RUSTHUIZEN MOETEN AFSTAPPEN VAN
LOUTER SOMATISCH ZORGDENKEN

 

 

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING VAN OUDEREN
 IS GEEN OVERDREVEN LUXE

bron: VESPERA - jaargang 14 - nr 2 - 2008
Professioneel tijdschrift voor de sector seniorenzorg


Interview met Luc Van de Ven, gerontopsycholoog bij de KU Leuven:

Psychisch welzijn van ouderen
moet evenveel aandacht krijgen

• Ouderen betuttelen is mishandeling en hen begraven.

Rusthuis dat louter medisch zorgmodel hanteert = verkeerd bezig.

Rusthuizen moeten psychologisch welzijn van ouderen evenveel aandacht schenken.

Afstappen van medisch zorgmodel vergt visie, durf en creativiteit
van de bestuursraad en directie.

Rusthuizen moeten contact zoeken met de buitenwereld.

Er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen rusthuizen:
"Ik ken er die in 1ste, maar ook in 4de klasse spelen."

Bewoners krijgen te vaak het gevoel dat ze op een streng internaat zitten.
      (zie ook filmgetuigenis rusthuisbewoner hier)

Rusthuizen moeten weerspiegeling zijn van een realistische leefwereld.

Vergelijk je eigen leven maar eens, met dat van in een rusthuis.

• Rusthuizen blijven een soort van asielen.

Ook ruimte voor erotiek is belangrijk.


Rusthuizen in ons land blinken vooral uit in het verlenen van goede medische zorg, maar zouden het psychologisch welzijn van ouderen evenveel aandacht moeten schenken. Dat zegt Luc Van de Ven, gerontopsycholoog bij de KU Leuven. Als auteur van boeken over de psychologie van het ouder worden en de impact van dementie op ouderen en familie, en als coach van veranderingsprocessen in rusthuizen, weet hij waarover hij spreekt.
 

U bent als klinisch gerontopsycholoog verbonden aan de universitaire ziekenhuizen van Maastricht en KU Leuven.
Waarom heeft u gerontopsychologie gekozen als specialisatie?

Luc Van de Ven: "Ik heb in de jaren zeventig stages gedaan in de psychiatrische ziekenhuizen van Maastricht en Munsterbilzen, specifiek op de afdelingen van ouderen. Zo ben ik erin verzeild geraakt. In de chronisch paviljoenen van die ziekenhuizen verbleef er toen een publiek dat je nu vooral in RVT's ziet. Het was een mooie leerschool voor een jonge man. Ik heb er geleerd hoe je de zorg moet organiseren voor mensen met een chronische zorgbehoevendheid.

Heeft u zicht op het aantal psychologische klachten van ouderen van 65+?

"Een concreet aantal kan ik niet geven. Het is wel zo dat 5% van de 65-plussers en 20% van de 80-plussers lijden aan dementie. 3% van de 65-plussers heeft een depressie in de strikte vorm van het woord en nog eens 1 à 2% een andere psychiatrische aandoening. Ik denk dan bijvoorbeeld aan laat optredende schizofrenie. Daarnaast is er nog een groot percentage dat aanpassingsstoornissen ervaart die specifiek samengaan met ouder worden: bemoeilijkte rouw, afhankelijkheid van alcohol en medicatie,..."

Denkt u dat het aantal klachten in de toekomst zal toenemen?

"In absolute cijfers zal het aantal klachten alleen maar toenemen, gezien de vergrijzing. Daarnaast kunnen mensen die op jongere leeftijd psychische problemen ondervinden, die niet zomaar doorspoelen op hun 65ste. Wanneer je bedenkt dat depressie wereldwijd de meest voorkomende psychiatrische aandoening wordt, na hart- en vaatziekten, dan weet je dat het aantal ouderen met depressie relatief alleen maar zal toenemen. Ook de toenemende vereenzaming in de grootsteden veroorzaakt in se een toename van psychisch lijden.

Zijn er relatief gezien meer psychische klachten in rusthuizen?

"Niemand gaat natuurlijk voor zijn plezier naar een rusthuis. Uit onderzoek blijkt echter dat na een aanpassingsperiode van een paar maanden heel wat bewoners zich relatief goed hebben aangepast. Wat dat betreft, is er dus geen reden om aan te nemen dat er in rusthuizen meer psychische klachten voorkomen.
Aan de andere kant gebruikt 90% van de rusthuisbewoners slaapmiddelen en andere medicatie. Dat blijkt uit een Gents onderzoek dat een aantal jaren geleden werd gepubliceerd. Afhankelijkheid van medicatie kan dan weer wel een aanleiding zijn voor psychisch lijden. Bovendien komt een deel van de populatie uit psychiatrische ziekenhuizen nu ook in rusthuizen terecht, door de afslanking van het aantal psychiatrische bedden."

Zijn rusthuizen vandaag voldoende uitgerust om die bijkomende vraag op te vangen?

"Het vergt ervaring in de omgang met deze patiënten, gezien de gedragsstoornissen die ze kunnen vertonen. Een aantal dingen zijn natuurlijk niet zo eenvoudig te realiseren. Rusthuizen zijn doorgaans te weinig bestaft en het geringe opleidingsniveau van medewerkers kan parten spelen. Hulpverleners hebben daarnaast vaak een prille leeftijd. Het is niet altijd eenvoudig om zonder de nodige levenservaring om te gaan met deze patiënten. Daarnaast werken er ook weinig mannen als hulpverlener. Nochtans is je publiek wel gemengd."

Zorg in rusthuizen focust vandaag nog steeds voornamelijk op de behandeling van lichamelijke klachten. Zitten we dan op een verkeerd spoor?

"Een rusthuis dat uitsluitend het medisch zorgmodel hanteert, is natuurlijk verkeerd bezig. We praten voortdurend over 'de bewoner' of 'de resident', maar de echte betekenis van het woord kunnen we niet waarmaken. Een oudere als echte bewoner behandelen, houdt in dat je naast het medische aspect ook rekening hout met andere elementen. Ik denk bijvoorbeeld aan de competenties van de bewoners en de betekenis die ze hebben voor anderen. Als je voor niemand nog iets betekent, leef je niet meer. Ook ruimte voor erotiek is belangrijk. Dat aspect wordt in rusthuizen nog te vaak weggemoffeld. Een bewoner in de echte betekenis van het woord heeft macht en zeggenschap in bewonersraden en kan zijn dagelijks leven zelf controleren. Nu krijgen bewoners nog te vaak het gevoel dat ze op internaat met strenge regels zitten. We staan er zelf te weinig bij stil hoe het leven in een rusthuis is. Vergelijk je eigen leven er maar eens mee.

Hoe geraken rusthuizen van dat medisch zorgmodel af?

"Dat vergt visie, durf en creativiteit van een Raad van Bestuur en directie. De slechte weg is om op basis van één goed idee en revolutie te ontketenen. Goede kwaliteit is een levenlang werk. Zelf heb ik verschillende teams in hun veranderingsproces begeleid. Daaruit bleek dat de overschakeling van een puur somatisch zorgmodel naar een woon- en leefgemeenschapsmodel een werk van jaren is dat enkel met vallen en opstaan ingevoerd kan worden. Zo'n veranderingsproces is verre van simpel en net daarom moet je er voldoende tijd voor nemen."

Een veranderingsproces vergt meestal ook meer werk voor medewerkers of op zijn minst anders werken. Daar kan behoorlijk wat weerstand tegen zijn.

"Of medewerkers in zo'n veranderingsproces mee willen, hangt van hun motivatie af. Die motivatie wordt bepaald door twee aspecten. Aan de ene kant is er de interne motivatie (is dit een job voor jou? Zegt het je iets om met zorgbehoevende ouderen te werken?). Aan de andere kant is er de piramidale hiërarchische informatie. Dat betekent dat je rechtstreeks leidinggevende de belangrijkste figuur is om je motivatie hoog te houden. Dat betekent ook dat niet alleen de Raad van Bestuur en de directie achter de veranderingsplannen moeten staan, maar ook kaderleden. Die zijn de doorslaggevende schakel in veranderingsprocessen. Ze moeten langs de ene kant achter de ideeën van de directie staan en aan de andere kant ervoor zorgen dat de ideeën ook op de werkvloer in de praktijk worden omgezet."

Vindt u dat de overheid voldoende inspanningen doet om de psychische begeleiding van ouderen te verbeteren?

"De overheid is zich in ieder geval bewust van het probleem, maar ik heb de indruk dat de beslissingen die men over dit thema neemt, halfslachtig zijn. De overheid gaat natuurlijk gebukt onder de geringe budgettaire en het verpletterende toekomstperspectief van de vergrijzing. Dat kan voor een root stuk de halfslachtigheid verklaren. Toch zouden er middelen voorzien moet worden voor psychologische begeleiding. Directies die belang hechten aan het psychologisch welzijn van de bewoners, zijn nu verplicht om er zelf in te investeren. Ze doen dat ondanks het krappe budget waarover ze beschikken."

Is er in de opleiding tot hulpverlener voldoende aandacht voor de psychologische begeleiding van ouderen?

"In de opleiding kan er inderdaad veel meer aandacht aan worden besteed, maar ik heb de indruk dat er heel wat in de goede zin aan het bewegen is. Meer en meer wordt het ruimere palet van hulpverlening in het opleidingspakket  ingeschoven."

