D. wat tot empathie te bewegen, vragen we haar of zij ermee akkoord zou kunnen gaan, indien wij bij haar thuis op zoek zouden gaan naar spullen die wij als rommel naar eigen goeddunken zouden verwijderen.
Het lukte R.D. zelfs al eens om onszelf behoorlijk te laten schrikken, toen ze met bevelende woorden "DAAR MOET GE AFBLIJVEN!" plots (en bovendien nog zonder te kloppen) in Tonia's kamer verscheen, terwijl we de tv probeerden in te schakelen.

herkenbaarheid of duiding van verzorgend personeel is noodzakelijk en elementair
Als er bij sommigen zelfs geen schroom kan bestaan om in het bijzijn van derden een dergelijke respectloze houding te hanteren, dan stellen wij ons zeer de vraag over de gang van zaken, wanneer deze verzorgenden alleen zijn met de bewoners en er geen externe getuigen aanwezig zijn. Tevens halen zij daarmee het algemene positieve niveau van hun collegae naar beneden.
Niet enkel Tonia maar zelfs de meeste bewoners kunnen nauwelijks een paar verzorgenden bij naam benoemen en een eventuele verslaggeving blijft gekoppeld aan een vage persoonsbeschrijving. Het is een elementair recht dat bewoners en hun naasten in de mogelijkheid worden gesteld om elke verzorgende bij naam te kunnen duiden.
Het is toch onvoorstelbaar dat je je intiem moet laten verzorgen door - en een vertrouwensrelatie moet opbouwen met -  iemand wiens naam je niet kent, of zelfs haar naam niet wil kenbaar maken!
Reeds op 15/9/2008 maakten we daar reeds gewag van en dit stuitend gebrek aan transparantie is onaanvaardbaar!
Naamspelden op de kleding en een afficheren van namen met foto's van elke verzorgende moeten ten allen tijde uitsluitsel kunnen geven over hun identiteit.

terug naar boven

 

15/01/2010

COMFORT BEWONERS MOET CENTRAAL STAAN

 


TV-schermen in nieuwbouw Vinkenhof
te klein en te hoog gemonteerd

●  te hoog, te klein of te ver zorgen voor extra belasting van nek en ogen
●  schermgrootte, afstand en hoogte bepalen kijkcomfort

Naar aanleiding van de verhuis naar de nieuwbouw (8/4/2008) dienden de bewoners van het rusthuis Vinkenhof te Houthalen hun eigen tv-toestel achterwege te laten. In elke kamer werden flatscreens gemonteerd die tegen een huurprijs geactiveerd worden. De bewoners kregen geen inbreng over de plaatsing van het tv-scherm, die op elke kamer identiek verliep. De 26-inch schermen zijn erg klein en hangen veel te hoog om comfortabel te kunnen genieten. Ook het lezen van ondertitels vormt vaak een probleem. Toch is tv-kijken een van de meest belangrijke bezigheden die de residenten verstrooiing, ontspanning en informatie verschaft, soms urenlang per dag...


aangewezen hoogte om te kijken

scherm op ooghoogte
Een correcte en meest comfortabele schermopstelling is deze waarbij de ogen loodrecht staan op zowat 1/3 van de bovenzijde van het scherm. Een hogere plaatsing vereist een omhoog kijken dat leidt tot extra vermoeienis van de ogen en nekklachten.
In het rusthuis bedraagt het middelpunt van het tv-scherm tot de vloer zo'n 180 cm. Veel te hoog dus, gezien een juiste schermopstelling eerder zo'n 95 cm van de vloer zal bedragen,


schermgrootte bepaalt afstand
(10 cm afstand voor 1 inch schermgrootte)

schermgrootte bepaalt afstand
Zit je te dicht bij het scherm dan wordt ondertiteling erg lastig lezen en ook kijken. Alsof je een tenniswedstrijd aan het kijken bent. Zit je te veraf, dan kun je misschien de ondertiteling niet eens lezen. Ook het kijken wordt er niet aangenamer op.
Bij een flatscreen is de ideale afstand 10 keer de inch-diagonaal van het beeldscherm in meters.
Bij een normaal gezichtsvermogen bedraagt de aangewezen kijkafstand voor een 26 inch scherm (= 66 cm zoals in het rusthuis) 2,6 meter. In de realiteit zitten de meeste bewoners tegenover de muur waarop het scherm is bevestigd en bedraagt de kijkafstand zo'n 3,40 meter. En vermits het gezichtsvermogen bij ouderen vaak is afgenomen met de leeftijd, is het vanzelfsprekend dat heel wat residenten zich uitermate moeten inspannen om de ondertitels te kunnen lezen of ze het zelfs helemaal niet kunnen.

verhoudingen schermdiagonaal - afstand
15 inch - 38 cm > kijkafstand = 1,5 meter
17 inch - 41 cm > kijkafstand = 1,7 meter
19 inch - 45 cm > kijkafstand = 1,9 meter
26 inch - 66 cm > kijkafstand is 2,6 meter
32 inch - 81 cm > kijkafstand is 3,2 meter
37 inch - 94 cm > kijkafstand is 3,7 meter
42 inch - 107 cm > kijkafstand is 4,2 meter
46 inch - 120 cm > kijkafstand is 4,6 meter
50 inch - 127 cm > kijkafstand is 5,0 meter


te hoog is erg belastend voor nek en ogen

dichterbij schuiven zorgt voor een nog steilere kijkhoek naar boven
Dichterbij schuiven is geen optie, vermits de reeds hoge montage van het scherm al voor een extra belasting van nek en ogen zorgt. Dichterbij schuiven vergroot de verticale kijkhoek, met nog meer de belasting voor ogen en nek.

bewoner centraal
Een argument dat bij deze plaatsing van de schermen wel eens dienst moet doen, is de verwijzing naar bedlegerige bewoners. Dat kan echter geen steek houden om deze maatregel collectief te gaan toepassen. In ziekenhuizen kan zo'n tv-opstelling nog begrijpelijk zijn, maar de meeste rusthuisbewoners zijn helemaal niet bedlegerig en zij die dat (tijdelijk) wel zijn, voelen misschien niet eens de behoefte om tv te kijken. Bovendien bevordert deze opstelling vooral de sfeer van een onpersoonlijke en ongezellige ziekenhuiskamer en zeker geen thuisgevoel. Want zeg nu zelf, heb je al ooit ergens in een privéwoning een dergelijke opstelling aangetroffen, waarbij de tv bijna tegen het plafond hing?

Bewoners dienen centraal te staan en elke haalbare ingreep die residenten hun verblijf in een rusthuis prettiger kan maken en hun thuisgevoel of welbehagen kan vergroten, verdient bijzondere aandacht. Een nieuwbouw kan daarbij een perfecte aanleiding bieden. Jammer dat er bij deze, misschien wel belangrijkste vorm van tijdsbesteding, te weinig rekening werd gehouden met het comfort van de bewoner.

En welke mogelijkheden resten er überhaupt nog voor de resident, om zijn nog enige resterende privéruimte wat volgens eigen behoefte in te richten. Kleuren werden niet zelf gekozen, geen inbreng van plaatsing van bed, nachttafel en tv, nauwelijks mogelijkheid voor wat eigen meubilair, een nageltjesverbod om volgens eigen keuze wat op te hangen tegen de muur, een verbod op een eigen elektrisch apparaat, na twee jaar nog steeds geen mogelijkheid tot een eigen telefoonaansluiting (!), ramen die vergrendeld zijn...
De kamers blijven een uniform karakter uitstralen van een ongezellige en steriele ziekenhuiskamer die weinig vandoen heeft met huiselijkheid of warmte, maar waar elk spoor van een bewoner binnen enkele minuten kan worden uitgewist. Een koele zakelijke efficiëntie heeft blijkbaar geprimeerd op individuele belangen van de gebruikers.

4 sterren voor gastvrijheid in zorginstellingen
Een supervoorbeeld van hoe het beter kan, vind je in de Maartenskliniek in Nijmegen dat 4 sterren kreeg toebedeeld voor 'gastvrijheid in zorginstellingen'.

terug naar boven

 

9/01/2010

BEJAARDEN ROKEN IN VRIESKOU

 


Op eigen (slaap)kamer roken
 of buiten in de vrieskou

verluchting kamer onmogelijk door vergrendelde ramen

    
(klik voor groter)

Het is volop winterweer en het vriest buiten -3°C. We zitten in het cafetaria van het OCMW-rusthuis Vinkenhof en de 81-jarige bewoner Jos wil een sigaretje roken. Jos is niet zo mobiel en een verplaatsing naar zijn kamer en terug kost teveel moeite. Als roker deel ik zijn intentie en vergezel hem naar buiten. Een jas heeft Jos niet bij de hand en de ijskoude wind snijdt. Nog geen half sigaretje later bibberen we van de koude. We vinden enige bescherming onder een parasol, maar af en toe blaast een rukwind de sneeuw in ons gelaat. Moeilijk te begrijpen dat in dit splinternieuwe rusthuis een rookvoorziening geen aandacht kreeg. Enkele meters verder vindt binnen de nieuwjaarsreceptie plaats in gezelschap van het OCMW-bestuur, maar zij waren geen getuige van dit tafereel. Wij dragen deze foto op aan hen die er verantwoordelijkheid in dragen... (zie ook vergrendelde ramen als collectieve vrijheidsbeperkende maatregel tegen suïcide)

>>>  zie ook videogetuigenis van Otto König <<<

terug naar boven

 

 


De winterkou is voor vele astmapatiënten een marteling. Door de overgang van de warme huiskamer naar de koude buitenlucht krijgen ze last van kortademigheid, hoesten of piepen op de borst. Uit onderzoek blijkt dat 84% van de astmapatiënten zegt dat de astmaklachten erger worden door de kou. Het is net alsof hun longen worden dichtgeknepen door de koude.
(bron: Het Belang van Limburg - 13/01/2010)


 

5/01/2010

GELDIGHEID PATIËNTENWETGEVING IN RUSTHUIZEN
 VANDAAG VOOR HOF VAN BEROEP

 


Meer over de 102-jarige Antonia Nouwens
vindt je op haar website www.deodata.be

terug naar boven

 

24/12/2009

TEVREDENHEIDSMETER RUSTHUIS VINKENHOF

 


Anonieme tevredenheidsmeting lovenswaardig initiatief
maar vragenlijst peilt onvoldoende
psychosociaal welbehagen
van bewoners

 

De naaste betrokkenen van de bewoners van het OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen ontvingen een vragenlijst als tevredenheidsmeter over hun ervaringen met het rusthuis. Volgens het begeleidend schrijven werd deze enquête verstuurd aan elke bewoner, vertrouwenspersoon of familielid. Een lovenswaardig initiatief als onverwacht kerstgeschenk?


zie
hier de volledige enquête

somatisch zorgmodel
Verwachtingsvol nemen we kennis van de vragenlijst van de enquête, om op het einde toch een onvoldaan gevoel te ervaren. Vooral onderwerpen van meer technisch-administratieve aard komen aan bod, dan wel indicatoren die het psychosociaal welbehagen van bewoners voldoende in kaart kunnen brengen. Het bevestigt nog steeds het huidig zorgmodel van de meeste rusthuizen dat stoelt op een achterhaalde zorgdefinitie en zich oriënteert op een medische en somatische zorgverlening, waarbij het psychisch welzijn van ouderen veel te weinig aandacht krijgt. (zie ook interview met Luc Van de Ven, gerontopsycholoog bij de KUL).

Ieder jaar wordt de gemiddelde levensverwachting van de Vlaming een klein seizoen langer, zo blijkt uit de Vlaamse Gezondheidsindicatoren, maar aan de kwaliteit van die extra levenstijd schort duidelijk iets. Zowat een derde van de Vlaamse ouderen (75+) is depressief. Bovendien komt zelfdoding in absolute cijfers het meest voor bij ouderen, hetgeen niet wordt opgelost door het afsluiten van ramen of terrassen en het buiten bereik houden van dodelijke hoeveelheden geneesmiddelen. (zie interview met ouderenpsychiater Filip Bouckaert, Universitair Psychiatrisch Centrum St. Jozef Kortenberg; C.G.G, Brussel).

psychisch welbevinden belangrijker dan voldoende zout op de patatten
Uit het rapport over 'Tevredenheid in ROB- en RVT instellingen' van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid blijkt dat een bijzonder hoog percentage van de rusthuisbewoners o.a. de vriendelijkheid van de zorgverleners zelfs belangrijker vinden dan de zorgverlening op zich. Dat toont nogmaals aan dat het psychisch en gevoelsmatig welbehagen van residenten een uitermate belangrijk gegeven is. Een accentverlegging van gerichte en taboeloze vragen bij dergelijke enquêtes is niet enkel noodzakelijk om tot een representatieve weergave van een geluks- en tevredenheidscoëfficiënt te komen, maar ook om depressies tijdig te herkennen en vervolgens te voorzien in gepaste hulp. Een depressie slaat keihard toe en treft de volledige persoon zowel fysiek als in zijn denken, voelen en handelen. Onbehandelde depressies vormen ook de grootste oorzaak van zelfdoding.

Een bewoner die zich om welke reden dan ook psychisch ongelukkig of depressief voelt, zal ook in een rusthuis geen goed gevoel ervaren of bv. kunnen genieten van zijn maaltijden. Het in kaart brengen van de psychologische behoeften van bewoners is dan ook van bijzonder belang en "Care is niet alleen cure", aldus Rudiger De Belie, dir.WZC De Wingerd (zie rubriek Warme zorg)

doeltreffendheid
Vanzelfsprekend moet het opzet een zo hoog mogelijke representatiegraad van de bewoners weergeven. Maar dementerende bewoners zullen dat moeilijk op een begrijpelijke wijze kunnen doen en familieleden zijn ook niet altijd dermate betrokken met de bewoner, om representatieve antwoorden voor hem/haar te kunnen vertolken. Eventuele hulp bij het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een neutrale bevrager die geenszins verbonden is met de instelling (geen personeelsleden en geen OCMW-personeel indien het om een OCMW-instelling gaat). Meer over de vereisten voor een doeltreffende tevredenheidsmeting zijn te vinden op blz. 29 van dit rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

 

Additieve vragensuggesties die meer het psychosociaal welbehagen peilen


thuisgevoel - rusthuis
●  Heb je je voldoende kunnen aanpassen aan uw verhuis naar het rusthuis?
●  Voel je je voldoende thuis en geborgen in het rusthuis?
●  Voel je je voldoende thuis en geborgen op je privékamer?
●  Hoe ervaar je de sfeer (gezelligheid) in het rusthuis?
●  Voel je je voldoende vrij in het rusthuis? Heb je het gevoel dat je voldoende zelf kan beslissen over hetgeen je wenst of wilt?
●  Heb je wel eens angst in het rusthuis en van wie of wat?
●  Voel je je soms eenzaam in het rusthuis?
●  Vind je het belangrijk dat uw verjaardag, of een speciale gebeurtenis die uw persoon betreft, door het rusthuis wordt gevierd?
●  Wat vind je over de rookvoorzieningen in het rusthuis?
●  Vind je de (vaste) plaatsing van het tv-toestel in je kamer comfortabel? Is het toestel voor jou niet te hoog of te ver geplaatst t.o.v. de plaats waar je zit? Kan je de ondertitels makkelijk lezen?
●  Beperkt het rookbeleid je in je contacten met anderen?
●  Heb je er moeite mee dat het raam van je kamer niet open kan?
●  Zou je het prettig vinden als er in het rusthuis contactmogelijkheden bestonden met (huis)dieren?
●  Weet u wie het beleid bepaalt van het rusthuis waar u verblijft?
●  Vind je het belangrijk om uw persoonlijke stem uit te brengen bij verkiezingen? Indien ja, voel je je daarin voldoende gestimuleerd en ondersteund door het rusthuis?
●  Ken je de rector (priester) van het rusthuis? Had je al eens een persoonlijk gesprek met hem? Bezocht hij je al eens op je kamer?
●  Ben je tevreden over je huisarts? Heb je het gevoel dat hij je goed kan begrijpen? Weet je dat je het recht hebt om een andere huisarts te kiezen als je niet tevreden bent?
●  Denk je soms ernstige ongemakken te kunnen toeschrijven aan de medicatie die je neemt?
●  Kan je ermee akkoord gaan dat men je desgevallend vastbindt (aan stoel of in bed) om vallen te voorkomen? (fixatie)
●  Zou je in staat zijn om binnen één minuut op de bel te drukken voor hulp? Weet je de knop liggen en herken je hem?
●  Zijn er dingen die je graag veranderd zou zien in het rusthuis?

personeel
●  Vind je dat er voldoende personeel aanwezig is om aan de noden van de bewoners te kunnen voldoen (ook tijdens de 'spitsuren' 's morgens en 's avonds en in de weekends)?
●  Kan je alle verpleegkundigen/verzorgenden benoemen bij naam?
●  Vind je het moeilijk om te wennen aan een nieuw personeelslid?
●  Heb je vertrouwen in het personeel?
●  Zijn er personeelsleden waardoor je liever niet wenst verzorgd te worden? Indien ja, durf je dat te zeggen?
●  Ben je tevreden over de snelheid waarmee de bel wordt beantwoord als je hulp nodig hebt?
●  Word je wel eens afgesnauwd of onvriendelijk behandeld in het rusthuis?
●  Heb je soms angst voor pijn bij je persoonlijke verzorging?
●  Vind je dat het personeel vriendelijker is of zich anders gedraagt als er bezoek is?
●  Zou je mogelijke klachten over een verpleegkundige of verzorgende rechtstreeks aan hem/haar durven uiten?
●  Zou je mogelijke klachten over een verpleegkundige of verzorgende aan de directie durven melden?
●  Heb je vertrouwen in de directie van het rusthuis?
●  Weet je waar je de directeur van dit rusthuis kan vinden, als je dat zou willen?
●  Ervaar je voldoende respect voor je privacy en intimiteit?
●  Heb je in het rusthuis wel eens het gevoel dat je als oudere soms niet ernstig wordt genomen of als kind wordt behandeld? (betutteld)

medebewoners
●  Hoe ervaar je de sfeer onder de bewoners?
●  Ervaar je wel eens jaloezie onder de bewoners?
●  Heb je goede vrienden onder je medebewoners?
●  Werd je al eens gepest in het rusthuis door een medebewoner?

animatie - tijdsbesteding
●  Heb je ook nood aan activiteiten tijdens het weekend?
●  Heb je behoefte aan ruimere openingstijden van het cafetaria, bv. ook in de voormiddag of 's avonds?
●  Vind je de animatie vaak te kinderachtig of te saai?
●  Vind je dat de animatie meer aandacht moet geven aan de dingen die er in de wereld gebeuren (actuele onderwerpen)?
●  Zou je het prettig vinden als nieuwsonderwerpen uit de krant zouden worden besproken?
●  Verveel je je soms in de tijdspanne na het avondeten (17 uur) en het slapengaan?

sociale contacten - isolement
●  Krijg je regelmatig bezoek in het rusthuis?
●  Zou je graag meer bezoek krijgen?
●  Vind je de bezoekuren en de plaats waar je bezoek kan ontvangen geschikt?"
●  Zou je het op prijs stellen als jouw bezoekers met jou een maaltijd konden delen in het rusthuis?
● Zijn er voldoende herkenningspunten op de gang aangebracht, om de kamers van uw medebewoners te herkennen als u ze wil bezoeken?
●  Belemmeren lichamelijke problemen, zoals bv. een slecht gehoor, je contact met andere personen?
●  Heb je het gevoel dat je steun kan vinden bij een vriend(in) of een familielid, als je dat nodig hebt?
●  Zou je makkelijk iemand kunnen bereiken als je dat wenst?
●  Heb je regelmatig een goed gesprek met iemand?
●  Ken je mensen die jou kunnen begrijpen?
●  Vind je dat je voldoende contacten hebt met mensen buiten het rusthuis?
●  Zou je in het rusthuis meer contact willen hebben met ook jongere volwassenen of kinderen?
●  Zou je het op prijs stellen als er een voorziening in het rusthuis was voor (klein)kinderen, die mee op bezoek kwamen met hun ouders? (bv. speeltuigen buiten, speelhoek binnen)
●  Kan je beschikken over persoonlijk zakgeld dat je volledig naar eigen wens kan uitgeven?
●  Kan je met je zakgeld elke dag minstens één drankje betalen in het cafetaria?
●  Zou je het aantrekkelijk vinden indien je met familie of vrienden contact kon hebben via een computer op de afdeling?
●  Zou een eigen telefoon op je kamer en het (gratis) bereikbaar zijn je een prettig gevoel geven?
●  Zou je je meer thuis voelen in het rusthuis als je op je kamer regelmatig werd opgebeld door iemand waar je een goede band mee hebt?  (bv.  vrienden, kennissen, familie, oude buren,...)

psychisch welbehagen
●  Ken je iemand die tijd voor je zou nemen om naar je mogelijke zorgen (of verdriet) te luisteren?
●  Heb je soms een sterke behoefte aan iemand die uw problemen kan begrijpen?
●  Heb je wel eens het gevoel dat je leven te weinig inhoud heeft?
●  Heb je wel eens het gevoel om liever niet meer te willen leven?
●  Kunnen sommige dingen je soms erg blij maken?
●  Kunnen sommige dingen je soms erg verdrietig maken?
●  Heb je wel eens zo'n heimwee naar je vroeger leven, dat het pijn doet?
●  Vind je dat je, ondanks uw hogere leeftijd, nog belangrijke of waardevolle dingen kan doen?
●  Heb je het gevoel dat je belangrijk bent voor sommige mensen?
●  Voel je je soms wel eens nutteloos?
●  Hecht je belang aan de toekomst?
●  Voel je je soms somber of depressief?

 

terug naar boven  -  directe link naar dit artikel

 

7/12/2009

GERECHTELIJKE PROCEDURES MET OCMW-HOUTHALEN-HELCHTEREN
dossier: domeinnaam vinkenhof.be

 


OCMW-secretaris of voorzitter niet gerechtigd tot procederen zonder
precieze beslissing van OCMW-raad

  OCMW-vordering domeinnaam VINKENHOF.BE ook in hoger beroep afgewezen

  kosten door OCMW met gemeenschapsgeld te betalen: 2.600 € + advocaatkosten

Op 17/4/2008 registreerden wij de vrijstaande domeinnaam VINKENHOF.BE, om enkele maanden later (22/09/2008) te verhuizen naar OUDERENHART.BE, dat o.a. inhoudelijk meer sprekend is voor ons opzet om de belangen van ouderlingen en rusthuisbewoners meer onder de aandacht te brengen. Hoewel nooit eerder geïnteresseerd in deze domeinnaam wilden OCMW-verantwoordelijken deze toch plots claimen en, ondanks een aanbod en juridische onzekerheid, een overdracht van de domeinnaam VINKENHOF.BE enkel afdwingen via juridische procedures. Zowel het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg als het vonnis in hoger beroep stelden het OCMW hierbij in het ongelijk.

Ook aangaande dit item werd Bielen recentelijk nog door het OCMW gediaboliseerd op een door deze laatste georganiseerde familiesamenkomst van 7/10/2009. Zonder een dwangsom van 1.200 EUR per dag gaan we spontaan in op één vordering van het OCMW, zijnde hun eis om het arrest in hoger beroep hier te publiceren:

Beschikkend gedeelte uit het arrest van het Hof van Beroep

  De vordering is in de regel niet ontvankelijk wanneer niet uit een precieze beslissing blijkt dat de OCMW-raad heeft beslist om de kwestieuze vordering in te stellen.
  In het uittreksel van de notulen is er op geen enkel ogenblik sprake van de domeinnaam "VINKENHOF.BE", noch van het wederrechtelijk registreren ervan door de heer Herman Bielen, noch van het instellen van een vordering in rechte tegen hem.
  Het Hof dient dan ook te besluiten dat er geen wettelijke en regelmatige beslissing voorligt tot het optreden in rechte tegen de heer Bielen.
  Daaruit volgt dat het hoger beroep onontvankelijk is.
  Veroordeelt de appellant tot een rechtsplegingsvergoeding van 1.200,00 EUR.
  Aldus gedaan en uitgesproken in openbare terechtzitting van 7.12.2009

lees hier het volledige eindarrest van het Hof van Beroep

Op 5 januari 2010 wordt een andere procedure m.b.t. het OCMW-Houthalen-Helchteren behandeld door het hof van beroep te Antwerpen. Hierbij zal duidelijk worden of de patiëntenwetgeving ook van toepassing is in rusthuizen en bewoners daardoor ook het recht hebben om een afschrift van hun verpleegdossier te vorderen van het rusthuis.

 

kosten door OCMW met gemeenschapsgeld te betalen: 2.600 € + advocaatkosten

HOF VAN BEROEP te Antwerpen - 7/12/2009

vordering van OCMW-Houthalen-Helchteren als onontvankelijk afgewezen om reden dat het OCMW geen wettelijke en/of regelmatige beslissing kon voorleggen i.v.m. het opstarten van een gerechtelijke procedure, inclusief het aantekenen van hoger beroep.
veroordeelt OCMW tot betaling van 1.200 EUR rechtsplegingsvergoeding

KOSTEN OCMW

kosten te betalen door OCMW:
1200 € rechtsplegingvergoeding:

1.200 €
(+ kosten raadsvrouw
De Groote)

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG te Hasselt - 23/10/2008

OCMW- Houthalen-Helchteren slaagt niet in bewijsvoering, zodat eis ongegrond is
veroordeelt OCMW tot betaling van 1.200 EUR rechtsplegingsvergoeding

 

kosten te betalen door OCMW:
1200 € rechtsplegingvergoeding + 200 € dagvaardingskosten:

1.400 €
(+ kosten raadsvrouw
De Groote)

Totaal kosten door OCMW met gemeenschapsgeld te betalen:

2.600 €
(+ kosten OCMW-raadsvrouw De Groote)

 

terug naar boven

 

6/12/2009

PRIVACY RUSTHUISBEWONERS

 


OCMW-rusthuis Houthalen:
Privacy van eigen rusthuiskamer erg relatief

gezelschap mag
afgesloten kamer van afwezige rusthuisbewoner gewoon binnen
 

Dat een elementair privacygevoel in het rusthuis met een korreltje zout mag worden genomen, bleek ook vandaag nog eens. Wanneer wij onze beschermelinge na haar logement terugbrengen naar het rusthuis, blijkt haar afgesloten kamer aldaar bevolkt met een gezelschap van vier personen. Een dienstdoende verpleegster oordeelde dat zij de deur van Tonia's kamer best mocht ontgrendelen voor derden, gezien (jawel..., om privacyredenen!) het bezoek niet werd toegestaan om in de zithoek van de polyvalente ruimte te verblijven, waar ook de bewoners aan tafel zaten.

dienstsleutel
Dat het afsluiten van hun eigen kamer bewoners geen garantie geeft dat hun enige persoonlijke ruimte die hen nog rest toch nog voor derden toegankelijk kan zijn bij hun afwezigheid, kan geen enkel excuus rechtvaardigen!
De dienstsleutel die toegang verschaft tot private ruimtes van bewoner kan enkel aangewend worden voor specifieke zorgverlening of noodwendig onderhoud. Toch kan deze dienstsleutel eveneens eenvoudig toegang verstrekken tot het ingebouwde kluisje, als ultiem plekje van privacy voor de bewoner.

'maatregelen van algemeen belang'
Reeds eerder beklaagden bewoners er zich over dat een hoofdverpleger zich zelfs het recht kon toe-eigenen om, al dan niet in hun aanwezigheid en onder het mom van alcoholmisbruik of  hygiënische redenen, elke hoekje van hun kamer, inclusief kasten en inhoud, te doorzoeken.
In een erg vage passe-partout-omschrijving en 'ter bewaking van maatregelen van algemeen belang' bepaalt artikel 42 van het huishoudelijk reglement van OCMW-rusthuis Vinkenhof het volgende:
 

Art. 42: '... Met het doel te waken over de naleving van maatregelen van algemeen belang is de dagdagelijkse verantwoordelijke bevoegd om ook de individuele kamers te betreden...'

 (HB)

terug naar boven

 

22/11/2009

OPNIEUW MISBRUIK VAN NIET-WEERBARE HOOGBEJAARDE?

 


OCMW-Houthalen verstuurt
aangetekend schrijven
met wettelijke vervaldag voor beroep  
enkel aan 102-jarige, die het niet kan lezen

vertegenwoordiger en vertrouwenspersonen
 worden niet geïnformeerd

 

Vinkenhof Houthalen - Nog maar pas geleden liet men de 102-jarige Antonia Nouwens een voorgetypte verklaring ondertekenen die ze niet kon lezen, maar waarin ze verklaart afstand te doen van het onderwerp van een juridische procedure; of OCMW-secretaris Doumen en voorzitter Van Wortswinkel sturen haar een aangetekend schrijven met vervaldag voor het aantekenen van beroep, zonder haar vertegenwoordiger of vertrouwenspersonen daarover in te lichten.

In de lade van het nachttafeltje van rusthuisbewoonster Antonia Nouwens (102) en verscholen onder een aantal plastic braakbakjes, vinden wij per toeval op 22/11/2009 een aangetekend schrijven van het OCMW-Houthalen d.d. 3/11/2009, gericht aan mevrouw Nouwens.
Daarin maakt het OCMW zijn weigering kenbaar tot tussenkomst in de betaling van de advocaatkosten t.b.v. 648,35 EUR m.b.t. de juridische procedure in eerste aanleg en aangaande het recht tot inzage/afschrift van haar zorgdossier. Deze procedure werd oorspronkelijk ingezet door -en op kosten van- haar vertegenwoordiger Bielen, maar het OCMW argumenteerde toen strategisch dat dit in eigen naam van mevrouw Nouwens diende te gebeuren. Maar de consequenties daaraan verbonden, wil het OCMW nu liever niet nemen, zo blijkt...
De wetgeving ter zake voorziet evenwel een mogelijkheid om tegen deze OCMW-beslissing beroep aan te tekenen, binnen de 30 dagen.

opnieuw schandelijk misbruik van niet-weerbare hoogbejaarde?
Wanneer wij op 22/11/2009 per puur toeval dit schrijven onder ogen krijgen is de vervaldag voor het indienen van beroep tegen deze OCMW-beslissing haast verstreken. "Ik wist niet eens dat die brief daar lag...", vertelt Antonia Nouwens haar vertegenwoordiger.
Dat wij als vertegenwoordiger en vertrouwenspersonen aangaande deze OCMW-beslissing met vervaldag voor beroep niet werden geïnformeerd en een aangetekend schrijven enkel werd verstuurd naar een 102-jarige, die de inhoud ervan niet kan lezen, ervaren wij opnieuw als een achterbaks en schandelijk misbruik van een niet-weerbare hoogbejaarde. Ongeacht de motivatie van de OCMW-weigering tot tussenkomst. (HB)


lees hier het aangetekend OCMW-schrijven
aan de 102-jarige Antonia Nouwens

terug naar boven

 

20/11/2009

'BESPARINGEN OM BUDGETTAIRE REDENEN'

 


Rusthuis Vinkenhof schaft individuele
vieringen van
jarige 100-plussers af

Vinkenhof Houthalen - Individuele vieringen van de verjaardagen van 100-plussers worden afgeschaft in het OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen. Enkel een gemeenschappelijke viering voor de jarigen van de maand, zoals dat ook geldt voor alle jarigen die de mijlpaal van honderd nog niet bereikt hebben. Aldus vernemen we pas op 20/11/2009 van rusthuisdirecteur Rob Geurts, zijnde een week nadat onze beschermelinge Tonia 102 werd.

dessertbuffet
Tot onze volste verbazing althans, vermits precies een jaar geleden onze beschermelinge Tonia, haar medebewoners en familieleden nog mochten genieten van een uitgebreid dessertbuffet, dat door het rusthuis werd aangeboden t.a.v. haar 101ste verjaardag, en er aangaande deze nieuwe beperking met geen woord werd gecommuniceerd.

budgettaire redenen
'Omwille van budgettaire redenen', wordt deze nieuwe verordening gemotiveerd. Wij proberen voor deze argumentatie ontvankelijk te zijn, maar stellen ons toch de vraag of het financiële impact van deze jaarlijkse individuele verjaardagsattentie voor de enige honderdjarige rusthuisbewoonster die rusthuis Vinkenhof telt, dermate groot kan zijn om een financiële balans in (on)evenwicht te kunnen brengen. Eerder voelt het als een gemaskeerde vorm van pesterij aan, ingelepeld door het OCMW-bestuur.

gemeenschappelijke viering
Het is ondertussen al weer 3 jaar geleden dat Tonia 99 werd, maar we herinneren ons die gemeenschappelijke 'vieringen' als uiterst routineuze en weinig attractieve happenings. Na een korte intonerende aankondiging van de respectievelijke jarigen, dat een applaus moet ontlokken bij de aanwezigen, worden de kaarsjes als meest gezellig element meteen uitgeblazen. Iedereen krijgt een stuk vlaai en na zowat een half uur wordt de lege 'feestzaal' opgeruimd...

200 jaar
Iemand die geen jubileum in het verschiet heeft zal dus in rusthuis Vinkenhof na zijn eeuwfeest moeten wachten tot hij 200 wordt, om nog eens individueel in het zonnetje te worden gezet door zijn/haar leefomgeving, die het rusthuis grotendeels en voor sommigen in totaliteit vertolkt. Hoewel 100-jarigen in aantal toenemen, bedraagt de gemiddelde levensduur van Belgen 76,32 jaar en blijft een verjaardag van een 100-plusser toch eerder een ongewone gebeurtenis die best wat extra aandacht mag verdienen, ook vanwege het rusthuis waar hij/zij verblijft. Bovendien zal er voorspelbaar een grote kans bestaan, dat een 100-plusser zijn laatste verjaardag zal vieren.
Gelukkig voor onze Tonia kunnen wijzelf nog voor een aangepaste dosis toewijding zorgen, die haar 100+ verjaardag toch wat exclusief maakt...

100-plussers blijven ongewoon
,,We worden het bijna gewoon om honderdplussers te vieren, maar het is natuurlijk niet gewoon. We zijn telkens zo blij als iemand van ons de kaap van de eeuw overschrijdt'', aldus directrice Christiane Vandenheede van Home Vijvens in Huise. Zo ook in Wachtebeke, waar de verjaardag van de 102-jarige Heirbout Joanna uitgebreid werd gevierd en gehuldigd door het personeel, gemeentebestuur en onze koning en koningin. (HB)

terug naar boven  -  directe link naar dit artikel

 

7/10/2009

FAMILIESAMENKOMST 1 IN OCMW-RUSTHUIS HOUTHALEN

 


OCMW
misbruikt familiesamenkomst om
kritische mantelzorgers te diaboliseren


verborgen agendapunt
als prioritair onderwerp opgedrongen aan 120 aanwezigen
 

VINKENHOF HOUTHALEN - Met een diaboliseren van de websites ouderenhart.be, deodata.be en dhr. Bielen als kritische vertegenwoordiger van de bijna 102-jarige Antonia Nouwens, werd de familiesamenkomst in het rusthuis Vinkenhof als onaangekondigd agendapunt ingeleid. Bijna 1/3 van de duur van deze samenkomst op 7/10/2009  moest de aandacht van zo'n 120 aanwezigen verplicht en onverwacht worden wegdragen voor een door OCMW-voorzitster Van Wortswinkel gedeclameerde tekstuele monoloog, die Bielen in een kwaad daglicht moest stellen. Het leek er haast op of deze voor het eerst op deze schaal georganiseerde familiesamenkomst vooral dit  gemaskeerd doel moest bewerkstelligen en mede een collecte vormen voor publieke steun... De intentie om dit prioritair behandeld onderwerp onaangekondigd als verborgen agendapunt naar voren te brengen, bevestigt opnieuw de heimelijke houding van verantwoordelijken.
Een fixatie-arm beleid als positief luidend agendapunt vormde een belangrijk gegeven om in te gaan op de uitnodiging voor deze familiesamenkomst van 7/10. Helaas kan bij een gehandhaafd gebruik van zweedse banden, gordels en aangepaste slaapzakken als middelen tot dwangfixatie, er absoluut geen sprake zijn van een fixatie-arm beleid en suggereerde dit agendapunt naar ons gevoel slechts een misleidende indruk van benadering.

zondebok opvoeren omwille van OCMW-imago

Dat het OCMW te Houthalen geen transparante kritiek duldt op de beleidvoering van deze openbare instelling moge duidelijk zijn. Maar met het in vraag stellen van de OCMW-beleidsstructuur, een krantenartikel en de publicatie van een getuigenis van een huisarts op 20/6 waarin de houding van de secretaris ernstig in vraag wordt gesteld, gaat deze laatste helemaal uit de bol. Een dubbele dagvaarding met hoogdringendheid en strafklacht vormen dezelfde dag nog zijn antwoord en moesten de verwijdering van deze informatie afdwingen. De hoogdringendheid werd door de rechter afgewezen en een beroepsprocedure is lopende. Communicatie wordt officieel gepredikt, maar nooit of zelden kregen we een (relevant) antwoord op onze schrijfsels aan het OCMW.
Vandaag werd de familiebijeenkomst misbruikt om via allerhande leugens Bielen eenzijdig als zondebok op te voeren, in een poging om het OCMW-verantwoordelijken te zuiveren van alle kritiek. Van de getuigenis van de huisarts, de beroepsprocedure die de socialistische mutualiteiten van Bielen overnam m.b.t. het afschrift van het zorgdossier en het feit dat men bewoonster Antonia (101) reeds vijf jaar geleden (!) onterecht wilde muteren naar een gesloten afdeling, werd geen enkel gewag gemaakt. Evenmin dat de OCMW-secretaris met gemeenschapsgeld liever het dubbele wil spenderen aan juridische procedures met rechtsonzekerheid, om de domeinnaam vinkenhof.be als voorloper van ouderenhart.be te claimen, dan wel het aanbod dat hem werd gedaan ondanks een rechterlijke uitspraak in eerste aanleg in het voordeel van Bielen. Het OCMW toonde nooit eerder interesse voor de domeinnaam vinkenhof.be en werd volkomen vrijstaand geregistreerd. Een bouwfirma die spontaan verzocht om deze domeinnaam over te nemen, nam ondertussen genoegen met www.vinkenhof
2.be. Terzijde vermelden wij nog dat de domeinnaam vinkenhof.be recentelijk zelfs symbolisch gratis aangeboden werd aan een OCMW-raadslid, als erkentelijkheid voor zijn unieke ontvankelijkheid en luisterbereidheid voor onze grieven. In feite wil het OCMW kritische informatiebronnen monddood maken en richt het zich nu eveneens op de website ouderenhart.be, via allerhande procedures.

"onze allerliefste bewoonster" (is wel te kwader trouw en dient veroordeeld tot dwangsom van 250 EUR per dag)

Door onze beschermelinge en eeuwelinge Antonia Nouwens (die al 10 jaar verblijft in Vinkenhof) te promoten tot 'allerliefste bewoonster van het rusthuis', trachtte OCMW-voorzitster Van Wortswinkel blijkbaar de OCMW-betrokkenheid met Antonia als oudste bewoonster van het rusthuis gevoelig en sympathiek voor te wenden en de discrepantie van het OCMW-beleid met Tonia's (en andere bewoners hun) belangen die wij verdedigen, te verdoezelen.

Ondertussen wordt Tonia wel als 'te kwader trouw' omschreven in de besluiten van OCMW-raadsvrouw De Groote, omdat ze zich niet tot haar aan een beroepsgeheim gebonden huisarts richt voor haar zorgdossier, maar rechtstreeks tot het OCMW. Zelfs wilde het OCMW Tonia in eerste aanleg laten veroordelen tot een dwangsom van 250,00 EUR per dag indien niet elke informatie omtrent Vinkenhof verwijderd wordt op haar website www.deodata.be, alsook op www.ouderenhart.be met voornamelijk de artikelen tussen 1/4/2009 tot 20/6/2009 op deze pagina...

Het zal duidelijk zijn dat onze 25-jarige vriendschapsrelatie en bezorgdheid over Tonia inhoudelijk betekenisvoller zal zijn, dan misschien een occasionele ontmoeting tussen Antonia en Eefje. Niet het OCMW-Houthalen, maar in eerste plaats wijzelf waken al jarenlang over haar welbehagen en zullen dat blijven doen. En helaas zijn deze belangen blijkbaar onvoldoende verenigbaar. Ondertussen blijft het OCMW-beleid zich schuldig maken aan leugens zoals de simplistische voorstelling dat het Bielen zijn enige bedoeling zou zijn om het rusthuis te schaden, hij Antonia zou manipuleren, hij haar zorgdossier online publiceerde...  Bedrieglijk misleidend maakt het OCMW daarbij geen gewag dat elke privacygevoelige informatie hier onleesbaar werd gemaakt en de publicatie enkel de onaanvaardbare ondermaatsheid van dit zorgdossier moet aantonen.

Wil of kan er niet begrepen worden dat noch het OCMW-Houthalen, noch haar functionarissen voor ons voldoende interesse kunnen opwekken om de massale energie, tijd, inzet en kosten die onze websites en mantelzorgfunctie vereisen, te motiveren? De belangenverdediging van afhankelijke en kwetsbare ouderen kan dat wel!

nieuwe directeur

OCMW-secretaris Doumen tracht zich met regelmaat dreigend te verschuilen achter 'privacyredenen' om ons een halt toe te roepen met het transparant maken van relevante informatie. Maar bij zijn voorstelling van de nieuwe rusthuisdirecteur Rob Geurts vergrijpt hij zich publiekelijk aan volstrekt irrelevante en persoonlijke info over deze man, zoals zijn gezinssamenstelling, de verwachte uitbreiding of zijn bouwwerkzaamheden. "Het enige wat ik daaraan nog kan toevoegen, is wanneer de verwachte uitbreiding zal plaatsvinden", aldus Geurts laconiek.
"Dat zijn onze zaken toch niet", reageert een aanwezige daarover later...

fixatie-arm beleid

Verrast en geschrokken ervoer ik het kenbaar maken, dat rusthuis Vinkenhof nog steeds gebruik maakt van vormen van dwangfixatie zoals zweedse banden, allerhande gordels en 'slaapzakken', die bewoners letterlijk en figuurlijk aan banden leggen. Zelfs een korte en 'zachte' fixatie via een onrusthekken en met toestemming van de bewoner kan reeds leiden tot een ernstig psychisch impact, zoals uit een recente getuigenis van Tonia blijkt. Dat dergelijke stringente vormen van fixatie vanaf 2011 in Nederland verboden zullen zijn en in Denemarken nu al een toestemming van de rechter vereisen, zegt voldoende over de ernst van dit ingrijpen. De meest zinnige uitspraken aangaande dit onderwerp (en volgens een aanwezig familielid zelfs voor de hele samenkomst) werden naar voor gebracht door Fons Gorissen, kinesitherapeut in rusthuis Vinkenhof.
Wil je meer weten over fixatie en de dramatische psychische en fysieke gevolgen ervan, lees en bekijk dan de tekst- en mediabestanden op de rubriek vastbinden = onacceptabel.

secretaris Doumen: "websites wereldwijd toegankelijk"
Wanneer ik (Hildegard) mij bij afloop naar OCMW-voorzitster Van Wortswinkel en secretaris Doumen begeef om mijn ongenoegen te uiten aangaande het eenzijdig demoniseren van de websites en leugenachtige informatie over dhr. Bielen, vergoelijkt de secretaris zich met het feit dat de websites zelfs wereldwijd te lezen zijn. Helaas vergeet de secretaris hierbij minstens dat onze bezoekers hier uit vrije wil en interesse inzage van kunnen nemen (inclusief transparantie van aantonende stukken), terwijl vanavond zo'n 120 genodigde familieleden verplicht werden, om onaangekondigd zijn eenzijdige voorstelling te aanhoren. Tevens bestaat er wezenlijk verschil tussen het in vraag stellen van een beleidvoering van een openbare instelling als het OCMW, dan wel het misbruiken van een ambtshalve toebedeelde macht om een privépersoon te lasteren, via een vanuit dit ambt georganiseerde samenkomst. Op mijn voorstel aan de secretaris om zelf eens een ernstige fixatie-ervaring te ondergaan, werd niet gereageerd. Voorzitster Eefje Van Wortswinkel stond erbij en keek ernaar...

klachten over OCMW-werking te Houthalen-Helchteren?

Het OCMW sloot de lastering van Bielen af met een oproep klachten over deze laatste kenbaar te maken. "Blijkbaar beschikt het OCMW over onvoldoende juridisch dragende argumenten, om haar aantijgingen hard te maken", aldus een opmerking van een aanwezig familielid.
Maar misschien voelde ook u zich eerder gedupeerd of incorrect behandeld door het OCMW-Houthalen-Helchteren of haar functionarissen? U kan het ons ook melden door hier te klikken...

Hildegard Cornelissen

ons antwoord aan OCMW-voorzitster Eefje Van Wortswinkel
 op het misbruik van de familiesamenkomst

lees hier ons antwoord van 13/10/09 aan
OCMW-voorzitster Van Wortswinkel

 

15/10/2009


Lastering van Bielen tijdens familiesamenkomst
in rusthuis was slechts
'dienstmededeling'

misleidende houding OCMW blijft gehandhaafd
 

Hoewel zo'n 120 aanwezigen tijdens de familiesamenkomst van 7/10 ll. (zie lager) getuige waren van de wijze waarop dhr. Bielen (auteur ouderenhart.be) als eerste en verborgen agendapunt uitgebreid in een kwaad daglicht werd gesteld, haast het OCMW-beleid zich bij monde van haar raadsvrouw Lena De Groote om rechtstreeks en verrassend snel (15/10) aan de raadsheer van Bielen te faxen en te schrijven, dat het slechts een 'dienstmededeling'  betrof.

Diaprojecties, lasterende aantijgingen, oproep tot klachten over Bielen, uitzonderlijke uiteenzetting over gerechtelijke procedures van het OCMW m.b.t. Bielen,... het zou allemaal slechts een eenvoudige dienstmededeling betreffen (!), zogenaamd ten behoeve van mogelijke vragen van familieleden.
Haast hilarisch wordt daarmee de misleidende houding van het OCMW-beleid te Houthalen-Helchteren gecontinueerd. Goed dat talloze getuigen een eigen perceptie kunnen geven aan deze 'dienstmededeling'.

Maar hoewel het OCMW deze publieke lastering van Bielen achteraf probeert voor te stellen als een eenvoudige dienstmededeling, is men er blijkbaar nog niet helemaal gerust in. Zelfs waar Bielen integraal het onderwerp uitmaakte van deze 'dienstmededeling', weigert het OCMW hem daarvan de voorgedragen tekst te overhandigen.

Was u ook aanwezig tijdens de familiesamenkomst in Vinkenhof op 7/10/2009 en ervoer u deze 'dienstmededeling' als een onaangekondigd agendapunt dat Bielen in een kwaad daglicht moest stellen, mail het ons a.u.b door hier te klikken.

terug naar boven

 

9/09/2009

BEWONERS SLACHTOFFER VAN ZELFMOORDPREVENTIE?

 


Vensters van alle rusthuisbewoners Vinkenhof
dag en nacht vergrendeld ter zelfmoordpreventie


Ook bij + 30°C geen mogelijkheid tot wat frisse lucht
door
collectieve vrijheidsbeperkende maatregel
 

Houthalen - De vensters van alle bewoners in rusthuis Vinkenhof zijn standaard dag en nacht vergrendeld, ook bij zomertemperaturen van + 30°C. Een kleiner raam, dat minstens voor de helft is ingepakt door een overgordijn, kan slechts enkele centimeters openklappen aan de bovenzijde. Een efficiënte verluchting van de kamer is daardoor onmogelijk en ook bewoners die jarenlang gewend zijn om met open raam te slapen, moeten zich noodgedwongen aanpassen.

serre

Wanneer aanhoudende zonnestralen zich bij warm zomerweer urenlang door de grote vensterwand van de bewoners hun kamer boren, lopen de temperaturen op en krijg je het gevoel in een serre te vertoeven. Een verfrissend windje en wat verse lucht binnenlaten is onmogelijk door de vergrendeling van het raam. Slechts het dichttrekken van de gordijnen kan de bewoners enige bescherming bieden, zij het dat ze dan continu in een verduisterde omgeving en zonder enig uitzicht moeten vertoeven. Andere vormen van klimaatregeling zijn niet voorzien op de kamers.

zelfmoordpreventie

"Om veiligheidsredenen", zo vernamen we reeds meermaals als opgegeven reden door het personeel. Toch leren we uit een gesprek met Jeroen De Keyser (Vlaams Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) dat er van een uniforme toepassing van deze preventiemaatregel zeker geen sprake kan zijn. "Slechts in specifieke risicogevallen kan de ingreep tot vergrendeling van ramen aangewezen zijn. Ook moet er voldoende zonwering beschikbaar zijn", aldus De Keyser.
Als wij de woorden van De Keyser goed begrijpen houdt dat in, dat standaard alle ramen ONTgrendeld dienen te zijn, met uitzondering van specifieke en aantoonbare risico's, zoals bv bij zwaar dementerenden. Volstrekt omgekeerd dus aan de situatie die we in het rusthuis Vinkenhof al anderhalf jaar vaststellen.
Overigens zou een bewoner met suïcide neigingen immers ook makkelijk een sprong vanuit het toegankelijke terras kunnen overwegen.

collectieve vrijheidsbeperkende maatregel
Een meer individuele benadering en gepaste hulpverlening dan wel een raamvergrendeling voor 110 bewoners als collectieve vrijheidsbeperkende maatregel, lijkt meer aangewezen.
"Het is duidelijk dat een efficiënt ontmoedigingsbeleid inzake zelfdoding bij ouderen verder gaat dan het afsluiten van ramen of terrassen en het buiten bereik houden van narcotica en dodelijke hoeveelheden geneesmiddelen; het bestaat voornamelijk in het scheppen en begunstigen van een samenleving waarin kwetsbare en bedreigde ouderen hun zelfbesef kunnen bewaren of terugvinden.",
aldus ouderenpsychiater dr. Filip Bouckaert. (zie rubriek: psychisch welbehagen > depressie en zelfdoding)

hitteplan

"Bij temperaturen beneden de 22°C en boven de 29°C moet er ingegrepen worden", aldus De Keyser en "indien er gedurende 2 opeenvolgende dagen de kamertemperatuur 29° overstijgt, dient er een hitteplan in werking gesteld"

met longproblemen slapen in doorrookte en afgesloten kamer

Meerdere bewoners klagen over de raamvergrendeling, maar vooral een 86-jarige bewoonster met ernstige ademhalingsproblemen heeft het er erg moeilijk mee. Als verstokte rookster kan zij haar kamer niet of onvoldoende verluchten en sinds de verhuis naar de nieuwbouw, slaapt ze bovendien al anderhalf jaar in haar doorrookte kamer met een bijna afgesloten raam.

Enkel al om hygiënische redenen en nog afgezien van het welbehagen van de bewoners, dient elke rusthuiskamer waar men leeft en slaapt dagelijks en voldoende verlucht te worden. We begrijpen dan ook geenszins de gestandaardiseerde raamvergrendeling vanwege de beleidsverantwoordelijken van dit rusthuis...

(HB)

terug naar boven

 

3/09/2009

NOOIT EERDER TELEFOON VOOR BEWONERS

 


Na anderhalf jaar nieuwbouw nog steeds
geen telefoonaansluiting voor bewoners


contactmogelijkheden bejaarden geen prioriteit voor OCMW-beleid?

Houthalen - Nooit eerder in de geschiedenis van het rusthuis Vinkenhof konden bewoners beschikken over een eigen telefoonaansluiting in  hun kamer. Maar ook anderhalf jaar na hun verhuis naar een gloednieuw gebouw, is deze situatie nog steeds onveranderd.

Op 8/4/2008 verhuisden de bewoners van rusthuis Vinkenhof naar een splinternieuw gebouw met meer eigentijdse voorzieningen zoals een eigen toilet, maar een eenvoudige telefoonaansluiting op de kamer van de bewoner, behoort nog steeds niet tot de mogelijkheden.

geen prioriteit?

Dat na anderhalf jaar nieuwbouw deze elementaire voorziening nog niet kon worden verwezenlijkt, laat vermoeden dat het OCMW-beleid daar geen prioriteit aan stelt. Nochtans zal elke voorziening die de contactmogelijkheden van minder mobiele rusthuisbewoners ondersteunen of stimuleren, een remmende invloed hebben ten aanzien van een sociaal isolement of vereenzaming.

verplichte basisvoorziening

Om een valkuil van sociaal isolement te helpen vermijden, moet elke mogelijkheid tot interactie met de buitenwereld gestimuleerd worden. Telefonie biedt daartoe een ideale mogelijkheid die overigens door elke oudere bijzonder goed hanteerbaar is, zelfs indien hij/zij bedlegerig is. Een persoonlijke telefoonaansluiting zou in elk rusthuis als een basisvoorziening verplicht geïntegreerd dienen te zijn in de dagprijs. Idem voor een kosteloze internettoegang, minstens op elke afdeling.

zie ook menu-item: > Psychisch welbehagen > Isolement voorkomen of klik hier

(HB)

terug naar boven

 

VERPLEEGDOSSIER OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF (10)

3/08/2009

HOGER BEROEP TEGEN BESCHIKKING KORTGEDINGRECHTER
i.v.m. INZAGE/AFSCHRIFT ZORGDOSSIER rusthuis Vinkenhof

 

Socialistische Mutualiteit ondersteunt beroepsprocedure
m.b.t. toepassing wet patiëntenrecht in rusthuizen

gezien het principieel karakter en algemeen belang


www.socmut.be

Zoals reeds bleek uit het krantenartikel van 24/7/2009, is ook het socialistische ziekenfonds het volstrekt oneens met de beschikking van de rechter in kortgeding, die stelt dat de wet patiëntenrecht niet van toepassing is op rusthuizen en aldaar dus geen afschrift van een zorgdossier kan gevorderd worden. Gezien het principieel karakter en het algemeen belang van dit gegeven, werd er besloten dat de juridische dienst zal bijstaan in het voeren van een beroepsprocedure.
Wij danken de Socialistische Mutualiteiten voor deze juridische ondersteuning.

 

terug naar boven

 

VERPLEEGDOSSIER OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF (9)

27/07/2009

'OCMW-BEREIDWILLIGHEID' OM INZAGE TE VERLENEN IS FARCE

 


'Inzage' van 101-jarige in eigen
zorgdossier = schijnvertoning

eeuwelinge verklaring laten ondertekenen om afstand te doen van onderwerp juridische
procedure, is een onaanvaardbaar misbruik van een niet-weerbare hoogbejaarde

'inzage gegeven'

Wij betwisten niet, en voegden zelfs eerder de voorgetypte verklaring die Nouwens verzocht werd te ondertekenen toe, dat zij als 101-jarige op 12/5/2009 door haar hoofdverpleger Lynen werd uitgenodigd om 'inzage' te laten nemen in haar zorgdossier. Deze georkestreerde uitnodiging van het OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen volgde na eindeloze verzoeken van haar vertegenwoordiger en nadat Nouwens uiteindelijk zelf via haar raadsman  en conform de wet patiëntenrecht, het verzoek tot afschrift van haar zorgdossier vorderde.

inzage = farce

Waar zelfs geroutineerde zakenlui (én OCMW-functionarissen zèlf) zich in dossiers gretig laten bijstaan door advocaten, zal elk zinnig redenerend mens begrijpen dat een hoogbejaarde eeuwelinge, die niet eens beschikt over haar noodwendige leesbril (!) of bijstand van enig vertrouwenspersoon, moeilijk een dossier kan napluizen, op de correctheid ervan. De OCMW-reactie in onderstaand krantenartikel van 27/7/2009, dat de 101- jarige haar dossier wèl mocht inkijken maar geen afschrift kreeg, is naast de kwestie en een schijnvertoning om het OCMW-blazoen enigszins op te poetsen.

kritische vertegenwoordiger - 25 jaar nauwe vriendschap

In werkelijkheid tracht het OCMW-Houthalen-Helchteren al maanden via eindeloze trucs te voorkomen dat de door Nouwens aangeduide vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon Bielen (die overigens reeds 25 jaar nauw bevriend is met haar; waar ze gedurende anderhalf inwoonde en nog steeds zowat wekelijks op logement is en dagelijks telefonisch contact heeft - zie ook Tonia & Herman), een kritische blik kan werpen op haar zorgdossier. Reeds in 2004, toen men Nouwens wilde muteren naar een gesloten afdeling voor zwaar dementerenden, reageerde Bielen ontsteld en stelde zijn veto. Oorspronkelijk stuurde het OCMW naar Bielen 3 kopietjes als zorgdossier voor 10 jaar rusthuisverblijf op, maar Bielen nam daar geen genoegen mee en eiste een volwaardig dossier.
 


hoofdverpleger wilde hoogbejaarde in 2004 naar gesloten afdeling sturen wegens
"zover afgegleden in haar dementie"
maar laat haar 5 jaar later zonder leesbril
toch een voorgetypte verklaring ondertekenen
 dat ze 'geen afschrift hoeft van haar zorgdossier'
 


verslag hoofdverpleger Lynen voor opnameteam in 2004

"
Momenteel is Tonia zover afgegleden in haar dementie dat ze bij alle handelingen van het dagelijks leven moet geholpen worden" en "Misschien is het beter voor Tonia om haar over te plaatsen naar RVT-1, waar ze binnen een gesloten omgeving niet verloren kan lopen, en waar ze misschien een geborgen gevoel zal terugvinden.",
aldus hoofdverpleger Lynen op 7/04/2004 in zijn verslag voor het opnameteam.
Met deze en andere argumenten, totaal vreemd aan de realiteit, poogde Lynen om Nouwens reeds 5 jaar geleden van zijn afdeling te laten overplaatsen naar de toenmalige gesloten RVT-1 afdeling voor zwaar dementerenden. Slechts door zwaar protest en veto van haar vertegenwoordiger Bielen, kon dit vermeden worden...

neurologe dr. De Klippel

Een jaar later verklaart neurologe dr. De Klippel op 24/06/2005 het volgende: "
Antonia is zich nog heel goed bewust van haar omgeving en ze heeft nog heel wat contact met vriend(inn)en op haar afdeling. Haar mentale toestand is nog vrij goed…Op dit ogenblik zie ik geen reden om bij deze patiënt een overplaatsing naar een gesloten afdeling aan te raden. Het is wenselijk dat zij in haar eigen omgeving blijft, aangezien zij zich nog vrij bewust is van haar omgeving."

videofragmenten

Onderstaande videobestanden werden tot 5 jaar na datum van de intentie van de hoofdverpleger om Tonia te muteren naar een gesloten afdeling voor zwaar dementerenden vastgelegd. Ze tonen overtuigend aan dat de  'opsluiting' van Tonia, zelfs jaren later, volstrekt onaanvaardbaar zou zijn geweest..


11/08/2008  Rauw ei en sinaasappel
 

19/10/2008  Jeneverfeesten Hasselt
 

12/05/2008  Tonia op bromfiets
 
 
16/12/2007  Weerzien met nichtje
 
28/06/2008 Tonia op de kermis
 
27/01/2010 Cafetariaverbod vriendin

"Ik zou enkel nog verdriet gehad hebben..."

Zelfs 5 jaar later hoort Nouwens ook vandaag nog steeds niet thuis op een gesloten afdeling en dat zal ook haar huisarts zeker kunnen bevestigen. Aansluitend bij de jarenlange voeling die wij met Antonia Nouwens hebben, zijn we er zelfs van overtuigd, dat een overplaatsing van haar in 2004 naar een gesloten afdeling voor zwaar dementerenden, voor Nouwens dermate nefaste gevolgen zou gehad hebben, dat ze waarschijnlijk vandaag niet meer in leven zou zijn geweest!...
"Ik zou enkel nog verdriet gehad hebben", reageert Nouwens bij de voorstelling hoe ze zich zou gevoeld hebben in een afgesloten omgeving, tussen enkel zwaar dementerenden.
(Zie hier vergelijkbaar verhaal van Margot)

onaanvaardbaar misbruik van een niet-weerbare hoogbejaarde

Onvoorstelbaar dat diezelfde hoofdverpleger (en tevens vakbondsafgevaardigde!) de 101-jarige Nouwens 5 jaar later op 12/5/2009 (uit eigenbelang en/of ten dienste van een lopende gerechtelijke OCMW-procedure) Nouwens een voorgetypte verklaring ter ondertekening voorschotelt, waarin ze dient te bevestigen het zorgdossier te hebben ingezien en geen behoefte heeft aan een afschrift ervan. Dit terwijl eeuwelinge Nouwens niet eens kon beschikken over haar noodwendige leesbril of enige bijstand van een vertrouwenspersoon. Wij vinden dit een onaanvaardbaar misbruik van een niet-weerbare hoogbejaarde eeuwelinge, in opdracht van een OCMW-beleid, dat in feite de belangen van kwetsbare bejaarden hoort te behartigen!


OCMW-voorzitster Eefje Van Wortswinkel op 9/4/2009:
'Nouwens nog volledig wilsbekwaam'
 


"Aangezien uzelf van mening bent dat mevrouw Nouwens nog volledig wilsbekwaam is, kan enkel zij haar verzorgingsdossier opvragen.", aldus OCMW-voorzitster Eefje van Wortswinkel in haar schrijven van 9/4/2009 ter argumentatie van de OCMW-weigering, om een afschrift van Nouwens zorgdossier.

chanterend...

Het is niet omdat wij in 2004 ernstig en plichtsbewust protesteerden tegen de overplaatsing van Nouwens naar een gesloten afdeling; noch dat wij ook vandaag nog vinden dat Nouwens nog zeer bewust is van haar omgeving en een zinnig gesprek beslist tot de mogelijkheden behoort, dat deze 101-jarige zonder bijstand nog dossiers zou kunnen evalueren naar hun correctheid. Wij voelen ons dan ook gechanteerd door deze argumentatie van OCMW-voorzitster Van Wortswinkel. Beste Eefje: het is niet omdat een hoogbejaarde eeuwelinge nog over een aantal significante vaardigheden kan beschikken, dat zij ook bij machte is om een dossier kritisch te evalueren... Net daarom heeft de wetgever toch de mogelijkheid van een vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon voorzien, niet?

(HB)

terug naar boven

 

VERPLEEGDOSSIER OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF (8)

juli 2009

CHRONOLOGIE VAN EEN LIJDENSWEG

 

Chronologie van een lijdensweg om zorgdossier
van 101-jarige rusthuisbewoonster

 

 

WIE IS WIE?
NOUWENS 101-jarige Antonia Nouwens (verblijft reeds 10 jaar in OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen)
BIELEN wettelijk vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon A. Nouwens
BERGHS  raadsheer H. BIELEN en A. NOUWENS
VERSCHELDE huisarts A. NOUWENS
OCMW OCMW te Houthalen-Helchteren
VAN WORTSWINKEL: OCMW-voorzitter te Houthalen-Helchteren
DOUMEN OCMW-secretaris te Houthalen-Helchteren (personeelshoofd alle OCMW-werknemers)
DE GROOTE raadsvrouw OCMW Houthalen-Helchteren

 

 

DATUM

VAN -> AAN

INHOUD - ONDERWERP

1 28/02/2009 BIELEN -> OCMW

> aanvraag afschrift verpleegdossier van A. Nouwens levert gedurende 15 dagen geen enkele respons op

2 23/03/2009 BERGHS -> OCMW

> aanmaning OCMW door raadsheer BIELEN

3 30/03/2009 OCMW -> BIELEN > OCMW stuurt 3 kopietjes als zorgdossier voor 10 jaar rusthuis (!)
4 1/04/2009 BIELEN -> OCMW > bezwaarschrift ondermaatsheid van 3 blz zorgdossier + eis volwaardig dossier
5 9/04/2009 OCMW -> BIELEN

> weigering om afschrift zorgdossier met allerhande nepargumenten (BIELEN niet te goeder trouw wegens internetpublicatie privacygevoelig zorgdossier; Nouwens moet in eigen naam dossier aanvragen; bevestiging van NOUWENS op aanvraag van BIELEN is rollen omkeren; BIELEN heeft zelf te kennen gegeven dat NOUWENS wilsbekwaam is, ...)
Het OCMW probeert zich in allerlei bochten te wringen om Bielen  als kritische vertegenwoordiger van Nouwens geen geen inzage te laten krijgen in het zorgdossier. Er wordt nu getracht om enkel de niet-weerbare 101-jarige jarige Nouwens persoonlijk aan te bieden om haar zorgdossier in te kijken, zonder een afschrift te overhandigen.

6 14/04/2009 NOUWENS ->
OCMW-voorzitter Van Wortswinkel
> Om een resultaat te bespoedigen en nodeloos gekibbel te vermijden, wordt door Nouwens in eigen naam  een nieuwe aanvraag ingediend voor een afschrift van haar zorgdossier, gericht aan OCMW-voorzitster VAN WORTSWINKEL.
7 15/04/2009 BIELEN -> OCMW-voorzitter VAN WORTSWINKELl > antwoord van Bielen op OCMW-weigering van 9/04/2009 schrijven van antwoord op bezwaarschrift ondermaats zorgdossier houdt geen enkele respons in op vragen en opmerkingen in schrijven van Bielen d.d. 1/04/2009
8 17/04/2009 BERGHS -> OCMW > nieuwe aanmaning + opdrachtbevestiging door Antonia Nouwens
9 4/05/2009 OCMW-secretaris DOUMEN -> BERGHS > OCMW-secretaris biedt enkel inzage zorgdossier aan voor Nouwens, maar geen afschrift
> laster over Bielen, dat hij 'privacygevoelige gegevens' publiceert op deze website
Hiermee suggereert OCMW-secretaris DOUMEN schijnheilig zijn bekommernis aangaande de voor Nouwens privacygevoelige informatie op deze website, verwijzend naar de publicatie van het ondermaats zorgdossier waarin alle privacygevoelige gegevens onleesbaar werden gemaakt.
10 5/05/2009 BERGS -> DOUMEN > nogmaals eis om afschrift, en niet enkel inzage van zorgdossier
11 8/05/2009 DE GROOTE -> BERGHS > weigering overmaking zorgdossier aan raadsman BERGHS wegens zogenaamde privacygevoeligheid
Privacygevoeligheid als reden om het zorgdossier ook niet aan de raadsman van Nouwens te overhandigen wordt nu als drogreden aangehaald. Stel je immers voor dat een chirurg je het verkeerde been amputeert en je tegen deze medische flater een procedure wil voeren, zonder dat je raadsman over de nodige stukken mag of kan beschikken! Overigens is een raadsman eveneens gebonden aan een beroepsgeheim...
> Nouwens wordt inzage van haar zorgdossier toegestaan en zou tegen betaling ook afschrift krijgen indien ze dat wenst
Bedrieglijk wordt er nu officieel aangeboden om een afschrift aan Nouwens te overhandigen. Dit is echter een valstrik want van de heimelijke OCMW-intentie, om de 101-jarige zonder begeleiding van haar vertegenwoordiger of huisarts alleen uit te nodigen en haar (zonder leesbril) een voorgetypte verklaring te laten ondertekenen dat ze geen behoefte meer zou hebben aan een afschrift, heeft nog niemand weet...
12 8/05/2009 BERGHS -> DE GROOTE > raadsman Nouwens stelt duidelijk dat er alleszins een afschrift gewenst is van het zorgdossier en verricht onmiddellijk de betaling van 25 €, zijnde het wettelijk max. bedrag dat een zorgdossier mag kosten.
13 12/05/2009 verklaring
NOUWENS
> Zonder te zijn bijgestaan door haar vertegenwoordiger of huisarts en op verzoek van haar hoofdverpleger Lynen ondertekent de 101-jarige Nouwens een voorgetypte verklaring, dat ze haar zorgdossier heeft ingezien en dat ze geen behoefte meer heeft aan een afschrift.
Dit is een schandalig en reinste misbruik van een niet-weerbare hoogbejaarde en zegt heel wat over de integriteit van de OCMW-beleidsvoering te Houthalen-Helchteren. Dat diezelfde hoofdverpleger Lynen Nouwens in 2004 reeds wilde overplaatsen naar een gesloten afdeling 'wegens zover afgegleden in haar dementie', maakt dit misbruik weerzinwekkend!
Ter suggestie van echtheid wordt de verklaring van Nouwens nog eens ondertekend door 2 getuigen, zijnde de hoofdverpleger Lynen zèlf en verzorgende Jaenen. Noch haar zorgdossier noch haar eigen ondertekende verklaring kon Nouwens lezen, vermits haar leesbril zich op dat ogenblik in Zonhoven bevond.
14 18/05/2009 besluiten kortgeding DE GROOTE -> BERGHS > aan de raadsman van Nouwens en tevens in haar besluiten op blz. 3 + 4 voor het kortgeding, maakt OCMW-raadsvrouw De Groote de volgende grove leugen kenbaar:
"Op 12/05/2009 heeft Nouwens, samen met haar huisarts, inzage gekregen in haar volledig zorgdossier. Zij heeft ook verklaard geen afschrift van het dossier te wensen".
Dat ook volstrekte leugens en misbruik van derden door het OCMW-beleid te Houthalen-Helchteren aanvaardbaar mogen zijn om kritische ogen inzage van het zorgdossier te beletten, blijkt uit deze grove leugen die door het OCMW wordt toegevoegd. Om de bedrieglijk opgezette ondertekening van de verklaring door de 101-jarige Nouwens kracht bij te zetten, wordt nu ook nog eens valselijk beweerd, dat ze daarbij werd bijgestaan door haar huisarts dr.Verschelde. (addendum: Gezien de publicatie van de formele ontkenning door de huisarts wordt deze leugen wegens beperkte houdbaarheid vervolgens geduid als een vergissing (!) en geschrapt in een volgende versie van besluiten.)
Wie is er verantwoordelijk voor deze OCMW-leugens?
15 18/05/2009 verklaring huisarts
VERSCHELDE
> huisarts Verschelde verklaart schriftelijk: '...niet akkoord te zijn met de versie van OCMW-raadsvrouw De Groote...'.
Nog onwetend dat de OCMW-leugen ook zal opgenomen worden in de besluiten voor de rechtbank, waarschuwt huisarts dr. Verschelde vooreerst nog voorzichtig het OCMW...
Helaas zal ook dan nog het OCMW volharden in de boosheid
16 18/05/2009 BIELEN
-> BERGHS
> opdracht tot onmiddellijke dagvaarding van OCMW in kortgeding
De eindeloze en bedrieglijke spelletjes van het OCMW hartsgrondig beu, geven we opdracht tot onmiddellijk dagvaarding van het OCMW in kortgeding.
17 27/05/2009 verklaring huisarts
VERSCHELDE -> RECHTER

> formele ontkenning door huisarts dr. Verschelde van OCMW-leugen, gericht aan de rechter:
"Ik ontken formeel dat ik met of zonder patiënte Antonia Nouwens (*13.11.1907) inzage heb genomen in haar volledig zorgdossier."
Tevens stelt dr. Verschelde een medisch attest op, waarin hij de mening is toegedaan dat Bielen belangrijkste vertrouwenspersoon is van Nouwens en hij haar belangen geëngageerd behartigt.
Een eerste waarschuwing van dr. Verschelde om zijn persoon niet te misbruiken in een leugenachtige verklaring, wordt zelfs door het OCMW volkomen genegeerd door deze leugen toch op te nemen in de besluiten voor de rechtbank.
Slechts wanneer het OCMW (via publicatie van deze formele ontkenning door dr. Verschelde op deze website) bewust wordt dat deze leugen onhoudbaar is geworden, wordt ze in allerlaatste instantie nog snel verwijderd in de besluiten van De Groote, die ze tijdens de nacht voorafgaand aan het kortgeding nog doorfaxt aan de raadsman van Nouwens.

18 28/05/2009

KORTGEDING

> Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt
19 1/06/2009 NOUWENS -> RECHTER > Nouwens verzoekt rechter nogmaals om afschrift van haar zorgdossier, drukt haar angst uit voor haar hoofdverpleger Lynen en bevestigt haar volste vertrouwen in vertegenwoordiger Bielen.
20 11/06/2009 BIELEN -> OCMW-raadsleden, voorzitter en burgemeester Yzermans > In een open brief wordt samenvattend de verzuurde relatie met het OCMW-beleid geschetst.
Omdat wij om redenen overtuigd zijn, dat OCMW-secretaris Doumen de voorzitter en raadsleden slechts selectief informeert, brengen we hen schriftelijk elementair op de hoogte van ONZE ervaringen met het OCMW-beleid.
21 16/06/2009 Krantenartikel in dagblad  ‘HBVL en GVA > krantenartikel: '101-jarige dagvaart OCMW'
Moe getergd door een gebrek aan ontvankelijkheid, leugens en pesterijen, maken we noodgedwongen ons verhaal ook kenbaar in de pers.
22 9/07//2009 BESCHIKKING RECHTER > Kortgedingrechter: Het OCMW-rusthuis is geen beroepsbeoefenaar van de geneeskunde en kan derhalve niet onderworpen worden aan de toepassing van de wet patiëntenrecht.
Zowel de FOD Volksgezondheid als Verbruggen van de Socialistische Mutualiteiten vinden de uitspraak 'schandalig'. “De wet op de patiëntenrechten is 100 procent zeker wèl van toepassing op rusthuisbewoners,” zegt woordvoerder Jan Eyckmans van Volksgezondheid.
Een procedure in hoger beroep dringt zich op...
23 24/07/2009

 

Krantenartikel in dagblad  ‘HBVL en GVA > krantenartikel: 'Eeuwelinge mag zorgdossier niet inkijken van de rechter'
Wij menen dat deze uitspraak in kortgeding de rechten van ALLE rusthuisbewoners beperkt en zij niet ernstig worden genomen. Wij vinden het belangrijk om deze maatschappelijk onrechtvaardigheid via de pers onder de aandacht brengen...
24 27/07/2009 Krantenartikel in dagblad  HBVL > krantenartikel: "Afschrift zorgdossier in plaats van inzage"
 
OCMW-secretaris is ziedend over het krantenartikel 'Eeuwelinge mag zorgdossier niet inkijken van rechter' van 24/7/2009, dat de rechterlijke beschikking dat rusthuizen niet onder de wet patiëntenrecht vallen, in de kijker stelt. In dit krantenartikel van 27/7/2009 poogt het OCMW zijn blazoen op te poetsen door 'recht te zetten' dat er aan de 101-jarige geen inzage is geweigerd, maar enkel een afschrift.
25 3/08/2009 Socialistische Mutualiteit ondersteunt procedure in hoger beroep O.w.v. het principieel karakter en algemeen belang dat verbonden is aan de beschikking van de kortgedingrechter op 9/07/2009, besluit de Socialistische Mutualiteit via haar juridische dienst een beroepsprocedure te ondersteunen. die wordt ingeleid op 15/09/2009 voor het Hof van Beroep te Antwerpen.
26 15/09/2009 inleiding hof van beroep Antwerpen  
27 5/01/2010 hof van beroep Antwerpen pleidooien voorafgaand aan eindarrest
28 17/03/2010 arrest hof van beroep eis om kopie zorgdossier wordt afgewezen (later meer...)

 

terug naar boven    -   directe link naar dit artikel

 

VERPLEEGDOSSIER OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF (7)

24/07/2009

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:
“DE WET OP DE PATIËNTENRECHTEN IS 100 PROCENT
 ZEKER WÈL VAN TOEPASSING OP RUSTHUISBEWONERS"

 


Patiëntenwetgeving NIET
van toepassing in rusthuizen!


Rusthuisbewoners hebben geen recht
 op kopie of inzage van hun zorgdossier

Ziekenfonds en FOD Volksgezondheid: "Deze uitspraak is schandalig"
 


artikel afdrukken?

bron: Het Belang van Limburg 1 - 2 en Gazet van Antwerpen - 24/07/2009 (+ lezersreacties)

HOUTHALEN-HELCHTEREN - Tonia Nouwens, een 101-jarige bewoonster van rusthuis Vinkenhof in Houthalen, mag de medische gegevens in haar eigen zorgdossier niet inkijken. Dat heeft de kortgedingrechter in Hasselt beslist. Volgens de rechter is de wet op de patiëntenrechten niet van toepassing op rusthuisbewoners. Zowel het socialistisch ziekenfonds als de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid noemen de uitspraak “schandalig”.
Eind mei dagvaardde Tonia Nouwens, de oudste inwoonster van Houthalen-Helchteren, OCMW-rusthuis Vinkenhof waar ze al sinds 1998 verblijft. De eeuwelinge, wiens zaken behartigd worden door haar wettelijk vertegenwoordiger Herman Bielen, had de directie van het rustoord in de maanden voor ze naar de rechtbank stapte, herhaaldelijk gevraagd om haar zorgdossier te mogen inkijken, maar dat werd telkens geweigerd.
In zo’n zorgdossier worden de medische gegevens van de bewoner genoteerd door artsen en verpleegkundigen.
vermeende dementie
“We willen onder meer weten wat er in staat over haar vermeende dementie,” vertelt Bielen. “De hoofdverpleger had een tijd geleden verklaard dat Tonia best naar de gesloten afdeling voor dementerenden zou verhuizen, terwijl ik vind dat ze nog erg alert is. Mijn vrouw en ik hadden bovendien de indruk dat de verpleger de diagnose gesteld had zonder een arts te raadplegen, en we wilden weten wat er daarover in haar dossier terug te vinden was.”
rechter
Op negen juli oordeelde kortgedingrechter Van Coppenolle in Hasselt dat Tonia Nouwens het recht niet heeft om haar eigen zorgdossier in te kijken of er een kopie van te ontvangen. Volgens de rechter is de wet op de patiëntenrechten niet van toepassing op rusthuisbewoners. “De patiënt kan z’n rechten enkel laten gelden ten opzichte van een beroepsbeoefenaar van de geneeskunde,” zo schrijft van Coppenolle in haar beschikking. “Verweerder (het OCMW-rusthuis, red.) is geen beoefenaar van de geneeskunde en kan derhalve niet worden onderworpen aan de toepassing van de wet patiëntenrecht.”
Verder argumenteert de rechter dat het zorgdossier in een rusthuis enkel toegankelijk is voor daartoe “bevoegde personen.” Doordat de wet op de erkenning van de rusthuizen niet nader omschrijft wie die bevoegde personen zijn, zo stelt Coppenolle, kan Tonia Nouwens geen kopie van het dossier krijgen.
bizarre uitspraak
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid noemt de uitspraak van de rechter niet correct. “De wet op de patiëntenrechten is 100 procent zeker wèl van toepassing op rusthuisbewoners,” zegt woordvoerder Jan Eyckmans. “De medische gegevens worden in het zorgdossier genoteerd door artsen en verpleegkundigen die in dienst zijn van het rusthuis. Dat zijn wel degelijk beroepsbeoefenaars van de geneeskunde.”
Het socialistisch ziekenfonds heeft dezelfde bedenkingen bij de argumentatie van de rechter. Juriste Daniëlla Verbruggen: “Ouderen krijgen hierdoor nog maar eens het signaal dat zij afgeschreven zijn. Blijkbaar acht de rechter hen niet in staat om op een zinnige manier kennis te nemen van gegevens omtrent hun eigen persoon. Stel dat een zorgdossier vermeldt dat de oudere incontinent is, terwijl dat eigenlijk niet klopt... Deze uitspraak zou wel eens strijdig kunnen zijn met de privacywet. Die schrijft immers voor dat er een correctierecht is op persoonsgegevens die worden bijgehouden in een databank.”
Herman Bielen, de wettelijk vertegenwoordiger van de eeuwelinge, is niet van plan om het hierbij te laten. “Ik laat me nu verder informeren en bekijk of we een beroepsprocedure kunnen opstarten.”


frontpagina Het Belang van Limburg - 24/07/2009


bron: Het Belang van Limburg - 25/07/2009

 

OCMW tracht blazoen op te poetsen

bron: Het Belang van Limburg - 27/07/2009

 

OCMW-Houthalen-Helchteren ziedend over krantenartikel

Men zou mogen verwachten dat het OCMW-Houthalen-Helchteren gelukkig is met de uitspraak van kortgedingrechter Van Coppenolle, die stelt dat rusthuizen niet onderworpen zijn aan de wet patiëntenrecht en ze aldus geen afschrift - van hun verplicht en zorgvuldig bij te houden - zorgdossier ter beschikking moeten stellen aan hun bewoners. Toch is de OCMW-secretaris ziedend over het krantenartikel 'Eeuwelinge mag zorgdossier niet inkijken van rechter'  in de krant Het Belang van Limburg van 24/7/2009, dat deze rechterlijke beschikking in de kijker stelt. Dat blijkt o.a. uit bovenstaand krantenartikel van 27/7/2009, waarin het OCMW wil 'rechtzetten' dat er aan de 101-jarige geen 'inzage' is geweigerd, maar enkel een afschrift.

terug naar boven

 

6/07/2009

VONNISSEN IN GERECHTELIJKE PROCEDURES
m.b.t.  OCMW-HOUTHALEN-HELCHTEREN

 

dossier: 'ongewenste' publicaties op websites:
Hoogdringendheid 2x kortgeding
OCMW-secretaris door rechter afgewezen


kosten door OCMW met gemeenschapsgeld te betalen: 2.800 € + advocaatkosten
 

Als rechtstreekse reactie op onze publicatie m.b.t. de huisartsenkring dagvaarde OCMW-secretaris Doumen ons op 22/06/2009  2 maal met hoogdringendheid wegens 'lasterlijke publicaties op onze websites'. Zowel in eigen naam als nogmaals in naam van het OCMW werden 2 kortgedingen met identieke eisen ingeleid.

Aldus werd op 6/07/2009 door rechter in kort geding, I. Van Coppenolle, volgende beschikking uitgesproken: 
 

kosten door OCMW met gemeenschapsgeld te betalen: 2.800 € + advocaatkosten

eis van OCMW-secretaris Doumen om met hoogdringendheid alle informatie m.b.t. het OCMW en rusthuis Vinkenhof te verwijderen op websites ouderenhart.be en deodata.be = ongegrond
veroordeelt OCMW Houthalen-Helchteren tot betaling van 1.200 EUR rechtsplegingvergoeding

KOSTEN OCMW

kosten te betalen door OCMW: 1200 € rechtsplegingvergoeding
 + 200 € dagvaardingskosten:

1.400 €
(+ kosten raadsvrouw De Groote)

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG te Hasselt - 23/10/2008

eis van OCMW-Houthalen-Helchteren om met hoogdringendheid alle informatie m.b.t. het OCMW en rusthuis Vinkenhof te verwijderen op websites ouderenhart.be en deodata.be = ongegrond
veroordeelt OCMW Houthalen-Helchteren tot betaling van 1.200 EUR rechtsplegingvergoeding

 

kosten te betalen door OCMW: 1200 € rechtsplegingvergoeding
 + 200 € dagvaardingskosten:

1.400 €
(+ kosten raadsvrouw De Groote)

Totaal kosten door OCMW met gemeenschapsgeld te betalen:

2.800 € (+ kosten OCMW-raadsvrouw De Groote)

 

dossier: inzagerecht/afschrift zorgdossier:
"Patiëntenwetgeving niet van toepassing op rusthuis"
Rusthuis is geen beroepsbeoefenaar van geneeskunde

rusthuisbewoner heeft geen recht op inzage/afschrift van eigen zorgdossier
 

De patiëntenwetgeving van 2002 is enkel van toepassing t.o.v. beroepsbeoefenaars van de geneeskunde, en een rusthuis is dat niet. Daarom kan een rusthuisbewoner geen recht op inzage of afschrift van zijn zorgdossier vorderen zoals de wet patiëntenrecht voorziet.

Aldus werd op 9/07/2009 door rechter in kort geding, I. Van Coppenolle, volgende beschikking uitgesproken: 

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG te Hasselt - 9/07/2008

eis tot afgifte van een afschrift van het verzorgingsdossier = ongegrond
tegeneis van OCMW om alle informatie m.b.t. het OCMW en rusthuis Vinkenhof te verwijderen op websites ouderenhart.be en deodata.be = ongegrond

veroordeelt beide partijen (OCMW + rusthuisbewoonster Antonia Nouwens) tot de helft van de kosten van het rechtsgeding

KOSTEN OCMW

Totaal kosten door OCMW met gemeenschapsgeld te betalen:

kosten OCMW-raadsvrouw De Groote

hoger beroep

De patiëntenwetgeving die voorziet in een inzagerecht, recht op afschrift en toevoeging van of aan het verzorgingsdossier, zou enkel van toepassing zijn op beroepsbeoefenaars van de geneeskunde. Het OCMW-rusthuis is geen beroepsbeoefenaar van de geneeskunde en kan derhalve niet onderworpen worden aan de toepassing aan de wet patiëntenwet.
De medische gegevens worden in een zorgdossier toegevoegd of gebundeld door verpleegkundigen, artsen of andere medische zorgverstrekkers, en dat zijn beslist ook beroepsbeoefenaars van de geneeskunde, zij het in dienst van het rusthuis. Aldus dient hun rechtstreekse werkgever eveneens aanspreekbaar te zijn m.b.t. de patiëntenwetgeving. Wij betreuren het dat de rechter op dit argument zelfs niet inging...
Het zou immers ronduit schandalig zijn en een dringende aanpassing van de wetgeving vereisen, indien een rusthuisbewoner niet mag weten wat er in zijn eigen dossier staat, dat overigens verplicht en zorgvuldig door een rusthuis dient te worden bijgehouden. Ook een correctierecht aangaande persoonlijke gegevens en aansluitend met de privacywetgeving, zou hierdoor onbestaande zijn.
Hierdoor worden ouderen nog maar eens vernederd of niet ernstig genomen, en benaderd alsof ze in wezen allemaal dementerend zijn en zelfs niet in staat op een zinnige wijze kennis te nemen van hun eigen gegevens.
Zeker in de geest van de huidige privacywetgeving lijkt het ons een vanzelfsprekendheid, dat elkeen toegang dient te krijgen tot elke vorm van officieel geregistreerde informatie of databank, die zijn gegevens over zijn eigen persoon betreft!

Door ons reeds eerder een afgeslankte versie van het verpleegdossier te overhandigen,  erkende het OCMW  buitengerechtelijk reeds zelf, het recht op toegang van deze gegevens.

Wij informeren ons juridisch verder en stellen een beroepsprocedure minstens in overweging.

terug naar boven

 

15/07/2009

OCMW-WERKING VERLOOPT NIET ALTIJD VLEKKELOOS...

 

Gepolitiseerde hiërarchie en OCMW-structuur ook
elders belemmerend voor integere werking?

                    

  

terug naar boven

 

22/06/2009

NIEUWE RECHTSZAAK ZORGT VOOR 2 ZITTINGEN OP ÉÉN DAG

 


OCMW-secretaris eist met hoogdringendheid verwijdering van elke informatie betreffende
 het OCMW-Houthalen en rusthuis Vinkenhof

  poogt kritische opmerkingen en transparantie van stukken
te laten bestraffen met boete van
500 EURO per dag

  2 nieuwe procedures + strafklacht met gemeenschapsgeld
 

opnieuw 2 procedures + strafklacht

Als reactie op het kenbaar maken van de protesten van de huisartsenkring in onderstaand artikel (zie 20/06/2009 of klik hier) stelt secretaris Doumen van het OCMW-Houthalen-Helchteren  opnieuw 2 procedures + strafklacht (!) in, zowel in eigen naam als in naam van het OCMW (kosten zijn ten laste van het OCMW). Dit met het doel om alle informatie betreffende het OCMW-Houthalen-Helchteren en het rusthuis Vinkenhof verwijderd te zien op de websites www.ouderenhart.be en www.deodata.be. Zonder enige concrete specificatie definieert Doumen deze informatie en transparantie van stukken als leugens, onwaarheden en laster. Volgens het stuk dat hij ons met hoogdringendheid liet betekenen door de deurwaarder op 22/6/2009, vreest Doumen dat er 'onherstelbare schade wordt toegebracht aan zijn eer en goede naam', en 'te worden blootgesteld aan publieke verachting'. Wij zijn enigszins verwonderd dat de secretaris ons dat vermogen plots toebedeelt, gezien wij nooit op enige wijze ernstig werden genomen.
Wij begrijpen de reactie van de OCMW-secretaris, maar zijn natuurlijk een heel ander oordeel toegedaan: Niet de boodschapper is verantwoordelijk, maar elkeen die verantwoordelijkheid draagt voor de feitelijkheden die wij in beeld brengen. Of zouden reporters en kranten dan ook maar meteen naar willekeur moeten gedagvaard worden...?

talloze procedures met gemeenschapsgeld i.p.v. enige ontvankelijkheid of inhoudelijke respons

Gemakshalve lastert deze secretaris ONS voortdurend en oneigenlijk als leugenaars en wil hij ons liefst het zwijgen opleggen, om verlost te zijn van kritische bemerkingen die o.a. zijn wijze van management in vraag stellen.
Reeds meer dan een jaar ontvangen we voortdurend aangetekende en intimiderende zendingen, ondertekend door de secretaris en de OCMW-voorzitter of OCMW-raadsvrouw De Groote; maar op onze antwoorden krijgen we inhoudelijk geen reactie. Van getuigen die hun verklaring om welke reden dan ook niet willen bevestigen voor de rechtbank, of van getuigenissen die onvoldoende traceerbaar zijn, maken wij zelfs geen gebruik.

Als een kwetsbaar slachtoffer lijkt deze secretaris zich als ambtenaar met talloze bevoegdheden, beschikbare procedurebudgetten en ondergeschikt personeel zich naar de rechtbank op te stellen om, een particulier met uitermate beperkte mogelijkheden maar zijnde koppig geëngageerd, zijn (persoonlijke?) belangen niet te meer te laten kruisen...

aantreden nieuwe OCMW-voorzitster brengt geen wijziging

Weliswaar voorzichtig stelden we ons, n.a.v. het aantreden van Eefje Van Wortswinkel als nieuwe OCMW-voorzitster, toch hoopvol op. Helaas hebben we tot op heden geen enkele wijziging in de OCMW-beleidspolitiek kunnen ervaren en worden alle lasterlijke aantijgingen aan ons adres mede door haar ondertekend of goedgekeurd. Of bevestigt dit opnieuw een traditionele volgzaamheid aan de secretaris of een gebrek aan eigen sturingsvermogen?... (zie ook lager op 8/1/2009 of klik hier) (HB)

terug naar boven

 

20/06/2009

OCMW-SECRETARIS OOK DOOR HUISARTSENKRING IN VRAAG GESTELD

 


"Ook huisartsenkring protesteerde al
meermaals tegen intriges en zorgobstructies
van OCMW-secretaris"


Zelfs ziekteverschijnselen door intimidatiestress bij OCMW-personeelsleden?

Blijkbaar lopen niet alleen wij vast op het management van de OCMW-secretaris. Uit betrouwbare bron vernemen we dat ook de huisartsenkring Houthalen-Helchteren met regelmaat de houding van deze secretaris aanvecht. "Via woordvoerder dr. Paul Vandewiele en gericht aan de OCMW-voorzitter, werd reeds meermaals, zowel schriftelijk als mondeling, protest betekend aangaande de intriges en zorgobstructies van OCMW-secretaris Doumen", aldus onze bron.

ontslagneming en problemen

Zo zouden naar verluidt de aangekaarte problemen en protesten o.a. de ziekteverschijnselen van OCMW-personeelsleden door intimidatiestress betreffen en zelfs tot ontslagname van meerdere artsen geleid hebben, zoals ondermeer RVT-arts dr. Herman Kuppers; methadon-artsen dr. Bart Verschelde en dr. Martine Strybos; en S.I.T.*-artsen zoals voorzitter dr. Eric Luyten.
(* S.I.T. = 'Samenwerkings Initiatief Thuiszorg')

geen gevolg

Problematieken en ontslagnemingen zouden ook hier in belangrijke mate gecorreleerd zijn aan de houding van de OCMW-secretaris. Buiten een routinematig beleefdheidsantwoordje, leidden ook deze protestvoeringen die werden gericht aan de OCMW-voorzitter, helaas tot een zeroresultaat.

EENSLUIDENDE VERKLARING DOOR BETROKKEN HUISARTS AAN RECHTER
(toegevoegd n.a.v. dagvaarding van Bielen en strafklacht door OCMW-secretaris
Doumen  op 22/6/2009, m.b.t. 'leugens en laster')

Bovenstaande tekst zoals deze is weergegeven op OUDERENHART.BE vormt een correcte weergave van mijn verklaring en een bevestiging van de door mij als huisarts ervaren feiten. Ik wens mij niet te distantiëren van deze tekst, die evenmin een beroeps- of briefgeheim schendt. 
(naam van ondertekenende arts om redenen hier niet kenbaar gemaakt)

 

ondersteunend management versus terreurbewind

Niet zozeer een ambtshalve toegewezen macht zal ontzag kunnen ontlokkenen en een goede werking garanderen. Maar veeleer een spontaan verworven autoriteit die gestoeld is op een persoonsgebonden integriteit, respect, ontvankelijkheid, competentie en socialiteit van een hiërarchische overste, zal een veilige en motiverende bedding als werkomgeving kunnen vormen; een gunstige invloed hebben op het engagement en de inzet van medewerkers en tevens bijdragen tot meer arbeidsvreugde.
Een sfeer in een bedrijf of instelling wordt voornamelijk hiërarchisch bepaald en een mismanagement dat gestoeld is op een verdeel-en-heerspolitiek, ontslagvrees, persoonlijke willekeur en oneigenlijke represailles via al dan niet subtiele pesterijen, zal een angstig en ongezond werkklimaat met een hoge stressfactor en een veelvuldige absentie bewerkstelligen.

300 OCMW-personeelsleden

Als algemeen manager beschikt de huidige OCMW-secretaris naar onze overtuiging niet over voldoende persoonsgebonden vaardigheden en socialiteit, om een personeelsbeleid over zo'n 300 personeelsleden in goede banen te leiden.
Een gedepolitiseerde en gegarandeerde objectieve screening van zowel de functionele als sociale vaardigheden als noodzakelijke vereiste voor een vervangende kandidaat, zouden de kansen op een bureaucratisch misbruik merkbaar kunnen verlagen. Dat zou niet enkel heel wat onbehagen en frustraties voorkomen, maar tevens kunnen resulteren in een groter welbehagen van een belangrijke groep mensen, al dan niet OCMW-werknemers...

onaantastbaar?

'Gewone' ambtenaren worden om de 2 jaar geëvalueerd. Maar hoe zit het dan eigenlijk met de evaluatie van een OCMW-secretaris als personeelshoofd met talloze bevoegdheden die een aanzienlijk impact kunnen hebben op honderden mensen? Is hier een evaluatie dan overbodig? En kunnen kiezers zelfs hier geen 'afrekening' maken, rekening houdend met het toch ook gepolitiseerd karakter van de aanstelling? Democratisch toch..., niet? (HB)

zie ook lager 'Secretaris blijft altijd bestaan.' of klik hier

Mening tegen baas zeggen is goed voor de gezondheid
bron: HLN - 13/01/2010

Zeggen tegen de baas wat je denkt, is goed voor de gezondheid en biedt bovendien je overste de gelegenheid zich te verbeteren. Dat blijkt vandaag uit een psychologisch Brits onderzoek.

Efficiëntere bazen
Voor het onderzoek werden 150 hogere kaderleden verdeeld in twee groepen: de ene groep kreeg duiding en commentaar van ondergeschikten, terwijl de andere groep niets kreeg. "Omdat de bestuurskaders toelichtingen kregen van hun bedienden, waren ze meer geneigd hun beleid bij te sturen en werden daardoor ervaren als efficiëntere kaderleden", schrijven de auteurs van het rapport.

Stress ventileren
Bedienden die vrank en vrij mogen zijn tegenover hun baas, ventileren hun stress, verklaarde Emma Donaldson-Feilder, een van de experten die het onderzoek hebben geleid. "De gevolgen van stress zijn alomtegenwoordig: psychologische symptomen, zoals angstgevoelens of depressies, en lichamelijke problemen, zoals hartkloppingen of verhoogde bloeddruk", verklaarde ze. Stress is ook "een belangrijke oorzaak voor ziekteverloven en dat verhoogt de druk dan weer voor hen die op kantoor blijven om de zaken te regelen. Wat dan tegelijkertijd weer ten koste gaat van de bedienden en het bedrijf", voegde ze er nog aan toe.

Bazen evalueren
Bedrijven moeten worden aangemoedigd om hun bedienden de mogelijkheid te geven hun hiërarchische meerderen op regelmatige basis te evalueren, met de bedoeling "gelukkige personeelsleden te hebben, met een goede gezondheid en zonder stress", luidt de aanbeveling van het onderzoek. (belga/ep)

 

terug naar boven

 

VERPLEEGDOSSIER OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF (6)

16/06/2009

OCMW-LEUGENS IN KRANT

 

KRANTENARTKEL
101-jarige dagvaardt OCMW

Rusthuis wil oudste inwoner van Houthalen
 geen kopie geven van haar
zorgdossier
bron: Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen - 16/6/2009


Houthalen-Helchteren - Tonia Nouwens (101), oudste inwoner van Houthalen, heeft het OCMW gedagvaard. Reden is dat ze van de directie van rusthuis Vinkenhof geen kopie krijgt van haar zorgdossier. “We willen onder meer weten wie haar in 2004 dement wilde verklaren”, zegt haar vertegenwoordiger Herman Bielen. Het OCMW houdt vol dat het niets te verbergen heeft.

Nouwens, en uitgetreden zuster, woont al sinds 1998 in OCMW-rusthuis Vinkenhof. "We kennen elkaar al 25 jaar", zegt haar wettelijk vertegenwoordiger Herman Bielen. "We waren buren. Tien jaar geleden heeft ze me gevraagd om voor haar te zorgen op haar oude dag. Ik heb toen ingestemd en probeer mijn taak op een geëngageerde manier in te vullen. Dat houdt in dat ik erop toezie hoe men haar in het rusthuis behandelt."

Dementerend
De laatste maanden is de relatie met het rusthuis danig verzuurd. Aanleiding is een vraag van Tonia’s zaakgelastigde aan de directie. “Ik wilde haar zorgdossier inkijken. De hoofdverpleger had een tijd geleden immers verklaard dat Tonia best naar de gesloten afdeling voor dementerenden zou verhuizen, terwijl ze nog erg bij de pinken is. Mijn vrouw en ik hadden de indruk dat hij dat beslist had zonder daarover een arts te raadplegen en we wilden nagaan wat daarover in haar dossier was terug te vinden,” aldus Bielen.

Drie velletjes
Er kwam geen reactie op de schriftelijke vraag die Bielen eind februari aan rusthuisdirecteur Cluyssen en het OCMW richtte. "Nochtans schrijft de patiëntenwet voor dat we binnen 15 dagen antwoord moeten krijgen. Pas toen onze raadsman aandrong, kregen we drie velletjes papier, met daarop allerlei nutteloze details over haar pruik en haar wandelstok, maar niets over dat dementeren. Bovendien vonden we een drie pagina's tellend zorgdossier voor een verblijf van tien jaar bitter weinig. Dus dienden we een nieuwe aanvraag in, maar daarop liet de directie weten dat ze mijn integriteit als zaakgelastigde in twijfel trok." Uiteindelijk diende Nouwens met hulp van haar advocaat in eigen persoon een vraag om een afschrift in. "Op 28 mei werd ook een verzoek tot kortgeding ingeleid, om de zaak te bespoedigen. Maar op 12 mei schoof de hoofdverpleger Tonia een voorgetypt document onder haar neus waarin ze verklaart dat ze haar zorgdossier heeft ingekeken en geen behoefte meer had aan een afschrift. Ze heeft dat - uit angst - ondertekend. Bovendien voert het OCMW aan dat Tonia daarin zou bijgestaan zijn door haar huisarts. Die heeft al een schriftelijke verklaring bezorgd om te zeggen dat dat een leugen is.”

“Niets te verbergen”
Het OCMW houdt vol dat het niets te verbergen heeft. “Mevrouw heeft een document ondertekend waarin ze verklaart dat ze geen behoefte meer heeft aan een kopie. De hoofdverpleger en Tonia hebben een halfuur samengezeten om het dossier in te kijken. Dat was voor haar voldoende. Ze heeft toen beslist dat een kopie overbodig was”, aldus OCMW-voorzitster Eefje van Wortswinkel.

Website
Herman Bielen staat er naar verluidt om bekend, dat hij de ene na de andere klacht over de gang van zaken binnen het rusthuis formuleert. Op ouderenhart.be kaart hij die malversaties aan. "Niet akkoord", zegt hij. "Slechts 6 procent van de inhoud van de site gaat over de problemen in Vinkenhof.  De rest biedt informatie over bejaardenzorg en patiëntenrechten, weliswaar met een kritische noot."
Of dat invloed zal hebben op de rechtspraak, moet blijken. De volgende zitting van de rechtbank is op 23 juni.

Kirsten BERTRAND

artikel afdrukken?
 

 lees meer over  Antonia Nouwens op haar website  www.deodata.be

 

Henri Jacqeus Beynsberger BREE, 16 juni '09 om 07:37
Geachte mevrouw en zaakgelastigde, eindelijk gaat in deze sector de beerput eens een beetje open. Weerloze en afhankelijke mensen zodanig intimideren en een OCMW dat de beerput kost wat kost in samenwerking met de directie en een hoofdverpleger van het rusthuis wil gesloten houden, is nu eens aan de kaak gesteld via gerechtelijke weg en de media. Wij maakten hetzelfde mee in een rusthuis in Bree. Wij willen ook een procedure voeren en wensen betrokkene veel moed en volharding toe. De waarheid komt altijd naar boven, omdat hier te veel mensen elkaar uit de wind moeten zetten omwille van hun opgestapelde onvergeeflijke fouten en leugens. Beynsberger Henri Gerkenbergstraat 68 3960 Bree

ET NEERPELT, 16 juni '09 om 08:11
Als ze het je niet laten inkijken, dan weet je dat ze het een en het ander te verbergen hebben. En dat mensen die ouder worden vaak vergeetachtig worden, wil nog niet zeggen dat ze dement zijn.

Tony Hebbelynck VELM, 16 juni '09 om 13:26
En hoeveel mensen zijn er die niet zo mondig zijn, of geen steun genieten van iemand???

Roger De Moor OOSTERZELE, 16 juni '09 om 16:30
Korte metten maken met de onwil van het OCMW. Als ze dan toch niks te verbergen hebben, waarom mag het dossier dan niet (nog eens) worden ingekeken. Dat kan dan toch géén probleem zijn. Hopelijk oordeelt een 'verstandige' rechter in die zin. Een beetje gezond boerenverstand is hier op zijn plaats !!!

Chretien Paesen HASSELT, 16 juni '09 om 10:05
En waarom gaat hier geen gerechtelijk onderzoek aan vooraf?

Jacques Cosemans HOUTHALEN, 16 juni '09 om 19:43
Mevr. Nouwens, ge moet niet ongerust zijn. We wachten op de uitspraak van de rechtbank. Als ge moest verliezen, dan gaan we die zaak laten behandelen voor het hof voor de rechten van de mens. Groetjes.

Theo Siborgs NIEL-BIJ-AS, 16 juni '09 om 19:38
Pas maar op voor onnodige injecties, het zou wel eens de laatste kunnen zijn. Dan is er geen vraag meer nodig en is het OCMW van een lastige patiënt verlost. Is er geen andere optie om deze lieve dame ergens anders te laten verzorgen?

Florent Martens ELMHURST, 17 juni '09 om 00:43
Ik vind het schandalig dat oude mensen zo behandeld worden. Maar ik ben er zeker van dat het rusthuis wat wil verbergen. Waarom laten ze het zover komen dat er het gerecht moeten worden bijgehaald? Elke Belg heeft toch recht op toegang tot zijn persoonlijk dossier.

Willy Alenus OOSTENDE 17 juni '09
Een juridische actie tegen het OCMW is zelfs niet nodig. Op internet vind je de teksten van de wetten die de Openbaarheid van Bestuur en de Toegang tot de Bestuursdocumenten regelen. Met verwijzing naar die wetten, volstaat een aangetekend schrijven naar het OCMW. Krijg je geen antwoord of geen voldoening, dan gaat er een klacht naar de Commissie voor Openbaarheid van Bestuur. En klaar is kees. Laat ons de wetten gebruiken die we al hebben.

Tonia Herden ZUTENDAAL, 16 juni '09 om 13:11
Groot gelijk om op te komen voor haar rechten. Het is niet omdat je 100+ bent dat je ineens minder rechten zou mogen hebben dan een ander.

Kritisch Kijken HASSELT, 16 juni '09 om 08:24
Het feit dat ze een papiertje ondertekent dat ze geen kopie van haar dossier moet hebben, wil niet zeggen dat ze dit niet kan herroepen. De wet wordt hier duidelijk met de voeten getreden door het OCMW. En waarschijnlijk kan hen nog minimum schriftvervalsing onder druk ten laste gelegd worden. Buiten hetgeen ze nog zullen gaan vinden als ze de put eens deftig openleggen voor inspectie. Ik hoop dat het gerecht nu eens krachtdadig optreedt tegen dit OCMW en een duidelijk signaal naar de anderen stuurt.

Katty Vananroye TESSENDERLO, 16 juni '09 om 07:27
Moeten ze zulke oude mensen nog iets laten tekenen. dat trekt nergens op.

CG HENDRIEKEN, 16 juni '09 om 08:35
Als deze dame dement verklaard werd, hoe komt het dan dat men ze wel nog voldoende bij de pinken vindt om een papier te ondertekenen?! Hier klopt inderdaad iets niet.

Bala de Lumey LUMMEN, 16 juni '09 om 18:43
Het OCMW wordt geleid door gebuisde politiekers. Niet in de gemeenteraad? Geen probleem! Dan mag je in het OCMW zetelen. Enkele van hen zijn uitverkoren om het rusthuis te leiden en geloof me vrij: je moet er niks van kennen om het toch te runnen. En wie kunnen beter duistere zaakje in de doofpot steken dan politici? Hopelijk gaan deze mensen door tot het gaatje en dwingen ze dezen op de knieën.

Mia Wertelaers REKEM, 16 juni '09 om 10:36
Ik hoop dat ik daar nooit terecht kom, maar daar kunnen we niet altijd zelf voor kiezen, dat is het spijtige daaraan.

Marjke Haest HOUTHALEN, 16 juni '09 om 18:08
Krijg gewoon een raar gevoel erbij. Heb zoiets in die aard meegemaakt. In dementie is er ook nog een groot verschil. Wanneer beseft men niets meer? En er kunnen ook nog heel veel heldere momenten zijn. Er is niets zo erg als mensen het beseffen dat ze aan het dementeren zijn. Laat ze nog een beetje menswaardig uitdoven. Marieke

Elsje Appermont BILZEN, 16 juni '09 om 09:10
Wedden dat het OCMW er toch onderuit gaat geraken? Dit is toch België...?

Peter Laman MAASEIK, 17 juni '09 om 08:56
Als het OCMW niets te verbergen heeft, waarom wordt die kopie dan niet gewoon overhandigd? Waarom heeft zij dan een document moeten ondertekenen? Ze heeft getekend, dat ze op dat moment geen behoefte heeft aan een kopie, maar dat kan dus veranderen. De handtekening lijkt me nu dus geen argument om de kopie niet te krijgen. Vreemde zaak. Het OCMW heeft op z'n minst de schijn tegen.

Jos Ooms DIEPENBEEK, 17 juni '09 om 09:47
Er valt hier duidelijk iets te verbergen, anders zou het OCMW niet zo een spel maken om een kopie van het dossier te maken. Hopelijk gebruikt de rechtbank haar gezond verstand en komt alles in orde.

Debecker Jef TESSENDERLO, 16 juni '09 om 08:20
Ongelooflijk. Die vrouw heeft vroeger een papier ondertekend en ze kan nu haar mening niet herzien? In wat voor land leven wij? Zelfs Dutroux heeft inzage in zijn dossier. Als er toch geen vuiltje aan de lucht is, waarom geeft het OCMW dan het dossier niet gewoon, zonder problemen te maken? Op naar het volgende schandaal in België: 'Hoe bedonderen de OCMW's de zorgbehoevenden en hun families?'.

I Vanantwerpen EDEGEM, 16 juni '09 om 10:45
Staan in het document ook de namen van de erfgenamen? Als ze zo moeilijk doen en zelf schriftvervalsing plegen met dat papier te laten tekenen onder druk, hebben ze zeker iets te verbergen.... Graag vervolg

Emi De Graeve MEERBEKE, 16 juni '09 om 19:09
Proficiat voor die mevrouw! Het RECHT op inkijken van een PERSOONLIJK dossier zou door de wet moeten geregeld worden. Het begint al van jongs af aan in de scholen dat er allerhande neergepend wordt over kleuters. Dossiers sleept men jaren mee en anderen oordelen over ons zonder inspraak. Democratisch ?

Aleidis Degrendel SCHOTEN, 16 juni '09 om 13:37
Hoe meer dementerende en hulpbehoevenden, hoe meer subsidies. Dus waarom niet wat liegen, ze worden toch niet gecontroleerd of tegen dat ze controle krijgen, zijn de oudjes misschien al overleden.

Adeline Henderix DEURNE (ANTWERPEN), 16 juni '09 om 13:10
Het OCMW is één grote rotboel en zit vol met corrupte individu's die langs alle mogelijke kanten hun eigen zakken willen vullen ten nadele van bejaarden en onderhoudsplichtigen. Heb het ook aan de stok met het ocmw aangaande hun gefoefel met hun boekhouding.

terug naar boven

 

VERPLEEGDOSSIER OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF (5)

11/06/2009

OPEN BRIEF AAN BURGEMEESTER, OCMW-VOORZITTER EN RAADSLEDEN

 

Moe getergd speelden we reeds geruime tijd met de gedachte om de OCMW-raadsleden minimaal van onze ervaringen in kennis te stellen. In tegenstelling tot de gepubliceerde (e-mail)adressen van burgemeester en schepenen, werden ons deze van de OCMW-raadsleden geweigerd. Vandaag vroegen we de burgemeester, OCMW-voorzitter en raadsleden dan maar schriftelijk om aandacht...


lees hier ons schrijven
aan de OCMW-raadsleden

terug naar boven

 

VERPLEEGDOSSIER OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF (4)

29/05/2009

 LEUGENS OCMW-BESTUUR ONTKRACHT DOOR HUISARTS

 


Wie is verantwoordelijk voor OCMW-leugens?

Heiligt doel elk middel tot weigering zorgdossier?


Voor ons is het reeds langer een vaststaand feit, dat er vanuit de vertegenwoordiging van het OCMW geen enkele schroom kan bestaan om via leugens, laster of manipulaties de waarheid geweld aan te doen. Hoewel voorbeelden daarvan legio zijn en soms zelf een regelrechte verkrachting van de waarheid vormen, zijn ze helaas soms moeilijk zwart op wit aan te tonen wegens beperkte mogelijkheden. Maar ditmaal ligt het toch even anders, zoals uit stukken blijkt...

bedrieglijke OCMW-verklaring

 'Op 12.05.2009 heeft eiseres (Tonia Nouwens), samen met haar huisarts, inzage gekregen in haar volledig zorgdossier. Zij heeft die dag ook verklaard geen afschrift van het dossier te wensen.' , aldus letterlijk geciteerd uit de besluiten (blz 3 + 4) van OCMW-raadsvrouw De Groote op 28/5/2009, die werden overgemaakt aan onze raadsheer mr. Berghs als argumentatie voor de rechter in kortgeding, maar formeel ontkent door huisarts dr. Verschelde. (zie verklaring hiernaast) Daarmee wordt de leugenachtigheid van het OCMW-beleid ditmaal ontegensprekelijk aangetoond. (addendum: Gezien de publicatie van de formele ontkenning door de huisarts wordt deze leugen wegens beperkte houdbaarheid vervolgens geduid als een vergissing (!) en geschrapt in een volgende versie van besluiten.)

Om deze leugen kracht bij te zetten en als zoveelste truuk om geen afschrift van haar zorgdossier te moeten overhandigen, laat het OCMW (via hoofdverpleger Henri Lijnen) de 101-jarige Antonia Nouwens een voorgetypte verklaring voorschotelen. Zonder enige ondersteuning door haar vertegenwoordiger, raadsman of huisarts, en zelfs zonder dat ze de beschikking had over haar noodwendige leesbril, wordt Tonia verzocht wordt deze te ondertekenen.

Ter 'getuigenis van echtheid' wordt deze verklaring mede ondertekend door hoofdverpleegkundige H. LIJNEN en verzorgende C. JAENEN.

OCMW-raadsvrouw De Groote wendt deze ondertekende verklaring van Tonia aan, om voor de rechtbank in kortgeding (28/5/2009), een OCMW-weigering tot het overmaken van een verzorgingsdossier te motiveren.

Niet één enkel woord van de door haarzelf ondertekende verklaring kan Tonia lezen zonder haar leesbril, wanneer ze dat in ons gezelschap probeert op 29/5/2009.

ook huisarts misbruikt

Waar huisarts dr. Verschelde reeds eerder op 18/5/2009 aangaf 'niet akkoord te zijn' met de versie van OCMW-raadsvrouw De Groote, leidt de OCMW-volharding in de boosheid tot een formele ontkenning, gericht aan de behandelende rechter, zoals hierboven te lezen valt.

hoofdverpleger

Ter bevestiging dat een 'reële inzage' van de 101-jarige Tonia  in haar zorgdossier heeft plaatsgevonden en haar ontbrekende behoefte voor een afschrift, ondertekent hoofdverpleger Henri Lijnen als getuige deze voorgeschreven verklaring van Tonia Nouwens.  Onvoorstelbaar dat diezelfde hoofdverpleger die Tonia reeds in 2004 wilde muteren naar een gesloten afdeling wegens: 'zover afgegleden in haar dementie', haar nu een voorgetypt document ter ondertekening voorlegt, dat ze niet eens kan lezen.  (Deze verpleger geniet het statuut van vakbondsafgevaardigde... ). Je zou voor minder boos worden...

zonder leesbril

Tonia is 101 en ziet slechts uit één oog en het lezen van een tekst zonder leesbril kan niet meer. Maar omdat we vaststelden dat Tonia zich regelmatig vergiste tussen (lees- en verte)bril en ze vertelde nooit te lezen in het rusthuis, bewaarden we, ter voorkoming van valpartijen, veiligheidshalve haar leesbril al enkele maanden bij ons in Zonhoven.
Daarom was het voor haar volstrekt onmogelijk dat zij zich daadwerkelijk en begrijpelijk inzage zou hebben kunnen verschaffen in haar zorgdossier, en evenmin in de verklaring die zij ter ondertekening kreeg voorgelegd. Ook dit wijst opnieuw de bedrieglijkheid en schaamteloze houding aan van een onwaardig OCMW-beleid, dat feitelijk dient te waken over het welzijn van ouderlingen..

wettelijke vertegenwoordiger

Ondanks dat het OCMW reeds jaren geleden in bezit werd gesteld van een officieel eensluitend verklaarde kopie van het document (zie hiernaast) waarin de 101-jarige mevr. Nouwens dhr. Bielen ontegensprekelijk aanduidt als haar wettelijke vertegenwoordiger, wordt dit mandaat nog steeds oneigenlijk door het OCMW in twijfel getrokken of genegeerd. Zo wordt o.a. in de besluiten voor de rechtbank door OCMW-raadsvrouw De Groote, dhr. Bielen letterlijk aangeduid als: zogenaamd "vertegenwoordiger".

gedwongen publicaties

Wij zijn de pesterijen, laster, tegenwerking, truuks en leugens van het OCMW-management grondig zat. Daarenboven konden we reeds via verschillende bronnen vaststellen dat zelfs OCMW-raadsleden of voorzitter niet over correcte of volledige informatie beschikten, en hun e-mailadressen werden ons geweigerd. Onze mogelijkheden zijn vrijwel beperkt tot het transparant maken en publiceren van vaststellingen op deze webpagina. Wij vragen dan ook aan alle betrokkenen met aandacht minstens kennis te nemen van bijgevoegde stukken en dat rechtstreekse verantwoordelijken voor deze bedrieglijke handelingen minstens ernstig worden 'geïnterpelleerd' en terechtgewezen. (HB/HC)
 

terug naar boven

 

24/05/2009

 IMPLICEERT INFORMATIEAFHANKELIJKHEID VAN OCMW-VOORZITTER
EN RAADSLEDEN EEN ONBEDOELDE MACHT VAN SECRETARIS?

 


Leidt informatieafhankelijkheid tot
volgzaamheid aan secretaris?

voorzitter en raadsleden komen en gaan,
maar
secretaris blijft altijd bestaan
 

Als mantelzorgers, vertrouwenspersonen en wettelijk vertegenwoordiger van onze 101-jarige Antonia Nouwens (zie ook deodata.be) die reeds 10 jaar verblijft in het OCMW-rusthuis Vinkenhof te Houthalen, leidden onze betrokkenheid en talloze contacten met deze oudere volwassenen tot een heus engagement m.b.t. ouderenzorg en rusthuisbewoners, waarvan o.a. deze website getuigt. Naast informatieve items hekelen we hier ook vaststellingen die het welbehagen van deze kwetsbare en afhankelijke ouderen onnodig negatief beïnvloeden. Kritische opmerkingen ontlokten evenwel geen enkele ontvankelijkheid van het beleid, maar moeizaam konden we uiteindelijk besluiten, dat een rancuneuze OCMW-secretaris zich als drijvende kracht inzet, om ons in een kwaad daglicht te stellen. Talloze intimiderende schrijfsels (ondertekend door secretaris en voorzitter) met lasterende en leugenachtige inhoud werden aan ons verzonden en zelfs onnodige gerechtelijke procedures werden opgestart en bekostigd met gemeenschapsgeld (beroep van OCMW tegen uitspraak van rechter in voordeel van Bielen m.b.t. domeinnaam en de weigering tot overmaken kopie zorgdossier aan Bielen als vertegenwoordiger van rusthuisbewoonster A. Nouwens).
Centimeters dikke dossiers m.b.t. OCMW-perikelen getuigen ondertussen van een uitermate verzuurde verstandhouding en een blijvend schieten op de boodschapper.
In feite opmerkelijk, gezien onze contacten met zowat alle bewoners bijzonder hartelijk verlopen. Evenzo voor onze verstandhouding met de meeste verpleegkundigen van Tonia, met enkele uitzonderingen van hen die zich schuldig maken aan een respectloze benadering van residenten. Of met Tonia's hoofdverpleger H. Lynen, die de nog steeds vitale Tonia reeds 5 jaar geleden volkomen onverantwoord wilde dumpen op de gesloten afdeling voor zwaar dementerenden. Daarom gingen we zoeken naar de werkelijke bron van deze verzuring, hetgeen ons uiteindelijk leidde naar het OCMW-beleid en meerbepaald secretaris Marc Doumen die naar onze overtuiging in de verzuring een centrale rol speelt. Overigens blijkt het hele OCMW-bestuur bijzonder weinig voeling te hebben met wat er bij de bewoners van het rusthuis leeft en heerst. En waar men, gezien de wijze waarop men ons benadert en monddood tracht te maken via allerhande truucs die het OCMW en zijn secretaris ambtshalve ter beschikbaar staan, helaas ook geen interesse voor koestert...
 
OCMW-raad van 20/5/2009

De maandelijkse vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn (of OCMW-raad) zijn toegankelijk voor het publiek en teneinde meer voeling te krijgen met de OCMW-werking en waar precies het schoentje wringt, maken we daar op 20/5/2009 gebruik van. Nog maar net plaatsgenomen profileert secretaris Doumen zich als gastheer door ons persoonlijk te begroeten, zijnde een act die misschien meer passend zou geweest zijn bij voorzitster Van Wortswinkel. Doumen schudt ons zelfs de hand, hetgeen even laat vermoeden dat dit gebaar tot de vaste rituelen behoort of een respectvolle houding moet insinueren bij de aanwezige raadsleden.
Hoogst bedrieglijk, gezien de lopende gerechtelijke procedures en verzuring. Dat deze kunstmatig geëtaleerde spontaniteit de secretaris parten speelt, leiden we af aan zijn gespannen gelaatsuitdrukking, het meteen openen van een raam en het uitdoen van zijn vest.
Later vernemen we dat deze persoonlijke begroeting ons als toehoorders zelfs exclusief te beurt viel...
Recente verslagen van RMW-vergaderingen kan je hier inkijken.
 
toekomstige raadsleden

Met aandacht volgen we de besproken onderwerpen, de interactie tussen de aanwezige bestuursleden en we vormen daar een mening over. Wanneer persoonsgebonden items worden besproken verlaten wij de vergaderruimte en maken buiten kennis met 2 toekomstige raadsleden die per 1 januari 2010 zullen aantreden. Geruime tijd worden standpunten en bezwaren geschetst en kritische gedachten vinden zelfs talloze overeenkomsten.
Zouden deze contacten misschien ooit een aanzet kunnen vormen tot een vernieuwd vertrouwen? Tot op heden leidde immers geen enkel persoonlijk contact met een raadslid tot frustraties wegens gebrek aan ontvankelijkheid. Integendeel!...
 
kennis is macht?

Concurrentieel kan een betere kennis ongetwijfeld een competitief voordeel bieden, anders heeft een kennismanagement  geen zin. In een economische bedrijfscontext zou dat ervoor kunnen pleiten, dat een bedrijf of een individu de kennis voor zich houdt.
Maar in een organisatie of openbare instelling zoals een OCMW met uitsluitend sociale doelstellingen en dat bovendien gefinancierd wordt door gemeenschapsgeld, kan daar geen plaats voor zijn.
Integendeel dient alle potentiële kennis en voorradige informatie beschikbaar gesteld, zodat er een kruisbevruchting en innovatie kan ontstaan door nieuwe inzichten, voortvloeiend uit een combinatie van ideeën en meningen.
Vanuit een stemloze maar louter informatieve functie heeft een OCMW-secretaris dan ook de plicht om voorzitter en raadsleden neutraal, volledig en objectief te informeren en informatieve (dossier)stukken integraal beschikbaar te stellen. Vanuit een neutraliteit die ambtshalve coherent dient te zijn aan deze functie, is het volstrekt onaanvaardbaar en een (gemaskeerde) vorm van partijdigheid, indien een OCMW-secretaris, die vanuit zijn takenpakket rechtstreeks toegang verkrijgt tot broninformatie, hieraan verzaakt.
Een doelgerichte selectieve of tendentieuze informatieverlening kan hierbij beschouwd worden als een bewuste manipulatie van stemgerechtigde raadsleden en voorzitter, waarbij de bedoelde werking van de instelling niet enkel wordt geboycot, maar ook aan belangrijke democratische voorwaarden niet wordt voldaan.
Het mag niet zijn, dat een gericht of beperkt informeren eigengereide of persoonlijke belangen kunnen maskeren of een distransparante of bekrompen politiek zoals 'liever éénoog in een land met blinden', in de hand kan werken.
 
procedures met gemeenschapsgeld

Een correcte attitude voorkomt dat belangen van welke aard dan ook, die enkel sociale doelstellingen ten goede dienen te komen, gedirigeerd of gemanipuleerd kunnen worden voor persoonlijke doelstellingen. Ronduit verwerpbaar wordt het als er zelfs onnodige gerechtelijke procedures worden gevoerd ten koste van gemeenschapgeld en ten gerieve  van rancuneuze of persoonlijke vetes, zoals wij dat menen te ervaren bij de huidige OCMW-secretaris Doumen. (zie ook lager op deze pagina)
 
wisselende nieuwkomers versus 15 jaar secretaris

De hiërarchische structuur van het OCMW loopt als volgt: > OCMW-raad > vast bureau en bijzondere comités > voorzitter > secretaris en ontvanger.
De aanduiding van stemgerechtigde maar wisselende OCMW-voorzitter en raadsleden zijn politiek georiënteerd. Maar ook de meer stabiele benoeming van de secretaris (in dit geval zo'n 15 jaar geleden), wiens kandidatuur gretig werd geruggensteund door oud-politica mama Lisa, zoals een toenmalig jurylid ons verklaarde.
Voorzitter en raadsleden zijn gemandateerd voor een periode van 6 of 3 jaar, overeenkomstig partijafspraken. Daarenboven is hun vertrouwdheid met de specifieke materie m.b.t. hun mandaat niet altijd evident, hetgeen hen bijzonder afhankelijk kan maken van de informatie die de secretaris hen verschaft.
Het zal dan ook begrijpelijk zijn dat een secretaris die zo'n 15 jaar functioneert; ambtshalve reeds over ruime bevoegdheden beschikt zoals het personeelsbeleid en rechtstreeks broninformatie hanteert, mogelijk ook een ongepaste beleidsturing met dito persoonlijke voorkeuren kan bewerkstelligen, al dan niet ter versterking van een eigen machtspositie.
 
zorgt informatieafhankelijkheid voor volgzaamheid aan secretaris?

Vooral voor nieuwe mandatarissen kan een informatieafhankelijkheid een eerder noodgedwongen volgzaamheid van de secretaris impliceren, hetgeen zijn indirecte macht en invloed oneigenlijk en ongewenst kan vergroten. De begrenzing van een mandaattermijn van voorzitter en raadsleden, versus de vaste aanstelling van de secretaris, beperkt nogmaals hun impact en de vruchten van een groeiende knowhow en ervaring. Tegen de tijd dat een voorzitter of raadslid meer gerijpt is, zal hij/zij immers weer zijn plaats moeten ruimen.
Deze val geldt eveneens voor de voorzitter, onder wiens gezag de secretaris zou moeten vallen. Ook hier zal het voor zichzelf spreken dat, indien de voorzitter niet over voldoende knowhow, kritisch vermogen, eigenheid en sturingscapaciteiten beschikt, hij/zij makkelijk 'gestuurd' kan worden door een secretaris, in plaats omgekeerd.
Hopelijk zullen meer gematureerde en bewust geëngageerde raadsleden zich moeilijker laten strikken, zodat het OCMW-beleid niet helemaal bepaald wordt door een secretaris, dan wel door de voorzitter en raadsleden...?
 
wie zijn de huidige OCMW-raadsleden? (2009)


foto: www.houthalen-helchteren.be

OCMW-raadsleden te Houthalen-Helchteren (2009)

  NAAM PARTIJ MANDAAT
1 VAN WORTSWINKEL Eefje SP.a - voorzitter
2 BULEN
Guido
SP.a - raadslid
- lid vast bureau
- lid bijzonder comité welzijn
3 BORTELS
Brigitte
SP.a - lid bijzonder comité welzijn
- lid bijzonder comité  voor  de sociale dienst
4 BRUYNOGHE
Achille
VB - raadslid
5 CEYSSENS
Monique
CD&V - lid bijzonder comité welzijn
- lid bijzonder comité voor  de sociale dienst
6 FOLLON
Edgard
CD&V - raadslid
- lid bijzonder comité welzijn
- lid bijzonder comité voor  de sociale dienst
7 VITA
Massafra
SP.a - lid bijzonder comité welzijn
- lid bijzonder comité voor de sociale dienst
8 KELLENS
Josiane
CD&V - raadslid
- lid bijzonder comité voor de sociale dienst
9 KEUNEN
Tiny
CD&V - raadslid
- lid vast bureau
10 MANTELS
Jean-Pierre
OM-NU - raadslid
- lid vast bureau
11 OKTAY
Muhammet
GROEN - raadslid
- lid bijzonder comité welzijn
- lid bijzonder comité voor  de sociale dienst

terug naar boven  -  directe link naar dit artikel

 

VERPLEEGDOSSIER OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF (3)

18/05/2009

 MOET OCMW-RAADSVROUW  Lena De Groote MET GEMEENSCHAPSGELD
DE LEUGENS VAN OCMW-SECRETARIS VERTOLKEN?

 


Huisarts ontkent eeuwelinge te hebben bijgestaan bij inzage van haar zorgdossier

OCMW-leugens ontkracht en pingpongspelletje
 doorprikt met
dagvaarding
 

Het blijft duidelijk dat het OCMW-Houthalen-Helchteren niet aan de wettelijke verplichting wil voldoen, om een kopie van het volledig verpleegdossier van Antonia Nouwens te laten geworden.

Waar de OCMW-secretaris via allerhande truucs (o.a. zijn zogenaamde bezorgdheid m.b.t. de privacy van mevr. Nouwens) eerst ons als vertegenwoordiger en later ook de door haar aangeduide raandsman mr. Berghs tracht buiten spel te zetten, wordt nu ook, volkomen in de lijn der verwachtingen, het vertrouwen van onze 101-jarige Antonia misbruikt.

Via OCMW-raadsvrouw De Groote werd vandaag zelfs leugenachtig bericht, dat Tonia's huisarts dr. Verschelde samen met Tonia haar dossier zou hebben ingekeken en dat Tonia 'geen kopie nodig zou hebben'.

Wanneer deze berichtgeving ons via mail op 18/5/2009 bereikt, is Tonia bij ons op logement en ook haar huisarts nodigen we meteen uit. Dokter Verschelde ontkent meteen schriftelijk de berichtgeving van deze OCMW-raadsvrouw en Tonia reageert volkomen verrast met de woorden "Foei..., hoe durven ze toch?".

Bijna 3 maanden later dan een eerste verzoek op 28/2/2009 om een kopie van Tonia's volledig zorgdossier, staan we na talloze aangetekende zendingen en aanmaningen door onze raadsheer, nog geen streep verder.
Moe van het OCMW-pingpongspelletje, vertrekt er nog voor het einde van de dag een dagvaarding in kortgeding...


lees hier de OCMW-leugens,
de ontkenning van dr. Verschelde
en onze opdracht tot dagvaarding

(18/05/2009)

terug naar boven

 

VERPLEEGDOSSIER OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF (2)

15/04/2009

TERGEND HYPOCRIETE HOUDING TEN KOSTE VAN HOOGBEJAARDE?

 


101-jarige moest 5 jaar geleden naar gesloten afdeling voor zwaar dementerenden, maar wordt nu door OCMW volledig wilsbekwaam geduid

om vertegenwoordiger monddood te maken
en geen inzage te geven in zorgdossier?


OCMW-antwoord op bezwaarschrift even ondermaats als zorgdossier

Niet de minste reactie op de feitelijke inhoud van ons bezwaarschrift van 1/04/2009. Daarmee blijft het OCMW-antwoord op dit bezwaarschrift even ondermaats als het verpleegdossier (3 kopietjes voor 10 jaar verblijf in rusthuis Vinkenhof), dat ons werd toegestuurd.

onzinnige nepargumenten om te ontsnappen aan wettelijk verplichtingen?

Bezorgdheid over privacyrechten o.w.v. onleesbare gegevens op internet, boycot van 'goede OCMW-bedoelingen' (!) door internetpublicaties,  niet te goeder trouw als vertrouwenspersoon, 'omkeren van rollen' omdat vertegenwoordiger de aanvraag opstelde en bewoonster dit onderschreef,... 
De aantijgingen mogen blijkbaar grenzeloos onzinnig zijn, om te ontsnappen aan de wettelijke verplichting tot het overhandigen van een afschrift van een volwaardig verpleegdossier van de 101-jarige Tonia, en deze weigering toch enigszins aanvaardbaar te doen lijken.

hypocriet - 101-jarige plots toch wilsbekwaam geduid

Maar ronduit beschamend (en tekenend voor het beleid?) wordt het wanneer het OCMW de mate van wilsbekwaamheid van de 101-jarige Tonia wil aanwenden en misbruiken, om een verzoek van haar vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon te ontwijken.

Waar een hoofdverpleegkundige, reeds 5 jaar geleden in 2004 (!), Tonia volstrekt onverantwoord wilde muteren naar een gesloten afdeling voor zwaar dementerenden (waar ze niet eens meer over een private kamer kon beschikken), wordt zij vandaag en ten gerieve van het OCMW-beleid, dermate wilsbekwaam geduid, dat zij zelfs geen vertegenwoordiger meer nodig zou hebben! Enkel via zwaar protest en veto van haar vertegenwoordiger, kon deze wreedheid vermeden worden... (zie meer over Tonia op haar website www.deodata.be).

Overigens dient het OCMW al vele jaren elke zakelijke briefwisseling door te sturen naar haar vertegenwoordiger. Of zouden zij vanaf heden ook de facturatie van het rusthuisverblijf rechtstreeks aan Tonia laten geworden? Pure onzin toch...!

liever niet-weerbare hoogbejaarde dan kritische vertegenwoordiger

Het zal echter even doorzichtig als laaghartig zijn, dat een geviseerd OCMW-beleid zich liever wil opstellen tegenover een kwetsbare 101-jarige hoogbejaarde, die bovenop als kloosterzuster haar leven lang werd aangeleerd zich meegaand en zwijgzaam op te stellen, dan wel zich te moeten verantwoorden tegen haar meer mondige en kritische vertegenwoordiger, die men liever monddood wil maken.

wat wil het OCMW verbergen?

Wat dienen die nepargumenten in hemelsnaam toch te verbergen? Of is er eenvoudigweg geen volwaardig zorg- of verpleegdossier beschikbaar? Of is het de angst dat het dossier geen (kritische) evaluatie kan doorstaan? Of betreft het gewoon een poging tot afrekening of intimidatie omwille van transparante maar confronterende internetpublicaties, die vooral de OCMW-secretaris onzeker maken?
Merkwaardig of net niet, kiest OCMW-secretaris Marc Doumen (zie 12/3/2009 of klik hier) voor een eerste maal om het OCMW-schrijven van 9/4/2009 niet zelf te ondertekenen. Of hij zijn betrokkenheid daarbij sluw verschuilt achter een handtekening van Sandra Meylaers, laten wij aan ieders eigen interpretatie over?

volgzaamheid aan secretaris?

Hoewel we voluit beseffen dat een en ander reflecterend is voor een misgroeide beleidvoering, die reeds jarenlang haar aantreden als voorzitster voorafgaat, durfden wij toch de hoop te koesteren dat Eefje Van Wortswinkel als nieuwe OCMW-voorzitster (zie lager op 8/01/2009) een nieuwe wind zou laten waaien door dit (verziekte?) OCMW-beleid. Helaas zorgt haar ondertekening van bewuste OCMW-schrijfsels voor argwaan, zijnde dat haar jeugdig dynamisme mogelijk niet opgewassen is tegen een (nog?) beperkte knowhow of tekenende informatieafhankelijkheid van de secretaris. We blijven echter hopen dat Eefje haar inlooptijd snel kan plaats maken voor een beleidvoering met een uitgesproken persoonlijke en transparante visie, die zich krachtdadig vertaalt volgens de mogelijkheden die haar mandaat haar verschaft.

inspectiediensten in kennis gesteld - gerechtelijke procedure opgestart

Hoe dan ook vormden 5x aangetekend schrijven, een aanmaning van raadsheer mr. Berghs en de onwilligheid van het OCMW-beleid voor voldoende tijd- en energieverlies, om tenslotte de inspectiediensten te informeren en onze raadsheer opdracht te geven een gerechtelijke procedure op te starten.
 

terug naar boven

 

VERPLEEGDOSSIER OCMW-RUSTHUIS VINKENHOF (1)

1/04/2009

2x AANGETEKEND SCHRIJVEN + AANMANING RAADSHEER
 LEVERT BEDROEVEND RESULTAAT

 


3 kopietjes moeten volledig zorgdossier voorstellen na 10 jaar verblijf in rusthuis Vinkenhof

onvolledig + onwaardig zorgdossier volstrekt onaanvaardbaar


wetgeving

Overeenkomstig de patiëntenwetgeving dient elke zorgverlener zorgvuldig een verpleegdossier bij te houden en de patiënt of zijn vertegenwoordiger die daarom verzoekt, binnen de 15 dagen inzage te verlenen of een afschrift te bezorgen. (zie hier voor meer info).

termijn niet gerespecteerd

Conform deze wetgeving verzochten wij via aangetekend schrijven d.d. 28/02/2009 om een afschrift van het volledig verpleegdossier. Gezien we binnen de voorziene termijn geen enkele reactie mochten ontvangen herhaalden we nogmaals via aangetekend schrijven ons verzoek op 23/03/2009 met dringend verzoek ons binnen de 5 dagen alsnog een afschrift te laten geworden. Op 26/03/2009 maken we ook melding bij de dienst rusthuis info-foon die het rusthuis telefonisch contacteert en ons even later informeert "...dat ons aangetekend schrijven niet dadelijk wordt teruggevonden...". Gezien we nog steeds geen enkele respons van het rusthuis mochten ontvangen en we duidelijk willen maken dat het ons ernst is, laten we op 27/03/2009 onze raadsheer het OCMW-bestuur officieel in gebreke stellen.

3 kopietjes voor 10 jaar Vinkenhof

Maar niet alleen de service; ook hetgeen we ontvingen was ronduit bedroevend en zelfs met veel verbeelding en goodwill kunnen we de luttele 3 kopietjes die wij uiteindelijk op 30/03/2009 mochten ontvangen, niet vereenzelvigen met een volwaardig en volledig verpleegdossier van een resident, die al 10 jaren in dat rusthuis verblijft. De summiere inhoud bestaat uit:

> 1 bladzijde met het profiel van resident: vermeld wat algemene gegevens zoals o.a. gebruik van wandelstok, dragen van pruik,...
> 1 bladzijde medicatiebeheer: is ons al bekend via een maandelijkse apothekersrekening
> 1 bladzijde maandelijkse aftekenlijst van standaard verstrekte zorgen zoals bv. het op- en afzetten van Tonia's pruik 's morgens en 's avonds (hetgeen ze overigens meestal zonder hulp doet, want meermaals staat ze onesthetisch achterstevoren...)

eigen dossier vollediger

Zelfs het dossier dat we persoonlijk bijhouden aangaande onze beschermelinge, is tientallen malen meer uitgebreid en wij vinden het beschamend hoe dit rusthuis aan deze wettelijke verplichtingen wil voldoen.
Verontwaardigd en vastbesloten schreven wij op 1/04/2009 het rusthuis opnieuw aan... (HB)

terug naar boven

 

12/03/2009

WIE ZORGT ER EIGENLIJK VOOR VERZURING?

 


OCMW-Houthalen verzoekt dringend achter de rug om van bewoners:

"Wij vragen met aandrang om een
 terughoudende houding aan te nemen
 met de bewoners van ons rusthuis"

 

Al onze relaties met de bewoners uit de leefomgeving van Tonia verlopen in een erg hartelijke sfeer en velen vertrouwen ons zelfs spontaan hun diepere zielenroerselen toe. Vanuit deze betrokkenheid en loyaliteit hekelen wij allerhande vaststellingen die het welbehagen van deze kwetsbare ouderen onnodig negatief beïnvloedt. Dat resulteerde o.a. in dit artikeltje op www.deodata.be, waar we even de spreekbuis vormde voor Tonia's buurvrouw Marieke Ribus (98) en hetgeen leidde tot een gepikeerdheid van haar dochter.

Vandaag ontvingen wij van het OCMW-beleid van rustoord Vinkenhof een intimiderend aangetekend schrijven, om onze contacten met rusthuisbewoners in te binden, wegens een zogenaamde 'inmenging in relaties'.

nieuwe poging tot intimidatie?

Maakt het OCMW-beleid, dat overigens weinig of geen voeling met de bewoners heeft, van bewuste frustratie van een familielid graag gebruik om te pogen ons opnieuw te intimideren en dient het onduidelijk refereren naar een familielid van mevrouw Maria Stevens, om deze onzin kracht bij te zetten? Of is het beleid onzeker dat verhalen die bewoners ons toevertrouwen, vervelend compromitterend voor het rusthuis zouden kunnen zijn...?

achter de rug om van bewoners zelf

Van de originele stukken waarachter het OCMW zich verschuilt kregen we nooit inzage of een afschrift en wanneer we bewoonster Maria Stevens in kennis stellen van het aan ons gericht schrijven van het OCMW, blijkt ze van niets te weten en reageert ze boos en verontwaardigd: "Boe bemojen ze ziech bè! As ich nog ni me moog kalle bè weje ich will, be wa zen ve dan bezig? Dan ben ich voat oat Vinkenhof!...", reageert Maria kordaat in het Diepenbeeks.

"Waar bemoeien ze zich mee! Als ik nog niet meer mag spreken met wie ik dat wens, waar zijn we dan mee bezig? Dan ben ik weg uit Vinkenhof!... Als je niet meer zou komen, dan kom ik je halen!" grapt Maria en "Het is zelfs nooit een gespreksonderwerp geweest met mijn zoon (waarnaar het OCMW refereert). Enkel hoofdverpleger Lynen, die bevriend is met mijn zoon, ontraadt me mijn contacten met jullie".

  
 

verzurend OCMW-beleid - schieten op de boodschapper

Zeker n.a.v. het aantreden van een nieuwe voorzitter stellen wij ons als maar meer de vraag wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor deze verzurende sfeer en achterbakse, distransparante beleidvoering. Uit goede bron konden we immers vernemen dat er zelfs OCMW-raadsleden zijn, die genoeg hebben van deze 'spelletjes' en best ontvankelijk willen zijn voor zinnige opmerkingen en communicatie... Bovendien blijken deze raadsleden sterk 'eenzijdig' geïnformeerd. Wie gaat er dan eigenlijk zijn boekje te buiten, zelfs ten koste van het welbehagen van de bewoners van het rustoord Vinkenhof? Of rest er enkel nog OCMW-secretaris Marc Doumen als drijvende en rancuneuze kracht om, 'in naam van het beleid', steevast op de boodschapper te blijven schieten en democratisch verkozen maar informatieafhankelijke mandaathouders, handig te beïnvloeden en te overleven? M.a.w. wie tekent er eigenlijk het OCMW-beleid te Houthalen-Helchteren: de voorzitter en stemgerechtigde raadsleden, of de secretaris? Het lijkt ons een goede zaak om in de toekomst OCMW-raadsleden persoonlijk te informeren, zodat zij minstens ook over andersluidende info kunnen beschikken. En bij deze nodigen wij OCMW-voorzitster Eefje Van Wortswinkel in alle sereniteit uit, om ons eens te vergezellen tijdens een bezoek aan Maria...

lees hier het OCMW-schrijven                                    lees hier ons antwoord

terug naar boven

 

18/02/2009

ZELFS RAMEN VAN ROKENDE BEWONERS KUNNEN
SLECHTS 10 CENTIMETER OPENKLAPPEN AAN DE BOVENZIJDE

 


Rookbeleid mag niet leiden tot vereenzaming
en marginalisering van rusthuisbewoners

 

Een afhankelijke bejaarde roker een keuze opdringen om hem enkel buiten (zelfs in gure weersomstandigheden) of op zijn kamer te laten roken is hem in feite 'kamerarrest' geven, hem marginaliseren en hem (indirect gedwongen) buiten zijn leefomgeving plaatsen.

Overigens kunnen zelfs de ramen van de rokende bewoners slechts enkele centimeters open klappen aan de bovenzijde (beveiliging voor suïcide?). Daardoor is het ook voor de rokende bewoner onmogelijk om zijn kamer grondig te verluchten, hetgeen leidt tot soms verstikkende stanktoestanden waarin hij ook nog eens zijn nacht dient door te brengen.
Zelfs het brandalarm werd hierdoor om de haverklap geactiveerd.

Wij begrijpen niet dat er in de gloednieuwe bouw (2008) van het rusthuis Vinkenhof, niet in het minst aandacht werd besteed aan deze rokende ouderen. die nog steeds een beduidend deel uitmaken van onze samenleving.
Een voorziene rokersruimte in het cafetaria had een kamerisolement al behoorlijk kunnen doorprikken...

Zo zal een rokende bejaarde, die zonder jas zijn bezoekers vergezeld naar het cafetaria, na een tijdje zelfs de winterse koude trotseren, om buiten een sigaretje te gaan roken, al dan niet met lotgenoten... Of zoals we konden vaststellen, dat een bewoonster van 85+ haar gezelschap in het cafetaria tijdelijk verlaat, om met haar looprekje naar haar kamer op de 1ste verdieping te gaan roken.

Kijk en luister ook naar de videogetuigenis van bewoner Otto König (†).

10/03/2009 - additief - Wij vernemen van één rokende bewoner dat zijn raam werd ontgrendeld...

terug naar boven

 

30/01/2009

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 


Aanpassing huishoudelijk reglement Vinkenhof
  dekt vooral belangen OCMW-bestuur


vooral accenten op verplichtingen van bewoners
 

Hoewel het huishoudelijk reglement van het OCMW rusthuis Vinkenhof te Houthalen-Helchteren pas recentelijk werd aangepast n.a.v. de verhuis naar de nieuwbouw op 8/4 ll., ontvingen de bewoners of hun vertegenwoordigers vandaag per aangetekend schrijven opnieuw een aanpassing van dit reglement (goedgekeurd door RMW-raad van 20/11/2008).

Afgezien van courante bepalingen en regelgevingen om een samenlevingsvorm of leefgemeenschap te kunnen laten functioneren, wijzen anderen eerder op een protectionistisch beleid van het OCMW-bestuur, dan wel op een oprechte bekommernis voor de rusthuisbewoners.
Enkele voorbeelden:

onvolledige of misleidende omschrijvingen

 • 'RUSTHUIS INFO-FOON' niet vermeld als klachtenmeldpunt (Art.: 43)

  ...Het rusthuis informeert hierbij over het bestaan van een ombudsdienst van de Vlaamse overheid en waarbij elke bewoner terecht kan i.v.m. hulp- en dienstverlening in de ouderenzorg...'
  ,
  aldus de verplichte vermelding in het huishoudelijk reglement.
  Hoewel deze dienst door de Vlaamse Gemeenschap vooral in het leven werd geroepen als laagdrempelig meldingspunt waar rusthuisbewoners of hun vertegenwoordigers met vragen en klachten over rusthuizen terecht kunnen.
  Van de mogelijkheid om via dit nummer ook rechtstreeks klachten over het rusthuis te melden, wordt echter met geen woord gerept...
  (zie ook hier)
  (Erkenningnummer Rustoord Vinkenhof = CE 951)
   

 • omstreden nageltjesverbod verzwegen (Art.: 10)

  '... Het is niet toegestaan gaten in de muren te boren of de muren te beschadigen. Schilderijen en foto's kunnen opgehangen worden aan het bevestigingsysteem in de kamer...'
  Gesuggereerd worden boorwerkzaamheden of expliciete muurbeschadigingen. Maar het omstreden nageltjesverbod om een eenvoudig kadertje, kruisbeeldje of foto op te hangen wordt verzwegen, hoewel dit eveneens als muurbeschadiging wordt geduid. Ook de ontoereikendheid van de twee touwtjes, waaraan de bewoner zijn dierbaarste afbeeldingen van een gans leven op moet kwijt kunnen, wordt niet aangekaard. (zie ook lager op deze pagina)
   

 • kamer 'naar eigen smaak  inrichten' ironisch bedoeld? (Art.: 10)

  '...In samenspraak met de dagdagelijkse verantwoordelijke van het rustoord en rekening houdende met de voorschriften inzake veiligheid en hygiëne mag de bewoner de toegewezen kamer naar eigen smaak inrichten...
  'Naar eigen smaak inrichten' lijkt haast ironisch!... Er blijft immers niet veel over om naar eigen smaak in te richten! Het bed met nachttafel dient op een vaste plaats in het midden van de kamer te blijven staan; slechts aan één enkele muur mag wat worden opgehangen aan 2 koordjes; een tv is op een vaste plek tegen de muur bevestigd; de kleur van de kamer mocht niet zelf gekozen worden;...
  Daardoor hebben alle kamers zowat een stereotype, uniforme uitstraling zonder ziel of persoonlijkheid en is er slechts héél weinig onderscheid met een ziekenhuiskamer...
   

 • verbod op foto's, video-opnames, interviews, enquètes  (Art.: 24bis)

  '... Foto's, video-opnames, interviews, enquête (volledig nieuw artikel) zijn behoudens toestemming van het bestuur, de verantwoordelijke, de bewoner en/of zijn vertegenwoordiger niet toegelaten volgens de wet op de bescherming van persoonlijke levenssfeer. Dit artikel behelst een verbod voor alle publieke lokalen en ruimten van de instelling (verpleegafdelingen, dagzalen, cafetaria, terrassen, ...)
  Veel eenvoudiger: Indien de gefotografeerde of geïnterviewde (die in staat is zijn eigen wil uit te drukken) daarvoor zijn/haar eenvoudige toestemming verleent, wordt er geen enkele wetgeving overtreden en hebben derden daar niets mee te maken.
  Overigens zal de sfeer en de vriendschappelijke band met de geportretteerde ook een rol spelen... Of zullen we ook op elke bruiloft of feestje zelfs aan de zaaluitbater toestemming moeten vragen, om een souvenirfotootje te maken?...
  Maar misschien is de 'dreigende' omschrijving van dit nieuwe artikel 24bis eerder ingegeven door eigenbelang van het beleid, dat zichzelf angstvallig tracht in te dekken tegen mogelijke publicaties, die door hen als 'ongewenst' worden geïnterpreteerd?
   

 • verantwoordelijke mag ook individuele kamers betreden 'ter controle van maatregelen van algemeen belang' (Art.: 42)

  '...Met het doel te waken over de naleving van maatregelen van algemeen belang is de dagdagelijkse verantwoordelijke bevoegd om ook de individuele kamers te betreden...'
  'Maatregelen van algemeen belang' is een wel erg vage omschrijving als reden om de privacy van de bewoners te beknotten. Tevens stelt zich de vraag of 'het betreden van de kamers' ook kan inhouden dat sommige bewoners hun hele hebben en houden wordt doorzocht (inclusief hun kasten en safe) op zoek naar alcohol of andere 'verboden' producten, zoals verontwaardigde bewoners ons dat ooit kenbaar maakten.
   

 • elektrische apparaten (Art.: 39)

  'Elektrische apparaten mogen enkel gebruikt worden wanneer zij van een CE-keurmerk voorzien zijn.'
  Waarom dienden, n.a.v. de verhuis naar de nieuwbouw, bewoners zich met spijt te ontdoen van hun elektrische apparaten zoals een ventilator of een Senseo (mèt CE-keurmerk!), die een van hen als verjaardagsgeschenk kreeg van zijn kinderen? (zie ook lager op 8/4/2008)
   

bij afwezigheid toch volledige dagprijs betalen = schande? (Art.: 21)

Toch wordt er bij verlof of andere afwezigheden vanaf de tweede dag een verwaarloosbare 'korting' van ± 13 % (= 4,46 EUR op 33,40 EUR - berekening 8/2008) in mindering gebracht en dat dan nog voor maximaal 15 kalenderdagen per jaar.
Of zou die 4,46 EUR de intrinsieke waarde van de maaltijden vertegenwoordigen :-)?
Je ouder(e) bijvoorbeeld mee op verlof nemen betekent dus gelijktijdig op 2 plaatsen de volle pot betalen!

minder betutteling: 'toelating vragen' wordt 'melden door bewoner' (Art.: 20)

Bij het verlaten van het rusthuis buiten de uren tussen 8:00 en 22:00 uur diende de bewoner 'toelating' te vragen.
Dat wordt veranderd door een eenvoudige melding van de bewoner.
Asjeblieft!... We hebben hier toch niet met kinderen te maken! (zie ook betutteling = mishandeling)

'inzage verpleegdossier moet schriftelijk aangevraagd worden' (Art.: 13)

'...De bewoner en/of zijn vertegenwoordiger hebben eveneens inzagerecht na schriftelijke aanvraag...'
De wet aangaande patiëntenrechten (ook geldig in een rusthuis) bepaalt dat dit zorgdossier zorgvuldig moet bijgehouden worden en voorziet in inzagerecht voor de patiënt of zijn vertrouwenspersoon, ook zonder opgave van enige reden.
Een dergelijk dossier behoort op elk moment up-to-date en inzageklaar te zijn. Een uitstel tot directe inzage door de gerechtigde te verplichten deze inzage schriftelijk aan te vragen, kan enkel de drempel voor de aanvrager vergroten en stelt het rusthuis alsnog in de mogelijkheid, om bij een onverwachte wens tot inzage het dossier alsnog te 'vervolledigen' of 'aanpassingen' door te voeren. Tekenend is ook dat er geen melding wordt gemaakt van het recht tot een kopie of afschrift van het verpleegdossier!


Verder zijn er volgens wettelijke bepalingen enkele toevoegingen gebeurd. Zo moet er o.a., i.p.v. eenzijdig beslist door het bestuur en  m.b.t. een interne verhuis, ook uitvoerig overleg gepleegd worden met de bewoner, zijn vertegenwoordiger en de huisarts (art. 11 - inwendige orde) en moet de opbrengst van de waarborgsom van de bewoner uiteraard hem ten goede komen (art. 3 - overeenkomst).

terug naar boven

 

8/01/2009

EEFJE VAN WORTSWINKEL NIEUWE OCMW-VOORZITSTER

 


Laat Eefje Van Wortswinkel als OCMW-voorzitster
 een nieuwe wind waaien door Vinkenhof?

Sinds 8 januari volgt Eefje Van Wortswinkel (sp.a) Guido Bulen (sp.a) op als O.C.M.W.-voorzitster en kan zij daarbij een betekenisvolle rol spelen in het beleid van het rusthuis Vinkenhof te Houthalen.

"Ik ben sociaal ingesteld, voel me zeer betrokken bij het lot van de mensen en ben een doorzetter als ik achter iets sta", aldus Eefje over haar beste eigenschappen op deze kieslijst van 2006.

Hopelijk kan en wil Eefje (26) deze aantrekkelijke eigenschappen en haar jeugdig dynamisme aanwenden, om met haar mandaat een vernieuwende en bewonersvriendelijke wind te laten waaien, waarbij de belangen en het welbehagen van de residenten wèrkelijk centraal staan.

Wij wensen haar alvast veel succes met deze uitdaging en hopen dat ze, vanuit een uitgesproken voeling en betrokkenheid met deze kwetsbare ouderendoelgroep, bewust en eigenzinnig durft bijdragen aan een niet louter somatisch georiënteerd zorgbeleid, maar een transparant beleid dat zich met visie en 'warme zorg' dankbaar op de werkvloer laat vertolken.
En dat integere raadgevers haar daarbij mogen omringen en waardevol inspireren...

terug naar boven

 

24/12/2008

OUD VINKENHOF TEGEN DE VLAKTE

 

"Afbraakwerken verlopen goed", laat OCMW-bestuur weten...

terug naar boven

 

25/11/2008

AFBRAAK OUD VINKENHOF IN ZICHT?

 

Eerste informatie voor bewoners pas
5 maanden na planning afbraak

Hoewel de afbraak van het oude Vinkenhof oorspronkelijk nog voor het bouwverlof (juli 2008) was voorzien, leidden onenigheden met de aannemer en wettelijke bepalingen en gezondheidsvoorzieningen m.b.t. het verwijderen van giftig asbest, tot een maandenlange vertraging.
De helft van de bewoners kijkt daardoor sinds de verhuis op 8 april nog steeds tegen een ruïne aan, op enkele meters van hen verwijderd. 
(zie ook 12/10/2008)
Talloze vragen aangaande deze aanhoudende visuele vervuiling circuleerden dan ook permanent.
5 maanden na de voorziene (afbraak)datum worden de bewoners nu eindelijk persoonlijk in kennis gesteld van wat er aan de hand is, via een rondgedeelde tekst.

Wij begrijpen de problematiek, maar vinden het geenszins een schoolvoorbeeld van een transparant beleid, dat het OCMW-bestuur pas na maanden de 'gedupeerden' daarover inlicht en, volgens hun eigen zeggen: '...voldoende informatie bezorgt om over de asbestsanering te communiceren met medebewoners en families...' (klik hier om de maling te lezen)

terug naar boven

 

8/11/2008

THUISGEVOEL RUSTHUISBEWONER VAN GROOT BELANG

 


Nastreven van habitat wilde dieren meer vanzelfsprekend dan inrichting rusthuiskamer volgens eigenheid van bewoner?

rusthuisbewoners nog steeds verplicht om levensherinneringen
 en foto's van meest dierbaren te laten bengelen aan 2 touwtjes

dierentuin
Een dierentuin zonder dieren kan niet bestaan en om de gezondheid van (exotische) dieren te bewerkstelligen, tracht men  zoveel mogelijk hun authentieke  leefmilieu of habitat na te streven. Het is immers belangrijk dat een dier zich thuis kan voelen, voldoende beweging en afleiding kan hebben, om zich o.a. niet continu te vervelen. Afwezigheid daarvan zal immers leiden tot gestoord gedrag, stress, een slechte gezondheid of zelfs de dood...
Niet enkel voor dieren in gevangenschap, maar voor elk levend wezen zal aandacht voor de eigenheid fundamenteel bepalend zijn voor zijn welbehagen en gezondheid.

rusthuis
Beslist dus ook voor rusthuisbewoners met een groeiende afhankelijkheidsfactor, zal een snijdend afscheid aan hun eigen leefomgeving, huis, tuin, buren, huidsdier, etc.,  een ingrijpend verwerkingsproces met grote emotionele en psychische belasting met zich meebrengen. Ondersteuning door elementair ruimte en mogelijkheden te bieden voor een persoonlijke inrichting van hun enige en meestal laatste privéruimte, zal dan ook vanzelfsprekend en van primair belang zijn.

Vinkenhof
Alle mogelijkheden die kunnen bijdragen om een dergelijke pijnlijke aanpassing te helpen opvangen, dienen dan ook  aangewend. Een bewoner zijn laatste privéruimte volgens eigen smaak laten inrichten en hem zelf ereplaatsjes laten bepalen voor zijn meest dierbare herinneringen uit zijn leven, hoort een evidentie te zijn.
Hem daarbij beperken tot 2 koordjes waar hij op een vastgelegde plaats in verticale richting iets aan kan laten bengelen is een wrede beperking en duidt op een onverantwoord gebrek aan betrokkenheid en empathie van beleidvoerders...

Bijna 9 maanden na de verhuis laten de meeste kamers nog steeds een ongezellige en onpersoonlijke indruk na, zoals een ziekenhuiskamer. Ook is er nog steeds geen telefoonvoorziening op de kamers (zie ook lager)

terug naar boven

 

30/10/2008

OCMW-RUSTHUIS ZORGT OPNIEUW VOOR IRRITATIE

 


VERJAARDAGSFEESTJE 101
OCMW bepaalt lijst van genodigden uit privéomgeving
 van 101-jarige zonder één woord overleg
 

uitnodiging
Als vertegenwoordiger, mantelzorgers en vertrouwenspersonen ontvingen we vandaag van het OCMW Houthalen-Helchteren een uitnodiging om, op 13/11/2008 aanwezig te zijn op het verjaardagsfeestje van onze 101-jarige beschermelinge Antonia Nouwens. Ondanks het feit dat het OCMW zeer goed op de hoogte was dat wij als nauwste betrokkenen van Antonia steeds zelf en met veel aandacht de verjaardag van de eeuwelinge behartigden, ging geen enkele dialoog aan vooraf.

geen woord overleg
Noch aangaande de beschikbaarheid op 13/11 van de jarige Tonia die zowat wekelijks bij ons op logement is, noch over een mogelijke invulling die door ons reeds werd voorzien en evenmin over de keuze van genodigden uit de privéomgeving van Tonia of de criteria die daarbij werden gehanteerd, werd geen woord overleg gepleegd.
Wij formuleerden daarop een antwoord...

noodgedwongen herroepen van uitnodigingen
De onnodige knelpunten en spanningen met het OCMW-bestuur aangaande Tonia's eeuwfeest in 2007 nog indachtig
(zie hier), besloten we in overleg met Tonia reeds maanden geleden om in alle sereniteit een 3-daagse uitstap te plannen, ter attentie van haar verjaardag. Overnachtingen en een animatieschema werden reeds voorzien.
Omwille van het ontbreken van enige vorm van overleg, diende aldus de (ons onbekende) genodigden opnieuw door het OCMW aangeschreven of gecontacteerd te worden.

uitgangspunt
Wij menen te mogen veronderstellen dat dergelijke feestjes, routinematig georganiseerd door een dergelijke instelling,  als enig doel hebben de jarige te plezieren en te omringen met de voor hem/haar meest dierbare personen.

weinig respect - ondeskundigheid
Als nauwste intimi en zaakgelastigden van Tonia staan wij zowat dagelijks met haar in contact en logeert zij bijna wekelijks in ons gezin, zoals haar website www.deodata.be dat ook illustreert.
Het zal dan ook voor zichzelf spreken, dat wij in deze hoedanigheid het meest significante inzicht en voeling zullen hebben met de persoonlijke voorkeuren van Tonia m.b.t. personen uit haar privéomgeving, die haar het nauwst aan het hart liggen en vice versa. Het ontbreken van enig overleg aangaande getuigt van een gebrek aan respect en ondeskundigheid!

stel je voor...
Dat het rusthuis waar je zorgbehoevende vader of moeder verblijft, eigengereid een keuze van privégenodigden maakt voor een verjaardagsfeestje van je ouder, zonder daarbij enig overleg met u als eerste betrokkene te plegen...

Of maar gewoon blij zijn, dat jezelf ook een uitnodiging mocht ontvangen... :-)

dan maar zonder overleg...
Ondanks het ontbreken van ook maar de minste communicatie vanuit het OCMW en aangezien wij menen dat Tonia bij een dergelijke gelegenheid als enige centraal dient te staan, zullen wij voor een gepaste invulling zorgen...

terug naar boven

 

CONFLICT OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN (3)

23/10/2008

VONNIS IN GERECHTELIJKE PROCEDURE

 

dossier: domeinnaam Vinkenhof.be

Na een aangetekend schrijven d.d. 11/08/2008 van Lena De Groote, optredend als raadsvrouw van het OCMW Houthalen-Helchteren, met allerlei beschuldigingen en ons daarop geformuleerd antwoord d.d. 18/08/2008 , leidde het OCMW-bestuur op 25/09/2008 een procedure in kortgeding in, teneinde de domeinnaam VINKENHOF.BE te claimen. (zie lager op 18/08 en 18/09)

Bij vonnis van 23/10/2008 werd aldus door de rechter het volgend vonnis uitgesproken: 

OCMW- Houthalen-Helchteren slaagt niet in bewijsvoering, zodat eis ongegrond is

Veroordeelt OCMW tot betaling van 1.200 EUR rechtsplegingvergoeding

KOSTEN OCMW

Totaal kosten door OCMW met gemeenschapsgeld te betalen:

1.200 €
(+ kosten OCMW-raadsvrouw De Groote)

terug naar boven

 

12/10/2008

AAN ELKAAR GEKETENDE TERRASMEUBELEN

 


Permanent aan elkaar geketende terrasmeubelen niet bevorderlijk voor gastvrij gevoel

We kunnen enig begrip hebben voor een diefstalbeveiliging van de terrasmeubelen aan het cafetaria van rusthuis Vinkenhof, maar dat dag en nacht deze tafels en stoelen aan elkaar geketend blijven, bevordert niet bepaald een gevoel van gastvrijheid of gezelligheid bij de bezoekers of hun familieleden.
Zelfs op zonnige zondagen met veel bezoek wordt de moeite niet getroost om ze te ontketenen. Wat dichter bij elkaar schuiven of een extra gast een stoel van een andere tafel aanbieden, kan dus niet.
Ongewenste sloten en staaldraden tussen drankjes en tafelgenoten activeert eerder een gevoel van gevangenschap, onwaardige beperkingen en regelgevingen, al was het maar symbolisch...

Of zou het beleid ook hier simpelweg weinig oog hebben voor 'details', die het mensen elementair aangenamer en behaaglijker kunnen maken?

> addendum maart 2009: terrasmeubelen worden momenteel niet meer 'vastgelegd'

terug naar boven

 

12/10/2008

NIEUWBOUW RUSTHUIS VINKENHOF (6)

 


Afbraak oud Vinkenhof stilgelegd wegens giftig asbest
bron: dagblad Het Laatste Nieuws 29/9/2008 + internetgazet HH

Nadat de helft van de bewoners van rusthuis Vinkenhof gedurende een paar jaar opkeken tegen de muren van de in aanbouw zijnde nieuwbouw, beperkt hun uitzicht zich nu al maanden tot de ruïne van de oude bouw, op slechts enkele meters voor hun raam. Hoewel de afbraak van het oude rusthuis volgens planning reeds voltooid diende te zijn voor de aanvang van het bouwverlof (juli 2008), zorgt een probleem met giftig asbest voor een kink in de kabel.

Het zal je panorama maar wezen gedurende de laatste jaren van je leven... Weinig mobiele bejaarden lopen niet enkel tegen de (kale) muren van hun kamer op; ze kijken er  zelfs via hun raam nog noodgedwongen tegenaan...

     

De afbraak van het oude rusthuis Vinkenhof in Houthalen is stilgelegd door hoeveelheden asbest in - onder meer - het dak. Dat maakt de krant Het Laatste Nieuws vandaag bekend. De gemeente benadrukt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, maar dat er nu wel een discussie bestaat met de aannemer die instaat voor de afbraakwerken.
Deze lente werd het nieuwe rusthuis Vinkenhof officieel geopend. Het nieuwe gebouw staat pal voor het oude rusthuis. Dat wordt gesloopt om plaats te maken voor een mooie tuin. Een aannemer heeft de ramen en deuren verwijderd, en ook enkele muren gingen al tegen de vlakte. Nu blijkt echter dat er asbest in het gebouw zit.
"Niet geheel onverwacht," klinkt het via het OCMW. "We hebben op voorhand een duidelijke omschrijving gegeven van het gebouw. In de jaren dat het oude Vinkenhof gebouwd is, was asbest gebruikelijk. De aannemer kende dus het risico." Toch gebeurde de afbraak niet volgens de regels, en zijn de werken inmiddels stilgelegd.
"Er is geen gevaar voor de volksgezondheid," zo benadrukte burgemeester Alain Yzermans (sp.a) afgelopen week nog op de gemeenteraad. "Wel moet nu onderzocht worden, wie voor de kosten moet opdraaien. Daardoor wordt er voorlopig niet verder gewerkt."
De ruïne heeft intussen aantrekkingskracht op jongeren. Die kwamen al herhaaldelijk een illegaal feestje geven in het oude rusthuis. Dat is overigens niet aan te raden, want het is erg gevaarlijk het half afgebroken gebouw te betreden.

terug naar boven

 

CONFLICT OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN (2)

18/09/2008

OCMW WIL OVERDRACHT DOMEINNAAM 'VINKENHOF.BE'
AFDWINGEN VIA GERECHTELIJKE PROCEDURE

 

Hoewel er sinds het jarenlange bestaan van zowel het World Wide Web als het deels gelijknamige rusthuis nooit eerder interesse is geweest om deze domeinnaam VINKENHOF.BE te registreren en het derhalve tot ieders volste vrijheid behoorde om zich deze domeinnaam ter beschikking te stellen, poogt het OCMW-bestuur van Houthalen-Helchteren toch via kortgeding en dwangsom van 1.200 EUR per dag, een overname van deze domeinnaam af te dwingen.
Zoals reeds omschreven op de welkompagina van deze site, is het deels gelijknamige 'rust- en verzorgingstehuis Vinkenhof' beslist geen exclusieve naam toebedeeld of zijnde een merknaam. Reeds bij velerlei organisaties of instellingen werd Vinkenhof reeds als doopnaam aangewend. (Baptistencentrum, camping, basisschool, Villa Vinkenhof in Heide-Kalmthout, tandartsenpraktijk, paardenstamboom of bouwproject te Antwerpen, dat deze domeinnaam van ons erg graag wilde overnemen zoals bijgaande afbeelding aantoont...). Wordt vervolgd...

terug naar boven

 

15/09/2008

VERPLEGEND PERSONEEL VREEMD VOOR BEWONERS

 


Bewoners kennen niet eens de voornaam
van wisselend verplegend personeel


minimale duiding personeel noodzakelijk

Frequente personeelswissel, occasionele of noodwendige inzet van personeel op andere afdelingen, tijdelijke vervangingen,...

Het zal steeds een aanpassing van de oudere zorgbehoevende vereisen, om weerom te wennen en een minimale vertrouwensband trachten op te bouwen met een vreemd personeelslid en zich met zijn eigen kwetsbaarheden over te geven aan soms pijnlijke of intieme (be)handelingen.
Toch vormt die vertrouwensband een belangrijk gegeven in de zorgsector.
(zie ook hier)

Heel wat bewoners kunnen een verplegend personeelslid zelfs niet eens benoemen. Zowel voor hen als voor betrokken derden is een benaming en daaraan gekoppelde visuele voorstelling van deze personeelsleden als minimaal herkenningspunt, een elementair gegeven.

Een badge of centrale affichage op de afdelingen met naam, foto en functie van elke zorgverlener zou hierbij de aanspreekbaarheid van een doelpersoon vergemakkelijken en tot meer transparantie kunnen leiden.

terug naar boven

 

CONFLICT OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN (1)

18/08/2008

OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN DULDT
GEEN KRITISCHE OPMERKINGEN EN BEKENT KLEUR

RECHT VAN VRIJE MENINGSUITING LIEFST BEKNOT?

 


OCMW-Houthalen via raadsvrouw Lena De Groote:
"Waar haalt u de morele of enige andere autoriteit om op te treden voor
ouderlingen en rusthuisbewoners?"


●  "het osteopathisch filmpje van 100-jarige Tonia is mensonwaardig en aanstootgevend"

●  "elke foto die maar iets met Vinkenhof te maken heeft, moet verwijderd worden"

●  geen recht van spreken voor mantelzorgers

 

Tijdens de OCMW-raad van 21/8/2008 (RMW) werd advocate Lena De Groote aangewezen om, 'ter ondersteuning van specifieke beleidsdossiers onderzoek te doen naar - en op te treden ten opzichte van - teksten en foto's op het internet'.
Maar reeds op 11/08/2008 ontvingen wij een schrijven van De Groote, ter 'aanpassing' van de website deodata.be en ter verwijdering van de website vinkenhof.be (later ouderenhart.be).
Brutaal en in een ruk door eist het OCMW daarbij de onmiddellijke verwijdering van elke foto op de persoonlijke website deodata.be die ook maar iets met rusthuis Vinkenhof te maken heeft; wordt ons een recht van spreken als jarenlange mantelzorgers in vraag gesteld (!); wordt het informatief filmpje van een osteopathische behandeling van onze beschermelinge Tonia gedenigreerd als mensonwaardig en aanstootgevend.  Meteen worden we ook maar beschuldigd van laster en leugens.
Zich verslikkend in haar hoogmoed vraagt het OCMW-bestuur van Houthalen-Helchteren tenslotte waar we de morele of enige andere autoriteit halen om op te treden voor ouderlingen en rusthuisbewoners (!), alsof we daar eerst aan het OCMW een goedkeuring voor dienen te vragen...

Versteld staand van zoveel intimiderende arrogantie die ons poogt het zwijgen op te leggen en die feitelijk enkel gemaskeerde belangen van verantwoordelijke bestuurder(s) beogen, formuleren we een gepast antwoord en continueren we volgens planning en bestaand concept verder de uitbouw van deze websites en het in de kijker plaatsen van de belangen van ouderlingen en rusthuisbewoners. (zie ook 23/10/2008)

OCMW-Houthalen-Helchteren: 'mensonwaardig en aanstootgevend filmpje van Tonia...'

Het OCMW-bestuur van Houthalen-Helchteren omschrijft via haar raadsvrouw mr. Lena De Groote de beelden in het filmpje van Tonia's osteopathische behandeling als mensonwaardig en aanstootgevend. Gefrustreerd conservatief of een stok zoekend bij gebrek aan juridisch dragende argumenten om kritische mantelzorgers te diaboliseren en te censureren?
We tippen alvast de narrow-minded-auteurs van deze minachtende omschrijving van Tonia's onschuldig filmpje om zich te vergewissen van een filmpje van SP-Nederland met als onderwerp 'Thuiszorg Nederland in crisis' waarbij een oudere dame zich uitkleed voor heel Nederland, als protest tegen de steeds wisselende thuiszorgers.
Of zou het OCMW-bestuur te Houthalen-Helchteren ook graag elke medisch-informatieve docu willen verbannen?


klik en luister naar Tonia's eigen commentaar...

Tonia (100) verontwaardigd:
"Als mensen met dat filmpje een probleem hebben, dan hebben ze zelf een groot probleem..."

Bewust informatief filmpje aangaande de osteopathische behandeling werd in een volstrekte privéomgeving en in overleg, goedkeuring en medewerking van alle betrokken partijen (Tonia, behandelaar en vertegenwoordiger) vastgelegd en de b