RECHT OP INZAGE OF KOPIE VAN
ZORGDOSSIER

 

 

DE PATIňNT HEEFT RECHT OP EEN KOPIE VAN ZIJN VOLLEDIG VERPLEEG- OF ZORGDOSSIER, BINNEN DE 15 DAGEN EN
ZONDER OPGAVE VAN REDEN.

 

bron:  SocMut - S-magazine 11/2008


 

zorgvuldig bijgehouden dossier
De patiŽnt heeft recht op een zorgvuldig en veilig bewaard patiŽntendossier bij elke zorgverlener. Een ziekenhuisdossier moet het medische, het radiologische en het verpleegkundige dossier bevatten.

recht op een kopie of inzage, zonder opgave van reden, binnen de 15 dagen
De patiŽnt heeft het recht op inzage van zijn dossier. Een patiŽnt kan mondeling of schriftelijk inzage vragen.
De zorgverlener moet hierop ingaan binnen de 15 kalenderdagen. De patiŽnt moet geen reden opgeven waarom hij inzage wenst. De patiŽnt moet inzage krijgen van het volledige dossier, met als enige uitzondering de persoonlijke notities van de zorgverlener. Deze notities zijn de aantekeningen van de zorgverlener die hij apart houdt voor persoonlijk gebruik.

bijvoorbeeld...

Huisarts An houdt naast het patiŽntendossier ook een blad bij waarop ze vermeldt welk karakter de patiŽnt heeft en of het een gemakkelijke of moeilijke patiŽnt is. Zij geeft deze informatie nooit door aan iemand anders en moet dit dan ook niet meedelen aan de patiŽnt.

Huisarts Wim heeft in een patiŽntendossier vermeld dat de patiŽnt volgens hem een alcoholprobleem heeft. Als een collega-arts het dossier opvraagt, geeft Wim ook deze vermelding mee. Als de patiŽnt zijn dossier opvraagt, moet Wim dan ook deze vermelding meegeven.

zelf of via vertrouwenspersoon
De patiŽnt kan het recht op inzage zelf uitoefenen, maar hij kan zich ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Deze persoon kan een zorgverlener zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Als de patiŽnt een beroep doet op een vertrouwenspersoon, moet hij de aanvraag wel schriftelijk formuleren.
Als een patiŽnt toch inzage wil van de persoonlijke notities moet hij hiervoor een beroep doen op een andere zorgverlener.

bijvoorbeeld...

Jenny heeft een operatie ondergaan en wenst te weten wat er juist is gebeurd. Ze vraagt aan haar huisarts, die een goede vriend is, om haar bij te staan bij de inzage van het dossier. Gezien het inzagerecht wordt uitgeoefend door een zorgverlener, moet het ziekenhuis inzage geven van het volledige dossier, dus ook van de persoonlijke notities.

zelf documenten toevoegen bij het dossier
Een patiŽnt heeft het recht om documenten bij zijn dossier te laten voegen.

bijvoorbeeld...

Frank heeft op zijn werk een griepvaccinatie gekregen. Hij vraagt aan zijn huisarts om het attest van deze vaccinatie op te nemen in zijn dossier zodat dit volledig is.

ook kopie, binnen de 15 dagen
Een patiŽnt heeft het recht om een kopie van zijn dossier te ontvangen. Hij kan dit schriftelijk of mondeling aanvragen. Als de patiŽnt dit via een vertrouwenspersoon aanvraagt, moet dit schriftelijk gebeuren. Binnen de 15 kalenderdagen moet de zorgverlener hieraan gevolg geven. Als de inzage wordt gevraagd via een zorgverlener, heeft deze ook recht op een kopie van de persoonlijke notities.

maximum 25 euro
Een zorgverlener mag een vergoeding vragen voor dit afschrift. Die bedraagt maximum 0,10 euro per gekopieerde bladzijde, 5 euro per gekopieerde RX en 10 euro als de kopieŽn op een elektronische drager (CD-rom) staan. Met als maximum bedrag 25 euro per dossier. Een zorgverlener mag enkel een kopie weigeren af te leveren wanneer hij duidelijke aanwijzingen heeft dat de patiŽnt onder druk wordt gezet om de kopie aan een derde te bezorgen.

bijvoorbeeld...

Dorien vraagt een kopie van haar dossier en deelt aan de arts mee dat zij dit moet doen omdat haar hospitalisatieverzekeraar het eist. Een verzekeraar mag een dergelijke eis niet stellen en de arts mag dan ook weigeren de kopie af te leveren.

minderjarigen
Bij personen die niet handelingsbekwaam zijn (minderjarigen, zwakzinnigen) kan de wettelijke vertegenwoordiger inzage of een kopie vragen van het dossier. De zorgverlener mag dit enkel weigeren indien hij dit nodig acht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiŽnt. De inzage en de kopie kunnen in dat geval wel worden opgevraagd door een zorgverlener.

bijvoorbeeld...

De 16-jarige Femke heeft een abortus ondergaan buiten medeweten van haar ouders. De huisarts was hiervan wel op de hoogte en dit staat dan ook in haar patiŽntendossier. Als haar ouders het dossier opvragen, kan de huisarts dit weigeren als hij meent dat dit nodig is voor de bescherming van de privacy van Femke. Indien de ouders via een arts het dossier opvragen, moet de huisarts het wel afleveren.

bij overlijden
Wanneer de patiŽnt is overleden, veranderen de regels enigszins. Zo heeft men op dat ogenblik nog enkel recht op inzage en geen recht op een kopie meer. Bovendien kan de inzage enkel gebeuren door een zorgverlener op vraag van de echtgenoot, partner, kinderen, ouders, broer en zus. De aanvraag moet ook worden gemotiveerd, men moet dus meedelen waarom men inzage wenst. De zorgverlener kan dit weigeren indien de overleden patiŽnt zich hiertegen zou verzet hebben tijdens zijn leven.

bijvoorbeeld...

Britney van 3 jaar is zwaar ziek. Haar ouders zien regelmatig haar dossier in omdat ze de gang van zaken op de voet willen volgen. Wanneer Britney overlijdt, kunnen de ouders dit niet meer. Ze moeten aan een arts vragen om het dossier in te zien en moeten opgeven waarom ze inzage willen.

Marianne komt niet overeen met haar dochter. Marianne meldt aan haar arts dat zij niet wenst dat haar dochter inzage krijgt van haar dossier. Als Marianne overlijdt en haar dochter het dossier opvraagt, moet de arts dit weigeren.

DaniŽlla VERBRUGGEN

 

 

LIEVER KOPIE DAN INZAGE


Een inzage in een dossier verloopt misschien niet altijd in een rustige omgeving, waar je niet gestoord kan worden of over voldoende privacy beschikt. Ook heb je misschien onvoldoende tijd om nota's ten nemen, begrijp je bepaalde (medische) termen niet meteen, of ervaar je een stresserend gevoel omdat je eigenlijk als ongewenste of storende pottenkijker wordt beschouwd, zelfs al betreft het gegevens over je eigen persoon.

Een kopie of afschrift geeft je daarentegen de mogelijkheid om het dossier in alle rust bij je thuis door te nemen, te evalueren, voor onduidelijke termen eventueel advies in te roepen of een en ander te bespreken met vertrouwenspersonen die je zelf kiest. Bij eventuele betwistingen of opmerkingen heeft een kopie natuurlijk een grotere aantoonfunctie, dan uw persoonlijke verslaggeving na een inzage.
Ook zal de aanvraag van een kopie, de zorgverlener extra attenderen om 'orde op zaken' te stellen.

De gegevens in een zorgdossier betreffen UW persoon en de vraag om inzage of kopie van uw zorgdossier is een recht dat u niet kan ontzegd worden. Toch is het raadzaam om dit verzoek per aangetekend schrijven in te dienen, zodat aan de regelgevingen aangaande onbetwistbaar een gevolg moet worden gegeven.
En laat je beslist niet uit uw lood slaan, als je stuit op een onwillige medewerking van de zorgverlener, die een termijn of regelgeving liever niet respecteert... (zie ook hier en hier)

HB

terug naar boven

 

TAGS: zorgdossier, verpleegdossier, patiŽntendossier, patiŽntenrechten, zorgverlener, verpleging, rusthuis, ziekenhuis, vertrouwenspersoon, wettelijke vertegenwoordiger, kosten,

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters