MINIMALE KWALITEITSEISEN RUSTHUIZEN

 

 

WAT MOET EEN RUSTHUIS JE AANBIEDEN?
AAN WELKE EISEN MOETEN ZIJ VOLDOEN?

 


De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor rusthuizen,
centra voor dagverzorging, en centra voor kortverblijf.


Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen,
centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf,  (B.S. 28.III.2002).

 

1. GEBRUIKERSGERICHT
De mate waarin de organisatie, de gebouwen, de materialen, de hulpverleners, de procedures, de werkvoorschriften afgestemd zijn op de specifieke behoeften van de gebruikers van een welzijnsvoorziening, met het oog op hun welbevinden.

1. PRIVACY

Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf

1.1 Privacy Elke voorziening maakt duidelijke en aangepaste afspraken met betrekking tot het verwerven en doorgeven van informatie met respect voor de privacy van de gebruiker.

1.2 Privacy

Elke voorziening treft schikkingen voor het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer in de omgang met haar gebruiker.

1.3 Waardigheid

De voorziening neemt voor haar hulp- en dienstverlening de waardigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker als uitgangspunt.

1.4 Autonomie

De hulp- en dienstverlening stimuleert de eigen mogelijkheden van de gebruiker en respecteert zoveel mogelijk de individuele levensstijl.

1.5 Inspraak

De voorziening treft de nodige maatregelen voor inspraak in de algemene werking van de voorziening en in de individuele hulp- en dienstverlening.

1.6 Keuzevrijheid

De voorziening legt de keuzemogelijkheden van haar hulp- en dienstverlening vast en maakt die kenbaar aan haar gebruikers.

1.7 Zelfontplooiing

De voorziening schept kansen tot behoud en/of ontwikkeling van de individuele mogelijkheden van de gebruiker (o.a. zelfontplooiing, sociale contacten, een aangepast activiteitenaanbod en een zinvolle tijdsbesteding).

1.8 Integratie

De gebruiker wordt in staat gesteld om zijn relaties met zijn sociaal netwerk zoveel mogelijk voort te zetten en nieuwe relaties te ontwikkelen.

1.9 Integratie

De bewoners en hun familie worden in staat gesteld hun relatie met elkaar zoveel mogelijk voort te zetten.

1.10 Integratie

De gebruiker kan vrij bezoek ontvangen.

1.11 Huiselijkheid

In samenspraak met de voorziening en de gebruikers worden de ruimten waar de gebruiker verblijft zo huiselijk mogelijk ingericht, met het oog op het creŰren van een gevoel van geborgenheid en veiligheid.

1.12 Geborgenheid

De gebruiker mag rekenen op een vlot passend antwoord op zijn hulpvragen.

1.13 Klachtenrecht

Elke gebruiker, familielid en medewerker wordt in de mogelijkheid gesteld om een klacht te uiten over de hulp- en dienstverlening.
Elke voorziening werkt hiertoe een klachtenprocedure uit en maakt deze kenbaar aan haar gebruikers en medewerkers.

1.14 Klachtenrecht

Op basis van een periodieke analyse van meerdere en gelijkaardige klachten formuleert de voorziening correctieve en preventieve maatregelen.

1.15 Informatie

De gebruiker ontvangt de relevante informatie bij aanmelding en in elke fase van het hulp- en dienstverleningsproces.


 

2. CONTINU¤TEIT
De hulp- en dienstverlening van de ouderenvoorziening wordt ononderbroken en in samenhang aangeboden.

2. CONTINU¤TEIT

Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf

2.1 Bezetting De voorziening moet voldoende en deskundig personeel inzetten om haar doelstellingen te realiseren.

2.2 Opvolging

De interne en externe hulp- en dienstverlening wordt opgevolgd, in samenspraak met gebruiker en/of familie.

2.3 Doorverwijzing

Indien de voorziening niet in de aangewezen dienst- en hulpverlening kan voorzien, wordt in samenspraak met de gebruiker en/of familie doorverwezen.


 

3. MAATSCHAPPELIJKE AANVAARDBAARHEID
De hulp- en dienstverlening wordt aangeboden vanuit in consensus aanvaarde maatschappelijke waarden en rechten (politieke en burgerrechten), die minimaal vervat liggen in de grondwet en de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens.

3. MAATSCHAPPELIJKE AANVAARDBAARHEID

Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf

3.1 Rechten De voorziening neemt de nodige schikkingen voor het respecteren van de rechten en overtuigingen van de gebruiker (autochtoon of allochtoon), enerzijds politieke en burgerrechten en anderzijds de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging.

3.2 Inspectie

De voorziening stelt aan de inspectie de gegevens ter beschikking die aantonen dat voldaan wordt aan de verschillende vigerende regelgevingen.


 

4. DOELTREFFENDHEID
De mate waarin de voorziening haar vooropgestelde doelen realiseert.

4. DOELTREFFENDHEID

Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf

4.1 Opdrachtsverklaring Elke voorziening ontwikkelt een opdrachtverklaring en maakt die kenbaar (missie, visie en waarden).

4.2 Kernprocessen

Elke voorziening ontwikkelt en omschrijft de kernprocessen inzake hulp- en dienstverlening op een systematische manier.

4.3 Evaluatie

De voorziening evalueert op een systematische manier en op geregelde tijdstippen haar hulp- en dienstverlening en gebruikt de resultaten hiervan voor de bijsturing.


 

5. DOELMATIGHEID
De hulp- en dienstverlening en de werking van de ouderenvoorziening wordt op een dermate wijze verleend en georganiseerd dat de middelen waarover men beschikt zich verhouden tot de resultaten.

5. DOELMATIGHEID

Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf

5.1 Structuur Elke voorziening beschikt over een organogram en een functieomschrijving voor de personeelsleden.

5.2 Intern overleg

De voorziening organiseert periodiek en op een gestructureerde wijze intern overleg omtrent de hulp- en dienstverlening met medewerkers en gebruikers.

5.3 Extern overleg

De voorziening overlegt of werkt samen met externe relevante actoren voor de realisatie van haar doelstellingen en opdrachten.

5.4 Personeelskwalificaties

De medewerkers moeten over de nodige kwalificaties beschikken voor de opdrachten die zij vervullen.

5.5 Vorming

De voorziening ontwikkelt een vormingsbeleid voor haar personeelsleden.

5.6 Bespreken functioneren

De voorziening bespreekt systematisch en op geregelde tijdstippen het functioneren van de personeelsleden en stuurt bij.

5.7 Middelen

De voorziening voorziet in een accommodatie en de nodige hulpmiddelen, aangepast aan haar doelgroepen en zorgt voor passend onderhoud ervan.

5.8 Financieel beleid

De voorziening voert binnen de beschikbare middelen een gezond financieel beleid, met het oog op een verantwoorde hulp- en dienstverlening.

5.9 Vrijwilligers, stagiairs en studenten

De voorziening ondersteunt de vrijwilligers, stagiairs en studenten die ze inschakelt.

 

terug naar boven

 

 

 

 

deodata.be  -  juridisch

free hit 
counters