Hoe kunnen medewerkers omgaan met psychisch lijden van bewoners?

"Er is een belangrijk verschil tussen psychologische klachten en lijden. Klachten heeft vroeg of laat iedereen. Als j zenuwachtig bent voor een examen, kan je al spreken van een psychologische klacht. De opleiding tot hulpverlener zou voldoende moeten zijn om hiermee goed om te gaan. Een psychologisch probleem of een psychologische stoornis is iets helemaal anders. In het leefmilieu van een RVT komen zowel klachten als stoornissen voor. Het is specialistenwerk om de twee uit elkaar te halen. Ermee omgaan vergt scholing, ervaring en coaching. Neem bijvoorbeeld een oudere die zijn depressie maskeert. Een psycholoog in huis hebben is dan geen overdreven luxe."
(zie ook depressie en zelfdoding bij ouderen)

Medewerkers die ouderen infantiliseren noemt u ouderenmishandeling.

"Dat klopt. Als je een oudere flauw of betuttelend benadert, dan begraaf je hem. Wanneer je ouderen in de echte betekenis van het woord als bewoners beschouwt, dan behandel je ze niet als kleine kinderen. Op geen enkel vlak op geen enkele manier. Dat wil niet zeggen dat je niet vriendelijk en beleefd kan zijn."

Zelf pakt u ouderen naar verluidt eerder streng aan.

"Wanneer een tachtigjarige vrouw haar dochter in mijn bijzijn zit te chanteren, krijgt ze van mij op haar brood. Of iemand nu veertig of tachtig is, emotioneel chanteren kan nooit. Dat kan inderdaad hard overkomen, maar zo'n gedrag kan je nu eenmaal niet tolereren."

Conclusie: er ligt nog veel werk op de plank.

"Met de nodige nuances weliswaar. Weet je wat het grote probleem is; rusthuizen worden in Vlaanderen voortdurend gediaboliseerd. Ik ben daar een grote tegenstander van. Het mag ook wel eens gezegd worden dat er vandaag al verdomd goed werk wordt geleverd. Er zijn vandaag wel grote kwaliteitsverschillen tussen de rusthuizen. Ik ken er die in eerste klasse spelen, maar ik ken er ook uit de vierde klasse. Die verschillen moeten dringend weggewerkt worden. Kijk: in de ideale wereld zouden rusthuizen een weerspiegeling moeten zijn van een realistische leefwereld. Leven doe je in kleine eenheden, niet in de bombastische kazernes waar bewoners vandaag in leven. Die kazernes zijn natuurlijk gegroeid vanuit het somatische zorgdenken. Het gevolg is dat vele rusthuizen zich nog steeds gedragen als de psychiatrische klinieken van vijftig jaar geleden: ze bevinden zich ergens ver weg in het bos en zijn volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Ze worden beheerd met de beste bedoelingen en de mensen worden er uitstekend verzorgd, maar het blijven een soort van asielen."

Wat raadt u de rusthuizen en de overheid aan?

"Rusthuizen moeten door de psychologische drempel breken en contact zoeken met de buitenwereld: buurtbewoners en bij uitbreiding de rest van de gemeenschap. Maar ook familieleden zijn cruciaal voor de kwaliteit van leven in een rusthuis. Nu worden maar al te vaak de wensen van de bewoner boven die van familieleden gezet. Dat is niet altijd de juiste keuze. Hoe meer aandacht er gaat naar het welzijn van de familieleden, hoe groter ook het welzijn van de bewoner. En wat de realisatie van dat ideaal van leven in kleine eenheden betreft, is de grote vraag natuurlijk of zoiets wel financieel haalbaar is. Maar het zou sowieso het streefdoel moeten zijn.

(zie ook > BELEID > WARME ZORG of klik hier)

terug naar boven

 

29/09/2008

VERVOTTE MAAKT GELD VRIJ VOOR
PSYCHOLOGEN IN RUSTHUIZEN

 

BRUSSEL 29/09/2008 (BELGA):  Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte trekt 175.000 euro uit om via proefprojecten psychologen in te zetten in rusthuizen. Eén op de vijf rusthuisbewoners vertoont depressieve symptomen, één op de tien maakt een ernstige depressie door. Bij 75-plussers is de meest voorkomende aandoening depressie. Voor de zorgverleners in de rusthuizen is het vaak moeilijk om de juiste diagnose te stellen. Ouderen zijn ook een moeilijk te bereiken groep voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, onder meer omdat de bejaarden minder mobiel zijn. Bij de proefprojecten zal nu een psycholoog of psychiater naar het rusthuis komen als de arts in het rusthuis daarom vraagt. Die stelt dan een diagnose en geeft advies aan de arts en zorgverleners. (dwm)
 

terug naar boven

 

 

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters